DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

:gao da stvori tolike odlične naučne institucije, muzeje, škole, kao i lijepe
gradove, prvoklasne tehničke naprave, puteve, ceste, željeznice. Šveđana
ima za polovicu manje nego nas Jugoslovena. Čitava je Švedska međutim
gotovo dvostruko veća po površini od Jugoslavije (Švedska 450.000 km2,
Jugoslavija 250.000 km2). Dakle razmjerno slaba napučenost. Zemlja je
kud i kamo neplodnija nego kod nas. Usprkos svega toga razvilo se tokom
stoljeća zamjerao bogatstvo. Standard životnih potreba i običaja
jednog prosječnog Šveđanina mnogo je viši od životnog standarda prosječnog
kontinentalnog Evropejca.


II. ŠUMARSKA STATISTIKA.
U moderno doba šumarstvo je postalo ravnopravno sa svim ostalim
granama ekonomskog života. Istorijska je činjenica, da se nekada šume
nisu nigdje pravo cijenile. Čovjek ih je bez razmišljanja iskorišćavao, čak
im je bio i najljućim neprijateljem, krčio ih je, gdje je samo dospjeo. U ona
stara vremena nitko nije pomišljao na ekonomisanje sa šumama. Ekonomisalo
se sa rjeđim dobrima, kojih nije bilo toliko kao šuma. Kasnije je
ekonomisanje prešlo na prostranija, manje rjeđa dobra, kojih ima u većim
množinama. Moderna ekonomija obuhvatila je i velike mase prirodnog
bogatstva zemlje, velike vodene snage, zemljišta, a naravno i šume. Ako
međutim želimo, da šumarstvo bude trajnom granom privrede, ako želimo
trajnu ekonomiju u smislu mnogih ostalih ekonomija, mora šumsko gospodarstvo
neophodno da vodi i svoje knjigovodstvo i sastavlja svoje bilancije.
Treba da se zna, koliko se troši, koliko siječe, koliko prirašćuje, treba da
se zna, koliko ima kapitala, koji producira i t. d. Zato je taksacija po
šumsko gospodarstvo od važnosti. Ona treba da dade ispravnu bazu za
knjigovodstvo i bilancije, bazu za rubrike primitaka i izdataka. Međutim
ne samo da je važno, da pojedini posjed, pojedina šumsko-gospodarska
jedinica ima ovakovu bazu, ima svoj što tačniji inventar, već taj inventar
treba da imaju i čitave države o svojim prirodnim bogatstvima i kapitalima.
I čitave države su (svaka za sebe) ekonomske cjeline, koje također
treba da računaju sa primicima i izdacima. Poradi toga su sve države
uvidjele potrebu i važnost statistike, a napose i šumarske statistike.


Sastav statistike šuma moguć je na dva načina:
A) Da dođe do skupne statistike svih šuma, može država pokupiti
detaljne podatke o pojedinim šumama od onih osoba odnosno institucija,
koje s tim podacima raspolažu. Sumiranjem podataka za pojedine šume


stvara se onda sumarna statistika čitave države. Pojedine šume onda u
glavnom fungiraju kao statistički objekti, statističke primarne jedinice.
B) Sumarna statistika može se provesti sumarnim inventarisanjem


svih šuma u državi jednim mahom, jednom jedinstvenom operacijom.
Čitava država smatra se kod toga već unaprijed jednim statističkim objektom,
statističkom masom, koju treba deiinovati.


Promotrimo li način pod A), vidjeti ćemo, da on u konkretnom slučaju
može imati dosta nedostataka. To možemo vidjeti i na statistici šuma,
koja je sabrana kod nas u Jugoslaviji. Netačne su na pr. katastarske mape
ili ih uopće nema; netačni su podaci o kulturama u tim mapama, nastale
su tokom vremena promjene, koje nisu u mape unesene; iskrsnuše razna
shvatanja i najboljih statističkih instrukcija i t. d. Konačno, ako se metodom
pod A) i saberu podaci za cijelu državu, zar možemo biti sigurni
u rezultat? Zar možemo na osnovi kalkulacije da kažemo: rezultat je vje


101