DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 63     <-- 63 -->        PDF

LITERATURA


Prof. Dr. Đuro Nenadić: Šumarsko-lovački kalendar za 1932. god. izašao je ovih
dana iz štampe. Sadržaj i ovog izdanja znatno je proširen. Važno je napomenuti, da
je u njem donesena statistik a šum a kraljevine Jugoslavije i to po banovinama.
Podaci te statistike razvrstani su prema vrsti uzgoja, vrstama drveća, starosti šuma,
te prema vrsti vlasništva. U ovo izdanje uvršten je Pravilni k o polaganju ispila
za šumarsko-čuvarsku službu od 20. jula 1930. godine, koji s Izvatkom iz zakona o šumama
od 21. decembra 1929. i Pravilnikom za vršenje službe čuvarskog osoblja kod
uprave državnih šuma od 17. jula 193:). čini jednu cjelinu.


U ovom izdanju doneseni su statistički podaci o izvoz u našeg drva u 1930.
god. u razne države svijeta. Uz te podatke navedeni su ujedno podaci o izvozu u
1929. god. Podaci su iskazani napose za ogrijevno i građevno drvo, te drvni ugalj,
ekstrakte, produkte suhe destilacije i gotove sitne drvne Sortimente.


Poglavlje iz poljoprivred e prošireno je korisnim i poučnim člancima, koji
će [ugarskom osoblju u njihovom gospodarstvu moći da vrlo dobro posluže. Poglavljem
iz »Život a i nauke « znatno je prošireno ovo izdanje. U njem su doneseni
vrlo interesantni i poučni članci kako iz područja šumarstva (moderni načini iskorišćavanja
drveta), tako iz područja medicinske nauke, a isto tako i drugih grana
prirodnih nauka.


Po svom sadržaju i ovo će izdanje Šumarsko-Iovačkog kalendara sigurno zadovoljavati
u punoj mjeri svim potrebama praktične šumarske službe, jer zaista neuroze
biti pitanja iz praktičnog šumarskog života, koje se ne bi moglo s uspjehom
riješiti na osnovu podataka, koji su sadržani u kalendaru.


Kalendar se može nabaviti kod pisca — Zagreb, Vukotinoviceva ulica 2, uz
cijenu od 30 Din. po komadu. Ing. M. Aiiić.


PREGLED ČASOPISA.
Lesnickâ prâce, 1931. Čs. 1. i 2. -- Ing. R. Friese: Jak v.znikla a rostla Lesnickâ
prâce (Nekoliko napomena o postanku lista »Lesnickâ prâce«). lug. V. Kaisler:
Technicke zdokonaleni vodni dopravy dfivi (Tehničko usavršavanje transportovanja
drva vodom). — Dr. lile: Zjadernčni bukovych lesu vychodui časti republiky (Osrživanje
bukovih šuma u istočnom dijelu republike). — Dr. O. Farsky: Pëstovâni topolu
v Belgii a ve Francii (Topolove kulture u Belgiji i Francuskoj). — Dr. VVeingartI: Ze
soudobého lesnickćho Saska (Iz sadanjeg šumarstva u Saskoj).
čs. 3. — Dr. .1. Stejskal: Vliv lesu na spodni vody (Upliv šume na podzemnu
vodu). — V. Riha: Üvahy o ukolech hospodâfského lesniho zfizeni (Napomene o zadacima
uređivanja šum. gospodarenja). Ing. A. Lcula: Dalši pozorovâni jakosti
bukovych lesu vychodui časti republiky (Daljna razmatranja o kvaliteti bukovih šuma
u istočnom dijelu Čs-republike). — lug. E. Sponer: Novy pantrograf z lehkćho kovu
(Novi pautograf iz lagane kovine). — .1. .lirai: Tfeti pastelovâ metoda pro kolorovâni
porostnich map (Treća metoda bojadisanja šum. karata pomoću pastela).
čs. 4. — Dr. S. Wilde: Označovani horizontu lesni pudy (Označavanje slojeva
šumskog tla). — Dr. R. lile: Prispčvek k fešeni otâzky mrazovych škod na douglasce
po zime 1928/29. (Prilog k riješenju pitanja šteta na duglaziji uslijed smrzavice
u zimi (1928/29.). — Dr. Guth: O lesnfch typech v theorii i v praksi (() šumskim tipovima
u teoriji i praksi). - Ing. A. Nechleba: Konservatismus lesniho hospodârstvi
(0 konzervatizmu u šum. gospodarstvu).
Čl. 5.—6. — Ing. B. Polansky: Vyznam skolkovânî pro vychovu sazenic u smrku
a sosnu (Značenje presađivanja sinrekovih i borovih biljaka u vezi sa njihovim rastenjem).
— Vincent-Freudl: Časna sklizen jehličnanu a jakost jejich semen (Prije


G87
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 64     <-- 64 -->        PDF

vremeno dozrijevanje češera i kvaliteta njihova sjemena). — Ing. J. Veselv: K otâzce
vzniku bukového jâdra zpusobeného tuhou zimou 1938/29. (0 nastajanju srži u bukovim
šumama uslijed studeni u zimi 1928/29.). -- Dr. A. Tichy: Optičke zamefovâni
hranic (Izmjera granica optičkim putem). — V. Riha: Üvahy o ukolech hospodâfského
lesniho zfizeni (Nastavak)).


