DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI t i ST


GOD. 56. FEBRUAR 1952.


Prof. H. PERRIN (NANCY):


PRINCIPI I METODE FRANCUSKE
SILVIKULTURE


(LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES DE LA SYLVICULTURE
FRANÇAISE)


Naše šumarstvo, pošto se temelji na dugogodišnjem iskustvu, te se
oslanja na tradicije i radove, koji datiraju još iz srednjeg vijeka, odlikuje
se — smijemo reći — maksimalnim iskorišćavanjem prirodnih procesa i
jednostavnošću sredstava, koja se primjenjuju u šumarstvu. Osnivači
visoke šumarske škole u Nancy-u Lorentz i Parade imali su lozinku:
»imitirajte prirodu, ubrzavajte njezin rad!« Njihovi sljedbenici zadržali
su taj smjer i nikad se nije u Francuskoj osjetila potreba, da se pridružimo
famoznom uzviku »zurück zur Natur«, koji se čuje od prije kratkog
vremena u izvjesnim zemljama. Uvijek smo samo potpomagali evoluciju
prirodnih sila i nastojali smanjiti ulogu i intervenciju čovjekova rada,
znajući, da u većini slučajeva troškovi uloženi u šumsko gospodarstvo
donašaju rezultate tek veoma kasno i u neznatnoj mjeri.


Prirodno pomlađivanje pravilnih visokih šuma kod nas je pravilo,
koje skoro ne poznaje iznimaka. Skupi radovi u šumi, priprema tla,
sjetva i sadnja, čišćenje i prorede u mlađim sastojinama, provađaju se
samo u slučajevima, kad je to od veće i neophodne potrebe. Postupajući
na taj način dobivamo svakako nešto manji bruto-prihod, ali je čisti prihod
posve zadovoljavajući s obzirom na manji uloženi kapital i investicije.


Naše šumarstvo ima međutim izvjesnih neospornih prednosti:
naime nikad nismo zamjenjivali našu autohtonu šumsku floru tuđim,
umjetno uvedenim vrstama, ma kako se dobro prilagođivale one lokamim
prilikama. Veoma rijetko zapremaju kod nas čiste sastojine veće površine.
Zato su naše šume čvrste i otporne protiv različitih kalamiteta,
poglavito protiv zareznika i bolesti. Kad smo već utvrdili gornja osnovna
načela, pređimo na promatranje naših domaćih vrsti, u koliko one sačinjavaju
kod nas samonikle sastojine; o sastojinama stvorenim umjetno
govorićemo na drugom mjestu.


Francuske se šume sastoje u glavnom od istih vrsti, koje sačinjavaju
sastojine i u Jugoslaviji. Zato se mnogi detalji, a i sama tehnika uzgajanja,
potpuno podudaraju ili su bar analogni. Govoriću samo ukratko o


65
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mislima-vodiljama našeg šumarstva, te ću se osvrnuti samo na pojedine
metode našeg rada, specifične za našu zemlju.


Kod gojenja visokih šuma više idemo za tim, da dobijemo stabla što
jačih dimenzija, nego da postignemo maksimum produkcije drvne mase.
Dok se privatnici zadovoljavaju s prsnim promjerom od 40—50 cm., javne
šume moraju producirati stabla deblja od 50 cm. (borova i bukova), a
jelova, smrekova i hrastova od 60 do 80 cm. To shvatanje odgovara tako
zvanoj »ekonomičnoj upotrebljivosti« i uvjetuje ophodnje često prilično
duge. Pošto se radi također o tome, da dobijemo drvo visokog kvaliteta
(što je također cilj gospodarenja u državnim i općinskim šumama), provađale
su se u drž. šumama sve do sada (skroz do zadnjih godina) prilično
slabe prorede. Svrha je bila da dobijemo drvo finih i pravilnih godova,
premda se time nešto gubilo na prirastu. Sada se međutim pitanje
proreda evolucijonisalo u smjeru intenzivnije intervencije šumara.


