DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Time se želi postići, da se površine čitavih dobnih razreda, u pogledu obrasta
{boniteta sastojine) učine ekvivalentnima, što je potrebno za daljnje određivanje
prihoda.


Površine sastojina pomladnog razreda unašaju se u odgovarajući stupac zele nim,
a drvne mase crveni m mastilom.


Razmer dobnih razreda, kako sa faktičnim tako i reduciranim površinama, prikazuje
se i1 grafički, pa se tom prilikom u svakom slučaju uporeduje s normalnim
stanjem, koje je predočeno snažnim horizontalnim potezom.


Opšti opis šume i gospodarskih prilika treba da je iscrpan, ali spominjući jedino
bitne i važne momente, koji bi mogli biti od uticaja na buduće gospodarenje.


Predmetom je toga opisa: 1. površina, 2. arondacija i administrativna pripadnost
poseda, 3. pravne prilike, 4. okoliš, 5. oro- i hidrografske prilike, 6. stojbina, 7- vrste
drveća, 8. štetni uplivi, 9. dosadanje gospodarenje i njegov razvoj, 10. sadanje gospodarsko
stanje šume, 11. radničke prilike, 12. industrijski odnosi, 13. saobraćajne prilike,


14. tržišne prilike, 15. prodajne cene (na panju, kod panja, na stovarištu u šumi) po
sortimentima, 16. organizacija gospodarstva, 17. zgrade i drugi građevni uređaji, 18.
prihodne prilike, 19. zaključni predloži.
Tome opisu prilaže se: 1. sumarni iskaz vrsta kultura prema katastru; 2. iskaz
zgrada i drugih postrojenja; 3. iskaz tereta i prava spojenih sa posedom (po potrebi).


4. iskaz godišnjih preliminiranih i stvarno izdanih masa sa naslova deputata, službenosti
itd. (po potrebi); 5. pregled razmera dobnih razreda i boniteta sastojina, specificiran
prema vrstama drveća (predlaže se uvek); .. grafičko predočenje tih podataka
i upoređenje s normalnim stanjem, prema gospodarskim jedinicama; 7. pregled postignutih
cena, nadnica i dobavnih troškova (predlaže se uvek); 8. pregled iskorišćenih
drvnih masa i novčanih prihoda za minulo gospodarsko razdoblje, specificiran po godinama
i vrstama prihoda (sastavlja se uvek); 9. pregled razdeobe poseda na srezove
i čuvarska područja (po potrebi); 10. razni drugi iskazi i grafikoni, u koliko su potrebni
za bolje objašnjenje gospodarskih odnosa.
Principi budućeg gospodarenja izrađuju se uz najintenzivniju saradnju lokalnog
upravitelja, po dovršenju terenskih radova, a uvek pre izrađivanja osnova seča i pošumljenja.
Predloži se ispituju komisijski, u upravi, a prema potrebi i izlaskom na
teren. Raspravi se može prizvati i zastupnik okružnog ureda državne nadzorne službe,
u cilju njegove prethodne informacije, da bi se svojevremeno odobrenje osnove ubrzalo.
O rezultatu se sastavlja osnovn i zapisnik , kome se uvek prilaže opis gospodarskih
prilika te smernice budućeg gospodarenja.


Taj se zapisnik predlaže minist, poljoprivrede jedino u slučaju, ako se radi o
naročito važnim pitanjima (izmena ophodnje, dalekosežne izmene pravnih prilika itd.)
. ako se čitava komisija ne može potpuno saglasiti u nekim načelni m pitanjima-


Predloži o principima budućeg gospodarenja odnose se na poznata pitanja arondacije,
regulisanja pravnih odnosa, gospodarskog razdelenja, izbora vrste drveća, ophodnje,
načina gospodarenja, odbrane šume, obračuna glavnog i međuprihoda itd.


Obračun prihoda.


A) Kod seči uskog gospodarenja, dakle pravilne visoke šume, smatra
se taksacionom jedinicom odsek-sastojina; starost je kriterij za ocenu sečne zrelosti.
Opseg seča ovisi u prvom redu o konkretnom razmeru dobnih razreda, masi drveta
zrelog za seču, celokupnom godišnjem prirastu, a po potrebi i normalnoj drvnoj masi
u vezi sa dobom izjednačenja, kojega se dužina određuje empirički .


Premda se kod obračuna prihoda polazi od površine, ima se ista smatrati samo
pomoćnim sredstvom pri rešavanju glavnog zadatka, t. j . određivanju prihoda izraženog
masom.


338