DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI fljST


GOD. 55. DECEMBAR 1951.


.... Jh. ........ (......):


....... .. .......... ....


(NOTICES SUR LES FORETS DE SLAVONIE)


I. .....
......... ...... ............... ........ y ......... ......
......... ........ ......... ....... y .... ...... ..... .........,
......, ............, ........... . .............. . ......
....... ...... ...... ....... ....... ... 1914. ...... ......
.. ........ .....—... . .....—....., ...... ce ............ ....
y .... ..... ......, ..... .. ...... . .... ....... ......... .......
....... .......... .... je ...... ....... y ....... ....... ......
...... ........ .. ....... .. 400° . ......... .. 100 .... .......
...... .. ...... ...., ... je .. .... ......, ............ ..... .......
.. ... .. ........ .....


...... no ..... .... je ...... ....... ..... ....... .........
....... ......... ........ ...., .... .. no ....... .... ........
....... ..... ..... ... .......... .... .... .. .. 1914. .. .....
......., a ..... ... .... .... .. ...... .............. ......, ...
je, ...... ce, ......... ........ . .......... ........... y .....


Ha .......... ....... ......... .... y .........., .. .....
....... ...... .. ......... .. 90.195.04 .... ......, ... ......, ...
y ........... . ........., .. ......... .. 20.818.27 .... ......
... 23% .. ........ .... ......... .... .. ........., .... .....
....... .... ...... .............. ....... . .... 1922. .... .........
.. ......... .......... je ........ .. ......... ....... .. ........
...... ...... y ............


...... ....... .... ce, .... .. ............ .. .... ......
...... ..... . ....... .............. ........ .. .... .. ... ..........
......, y .... ........... .......... ....... .... .. .........
........ .. 400°, ... ............. .. ......... .. 400° .
....... .. 240°, .... ........ .... ...... 60 .... .......


........ ......... ......... ....... ......... je .......
........... ...... ......., ......, ..... ...... . ..., .... .. ce
... .... ....., ..... ........... ... ........ ......., y ......
.. .. .... ..... y ......., .... ...... ....... ........ ..... .........
........ ....... ........., a . ..... ........ .....


...... ....... je 5 ., a ..... .... no .... je 10 .. .......
.....—... .. ......... ......., a ... .....—..... ........ ..........
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 4     <-- 4 -->        PDF

. ... ........ .... 1923. ......, .... .. ......... . ........
....... ........., ......... je ... ........ ......... .... .....
......, ....... y ........ . ........ ce y ....... ......, ..
.. ...... .......... .......


II. ......... ........
.. ....... ce ........ y ......... ...... .... .. .........
......., .... je ...... ...... ......, ... je .... ..... ........ .........
...., ......... .. ...... ....., ........ ...... .. 180° . 90°,
..... ......, ...... ...... ........ ....... ........ ..........
....... ....... . ...... ..... .. ........... ......... ... .....
Ha ....... ... ce je ........ ........ ...., ... y ...... .. .......
je .... ...... y .... . ..., .... ..... . .... ......... ..........
........... .. ...... ......, ........ ....... .. .....
... ..........., .. .... ........., ... . ........ ....... ........
.. .... .......... ..... .... ... ce ... ........ .. ..... .......
...... ....... ..... ..... ......, ... je .......... .... ......
.. .......... ....... ... ........... . .... ... ....... .........
..... ...., ........ y ........ ....... ......, y ...... ...
........ .... ...... . .. ........ . ........ ........ .....


..... je .., .... ......, ....... ....., .... ..... ..........
y ............. ....... . .........


........ ......., .... ... ...... . .... .. ......... y ........
......... y .........., ......., ...... je ..... ...... .......
........ ........, ...... je . ..... ....... ........., a ... ce .....
........, .......... ce ........., ...... je ........ ....... ........
.......... ... ...... .........


...... .. ... ... ....... .... ........, .. ...... .... ..
....... . ... ........., ... ........, .. .. ce .... .... ..... .. ..
........., .. .. ........., .... y ....... ...... .... . .......
.............. ...... ...... .. ..... ..... ......, a ..........
je ......... .. ......... ...... ........., na ....... ....... . .....
........ ....... .. .... .........


