DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Evidencija.


Za takovo gospodarenje potrebna je i pouzdana evidencija, da bi se u svako
doba znalo pravo stanje iskorišćenja i realizovanja prihoda. Stoga su i propisi o dokazu
i evidenciji seča detaljno razrađeni. Statuirana je i odgovornost za stvarnuformalnu ispravnost podataka.


Sve promené u stanju granica i unutarnjeg detalja imaju se provesti i na šumskim
kartama.


Naposletku je propisano i vođenje katastra šumskog uređivanja, da bi se prikupili
pouzdani podaci o prostranstvu, drvnim masama, dobnim i debljinskim razredima,
prirastu i prihodnoj sposobnosti svih državnih šuma. Kod Ministarstva poljoprivrede
ima se voditi takav katastar za ćelu državu, bez obzira na sopstvenost.


Revizija i obnova uređivanja šumskog gospodarenja.


I ovi su propisi temeljito razrađeni. Potanko su navedeni uslovi za provađanje
obnove odnosno revizije. Kod Ove posljednje razlikuje se redovna i vanredna, potanka
i letimična, te potpuna i delomična. Kod sečinskog gospodarenja provađa se obnova
redovno po isteku prvog razdoblja, ukoliko nema važnih razloga, da se ceo elaborat
i pre toga roka obnovi. Instrukcija dakle ne poznaje malu i veliku reviziju, koje su
se provađale nakon 10 odnosno 20 godina. Prilikom svakog inventarisanja u prebirnoj
šumi, provađa se obnov a uređajnog elaborata. Vreme između dva uzastopna inventarisanja
ne rno´ra biti uvek jednako dugačko.


Revizija i obnova provađaju se u poslednjoj godini tekućeg razdoblja. Odobrenje
za to daje generalna direkcija đrž.šuma po predlogu nadležne direkcije. Ode se iz
važnih razloga ne mogu na vreme provesti ti radovi, ima se izuzetno izraditi pri vremeni
gospodarski program.


Instrukcija se završava izlaganjem dužnosti i kompetencije odeljenja za uređivanje.
Naročita mu je dužnost izrada programa ure daj ni h radova za tekuću
godinu. Tom prilikom treba pokrenuti i rešenje načelnih pitanja, o kojima ovisi daljnji
rad, da kasnije ne bi bilo nepotrebnih smetnja i zadržavanja. Programu treba priložiti
i pregled radova izvršenih u prošloj godini, kako po opsegu, vrsti, vremenu, upotrebljenom
stručnom i pomoćnom osoblju, tako i po troškovima, sveukupnim i po 1 ha.


Odeljenje za taksaciju sastavlja koncem godine pregleđne iskaze o stanju zemljišnog
poseda, provedenim sečama i pošumljenjima, koji se podaci u ministarstvu dalje
razrađuju.


To su glavne odredbe instrukcije, koja će svakako doneti obilnih koristi čslov.
državnom šumarstvu. I pored toga, što nosi čedni naslov projekta (predloga), primena
ove instrukcije značiće svakako početak nove epohe na uređivanju tih šuma. Vremenom
će se svakako propisi ponešto izmeniti i prilagoditi novim prilikama i shvatanjima, ali
temelji, položeni ovom instrukcijorn solidni su i trajni. Pri oceni njene vrednosti ne
smeju se ispustiti iz vida prilike, pod kojima je donesena. Ona predstavlja znatan
napredak u pogledu unifikacije propisa, pa je svakako daljnji dokaz vitalnosti naše
ševerne braće. Na ovom solidnom i uspelom radu može se braći Čehoslovacima samo
čestitati, želeći im ujedno mnogo uspeha ha polju uređivanja njihovih lepih šuma.


Smatram ugodnom dužnošću, da istaknem, da sam se pri izradi naše instrukcije


(uputstava) za uređivanje državnih1 šuma služio i Ovim propisima, razume se, ukoliko


se mogu upotrebiti u našim prilikama,- težeći da na taj način ideale slovenske uzajam


nosti li neku ruku i konkretiziram.


Naposletku smatram se obvezanim, da i ovom prilikom zablagodarim Gosp. Dru.
inž. Karelu Šimanu, koji mi je omogućio, da se pobliže upoznam sa ovim zanimivim
pitanjem. Dft Ž. Miletić


342