DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Što se tiče detaljnog njegovog navoda, da ja na spomenutom mjestu
dijelim sastojinu »na grupe jednakih debljino-visina (valjaka)«, to je i taj
navod sasvim neistinit. Neistinit je zato, što se jednak e sum e s a držina
osnovnih \ a) i ak a (.. h„j u mojoj jednadžbi (29) na
strani 296 »Glasnika za šumske pokuse« nikako ne poklapaju sa pojmom
jednakih debljino-visina niti čak sa pojmom jednakih
valjaka . Pojam »debljino-visina« nije meni za ondješnje moje ciljeve
niti bio potreban niti ga ja ondje upotrebi ju j em, jer svuda radim samo sa
d e b 1 j i n s k i m, a nigdje sa debljino-visinskim skupinama,
koje se prema tumačenju samoga g. Maletića (vidi stranu 360 i
stranu 661, pasus 1 ovogod. Š. L.) ne podudaraj u sa debljinskim
skupinama.1 S pojmom jednakih valjaka ne poklapaju se moje
sume ^« h„ s razloga, što su »jednaki valjci« pojedinačni, individualn
i pojmovi, dok su naprotiv »jednake sum e valjaka«
kolektivni, skupni pojmovi. I kad bih ja dijelio sastojinu
na grupe jednakih valjaka, onda sve te grupe ne bi nikako mogle
da dobiju jednaku, već svaka različitu sumu valjčanih sadržina,
a to bi bilo u protivnosti sa napomenutom mojom jednadžbom.


I u pogledu drug e moje studije iz »Glasnika« dotično u pogledu
pojma »valjčano-srednje stablo« optužba je Maletićeva sasvim neistinita.
Ja sam naime i taj pojam razradio sasvim jasno i u detalje — tek jedino
pod drugim nazivom — već davno prije, nego što je g. Maletić počeo uopće
da piše dendrometrijske članke. Učinio sam to u najmanju ruku već u svojoj
»Dendrometriji«, gdje na str. 201—206 o valjčano-srednjem stablu govorim
kao o »kubno-srednjem« stablu, ali naravski (prema tekstu na
str. 205 i 206) tek približno m kubno-srednjem stablu: s obzirom na
to, da tome stablu pridajem ondje aritmetički srednju temeljnicu sastojine


(g) i srednju visinu (h) utvrđenu približno po Loreyevoj formuli. I to
stablo nazivljem u »Glasniku« valjčano-srednjim stablom u jednu ruku
zato, što se ono radi nepotpune točnosti Loreyeve formule faktično ne
slaže s p r a v i m kubno-srednjim stablom sastojine (t. j . s aritmetičkom
sredinom od drvnih masa svih u sastojini zastupanih stabala). U drugu
pak ruku činim to zato, što je tome stablu glavna karakteristika baš u
aritmetički srednjoj temeljnici (g) i Loreyevoj srednjoj visini (h), pa dosljedno
i u produktu tih veličina (srednjem valjku = gh), t. j. u pojmu,
koji ne karakterizuje doduše faktično kubno-srednje stablo u punoj mjeri,
ali mu se zato dadu dimenzije lako utvrditi već i prije samog kubisanja
sastojine. Treći razlog, da sam u »Glasniku« dao tome stablu naziv »valjčano-
srednje stablo«, leži u tome, što se njegove dimenzije dadu utvrditi
i na drugi jedan način, koji u glavnom, t. j . njemačkom tekstu dotične
1 Prema teoriji skupina, koju ja zastupam već od 1920. godine (vidi Šum. List
1920., zatim moju »Dendrometriju« i druge publikacije, koje su s time u vezi), a pri
kojoj ostajem i u 3. knjizi »Glasnika za šumske pokuse«, imaju moje debljinsk e
skupine — već kao takove — ujedno i karakter visinskih skupina: time
što se za svaku debljinsku skupinu ima da utvrdi prosječna visina, koja je naravski
za razne debljinske skupine različita. G. Maletić naprotiv razlikuje unuta r pojedine
debljinske skupine još posebne visinske skupine, samo pri tom nezna
pravo, kako da se taj princip grupisanja besprikorno izvede, a vidjet ćemo također,
da ta ideja — jednako kao i jezgra cijele »njegove« metode — ne pripada nikako
njemu, već njemačkim piscima.


673