Pomlađivanje — to smo već rekli — vrši se u principu samo prirodnim
putem. Čistom sječom pomlađuju se sastojine primorskog bora,
ali se gola sječa praktikuje sada i kod svih ostalih svjetloljubivih vrsti sa
laganim sjemenjem (bor, alepski bor, ariš i smreka). Nije rijetko pomlađivanje
na uske pruge ili u malim okruzima. Potonja metoda primjenjuje
se katkad i za hrast lužnjak na jugo-zapadu Francuske. Ali time nisu
ništa izgubile na važnosti metode pomlađivanja putem oplodnih sječa.
Čak ima izvjesnih vrsta drveća (jela, bukva, hrast kitnjak), za koje ni
sada ne poznajemo drugih načina uzgoja. Samo što ove metode primjenjujemo
sa većom slobodom u pogledu broja, vremena, intenzivnosti
sječa i ne fiksiramo strogo unaprijed pomladno razdoblje.


Klasična kombinovana metoda nadjeljivanja nije više popularna. Nju
primjenjujemo samo na šume, kojih je pomlađivanje tako reći automatsko
(primorski bor, kitnjak u dolini Loire, lužnjak u dolini Adoura). Za ostale
vrsti primjenjujemo metodu Melarda, koju nazivljemo još metodom »plavih
četvrtina« i koja nije ništa drugo nego posebna adaptacija metoda određenih
za prebirno gospodarenje i propisanih »notom od 17. jula 1883.«
Po toj se metodi utvrđuje sjekored samo za one čestice šume, koje su grupisane
u taj quartier bleu, i za vrijeme, koje je fiksirano u gospodarskoj
osnovi (10 do 20 god.). Sa čisto teorijskog gledišta ima ta metoda dosta
mana, ali sa stanovišta praktičara ona je neobično elastična, slobodna,
skoro ne zahtijeva žrtava i prikladna je za čiste regularne sastojine kao i
za heterogene šume našeg visokogorja.* Najviše primjenjujemo tu metodu
u jelovim i smrekovim šumama, a zadnje vrijeme i u bukovim.


* Veoma raširena u Francuskoj i skoro nepoznata izvan njezinih granica, Melard-
ova metoda zaista zaslužuje pažnju i naših šumara. Glavna su načela Melard-a:
što manje nagađanja (u koju se formu neminovno pretvaraju kalkulacije prihoda
daleke budućnosti), što sigurnije računanje prihoda blize, makar i veoma blize budućnosti
(»dobro bi bilo, da gospodarska osnova ne obuhvata nikad vrijeme dulje od
20 godina«), što veća štednja (izbjegavati revizije!) i podjela cijelog uređajnog objekta
u 2 faktične česti: 1. »plavu četvrt« (te se parcele plavo bojadišu na nacrtu), na kojoj
se moraj u u toku tih 20 godina izvršiti sječe (coupes de régénération); 2. ostale
parcele, gdje će se provađati samo prorede i progale. Kao haza za taksaciju i Izračunanje
etata uzima se jedno »normalno stanje« (ovaj pojam ne smijemo zamijeniti sa
pojmom »normalne šume« skoro svih njemačkih metoda), kod koga mora biti po ha:
200 m3 drva 40—60 cm debelog u prsnoj visini i 120 m3 drva debelog 20—40 cm. U
gospodarskoj osnovi naznačen je vjerojatn i poredak sječina, od kojega se ne
..
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Kao metoda uređivanja poznata je također metoda Gurnaud-a, koju
je uspješno primijenio Švicarac Biolley, te je pod njegovim imenom poznata.
Kod nas je ta metoda malo raširena, ma da je stekla ozbiljnih
simpatija.


Govoreći o uzgoju pravilnih visokih šuma, najprije ćemo se pozabaviti
lisnatim šumama, koje spadaju skoro bez izuzetka u kategoriju
državnih i općinskih šuma.


