DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 54     <-- 54 -->        PDF

tome npr. drugu rečenicu 3. pasusa na str. 490 od prošle godine, gdje g.


Maletić naročito na kraju veli »a to se kod ove metode od predstavnika i


traži, t. j . da dadu broj F, s kojim treba GH pomnožiti, pa da se dobije


zapremina sastojine«. Vidi nadalje drugi pasus na 667 strani prednjeg


članka, gdje veli »i drugi gde se sastojina izračunava ukupno pomoću GH


i srednjeg zaprerninskog koeficijenta dobivenog od svih predstavnika«.


Vidi također 3. pasus na str. 670. gdje veli »On kao što znamo ne uzima


broj stabala u račun već uzima GH i bazira na pretpostavci (6) t. j . da


predstavnici svi skupa oličavaju sastojinski koeficijenat F«.)


Prema »njegovoj« formuli II izračunava se dakle srednji sastojinski


oblični broj iz jednadžbe5


, m ml -4-m„ -j- -j- i»,


" \0h 9x ..-fh h-2 + ´ + 9« .»
gdje, kako rekoh, izrazi m , ". , "»„ dotično fh hi , 9-i hr -f/J´,,


označuju drvne mase dotično valjke slobodno izabranih primjernih stabala.
I to je jedina i isključiva karakteristika »njegove« formule II.
No ni na tu jedinu njenu karakteristiku ne pripada autorsko pravo nikako


g. Maletiću, već S p e i d e 1 u, koji u spomenutom svom djelu (str. 95 i 96)
navodi dvije formule za izračunavanje srednjeg sastojinskog obličnog broja,
a od kojih je prva posve identična sa gornjom formulom za F, te se prema
doslovnim Speidelovim riječima osniva na drvnim masama i idealnim
valjcima pojedinih primjernih stabala (naravski razno debelih i visokih).
On naime tu veli »Die Bestandesformzahl kann berechnet werden: 1) aus
den Massen und Idealwalzen der Probestämme nach der Formel«, pak
navodi zatim tu formulu u posve istom obliku, kao što ga ima i gornja
formula za F, jedino s tom razlikom, da Speidel kružne plohe (gi, g2 )
označuje sa ku k-,..., t. j . sa kraticama riječi »Kreisflächen«.
Ali kad je već nabačeno pitanje literarne svojine, zadimo još malo
u literaturu.
Kao daljnju i gotovo najvažniju karakteristiku »svoje« metode navodi


g. Maletić pojam »debljino-visinskih stepena«, pak predviđa na strani 360,
361 i potrebu, da se prvobitni, izmjerom direktno dobiveni debljinovisinski
stepeni zaokruže u šir e stepene iste vrsti, a ovi čak u debljinovisinske
grupe . U prednjem pak članku, na strani 661, obrazuje g. Maletić
debljino-visinske stepene u razmacima od 1 cm za debljine i od 1 m
za visine.
Niti ovo nije nikakova literarna novost, kojoj bi autorom bio g. Maletić,
jer pojam debljino-visinskih grupa precizno razvija i motivira već
Gusta v He y e r na strani 33 svoga djela o kubisanju sastojina." U
duhu ondašnjeg vremena nazivlje Heyer te grupe »debljino-visinskirn
razredima« (Stärke-Höhenklassen) i ističe naročito, da je za njihovo obrazovanje
potrebna i z m j e r a i debljine i visine za sva stabla
sastojine, a ne tek ocjena visina, za koju Heyer nikako neće da zna. Dalje
veli Heyer (str. 52), da se pri kubisanju velikih sastojina mora obrazovanje
debljino-visinskih razreda prosto napustiti iz razloga praktične nemogućnosti,
da se mjere visine svih stabala u takovim sastojinama. Debljino


5 Vidi formulu pri dnu strane 367 od ove godine.


e


He y er Gustav : Über die Ermittlung der Masse, des Alters und des
Zuwachses der Holzbestände, Dessau 185?.


678