.... ce je .. .......... ........., .......... ce . .......
..... ...., .... ce ...... y ......... ....... ........ ... je ....
....... ........ . .... .... ..... ..... . .... ........ .........
.. .... ............. ............ .......... . ...... ce
..... .. no ... ...... ...... ......... ......, .. ... ..... ........
......... ........ ... .... ........ Neuhöfer-a .. 1´, .. .. ........
OKOM, a ....... ... . ....... ............


III. ....... .... .. ..........
To je ..... . ............ . .... ........ ....... ........, a
y ...... je ....... ........, .. .... ..... ....... ......, a .....
.... . ........ ........ ce ....., .... ......, ......... ......,
....... .. ..... . ......., ........ ....., ......, a ........ ......
..... ... ........ ........ y 1.30 .. ... .. ........ y .......
....... .. 30 ...... ....... .. ...... ........, .. .............
.. ........ ..... ..... ......., .... .. ce ...... .. ....... ..........
.... ... ..... ..........., .. . ..... ....... .. .... ..........
........., ......, ..... . ......., ......, ..... ...., ....


628
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 5     <-- 5 -->        PDF

....... ......., ......., ......., ......... . ........ ...... . no
.... ..... .. ....., a ...... y .......


... je .. ..... .. .... ... ........., ... ... ce ....... ........,
a ...... .... .... .... .... .... .... — ... y ....., .......
.......... . ... ........ upe ..... .... .. ..... .... ......, .....
......... ..... ..... ............ ..... ............ ...........
.. ......... ....., ........ . ........ ...... ........


IV. ............ ........
. ....... ......., a . .... .......... ........ ...........
........ y ....... ......... ........., .. ... ....... ............
...... ......., .... .. .... ..... ......... .. ......, a no
......... .. .... ..... ....... ..... ........ ........... ... . ..
.......... ...... ....... .. .......... ....... y ........... ..
30—100 ...... ........ .. ....... ...... ...... ......... je .......
............ ...... ... ....... ........ .. .... .... ....
y ..... ....... ......., ....... y ... . ........ ....... ....
..... ... ...... . .. .... ......., .. ce .......... ........ ...
........ ....... ......, ......, ...... . ....., .... .. ..........
....... ..... ......


..... ....... .. ............ ... je ....... .. ..... ......
. ........, a y ....... .. ........, .... je ......... ....... ......,
... ... je ...... ...... ... ce ......... .. ....... ......, .... ce
..... ..... y ....


...... ......., ...... ..... .. ........., ..... ce ........
........ ».... . .... .... ......, ......, ...... ... .....!« .... ..
.. .. ......, .... he ce ........ ...... ........ .. ....... ......
...... ......., .. .......... y ...... ...... . .. ...., ... .. ..
....... ....... ........... Onaj .. ......... ... ........ je .. .....
... ..... ........... ......... ......, ..... ........ ....,
... .. je ...... ....... .. ........ ...... .... je ..... .......
..... ............ . ........, ..... he ... ...... ........ ......,
.... he ......... ... ....... . ...... ....... ..... .. .....
.......


. .... ce .... ....... ..... .. ............ ...... ......


...... ..... .......... ......... ............ je ...... .......


........ y ... ., ..... .. ..... ... ....., ... .. ........ ........


.. 4 ... ..... .. ...... ...... .. .......... .........


......... .... ....... . ...... ....... ......... ... ..


.... ......... . y .... 1924. ...... ... ........ ....., .... ....


...... ..... ........ .. ............. .. ....... .. ..... .. .....


.. ..... ..... ........ ... ........ ......, ....... ........., .....


............., .... ........-...... . ........ ......., .... ...


..... ........ ........, ...... .. ... ......., .. ce ..... ..


....... ....... .. ce ....... .. ..... ...... . ...... ...... . ......


..... ...... .... ..... ........


. .... .... 1923/24. . 1924/25. .. ......... je ....... ..... ....