Najbolje i najveće šume hrasta kitnjaka nalaze se pri ušću Loire. U
njima se gospodari u ophodnji od 180—200 godina. Imaju uvijek pođstojnu
sastojinu bilo od prirode (najčešće) bilo umjetno uvedenu. Tu »donju
etažu« sačinjavaju bukva i grab. Bukva je ovdje zapravo idealna
donja etaža, premda i ona zna biti na smetnju. Šta se tiče graba, borba
je s njim malo teža, jer on neobično dobro tjera iz panja i zahtijeva uvijek
izvedbu čišćenja i trijebljenja, koja je skupa. Prorede se vrše svakih
10 godina (u mladim sastojinama svakih 6), do sada su bile veoma slabe,
sad postaju mnogo jače. Tako dolazimo do klasične metode »éclaircie
par le haut« u šumama, u kojima favoriziramo svjetloljubivu vrst. Pomlađivanja
udešavamo prema tome, kada i kako rađaju sastojine sjemenom.
U povoljnim prilikama vadimo cea polovicu drvne mase (´kod naplodnog
sijeka), zatim izvadimo 1 ili 2 naknadna sijeka i najzad konačan
sijek. Pomladno je razdoblje 10 do 15 godina. Te šume (ima ih jako lijepog
izgleda) daju drvo visokog kvaliteta, fine strukture, koje se da uporediti
u pogledu kakvoće, upotrebe i cijene sa slavonskom hrastovinom.
Ima šuma sa drvnom zalihom od 900 m3 po ha (200 god. starih), ali tih
šuma već nestaje. Drvnu zalihu od 500—600 m8 po ha na kraju ophodnje
smatramo dovoljnom.


Prirast iznosi 4—6 m3 po ha godišnje, ali jače prorede mogu povećati
taj iznos.


Visokih šuma hrasta lužnjaka imamo samo nekoliko hiljada ha i to
na obalama rijeke Adour i njezinih pritoka. Te šume zapremaju neobično
plodna tla, koja ipak nisu sposobna za poljoprivredu. Razlog leži u tome,
da te obale bivaju poplavljene svakog proljeća i da te poplave traju po
nekoliko mjeseci. To su ili čiste hrastove sastojine ili mješovite (hrast —
brijest). Šume su jako prorijeđene, stabla su često ogromnih dimenzija
sa niskim iskrivljenim deblom. Paša blaga (konja i goveda) vrši se u tim
hrasticima sistematski i intenzivno. Pomlađivanja se vrše putem stavljanja
u zabranu, nakon čega se sijeku stabla sva najedamput ili u 2—3
postupična sijeka. Skoro svake godine stabla rađaju žirom, naplođenje
uspijeva veoma dobro, ali se pomladak mora oslobađati od obilnog korova.
Čišćenja su ponekad bezuvjetno potrebna, u svakom su slučaju
korisna. U 15.—20. godini šuma se otvara za pašu blaga. Prorede su
česte (svakih 5 ili . godina) i dosta jake. Njima je svrha braniti hrast
protiv uzgojno jačeg brijesta, koji u početku mnogo brže raste. Prorede
su »par le haut«. Pod sunčanim južnim nebom nadvladana stabla napreduju
još i u sjeni dominantnih stabala dosta dobro. Ophodnja je 150-godišnja
i daje stabla do 80 cm i više u promjeru. Drvo je žilavo i nekad je
bilo na glasu kao izvrsni materijal za brodogradnju. Prirast ovih šuma i


samo smije već i preporuča otstupanje kod svakog nenadanog odnosno nepredviđenog
slučaja. Po istekli vremena predviđenog gospodarskom osnovom, koristeći: se opažanjima
i stečenim iskustvima, sastavlja se nova raspodjela parcela (novo bojadisanje
plavih četvrti) za vrijeme također n e dulje od 20 godina- Primjedba prevodioca.


67
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pored odličnih svojstava tla dosta je slab (nije veći od 3 do 5 m3), što se
tumači time, da imamo mnogo prezrelih sastojina, koje ništa ne prirašćuju.
Ako se šume privedu u normalno stanje, odmah će se jako povisiti prihod.
Ti Adurski hrastici, gdje je grab posvema odsutan, u mnogome sliče vašim
slavonskim šumama.


