DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Karakterističan je i regulator naveden pod t. 3., po kom treba ispitivati upliv
ranijih seča na visinu mase, njen sastav i prirast. U tome bi se mogli nazirati prvi
počeci jednog bilansovanja inventara, što bi u krajnjoj konzekvenciji odvelo
do opšte primene kontrolnih metoda. Sad će nam biti razumivo, zašto se kod intenzivnog
gospodarenja drvne mase određuju s tolikom pažnjom, jer je to potrebno, ako
se žele povlačiti ispravni zaključci iz razvoja drvne mase i njene strukture.


Iz svega navedenog sledi, da je način određivanja prihoda veoma oprezan i
potpuno savremen.


Odobrenje.


Gospodarsku osnovu potpisuje šef odeljenja za uređivanje sa klauzulom, da ju
je u stručnom i tehničkom delu ispitao. Nakon toga upućuje se na preispitanje naročitoj
komisiji. Raspravi se priziva i predstavnik okružnog ureda državne šumarske
nadzorne službe. Dan rasprave ima se saopštiti i direkciji državnih šuma kod ministarstva
poljoprivrede, da bi i ona, po mogućnosti i potrebi, izaslala svoga predstavnika.
Njegov nedolazak međutim ne sprečava rad komisije.


Komisijsko ispitivanje vrši se na samom mestu, kod šumske uprave. Po potrebi
izlazi se i na teren. 0 rezultatu se sastavlja zapisnik, u koji ulaze razne dopune, objašnjenja
ili ograde pojedinih članova komisije. Naročito treba navesti, u koliko se komisija
saglašuje s elaboratom i da li preporuča, da se isti odobri.


Tako opremljeni elaborat odobrava sa gledišta države kao šumoposednika direkcija
za upravu državnim šumama, a sa gledišta državne nadzorne šumarske službe
merodavni su za odobrenje izvjesni zakonski propisi.


Privremena gospodarska.osnova.


U naročitim slučajevima, gde je potrebno, da se brzo dođe do elaborata, ili gde
personalni odnosi ne dozvoljuju izradu gospodarske osnove ili naposletku gde ista nije
ni potrebna s obzirom na nepovoljne gospodarske prilike, izrađuju se privremen i
elaborati . Gde ni to nije moguće, mogu se u izuzetnim slučajevima, a po prethodnom
odobrenju ministarstva poljoprivrede, izrađivati i gospodarsk i programi ,
ali samo za sledećih 5 godina. U svakom slučaju treba da bude izrađen obrazložen
predlog seča i pošumljenja sa potrebnim kartama.


Provađanje gospodarske osnove.


I u ovom je pogledu Instrukcija zauzela ispravno gledište. Samo uređivanje šum


skog gospodarenja nije jedna epizoda ili iskinuti fragmenat iz života jednog privrednog


organizma, već taj rad treba smatrati produženim i prilikom samog provađanja gospo


darenja. S tih razloga instrukcija sadrži iscrpne odredbe o provađanju elaborata i


vođenju evidencije.


Prihod jednog gospodarskog razdoblja ne sme se prekoračiti. Stroga godišnja


potrajnost obavezna je samo za one šume, koje su opterećene službenostima, a za


osiguranje kojih se ima sastavljati posebni predlog seča. Za eventualno povećanje


godišnjeg etata merodavne su zakonske odredbe.


Odredbe posebne osnove seča nisu strogo obavezne za upravnika, ako je zbog


važnih šumsko-uzgojnih, tehničkih ili drugih razloga potreban odstup od njih (na pr.


iskorišćenje sastojina određenih za seču u l2, već u prvom desetgodištu). To naročito


vredi za seče u t. zv. pomladnom razredu, koje treba podešavati prema napretku pri


rodnog pomlađenja.


Za odstup od gospodarske osnove u cilju vršenja vanredni h seč a mero


davne su zakonske odredbe.


341