DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ničkih« v a 1 j a k a u nazivniku, jer jedan te isti broj n (ukupni broj tih
»predstavnika«) mora da kraćenjem ispadne iz računa. Dakle je ovdje
broj n kako aritmetički tako i logički sasvim nepotreban, te se tobožnji
»zamišljeni srednji valjak« pretvara po zakonima i aritmetike i logike —
a u duhu svih ostalih Maletićevih navoda — us u m u valjaka.


Mimogred tangira g. Maletić pojam srednjeg valjka i u slikama 2 i 5
na strani 363 i 367, a osim toga u četvrtom pasusu na strani 364. No iz tih
mjesta izlazi sasvim očito, da g. Maletić osobinu gh srednjeg stabla ne
iznosi kao samostalnu osebinu jednog stabla, koje u stvari
nije pravo kub rio-srednje stablo (kao što ja to na spomenutom
mjestu činim izričito). On tu osebinu (gh) srednjeg stabla vežo uz
osebinu aritmetički srednje drvne mase (m), dakle uz
g 1 a v n u osebinu, koju bi trebalo da ima ono stablo, što ga on
neispravno iđentifikuje sa pravim kubno-srednjim stablom sastojinc.
Drugim riječima: kod g. Maletića ne postoji »stablo aritmetički
srednjeg valjka« (gh) kao jedan poseban pojam,
odijeljen od pojma »stablo aritmetički srednje
drvno mase« (m), već se kod njega oba ta pojma stapaju na
jedno m te isto m subjektu (»srednjem stablu«), kojemu m
treba da bude glavna osebina, a gh sporedna. To izlazi jasno i iz
nrednjeg Maletićevog članka, gdje na strani 659, a u obuka aritmetičko
sredine od 4 člana, navodi najprije masu (ms ) [ zatim valjak <., .» )
izvjesnog zamišljenog stabla, o kojem odmah zatim veli »ovo bi bilo srednje
stablo od svih stabala koji su uzeti za predstavnike«. Isto to izlazi i iz
njegova izvoda na strani 664 prednjeg članka, a u vezi sa slikom 2, gdje
za srednje m navodi odmah i pripadnu osebinu


gh = X0 + -g- i


itd. Kod mene je naprotiv nosilac osebine gh pojmovno strogo o d i-
j e 1 j e n od nosioca osebine m, t. j . stablo srednjeg produkta gh nikako
se ne poklapa sa stablom srednje drvne mase (m), a to je nešto
sasvim drugo od onoga, što neprestano ponavlja g. Maletić i što je neispravno,
jer protuslovi činjenicama.


Stablo srednjeg produkta gh, t. j . valjčano-srednje stablo, podudaralo
bi se sa stablom srednje drvne mase (m), t. j . sa pravim kubnosrednjim
stablom, samo onda, kad bi Lorcyeva formula (najtočnija, kako
je poznato, od svih formula za visinu srednjeg stabla) davala posve točan
rezultat, dotično kad bi faktičn i oblični brojevi (»zapreminski koeficijenti
«) s v i h stabala u sastojini (Heyer) ili barem prosječn i oblični
brojevi svih d e b 1 j i n s k i h s t e p e n a u sastojini (Lorey) bili jednaki.
Jedino u tom slučaju moglo bi također da se govori i o »zapreminskoj
pravoj« MN na Maletićevim slikama 2, 3 i 5 (strana 363—367), te na slikama
2—5 prednjega članka. U tom bi naime slučaju -- ili u doslovnom
smislu riječi ili barem u prosječnom pogledu — drvna masa (m) pojedinog
stabla bila čista linearna funkcija pripadnog produkta gh, t. j . predstavljala
bi strogo jedan geometrijski pravac (»pravu«), nagnut pod izvjesnim kutem
(manjim od 90°) prema apscisnoj osi. U tom bi slučaju također stablo
srednje temeljnice (g) i srednje visine (h) dotično srednjeg valjka (gh)
moralo — ili u doslovnom smislu riječi ili barem u prosječnom pogledu —
da ima isti onaj oblični broj, što ga ima pravo kubno-srednje stablo


675