Bukove se šume nalaze u ravnicama (sjeveroistok — Normandija),
a ponajviše na brežuljcima i manjim planinama. Imamo ih skoro svuda,
gdje ima dovoljno vlage i oborina (Vogesi, Jura, Centralni Masiv, Predalpe,
Pireneji). Ophodnja im je 120—150 godišnja, a pomlađuju se oplođnom
sječom (4 do 6 sijekova) sa pomladnim razdobljem od 20 do 30 godina.
Pomlađivanje dobro uspijeva, ako tlo nije odviše kiselo. Prorede se
provađaju svakih 8 do 10 godina i jake su: Zadnje vrijeme napušta se


metoda »éclaircie par le haut«, koju će — izgleda — nadomjestiti »éclairclé
mixte« (»miješane« — visoke i niske — prorede), koje nas potsjećaju
s jedne strane na danske prorede (Schroedera), a s druge strane na Heckovu
slobodnu proredu. Bukove su šume veoma unosne i daju 6 do 10
m3 po ha godišnje. Smatra se, da je bolja bukova građa, koja potječe od
stabala uzgojenih na vapnenom tlu, jer je bjelija i elastičnija od one, koja
potječe sa silikatnih zemljišta. Neke planinske šume (u Pirenejima naročito)
sijeku se i omlađuju prijebornom sječom (na okruge) sa ophodnjicom
od 20—30 godina. To su većinom šume zaštitnog karaktera.


Od četinjastih šuma najviše imamo sastojina primorskog bora u
predjelima »Landes«. Ima nekoliko tipova takovih sastojina. Prvi tip,
to su spontane šume, koje rastu na tako zvanim »starim dunama« u Gascogne-
u, davno već fiksiranim i odvojenim od oceana novijim naslagama
»mladih duna«. Primorskom boru primiješan je vazdazeleni hrast —
quercus occidentalis (to je posebna atlantska odlika hrasta plutnjaka),
obični hrast (quercus peduculata) i hrast-»tauzin« (quercus Tosa). Bilinski
se pokrov sastoji iz ericacea, kupine, paprati i t. d. Primorski bor igra
glavnu ulogu u tim šumama, a hrast podređenu. Najčešće su čiste sječe.
Ponekad se gospodari i prebirnim putem — bilo u malim okruzima, bilo
»par pieds d´ arbres« — tražeći stabla upotrebljivih dimenzija (40—50 cm).


Postupak sa qu. occidentalis sličan je onome sa hrastom plutnjakom
(qu. suber) u mediteranskoj zoni.


Drugi tip, to su šume »mladih duna«, koje su zaustavljene i pošumljene
o državnom trošku u prvoj polovici XIX. vijeka. Primorski bor, koji
se odmah prilagodio prilikama, napreduje veoma dobro bez ikakvog podstojnog
drveća ili grmlja. Ophodnja (60—80 g.) odgovara dimenzijama
od 35—40 cm. Pomlađuje se čistom sječom. Nakon sječa ostavljaju se
na tlu grane sa češerima. Mladi borići uspješno se dižu usred korova,
koji kasnije iščezava. Čišćenja i jake prorede (svake 4. godine) rano izoliraju
pojedina stabalca, tako da u dobi od 20 godina nema više od 800
borova po ha. Prorede, praćene dobivanjem smole, nastavljaju se i najzad
preostaje jedva 180—200 stabala, koja se iskorišćuju smolarenjem
»na mrtvo«. O prilično kompliciranoj tehnici dobivanja smole neću govoriti:
sva potrebna tumačenja naći ćete u knjizi g. prof. Ugrenovića. Spomenuti
je samo, da čitav taj posao zahtijeva silnu radnu snagu i zato je
pravi izvor bogatstva za okolišno pučanstvo.