.... . ....... . ............. ........, ........ ........ . .....


.., na .... .. ......... ........., .. .. .. ... ..... ..........


..... ......, .. . ... ...... .. ........... ....... ........, ....


....... ....... y ........ ..........


629
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

630
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 7     <-- 7 -->        PDF

631
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 8     <-- 8 -->        PDF

....... y ...... 1. ...... ..., .. ce ......., ...... je . .......
....... ...... ............, .... .. ...... ... ......., .... ..
.. ...... .... .........


....... ....... ...... . ...... .. ........, ..... he ce y .....
........ .... ........ . .. ....


............. ....... y ........... .....:


.) ...... .. 6—52 .. ........ 237 ......


.) ...... .. 7—49 .. » 125 »


.) ...... .. 7—49 .. 78 »


... ...... .. ... ........ .. 40 .. ..... ..........., .....
.... .. ....... ...... .. .... ........ ......... ... ......., ...
je ..... .... ... .... .... .........., y ...... .......... ......,
... ....., .. .. ......... .. 40 .. ....., a ..... .... ........ ...
. ........., .... ... .... ..... ....... .... ....... ..... .... ...
...... . ...... ... ........ .. 30 .. .. ......... ..... ...........,
..... .... ..... ........... ... ...... .... ........


..... je .. .... ....... . ....... ...... ...... .......... .
.. ...... . .. .......


......... .... ...... .......... .. ......... 50—70 ...... ........,
a .. .. ... ..... . ..... .. ........ .. ......... ..... 50 ....
.. ...., a .. ... ..... 70 .... .. ....., ... ... .......... .. ......,
... ... je .. ...... y ......, .... ce ... ......... ...........
. .. ... ......... .. 30—100 .......


... ...... ...... ...... 7 . 25 .. ........ ..... ......, ....
........... y ....... .... ........... y ........, ... ..... .. ce
.. ...... ...... .... ... .... y ...... ......, .. ce ......... ..........
...., ....... . ....; ..... he .... .......... . ........
.. ..... . ....., ... .. .. .. . ..... .. ..... ...... ........, ...
.. ce .... ...... .. ... .......


... ...... je .... ........ .. ........... .... ce ..... .. ...
. ......... ....., a .... .... . ..... .. ......., . ... ..... .....
....... ....... ..... .. ..... .......... .. 20 .. ... .... y ......
.... ..... .. ..... ........, . ... .. ..... .... ........ ..... .......
......, a ....... ..... ...... u .... ..... .... ...... . ..
.... ... .. .. ...... .. ..... ......... .... .......


..... ..... ......... ....., ..... . ..... y ......... ...........
........... ...... ..... ... ........ .. ......... ............,
.... ce ..... ........ .. 70 ......, a ........ .. 40 ...... ........,
.... ..... ...... .. ....... ........


........ je ...... ....... . .... ..... y .... ........... ......
... ..... ....., a ........ ... ...... . .......


.. ......... ...... y ........... ...... ... .. ... joui y
.... 1924. ...... y ......., .... .. ....... ...... y ....... .........
............ ...... ...... . ...... y ....... ........ .....
.... ...... .. .... ........, .... ... .. ..........


...... 1925. . 1920. ......... je ...... ....... . .. ........
...... ...... y .......... ........... .......... ......... .....
...... ...... ...... ... ....... ....... ............. ....... ..
.. .......... .. ....., ..... . ...... . ......... je ............ 350
........, 216 ........ . 248 .........


632
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 9     <-- 9 -->        PDF

...... 2


.......


.. ..... ...... y ..........., ......... y .......
.. ....... .. 30-100 ....


6S3
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 10     <-- 10 -->        PDF

...... ...... 3.


.. ..... y ..........., ......... . .......
.. ....... .. 30-100 ....


634
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 11     <-- 11 -->        PDF

...... 4


.......


.. ..... y ..........., ......... . .......
y .... .. 30*100 ....


635
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 12     <-- 12 -->        PDF

....... ...... 5.
.. ....., ..... . ..... .. ..... ..... ....


