DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 55     <-- 55 -->        PDF

visinske razrede spominje Heyer u vezi sa raznim razmatranjima i na
drugim mjestima napomenutog djela (str. 34, 38, 43, 60, 73), dok Eduar d
Heye r donosi za isti pojam doslovni naziv »debljino-visinski stepeni«
(Stärke-Höhenstufen).7 On ujedno najodlučnije i uz detaljno obrazlaganje
ustaje protiv Draudtovog mišljenja, da se — pa sve i kod obrazovanja
samo triju visinskih skupina pored redovnih debljinskih — može mjerenje
visina zamijeniti m a i relativno m njihovom ocjenom, kakovu npr.
zagovara g. Maletić svojom izjavom »okom je lako ceniti, koja su stabla
dominantna, koja podčinjena, a koja imaju srednji položaj« (str. 487,
treći pasus).


Ove Maletićeve grupe (dominantnih, srednjih i podčinjenih) stabala,


o kojima g. Maletić uporno i samosvjesno govori kao o glavnim nosiocima
sastojinskog obličnog broja, spadaju svakako također pod pojam
debljino-visinskih skupina, pa ih i on sam ubraja ovamo (vidi drugi pasus
na str. 366 i s njim saveznu sliku 4 na str. 365). Samo su naravski te grupe
tek jedan grubi surogat debljino-visinskih grupa u užem smislu (naročito
stepena). LJ pogledu ovih užih debljino-visinskih grupa neprilika je dakako
u tome, što g. Maletić ne zna pravo, na osnovi čega da se one obrazuju:
da li na osnovi mjerenja visina od svi h stabala u sastojini ili tek
na osnovi ocjenjivanj a tih visina. Međutim u pogledu obrazovanja
dominantnih, srednjih i podčinjenih grupa ne postoji za g. Maletića ta
neprilika, jer on na str. 487 jasno veli »Okom je lako ceniti...«, a slično
se izrazuje i na strani 661 prednjega članka govoreći također izričito o
ocjeni.
U ovom pogledu povodi se dakle g. Maletić za Draudtom i drugim
nekim njemačkim piscima, pa zaostaje za Heyerima, od kojih drugi u
glavnom ni ne odobrava princip debljino-visinskih skupina, a prvi nikako
ne odobrava ocjenjivanje pri obrazovanju tih skupina. U tom naime
slučaju nema njihovo obrazovanje prave svrhe, što sam istaknuo zadnji
puta (str. 373, pasus 4).


No da li je uopće i potrebno, da se za određivanje sastojinskog
obličnog broja uzimlju naročito u obzir grupe dominantnih, srednjih i podčinjenih
stabala? Nije, jer i sam g. Maletić na str. 366 (drugi pasus)
izričito identifikuje dominantna stabla sa najvišim i najdebljim, a podčinjena
sa najnižim i najtanjim, čime i nehotice dovodi oblične brojeve u
bitnu vezu sa debljinama i visinama stabala. Iz toga slijedi, da za utvrđivanje
sastojinskog obličnog broja sasvim dostaje, da se sastojina u smislu
poznatih metoda razdijeli u debljinsk e skupine (stepene), da se za
svaku ovu skupinu — s pomoću visinske krivulje — odredi prosječna
visina, pa da se s pomoću srednjih skupinskih dimenzija potraži za svaku
od njih po jedno ili više obličnih primjernih stabala. Tim dijeljenjem
sastojine u debljinske skupine i utvrđivanjem prosječne visine za svaku od
njih uzimlje se zaista u obzir i dominantni i srednji i podčinjeni položaj
stabala u sastojini, te se postizava praktički isto ono, što bi se postiglo
obrazovanjem čak i finije graduisanih debljino-visinskih skupina, nego što
su to grupe dominantnih, srednjih itd. stabala, a ne pada se u nedosljed


7 Heye r Eduard : Zur Holzmassen-Ermittlung, Bonitirung und Kritik der
Ta.xationsmethoden, Qiessen 1861, strana 37, 72, 82, 87, 93.


Sličan naziv (»Stärken- und Höhenstufe«) donosi i Tischendor i u svojem
»Lehrbuch der Holzmassenermittlung, Berlin 1927«, str. 99.


6 79