Mnogo veće površine zaprema treći tip šume. To su sastojine sađene
također umjetno, sa tlom obrašćenim vrijeskom, papratima i žutilicom.
Čitav taj živi pokrov dosta se dobro održava pod rijetkim sklopom


68
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

borovih krošanja, ali uvjetuje veliku opasnost od požareva i mnoge poteškoće
prigodom pomlađivanja. Premda se često izvađa trijebljenje
posebnim mašinama, ne pomaže to uvijek, pa smo onda prisiljeni na pomlađivanje
ručnim putem: bilo sjetvom bilo (kako se ne bi prekidalo pašarenje)
sadnjom odraslih biljaka. Ophodnja je još kraća, a prorede su
još jače nego u sastojinama »mladih duna«. Prihod tih šuma iznosi 2—4
m3 i 200—250 litara smole po ha godišnje. Njima Francuska ima zahvaliti,
da zauzima drugo mjesto u svjetskoj produkciji smole (odmah iza U. S.
A., čija ogromna industrija tuče našu na veliku štetu »landskog« pučanstva).


Jela (abies pectinata) izrazita je vrst našeg sredogorja (Vogesi,
Jura, Alpe, dio Centralnog Masiva i Pireneja). Goji se u pravilnim visokim
šumama sa ophodnjom od 120—150 godina. Najčešće su prorede
»par le haut«. Pomlađivanje je sporo (4 do 6 sijekova, 30 do 40 godina).
Godišnja produkcija drvne mase doseže maksimum u Juri (do 12 m3).
Ima mnogo prijebornih jelovih šuma (ophodnjica 6 do 10 godina), koje
odlično uspijevaju. Tip prijebornog gospodarenja, koji smo nazvali »par
pieds d´arbres«, dosta je raširen.


Smreka (picea excelsa) nalazi se u visokom gorju subalpinske zone.
Malo je ima u Vogezima, dosta je rasprostranjena u Juri, Predalpama
i Sjevernim Alpama. Nema je nikako od prirode u Centralnom Masivu
i u Pirenejima. Sačinjava pravilne visoke šume sa ophodnjom od 150
godina ili prijeborne šume. Pomlađivanje nije najlakše. Ima ipak 2 načina,
koji se mogu preporučiti: gole sječe na uske pruge i brutalni postupični
sijekovi. Prorede su (po mogućnosti »par le haut«) svakih 8—12 godina.
Drvo je bolje od jelovog. Zato se u mješovitim jelovim i smrekovim
sastojinama često mora uzeti smreka u zaštitu od jele, koja zna biti uzgojno
jača. U četinjastim šumama pridolazi i bukva, koja popravlja tlo
stvaranjem humusa i pojačava otpornost cijele šume protiv vjetra. Prihod
je smrekovih šuma nešto niži od jelovih.


Bor (pinus silvestris) pridolazi od naravi u ravnicama (sjeverni
Elzas — šuma Haguenau), na brežuljcima, u Vogezima (bor odličnih
osobina), Predalpama, Alpama, Pirenejima. Ali ga ima najviše u Centralnom
Masivu, gdje nađemo (u Velav i Fores) i posebnu odliku poznatu
pod imenom »bor Auvergnske rase«. Privatne borove šume imaju kratku
ophodnju (60—80 g.), a javne dugu (do 150 g.). Čiste sječe sa ili bez
ostavljanja sjemenjaka smatraju se najboljim načinom pomlađivanja, ali
je više puta potrebno pripravljanje tla. Prorede mogu biti jake i česte,
naročito onda, ako ima podstojne sastojine (bukva, jela, quercus pubescens).
Na dobrom zemljištu (gdje su i ophodnje kraće) prihod posve zadovoljava
(6—9 m3). Na rđavom tlu i kod visokih ophodnja prihod može
znatno podbaciti.