......... .. 30-100 ....


636
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.... ........., ............ . ..... ........ ....... ... .........
............. ....... .. ........., ....... . .........,
........ .......... ... .........: ....... .. ..... .....
. y . a . . a . . . . . ., no .. ..... ............


........... ......... ........ y ..........., ....... . .........
..... ... ........ ....... ......., .... y ...... .... . y
........, ... .. ....... .. .... y ...... ......, .. ce no .....
....... ....... ........ ........ ........., .... ....... ..........
..... . ........ ....... .... ..... ........... . ............
....... ........ .. ....... .... ......... ..... .. ce ......
. .... . ........... ........., .... he ..... .......... ..............
....... .... .... ..... . .... .. ce ..... ........... .........
.. ... ......... ........ ...., .... .. ..... ... .........
.........


........ .. ...... ........ ........... .. ..............
......... y ........, .... ce .........., .. ..... ........... ..
....... .......... (........ ......) ......... ........, .. 0´25
.. l´OO ......., ........ ... ...... . ......... ...... .. .....
...... y ......... ....... ... . ...... ....... ........., ...
........ ...., .... .... y .... ...... ..... ....... ..... ......,
.. ce je 1929 .... .......... ....... ......... ..... ........ ............
Ha ...... .. ....... .... ......... ...... je, .. ce ... .....
.... ...... ........ ...... ............ .. .... ....... ..
......... . .. .. ........ ....... ...... y ........, .......,
......, ...... . ....... ...., .... ..... ... 100.000 .... ......
......... ...., y ...... .. ........... ... ..... ......., ... .....
...... .......... ...., ... . ... ........ .... ... .. .........
........ .........., ........ ........., ........., ..... ... ....
....... ....... ........ . .... ... je ....... ...... ...... . .........
... .. .... . ....., ... . ....... .. ...... y ..... ... .........
........... .. ......... ..... . ........, .... .... . ...,
... je .... ...... ...... .. ...., ... . ..., ... ...... .... .....
..... ........ ...., .... ......... ... ....... .......... .........
........... ......-....... .. ......... ....... .. ........
..... .. ...... ...... .. ...........-......... ......... y .......,
.... je . .. .... ....... ..... ...... .. ......... ...., ....
.. .. ......... ....... .. .... ...... ........ . ........ ......
....... ...... .... ...... . ....... ...... ......... .. ......
..... .. ce .. ...... ..... ....... ..... y ..... .......
....... ...... ... . ..... .... y ... ... ........ .... (.........,
....... . .........) ......, .. .. .. ..... .. 20 .. ........
...... .... .... ......., ..... .... ...... ....... ........
......... .. ....., ... ce ...... ......... . ......... Ht; .........
.... ........ ... ...... .... ........ ....... .. ..........
...... je ........, .. .... .. ......... . ......... ........ y...... .......... ....... .......... ......, ... je ....... ..
..... .... ...... . .. ......... . .. ......... y ....... .... ....
.. ......... . .......... . ....... je ..... .... ......... ......
...... .... .. ....... .........
..... .... ....... ......... ......... ...... ...... ......,
........... ...... ... . ...... ....., ... ...... . ..... .....,


637
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 14     <-- 14 -->        PDF

.... ..... ....... ...... .... . .... ......... . .... ............
.... ......., .... .. .... ..... .. .... ...... ..... .. ........ .
...... ... he ce ........ ........ ......... ... ........ ..... ..
........ .........


... ...... .. ....... y ........ .... .. ....... .. ..... . ....
je ...... ....... .... .. .... y ........., ... .... ....... .. ....
.. .......... ... ...... .. 30 .. ........ ..... .. ... ... ........
..... .......... ..... ...., .. ..... .... ........ ......... .......
........... ......., a ........ ........., . ... ...... y
........... ... ....... ....... ... ......... ....... .. 40 .. ........
..... ....... . ......... .... .... .... ...., ... 35 .. .............
ce ... ...., .. ... ... 40 .. ...... .. ......... .......
... .... ... .. ....... . ......... . .. ... .. ..... ......>..


