DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 46     <-- 46 -->        PDF

(Picea excelsa). S njima dolazi gotovo svuda i breza (Betula pubescens
i verrucosa). Putujemo li prema sjeveru, glavne švedske vrsti, borsmreka, postaju sve niže i niže u uzrastu. Sastojine otvaraju sve više
sklop. Pomalo se gubi bor. Smreka dobiva usku piramidalnu, formu.
Tip šuma prelazi u pojedinačne smreke uskih i niskih krošanja, niskih sve
do tla. Smreke su sve to više udaljene jedna od druge. Medu njima su
breze (Betula verrucosa, B. pubescens i B. tortuosa). Konačno još dalje
prema sjeveru gubi se i smreka, a vegetaciju čine gotovo samo niske
breze. Šumska vegetacija završava sa patuljastom brezom (Betula nana).


Slika 1. prikazuje granicu vegetacije crnogoričnog drveća kao i


plemenitih listača. Švedsku možemo s obzirom na šume podijeliti u ne


koliko regija. Na jugu zemlje uz zapadnu obalu dolazi razmjerno uska


regija bukovi h šuma . Sjeverno se od te regije proteže regija


crnogorični h šuma. Na zapadno-švedskom gorju dolazi iznad


granice uspijevanja crnogoričnog drveća više manje uska regija breze .


Što više prema sjeveru, postaje regija breze sve šira. Regija crnogo


rice dijeli se na dvije zone, t. j. sjevernu i južnu. Južna siže na sjever do


linije, koja spaja gornji kraj jezera Venern sa donjim tokom rijeke Da


lalven. To je ujedno sjeverna granica uspijevanja hrasta.


Glavne su vrsti drveća bor i smreka. K tome pridolazi breza. Ostale


vrsti drveća nemaju tolike važnosti. Na jugu Švedske, gdje uspijeva


hrast, bukva i ostale, kako Švedi kažu, »plemenite listače«, nema toliko


šuma, pa te vrsti igraju više lokalnu ulogu. Smreka i bor uglavnom ka


rakterišu »gros« švedskih šuma. Samo dvije vrsti, a opet koliko pro


mjena u mješavini tih sastojina! Sad vlada bor, a smreka je pod njim


poput podstojne sastojine, sad su opet obje vrsti smiješane u istoj visini.


Zatim dolaze prerazni prelazi iz čistih sastojina tih pojedinih vrsti do mje


šovitih u raznim stepenima mješavine.


Pokušalo se i sa raznim inostranim vrstima drveća. Ali uglavnom


su to ostali samo pokusi. Šumari su uvjereni, da je opasno uvađati strane


vrsti u većem obimu. Nikada se potpuno ne može predvidjeti njihova


budućnost. Švedsko šumarstvo dosta je stradalo zbog sjemena^ bora,


koje je importirano iz Njemačke. To je bilo dobro iskustvo. Čemu u


većoj mjeri uvađati strane vrsti, kad su domaće odličnog kvaliteta i za


dovoljavaju u svakom smjeru. Naravno, pokušati treba i pokusi se pro


vode s velikim interesom i pažnjom. Tako na pr. Larix sibirica, Larix


europea, Pseudotsuga Douglasii, Pinus Murrayana, Picea alba i nigra,


Abies sibirica, Abies balsamea i t. d. Larix sibirica kao da raste nešto


bolje nego Larix europaea. Pokusi se provode najviše u srednjoj Šved


skoj. Razlozi, da se u većim sastojinama ne uzgajaju strane vrsti, leže u


nepouzdanju prema tim vrstima tako dugo, dok pokusi neosporno ne


utvrde njihovo uspijevanje. Drugi je razlog nepovjerenje naroda i indu


strije prema tim stranim vrstima. Strano drvo ne može se redovno dobro


prodati, jer je općenito sve naučeno na drvo domaćih vrsti.


Poznato je, da švedska borovina i smrekovina ima odličnu kvalitetu.


Uski godovi, pravilnog rasta i pogodne raspodjele kasnog i proljetnog


drva u godovima uzrokuju tu kvalitetu. Poradi dobre kvalitete cijenjeno


je nordijsko drvo na svjetskim tržištima. U tom pogledu ne mogu mu


konkurisati ni rusko drvo ni drvo iz južne Evrope.


Kako rekoh, što više prema sjeveru, dobiva smreka sve više piramidalnu
formu sa posve uskom krošnjom. Habitus takovih smreka pot:
sjeća na habitus Pančićeve Omorike. Pitanje je, da li takav habitus


108