DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 72     <-- 72 -->        PDF

...... ........ y ..... . ...... .. ....... .......... ........ . ....... ....
... ... 5296, .. 18 ....... 1930. . ....... §§ 1—3, §§ 6—10: 12, 10, 19 . 20 ......
. ................ y ...... ......... . ....... .......... ........ . ...........
....... ..... 10292, .. 9 .... 1930.


2G ......... 1931 ...... ........ .........
y ......... .. ..... .. ..
... 68000/1


BILJEŠKE


USPJEH DRAŽBE KOD BRODSKE IMOVNE OPĆINE.


Na osnovi oglasa dražbe broj 15.216/1931. od 8. X. 1931. održana je 16. novembra


o. g. kod direkcije šuma Brodske imovne opčine u Vinkovcima dražba hrastovih,
jasenovih i bukovih stabala u ovim šumama (sječinama):
1. Merolino 234 jasenova štab. sa 384
ostalo neprodano
2. Luščić 290 hrastovih n „ 2058
ponuđeno Din 561.000-—
3. Bipača 1 310 i, „ „ 1238
. neprodano
4. 278 „ 1210
H . „


5. Čunjevci I 401 n „ 2429 -prodano za Din 877.000
6. 400 „ _ 2495
-„ 891.000
.
r
r


7. III 310 „ „ „ 2052
„ „ „ 806.000
8. Ist.
Kusare : 170 „ „ » 1205 ponuđeno „ 397.000
9. Kragujna 190 n „ 1383 -prodano za ,
,, 575.000
10. Radiševo I 183 „ „ . 1132
„ „ 525.000,
11. .: 172 1187
., . 525.000
n .


12.
„ .: 421 „ „ „ 2142 „ „ „ 1,325.000
13. "Rastovo 1 190 „ „ „ 1156 -ponuđeno „ 458.000
14. II 148 „ „ „ 1240
305.000,
15. Trizlovi 126 „ n „ 1006
prodano za „ 572.000
16. Botjkovo I : 205 „ „ 869
„ „ 425.000
17. II: 1217 . 1194

.
.. „ 665.000


i 5 jasenovih V 23

18. Paovo : 140 hrastovih „ 878
„ „ 565.000
TI


19.
Rastovo i : 200 ,, 1426 ponuđeno „ 339.000
Sječine pod brojevima 5, 6, 7, 9 i 15 kupila je Mitrovačka paropila, pod br. 10,
11, 12, 16, 17 i 18 tvrtka Filipa Deutscha sinovi. Ponude na sječine pod br. 2, 8, 13, 14,
19 stavila je uvjetno Mitrovačka paropila. U dražbi su učestvovale, ali bez uspjeha,
također tvrtke Croatia (Zagreb) i Poljoprivredno d. d. (Zagreb).


OGLASI


VELEPRODAJA STABALA KRIŽEVAČKE IMOVNE OPĆINE.


Dana 21. decembra 1931. godine u 10 sati prije podne obdržavati će se dražba
hrastovih i brestovih stabala kod Direkcije šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru
prema posebnom oglasu otisnutom u »Službenim Novinama« i »Narod. Novinama«.


696
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru, te kod
šumskih uprava Sv. Ivan Žabno, Čazma, Garešnica, Ivanjska i Bjelovar.


Direkcija šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru.


A. A.
SKRAĆENA OBJAVA.
U ponedejljak 21. decembra 1931. prodavače se u pisarni potpisane Direkcije
šuma u 10 sati pre podne javnom ofertalnom licitacijom hrastovi i bukovi pragovi,
hrastova duga i bukovo i jasenovo ogrevno drvo. Žaobine se predaju do 9 sati dana
licitacije. Potanje upute daju se poštom, ili za vreme uredovnih sati u pisarni ove
Direkcije.
Vinkovci , dne 21. novembra 1931. god.
Kr. Direkcija šuma.