... ...... ..., y ..... .........., .... .. ......... ... ....
...... .. .... .. ....... . ........., . ... .. ....... ... ...
20 .. ........ ......., a ........., .... .. ... 25 .. .........
........., ........ ce .. ..... .. ..... ..... ... ........ . ......
.... ......... ...... .. .... ..... . .. .......... ........ ..
....., ... .. ......... ...... ........, . ... ..... .... ......
........ ... ......... ...... ......... .. .. .... .. 28 ... ..
....... ........ ....... .......... ......... .. ..... ..... . ...
ce ..... ........ .. ...... . .... ce .. .... ....... ........ ...
.. ...... ...... ...... .... .. ......., ..... .... .. .. ...... ....
.. ......, a ... ......... je ...... ........ ..... 28 .. .. .....
......


.... .... ......... ... . .., .. je ..... y ....... y ......
......... ........ ......, ... je y ........... . ......... ..
..... ..... y ...... ..........., na je ....... .. je . .. .. .......
.. ...., .. ... .... .......... ....... ... . ..... .. ........
........


......... . ......... .. ......... ..... ....... .. ... ...
...... ..... ......, ... je .... ...... .. ......... ......, a .........
. ......... ce y ....... ......... ...... ...... ..................
....... ....... ..... .... y ........ ....... .... ....
........, a ......... . y ..... ............. ........


......... ......, ...... . ...... .. ... ... ........ .......
.. .. 20 .. ........ ..... . ..... ........ ...... y ......, .....
.... ..... jom .. .... .... .. ... ........ ......, ... .. .... ...
35 .. ...... ..........., .. .. ..... 50 .. ........ ...... .. .....
..... ... ..... ..... je ...... ......... .. ......., ... ... .....
...... ..... ............ ... ... ......... y ......, .. je ....
....... .. ........ . ....... ... .....


... ...... .... .. 15 .. ........ ... ... .. ........ .....
.... ..... ....... ... .... ....... . .. ..... ........ ...... ..
...... ..... ... ... 20 .. ....... ......... .. ......., ...... ce
..... ... ...... . .. ... .......... ...... .. ....., ..... ......
.... ....... ..... ce ........ ....... ... 45 .. . .... je .. .......
...... .. ......


... .... ......... ...... .......... je .... .... .... ... .
... ...... .....


........... ...... y .... ....... ce ....., a y ...... .....
........, ... je ..... y ... ....... ......... .. ..... ........


638
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 15     <-- 15 -->        PDF

........, .. y ....... ....... .. ......... ...... ..... .. ....,
..... .. ..... . ..... .. ........ ...... ........ ...... .......
..., .. je ......... ....... .. ...... ......., y ...... .. .......
...... .. ....... ........., ...... . ....... ...... ......... je
......, ... . .. ..... ........, .´... ... ........ .. ..... .....,
........ ............ . .... ..... ..... ...........


........ ...... ...... ..... ce .. 4 .. 16 ..., ......, ... ......
.. 4 .. 17*6 ., a ... ...... .. 4 .. 11*8 .... ....... . ......
....... ....... ......, ... ce .... y ....., .. ... ..... ...... .......
... ... ... ....., .... .. ...... y ........ ...., .. ce .....
....... ......... .... ......... ......... ......... ...... .
.... .. ..., y ...... ce .. ...... ........ ........ ...... .....


— ......... — ...... .. .... ...... ..... y ...... . y ...........
. ... ... ... ..........., .... .. ce ..... ........ .. ....
......., ...... .. .... .........., .. .. ......... y ..........
...... ......... ......., .... .. .. ........ .. ......... . .......


..... .. ........ .. 18—50 ...


A. ......... ......:
.) ....... 847´3 .... . 100*0% ... 25*7 . ....... ......
.) ......... 811*3 .... . 95*7% » 24*6 .
» »
.) ......... 796*0 .... . 94*0% » 24*1 . » »
.) .......... ...... 818*2 ..., . 96*5% » 24*8 .