Ariš (larix europea) i klekovina (pinus montana) subalpinske su
vrsti, koje sežu do granice šumske vegetacije (2000—2300 m). Ariš dolazi
samo u Alpama, a klekovina i u Alpama i u Pirenejima. Ta vrst pripada
varijeteti »uncinata« (»pin a crochets«) i daje lijepa stabla uspravnog debla,
Najčešći je prijeborni oblik gospodarenja u velikim okruzima (za ariš) ili
u malim okruzima (ili »par pieds d´arbres«) za pinus montana. Sijeku se
vrsti u starosti od 150—200 god. Lijepih ariševih šuma ima u južnom dijelu
francuskih Alpa. Najbolje šume »pin a crochets« (koje daju i piljenu građu)
nalaze se u istočnom dijelu Pireneja. One daju godišnji Drihod od 3 ms
po ha.


69
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Niskih šuma imamo najviše na zapadu i jugu, manje na sjeveru i
istoku, najmanje na sjevero-istoku. Najviše ih ima hrastovih (čistih ili
sa grabom), bukovih ima nešto na jugu Francuske. Manje su zastupani
kesten, joha, breza, jasika i lipa. Ophodnje su kratke, 15 do 20 godina.
Hrastovih šuma guljača imamo sad mnogo manje, nego što ih je bilo
nekad.


Imamo 2 dosta interesantna oblika niskih šuma. To je u prvom
redu sijek na glavu (»en tetards«), koji se praktikuje u hrastovim šumama
Adourske doline (qu. pedunculata i qu. Toza). Debla su cea 2 m visoka
i nose 3 ili 4 grane, na kojima se sijeku izdanci svakih 8 do 12 godina.
Taj je sistem uvjetovan nastojanjem, da se ne prekida nikad paša blaga.
Prihod je tih šuma, naravno, minimalan.


U nekim je krajevima gospodarenje u niskim bukovim šumama
oteščano radi izvjesnih klimatskih prilika. Bukva ne daje dovoljno izbojaka
iz panja, a osim toga trpi od prečestog otvaranja sklopa. Da bi
se tome izbjeglo, evo što se radi: svakih 10 do 15 godina vraća se na
istu česticu šume, ali se sijeku samo najdeblji izbojci, dok se tanji ostavljaju,
da postignu upotrebljive dimenzije. To nije ništa drugo nego »prebirao1
gospodarenje u niskim šumama«. Svaki panj ima izbojke različitih
starosti. Takav način manje iscrpljuje tlo i daje dovoljne prihode (3 do
4m3 po ha). Blago ne ide rado u te »taillis furetés«, jer tu ima malo trave.
Na žalost cijeli postupak dosta je teško provediv (prebiranje debljih izbojaka
pored tolikih tanjih) i možda zato imamo sve manje takovih šuma.
Ipak ih je ostalo dosta na sjeveru Centralnog Masiva i u Pirenejima.


Srednjih šuma ima u Francuskoj mnogo. To je jedina zemlja, gdje
je taj oblik gospodarenja zaista raširen. Tumačimo to ovako: u malom
privatnom posjedu nemoguće je uzgajati visoke šume; niske pak šume
daju samo gorivo drvo. Zato su i obljubljene srednje šume, koje osim
gorivog produciraju i tehničko drvo u obliku nadstojnih stabala. One
daju nešto veći novčani prihod i više zadovoljavaju potrebe seoskog stanovništva.
Šta više: gospodarenje ne zahtijeva velikog stručnog znanja
i pruža mogućnost posjedniku, da čas poveća čas smanji svoje materijalne
rezerve. Ta elastičnost gospodarenja, koju ne pozna ni visoki ni
niski oblik uzgoja, ima naročitu draž u očima maloposjednika, premda
je sa gledišta nacionalnog možemo prije smatrati manom nego prednošću,
jer vlasnik i suviše često ima tendenciju, da realizuje sva starija
i ostavlja samo mlađa nadstojna stabla (»balivaux« i »modernes«), a
time se za dugo koči produkcija tvorivog drva.