SKRAĆENA OBJAVA
prodaja bukovih i topolovih klada.
U utorak 22. decembra 1931. prodavače se u kancelariji ove Direkcije u 10 sati
pre podne ofertalnom licitacijom oko 500 m3 bukovih i 1000 m3 topolovih klada koje se
imaju po predračunu izraditi u Kričkom brdu i Opekama i izvesti u drž. režiju na
skladište u Lipovljanima i u Novskoj.
Isklična cena po kub. metru za I. klasne bukove klade Din 175.—, a za topolove
klade Din 160.— franco vagon ind. kolosek. Žaobine Din 5000.— za bukove i Din 9000.—
za topolove klade.
Objava kao i uslovi mogu se dobiti kod potpisane direkcije za vreme uredovnih
sati ili kod šumskih uprava u Lipovljanima i Rajiću.
Vinkovci , dne 21. novembra 1931. god.


Kr. Direkcija šuma.


Broj 6299 gr. R. 164/28.


OQLAS


Kr. kotarski sud u Perušicu daje na znanje, da je na molbu kr. sudbenog stola
kao stečajnog suda u Zagrebu od 1. ožujka 1930. broj 16.094 gr. dozvolio ovršnu dražbu
nekretnina stecajnine t. t. Rosandić i drugovi, industrija drva u Zagrebu, upisanih u
gruntovnom ulošku broj 1087 općine Dol. Pazarište, vrednih glasom svjedočbe općinskog
poglavarstva u Pazarištu od 12. XI. 1931. broj 5313 od Din 510.000.— a sastojećih
se iz čest. kat. broj 1693 livade Orbazica zvane u površini od 1243 hv. i čest. kat. broj
1694 pašnjak Orbazica u površini od 505 hv. na kojima je sagrađena pilana sa nuzgrednim
zgradama, kovačnica i brusiona, drvena parenica sa dva odijela, jedna betonirana
parenica sa dva odjela, jedna zgrada u kojoj je lokomobil za parenje, jedna
stanbena zgrada, jedno skladište, magazin sa dva odijela i jedna šupa sa dva odijela,
te da je za dražbu ustanovio jedini rok na dan 24. veljače 1932. u 10 sati prije podne
na licu mesta kod pilane u Maloj Plani.


Pilana se izvrgava dražbi sa svim strojevima i pripadnostima nužnim za pogon,
koje su navedene u popisu, što je sastavni dio dražbenih uvjeta.


Pozivaju se svi oni, koji bi ponienute nekretnine kupiti želili, k dražbi, te se
primjećuje, da će se iste dosuditi onomu, koj će za nje najviše ponuditi bez obzira na
označenu im vrednost, zatim da je kupac dužan uknjižene na nje dugove, na koliko
kupovnina dotječe, po naputku suda naše primiti i napokon, da se ostali dražbeni
uvjeti i isprave, na kojima se navedena vrednost dobra temelji, pa i grutovni izvadak
mogu kod ovoga suda ugledati.


697
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Pozivaju se napokon svi oni, koji, ako prem nisu o dražbi napose obavješteni
ipak misle, da su upisom u glavne knjige na gore navedene nekretnine založno pravo
stekli, da to svoje pravo tim sigurnije prije prodaje ovom sudu prijave, jer će se inače
dioba kupovnirie i bez njih obaviti, te će sami sebi pripisati, ako se kupovnina namirenjem
drugih tražbina iscrpi.


U Per ušicu, dne 13. studena 1931.


Kr. kotarski sud.


V.
d. starešine kotarskog suda:
Sudija kotarskog suda.
SAJAM KOŽA OD DIVLJACI.


Sajam koža od divljači održat će se 25. januara 1932. god. u prostorijama velesajma
u Ljubljani. »Divlja koža«, koja priređuje ovaj sajam odnosno jeftimbu. jest
lovačko prodajna organizacija, koja radi jedino u dobrobit našeg lovstva. Zato neka
svatko pošalje svoje kože od divljači u prodaju samo »Divljoj koži«. Kože se primaju
već sada te uključivo do 21. januara 1932. god. Kupci za slabu robu nemaju zanimanja
i zato se loših, ljetnih, oštećenih itd. koža ne će primati u komisiju. Sve upute
daje »Divlja koža«, Ljubljana — velesajam.


Šumsk a industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


DRACH, INDUSTRIJA DRVA D. D.


SREDIŠTE : ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35. I.


Podružnice i pilane: Ca prag: i Virovitica


Telefoni : Zagreb 42-45


Sisak (Caprag) 41


Virovitica 15 i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovitica. "


Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,


građe za željeznice i dužica.


Uprava gospodarstva i šumarstva :


KRNDIJA NAŠICE,


SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


698