DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Prihod srednjih šuma znatno varira s obzirom na sastav, omjer


i t. d. nadstojnog i podstojnog drveća. Možemo reći, da iznosi 2 do 6 ms


godišnje sa 0 do 50% tvorivog drva. Najbolje su nam srednje šume na


plodnim poplavnim tlima riječnih dolina Saone i lila. Nadstojna se šuma


sastoji iz hrasta (qu. pedunculata) i brijesta (u. campestris); nestajanje


baliveaux-a prisiljava nas, da provodimo ručno pomlađivanje (sjetvom)


u tim šumama.


Spomenuti ću još i tako zv. »enrésinement« naših srednjih šuma,


t. j . umjetno uvađanje crnogorice u srednje šume. Vrsti, koje se pritom
najčešće upotrebljuju, jesu obična jela i Pseudotsuga Douglasii.
Da budem potpun, moram nešto reći i o (specijalnom za Francusku)
načinu pretvorbe srednjih šuma u visoke. Taj postupak stoji nas dosta
skupo, pošto ima za posljedicu gomilanje kapitala u šumi.´ Provodi se
samo u državnim šumama. O tehnici — dugoj i kompliciranoj — neću
opširno govoriti. Ophodnja podstojnog drveća produlji se do 60 god.,
ostavljaju se brojne rezerve nadstojnog, provode se zatim postupični
sijekovi, koji daju1 veoma nejednake rezultate, već prema tome, kako
uspijeva naplođivanje, kako tjeraju izbojci iz panjeva, kako se ponašaju
nuzgredne vrsti (grab i t. d.). U glavnom je ta pretvorba prilično laka
u bukovim šumama. Teža je u šumi hrasta kitnjaka, a kod hrasta lužnjaka
najčešće je osuđena na neuspjeh.


Preveo: Ing. A. Panov.


Sommaire- Avantages culturaux cri France (forets spontanées, régénération naturelle,
peuplements mélangés, résistance aux diverses causes de destruction e t. a) ;
méthodes des coupes et d´aménagement (méthode de la coupe unique, méthodes des
coupes progressives, méthode du »quartier bleu«, méthode du Contrôle); éclaircies;
essences et especes les plus importantes des forets françaises: futaies de chene rouvre
(chenaies de la Loire), de chene pédoncule, de hetre, de pin martine (les »vieilles dunes
«, les »jeunes dunes«, les »Landes«), de sapin pectine, de l´épicéa, de pin sylvestre,
de méleze et de pin a crochets; taillis simples; quelques modalités curieuses (traitement
»en tetards«; taillis furetés); taillis composés; futaies claires; »enrésinement« des taillis,
coiiversion des taillis sous futaie en futaies.


« o »
72