Nadstojna stabla srednjih šuma prirašćuju jako brzo u debljinu i
imaju tvrdo, žilavo drvo, koje ne može poslužiti za finu stolarsku građu.
Ipak se ta stabla dosta traže i imaju dobro prođu. Doznaka se vrši metodama
»po površini« i to tako, da se unaprijed ne određuje broj nadstojnog
stabalja svake kategorije. Code forestier ustanovio je jedan minimum
od 50 stabala po ha, ali šumoposjednik ima pravo ostaviti »sva
ona stabla, koja su kadra prosperirati do naredne ophodnje«. Ima dakle
beskrajno mnogo oblika tih srednjih šuma, počevši od šuma panjača sa
neznatnim brojem pričuvaka pa sve do šuma sa toliko starom i gustom
nadstojnom etažom, da ih ne možemo skoro ni smatrati srednjom šumom.
Inače imaju javne šume mnogo jače nadstojne rezerve (u pogledu broja
i dimenzija) nego privatne. Što se tiče ophodnje, ona ne smije biti odviše
kratka, tako da bi mladim nadstojnim stablima (balivaux) škodio izoliran
položaj, a i deblo treba da bude čisto od grana u što većoj duljini. Naj


70
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

običnija je ophodnja od 20—30 godina (za privatnike i opčine) i od 25 do
40 godina (za državu). Duge ophodnje uvjetuju stvaranje većih rezerva
i pozitivno utječu na materijalni i novčani prihod sastojine, ali često
štetno uplivišu na samu budućnost šume. Zaista srednje se šume većinom
sastoje iz svjetloljubivih vrsti (hrast, jasen, brijest i si.) i njihov podmladak
može uspijevati samo kad dobije dosta svjetla, to će reći u momentu
sječa. Što se rjeđe ti momenti ponavljaju, to se više dovodi u
pitanje prosperitet i sam opstanak svjetloljubivog drveća, naročito ako
se šuma sastoji djelomično od bukve i graba. Naši lugari vele: »duge
ophodnje ubijaju hrast«.


Radi male vrijednosti gorivog drva prije nekih 50 godina pokušavalo
se povećati nadstojnu rezervu, a u isto vrijeme produljiti ophodnju.
Činilo se spočetka, da su rezultati odlični. Uskoro je nastupilo razočaranje,
što vrijedi naročito za hrastove šume. Pod gusto sklopljenim
krošnjama nestaje podmlatka. Iz periode u periodu smanjuje se broj
mlađih nadstojnih stabala i preostaju nam samo »modernes« i »anciens«.
Najzad šuma je osuđena, da propane odnosno da ustupi mjesto elementima
manje vrijednim (grab, druge razne vrsti).


Vidimo dakle, da je jednostavnost ovoga oblika više prividna, no
stvarna. U stvari je to najnestalniji, a možda zato i najteži oblik gospodarenja.
Mimo svega ostalog ima on tu veliku manu, da često u nastojanju
za povećanjem produkcije tvorivog drveta imamo za posljedicu
kobni rezultat — propadanje najvrjednije naše vrsti, hrasta.


Mnogo se govorilo zadnjih godina o specijalnom obliku uzgoja —
futaie claire (»svjetla« visoka šuma). Uslijed kratkih ophodnja (10 do 15
godina) možemo očuvati jaku rezervu hrasta, a u isto vrijeme zasigurati
njegovo pomlađivanje. Nama se čini, da ta metoda donekle odgovara
uzgojnim svojstvima hrasta kitnjaka, ali za lužnjak ne daje dobrih
rezultata.*


* Ovdje predavač misli na ophodnju podstojne sastojine.
Gornja metoda, koju je predavač spomenuo tek mimogred i bez naročitog oduševljenja,
uživa međutim najozbiljnije simpatije kod mnogih francuskih šumara. Iz tili
nekoliko riječi predavačevih ne može se razabrati suština ove (također veoma karakteristične)
francuske metode. Opisati ću zato sa par /poteza suštinu toga režima »futaie
claire«, pridržavajući se u glavnom Huffel-ova tumačenja.


