DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pozivaju se svi oni, koji bi pomenute nekretnine kupiti želili, k dražbi, te se
primjećuje, da će se iste dosuditi onomu, koji će za nje najviše ponuditi bez obzira na
označenu im vrijednost, zatim da je kupac dužan uknjižene na nje dugove, na koliko
kupovnina dotječe, po naputku suda na se primiti i napokon, da se ostali dražbeni
uvjeti i isprave, na kojima se navedena vrednost dobra temelji, pa i gruntovni izvadak
mogu kod ovoga suda ugledati.


Pozivaju se napokon svi oni, koji, ako prem nisu o dražbi napose obavješteni
ipak misle, da su upisom u glavne knjige na gore navedene nekretnine založno pravo
stekli, da to svoje pravo tim sigurnije prije prodaje ovom sudu prijave, jer će se inače
dioba kupovnine i bez njih obaviti, te će sami sebi pripisati, ako se kupovnina namirenjem
drugih tražbina scrpi.


U Pe ruši ću, dne 13. studena 1931.


Kr. kotarski sud.


V.
d. starešine kotarskog suda:
Sudija kotarskog suda.
KONKURS


Glavna Direkcija Državnog Dobra Belje u Kneževu raspisuje konkurs na mesto
jednog šumarskog taksatora.


Konkurisati mogu samo državljani Kraljevine Jugoslavije, koji su svršili šumarski
fakultet ili šumarsku višu školu, položili su ispit za samostalno vođenje šumarskog
gospodarstva i stekli su već praksu na taksacijonim radovima.


Molbe treba podneti ovoj Direkciji do 31. januara 1932. g. sa svim overovljenim
prepisima dokumenata, koji su propisani za prijem u držaVnu službu.


Prava i prinadležnosti regulisaće se postojećom činovničkom pragmatikom.


24. decembra 1931. u Kneževu .
Glavna Direkcija Drž. Dobra »Belje«.
A. A. Broj 9238/1931.


.... 14.144/1931.


..... ...........


.... 25. ....... 1932. .... ....... .. ce y ........... ....... ......... y
..... ....... . ...... .......... .. ..... he ce ......... 548.19 .... .... ........
.. ....... ...... ..... ... 90.000 ....... ....... .... ......... ce y ......
........ ....... ....... . ........ .. ........ .... .. 7000 ...... no
...... .... ...... ......... .. .... .. ...... je 5 .. a .. ........ ..........
....... ...... ...... ......... .. ........ 4 ...


..... ........ .......


1. .......... he ce ....... y ........... ....... ......... y ..... y 9.30
...... ... ......
2. ........ .......... ....... ...... ...... .... ......... ........ ......
.. 100 ......, a .......... .. ... 25. ....... 1932. .. 9.30 ...... ........
...... y ...... .. 10% .. ........ .... ... ce y ....... ..... ...
..........
........ y ........ ....... ......... y ..... .........
...... ... .. ......:
.) ... . ....... . ............ ........
.) ........ ..... ........ y .........


62