Čs. 7.—8. — Dr. S. Wilde i lug. Kliman: Moderne smery v školkerskej .....
v Spojenych Štatoch (Moderni smjerovi prakse u šum. rasadnicima u U. S. A.).


V. Puchta: Lesni mechy. jejich biologie, Ökologie a formace (Šumski maliovi. njihova
biologija, ekologija i sastav).
Čs. 9. — Ing. B. Maran: Studie fysikâlnich vlasnosti püdy v polesî Zelenâ Bouda
(Studija o fizikalnim svojstvima tla u šum. predjelu Z. Bouda).
Forstarchiv 1931. Hft. 12. — Dr. Mayer-Wegelin: Neue Arbeiten über die Eigenschaften
des Holzes (Novi radovi o svojstvima drveta). — Dr. Bungert: Oelkers Waldbau,
II Teil (0 Oelkersovoj knjizi »Uzgajanje šuma« 11 dio).


Hft. 13. — Dr. Strehlke: Mensch und Rationalisierung (Čovjek i racionalizacija
rada). — H. Gläser: Neue Werkzeuge und Maschinen (Nove sprave i strojevi).


K. Junack: Trockenastung an Kiefer (Obamiranje grana kod bora). — Kroll: Wieviel
Stunde wird der Betriebsbeamte dem Aussendienst entzogen? (Koliko vremena može
šumar posvetiti vanjskoj službi?). - Mellinghoff: Erfahrungen mit Wildverbisschutzmittel
(Iskustva sa zaštitnim sredstvima protiv brštenja po divljači).
Hft. 14. — J. B. Woods: Unsere Grundsätze bei der Auswahl von Waldbeständen
zur forstlichen Saatgutgewinung (Naša osnovna načela kod izabiranja sastojina u
svrhu dobivanja dobrog sjemena). — Dr. Deines: Die derzeitige Einrichtung von forstlichen
ürossdüngungsversuchen und der Versuchsplan der preussischen Versuchsanstalten
von 1991. (Sadašnji smjer pokusa sa gnojenjem u šumarstvu u većem opsegu
i plan pruskih pokusnih zavoda od 1901.).


Hft. 15. — Dr. M. Trénel: Beitrag zum Kieferusterben in Nordwestdeutschland
(O propadanju borova u sjevero-zapadnoj Njemačkoj). -- P. Aro: Finnischer Wettbewerb
um das beste Gerät zum Entrinden (Natjecanje u Finskoj za najbolje oruđe
za gulenje kore). — Dr. A. Spettstaesser: Holzeinschlags- und Absatzstatistik (O stastistici
sječe drva i njegove prođe).


Hft. 16. — H. .1. Loycke: Die Praktik forstlicher Markterkundung (0 ispitivanju
stanja drvnog tržišta). — Dr. .1. Liese: Feststellung der Durchlässigkeit von Hölzern
(Ustanovljivanje propusnosti kod drveća). - R. Gerlach: Waldrauchschäden (Štete
od dima u šumi).


Hft. 17. — Th. Rodhe: Unfallstatistik im Forstbetrieb (Statistika nezgoda koje
se dešavaju prigodom rada u šumi). — Liese-Albert: »Zum Kiefernsterben in Nordwestdeutschland
« (K propadanju borova u sjeverozapadnoj Njemačkoj. Primjedbe na
članak M. Trénela).


Hft. 18. — Dr. Liese: Zur Rhabdoclinekrankheit der Douglasie (0 bolesti »rabdocline
« kod duglaziie).


Hft 19. — Loyke: Analyse des Kiefernrundholzabsatzes in Eberswalder Absatzfeld
(Analiza prođe borove oblovine u šumama A.). — Dr. Hilf: Zur Kiefernholzaushaltung
(0 čuvanju borovog drveta). — H. Gläser: Neues über forstliche Geräte und
Maschinen (0 novom šumarskom oruđu i strojevima).


Tharandter Forstliches Jahrbuch 1931. Hft 5. — Dr. H. Prell: Grundsätzliche
Erwägungen zur Frage einer staatlichen Vörderung des Vogelschutzes (Osnovna razmatranja
o pitanju promicanja zaštite ptica od strane države). — Raab: Die Vorschläge
des Reichssparkommissars zur Reform der Forstverwaltung des Handes Lippe
(Predloži drž. komisije o reformi šumarske uprave u pokrajini Lippe).


Hft. 6. — Dr. Busse: Zweistufige Kiefernbestockung (Podržavanje dvostrukog
sklopa u borovim sastojinama). — Canzler: Bestandes- und Bodenpflege im Reviere


688