Išlo se za tim, da šuma odgovara ovim uslovima: 1. da producira relativno veliku
količinu građevnog drva i minimum goriva; 2. da zasigura održavanje, prosperitet i
umnožavanje svjetloljubive vrsti (hrasta); 3. da se pretvorba u taj oblik srednjih
šuma vrši bez naročitih poteškoća i rizika. Prije dvadesetak godina počelo je stvaranje
tih »futaies claires«, koje po mišljenju Huffel-a odgovaraju svim spomenutim uslovima.
Svakih 10 godina siječe se šuma panjača, a vade se i predominantna stabla i stabla
lošeg oblika gornje etaže. Radi kratkoće te periode smiju se ostavljati manji intervali
između visokih stabala bez pogibelji (to se ne bi smjelo raditi u srednjim šumama,
gdje su ophodnje 30 i 40 g.). Uslijed toga se stabla bolje čiste od grana (u većoj
duljini), tlo i pomladak ne izvrgavaju se nagloj i oštroj promjeni jedamput u 30 i 40
godina, već manje oštrim i manje brutalnim svakih 10—15 godina. Vlasnici su ne
dovađaju toliko u kušnju, da smanje svoj kapital — drvnu masu. Krošnje visokih
stabala »kupajući se u svjetlu i toplini«, kao što kaže Huffel, bolje rađaju žirom.
Progale, koje vlasnik često zanemaruje u srednjim šumama i time upropašćuje sastojinu,
nisu više potrebne. Na drugom mjestu Huffel izričito kaže, da taj oblik uzgoja
ima neospornu budućnost. Prim. prevod.


71
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Prihod srednjih šuma znatno varira s obzirom na sastav, omjer


i t. d. nadstojnog i podstojnog drveća. Možemo reći, da iznosi 2 do 6 ms


godišnje sa 0 do 50% tvorivog drva. Najbolje su nam srednje šume na


plodnim poplavnim tlima riječnih dolina Saone i lila. Nadstojna se šuma


sastoji iz hrasta (qu. pedunculata) i brijesta (u. campestris); nestajanje


baliveaux-a prisiljava nas, da provodimo ručno pomlađivanje (sjetvom)


u tim šumama.


Spomenuti ću još i tako zv. »enrésinement« naših srednjih šuma,


t. j . umjetno uvađanje crnogorice u srednje šume. Vrsti, koje se pritom
najčešće upotrebljuju, jesu obična jela i Pseudotsuga Douglasii.
Da budem potpun, moram nešto reći i o (specijalnom za Francusku)
načinu pretvorbe srednjih šuma u visoke. Taj postupak stoji nas dosta
skupo, pošto ima za posljedicu gomilanje kapitala u šumi.´ Provodi se
samo u državnim šumama. O tehnici — dugoj i kompliciranoj — neću
opširno govoriti. Ophodnja podstojnog drveća produlji se do 60 god.,
ostavljaju se brojne rezerve nadstojnog, provode se zatim postupični
sijekovi, koji daju1 veoma nejednake rezultate, već prema tome, kako
uspijeva naplođivanje, kako tjeraju izbojci iz panjeva, kako se ponašaju
nuzgredne vrsti (grab i t. d.). U glavnom je ta pretvorba prilično laka
u bukovim šumama. Teža je u šumi hrasta kitnjaka, a kod hrasta lužnjaka
najčešće je osuđena na neuspjeh.


Preveo: Ing. A. Panov.


Sommaire- Avantages culturaux cri France (forets spontanées, régénération naturelle,
peuplements mélangés, résistance aux diverses causes de destruction e t. a) ;
méthodes des coupes et d´aménagement (méthode de la coupe unique, méthodes des
coupes progressives, méthode du »quartier bleu«, méthode du Contrôle); éclaircies;
essences et especes les plus importantes des forets françaises: futaies de chene rouvre
(chenaies de la Loire), de chene pédoncule, de hetre, de pin martine (les »vieilles dunes
«, les »jeunes dunes«, les »Landes«), de sapin pectine, de l´épicéa, de pin sylvestre,
de méleze et de pin a crochets; taillis simples; quelques modalités curieuses (traitement
»en tetards«; taillis furetés); taillis composés; futaies claires; »enrésinement« des taillis,
coiiversion des taillis sous futaie en futaies.


« o »
72