DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUGOStOVENSKQ ŠUMARSKO UDRUŽENJE


Uređuje redakcioui odbor
Glavni i odgovorni urednik: profesor dr. Antun Le v ako vic


ŠUMARSKI LIST


izfazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog godišnjeg
doprinosa od 100 Din. -´ :
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje «0 Dm.
b) « ; « : € 100 Dta.
Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog doprinosa
od 2000 odnosno 3000 ....


Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din.
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na Sek J. S. U. 34.293 ili na adresu
Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vtikotinovlćeva ulica 2.
UREDNIŠTVO l UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb. Vnkotlnovičeva
ulica 2. Telefon 64-78.


ZAOGLASE PLAĆA SE:
ZA STALNE oglase (Inserate) kao I za dražbene oglase:


1. strana SOO (petslotlna) Din — i/4 strane 17S (stosedamdesetpet) Din.
i/j strane 300 (tristotlne) Din — i/ , strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašavanja daje se 18%, kod šestkratnog 30%, kod dvauaest


kratnog 50% popusta.


>. Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


- SP §S
GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanje »Šumarskog I.ista« moglo provesti što lakše i brže. upravljamo ´
ovu molbu gospodi saradnicima.


.ČLANCI: .... obraduju .što savrentcnli« teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u francuskom Jeziku. — Za svaki prcvod tteba pribaviti dozvolo
autora. — Dobro su .... đpŠIe sitne vijesti,o svim važnijim pitanjima i događajima u vezi
za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisan! sto čitljivije. Pisati treba samo »a neparnim
stranicama. S desne ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
Rečenice treba da su kratke I Jasne, izbor dijalekta i pisma prepušten je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom 1 pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izricao ne traži promjenu.
— SLIKE, u prvom redu dobri, pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu lilljepljene
u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba Ih zapnkovati u čvrste kutije. — CRTEŽI
neka budu izvedeni isključivo tušem na bijelom riBučutu papiru: Mjerilo na kartama treba
označiti same- olovkom. — HONORARI za originalne članke 30 Din, za prevode 25 Dla. za
preštampavanje Din 12´5 po štampanoj stranici. — SEPARATA! OTISCI moraju se zasebno
uafueitl. Trošak snosi pisac. —-^Oglase, lične i društvene vijesti treba slati Upravir´a ne
Uredništvu. UREDNIŠTVO.


I REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU
COMMERCÉ DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chei: ProL dr. Ani. Levaković ,
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinović Zagreb,
Yougoslavie. — Paraît chaque mol«. Conditions de l´abonnement pourf
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.


MB


m