DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 38     <-- 38 -->        PDF

tom, koji se izračunava po metodu »Nimburského«, Hufnaglovom, Hufnagl-Flury-jevom
ili Austrijskoj kameralnoj taksi; 3. upoređenjem sa ranije iskorišćenim masama i proučavanjem
upliva tih seča na drvnu masu, njen sastav i prirast; 4. upoređenjem sa
zrelim masama.


Na osnovu svih tih ocena definitivno se određuje iznos etata, koji se kasnije
prilikom sastava opšte osnove seča može još ponešto izmeniti.
B) Kod nejednolične i raznodobne visoke šume (prebirnog
gospodarenja) osnovicom je za određenje prihoda konkretna masa i prirast
. Godišnji se etat određuje: a) direktno Mantelovom formulom Em =
0-5 u


Yp 200
ili formulom užitnog postotka Em =— -~, gde je p — .
100 u
b) indirektno, eksperimentalno, putem t. zv- kontrolnog metoda.
Ad a). Jednostavnom se operacijom pokazuje, da su obe formule identične. Uz
Mantelovo ime trebalo bi svakako spomenuti i Masson-ovo,4 jer je i ovaj, nekako u
isto vreme upotrebljavao sličan postupak za određenje godišnjeg prihoda.
Pošto međutim upotrebivost ovih formula počiva na izvesnim preduslovima, to
pomoću njih ustanovljeni etat treba još sravniti sa prihodima ranijih razdoblja, uplivom
vršenih seča na visinu i razvoj inventara, te prirasta itd., pa se tek na osnovu svih tih
ocena određuje konačna visina prihoda.
Ad b). Ovaj opšte poznati metod obračuna etata može dolaziti do primene jedino
u šumama manje površine, dobrih saobraćajnih prilika, dakle kod intenzivnog gospodarenja.
Opšta osnova seča.
Kod pravilne visoke šume sastavlja se opšta osnova seča redovno za prva dva
razdoblja. Ona ima da daje samo obavezan okvir za gospodarenje, dok njena provedba
u pojedinostima ovisi o gospodarskim i šumsko-uzgojnim (produkcionim) potrebama.
Kod rasporeda seča na pojedine odseke treba držati u vidu popravku poređaja dobnih
razreda, izvozne i tržne prilike, da se na iskorišćenje srazmerno određuju bolje i lošije
sastojiue, da se raspoložive mase racionalno iskoriste i uopšte da se vodi računa .
opštim principima sastojinskog gospodarenja.
Iz navedenog se jasno razabire, da je kod određenja prihoda pravilne visoke šume
kao osnovica konzekventno upotrebljen sistem sastojinskog gospodarenja. Principi
vremenskog i prostornog poretka rešavaju se odelito, što je posve u duhu ideologije
Ch. W a g n e r a. Neodređeni etat ekstremnog sastojinskog gospodarenja integrira se
u neke uže, gospodarski dozvoljive granice, u prvom redu pomoću sigurnog faktora
površine, a zatim na osnovu etata izračunatog pomoću koje od navedenih formula. Ma
da je prema Micklitz u moderna metoda uređivanja zapravo kombinacija sastojinskog
gospodarenja sa metodom dobnih razreda, to ova Instrukcija daje ipak površini
tek d r u g o s t e p e n i značaj (str. 53. § 24. stav 4), smatrajući da težište regulisanja
etata leži na masi. Zato se po površini i masi grubo ustanovljeni etat mora još
kontrolisati na više načina, koji su navedeni napred. Time se propisani metod želi osloboditi
presudnog značaja površine, premda su površine dobnih razreda učinjene ekvivalentnima
u pogledu sastojinskog boniteta, pa se težište pitanja prenaša na masu.
Time se ovaj metod ponešto udaljuje od tipičnog metoda dobnih razreda.


4 Vidi o tom: G. Huffel: Les méthodes de l´Aménagement Forestier en France.
Nancy 1926. str. 167.


I Pöhrl u svom radu »Geschichtliche Entwicklung und waldbauliche Bedeutung
der Vorrats- und Zuwachsmethoden«, na str. 78. lojalno naziva ovu formulu Mantel-
Massonovom.


340