»


.. ......... ..... ....:
.) ....... 37*83 .3 ... 100 % ........ ...... ... 1*15 .3
.) ......... 40*24 .3 » 106*4% » » » 1*22 .3
.) ......... 37*64 .3 » 99*5%, » » » .15 .3
.) .......... ...... 38´52 .3 » 102*0% » » » 1*17 .3


.. ........ ..... ....:
.) ....... 31*49 .3 ... 100*0% ........ ...... ... 0*95 .3
.) ......... 28*72 .3 » 91*2% » » » 0*87 .3
.) ......... 29*75 .* » 94*5% » » » 0*90 .3
.) .......... ...... 29*92 .3 » 95*0% » » » 0*91 .3


.. ........ ......:
.) ....... 429*1 .... . ... 100´()% ....... .. ...... 13´0 .
.) ......... 391´2 .... . » 91*2% » » » 11*8 .
.) .......... .... 410*1 .... . » 95"5%! » » » 12*4 .


.. ..... ...... ..... ......... ......:
.) ....... 847*3 .... . : 429*1 = 100 : 50*6
.) ......... 811*3 .... . : 391*2 = 100 : 48*2
.) .......... ...... 818*2 .... . : 410*1 = 100 : 50*1


.. ..... .... .... ..... .........:
.) ....... 37*83 : ..49 = 100 : 83*2
.) ......... 40*24 : 28*72 = 100 : 71*3
.) ......... 37*64 : 29*75 = 100 : 79*3
.) .......... ...... 38*52 : 29*92 = 100 : 77*7


639
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 16     <-- 16 -->        PDF

E. ....... ....... .. .....:
.) ....... 37*83 : 87*07 = 0*44
.) ......... 40*24 : 82*53 = 0*49
.) ......... 37*64 : 81*69 = 0*46
.) .......... ...... 38´52 : 83*89 = 046


.. ..... . ..... ...... ........ ... ........, ..... ... .....
......... y ....... . ......... .. ........ ........, a ...... .......
.... .... .. ......., ... .... .. ........ ......... ..........
....... IV. ......... ........ ......... ...... ....... ...... .
.......


1. ..... ...... ... ....... .. 18—50 ..:
a) ..... 818*2 .... .... 100*0% ... ........ ...... 24*8 .
.) ..... 7427 » » 90*8% » » » 22*5 »
.) ..... 836*7 » » 102*2% » » » 25*4 »


2. ..... ......... ......:
.) ..... 410*1 .... .... 100*0% ... ........ ...... 12*4 .
.) ..... 297*4 » » 72*5% » » » 9*0
.) ..... 395*6 » » 96*4% » » » 12´0


»


3. ..... ....... ....:
.) ..... 38*52 .3 100*0% ... ........ .... 1*17 M:I
.) ..... 30*45 » 79*3% » » » 0*92 »
.) ..... 36*05 » 93*6% » » » 1*09 »


4. ..... ......... ....:
.) ..... 29*92 .3 100*0% ........ ..... no ...... 0*91 .5
.) ..... 21*81 » 72*9% » » » » ´ 0*66 »
.) ..... 27*27 » 91*2%´ » » » » 0*83 »


5. ..... ....... ...... ..... .........:
.) ..... 818*2 : 410*1 = 100 : 50*1
.) ..... 742*7 : 297*4 = 100 : 40*0
.) ..... 836*7 : 395*0 = 100 : 47*3


6. ..... ...... .... ..... .........:
a) ..... 38*52 : 29*92 = 100 : 77*7
.) ..... 30*45 : 21*81 == 100 : 70*3
.) ..... 36*05 : 27*27 = 100 : 75*6


7. ....... .......:
.) ..... 38*52 : 83*89 = 0*46
.) ..... 30*45 : 76*24 = 0*40
.) ..... 36*05 : 86*44 = 0*41


Résumé. L´étude de nos forets de Slavonie est toujours un point d´attraction pour
ceux qui les ont connu. Beaucoup de nos eminents forestiers ont étudié leur vie et
leur developement, mais il y a encore beaucoup des sujets a eclaircir et mettre au point.


640