DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

..... Prema ovakvim nalazima izgleda, da je šuma pretežno okarakterisana stepeni


častim sklopom. Jednoličan sklop postoji tek unutar pojedinih grupa.


Interesantna su istraživanja o sastavu sastojine s obzirom na debljine stabala.


U tu. svrhu proveo je autor mjerenja stabala u pojedinim debljiriskim stepenima od


10—10 cm i izbrajanjem našao, koliko ima stabala unutar pojedinog debljinskog ste


pena. Iz tih podataka prikazao je grafički i tabelarno odnos broja stabala spram deb


ljinskih stepena i to zasebno za svaku vrst drva. Krivulje broja stabala u pojedinim


stepenima počimaju uglavnom; sa maksimumom kod najnižih debljinskih stepena, a


onda se naglo, zatim polaganije spuštaju do najviših debljinskih stepena. Kretanje toka


tih krivulja upoređuje autor sa isto takovim krivuljama, dobivenim iz podataka u go


spodarenim prebornim šumama (Flury), te utvrđuje između njih izvjesne sličnosti.


Da bi se dobio uvid o prirašćivanju maj danskih prašuma, naročito mješovitih sastojina
jele, bukve i smreke, provadao je autor stabalne analize i druga istraživanja o
pi´rastu, te donosi podatke o analizi jednog vladajućeg i jednog potištenog smrekovog
a tako isto i jelovog stabla. Iz tih podataka dolazi autor do zaključka, da u prašumama
siabla u svojoj mladosti kudikamo slabije priršćuju uslijed dugog zasjenjivanja nego
takova stabla u prebornim šumama. Pravo prirašćivanje u prašumama vrši se uglavnom
na stablima najjačih dimenzija odnosno na stablima, koja uživaju potpuno svijetlo.


Grafički prikazi, u kojima je predočen percentuaini odnos deblovine spram poje


dinih debljinskih stepena, dosta su raznolični kod pojedinih mjerenja.


U poglavlju o pomlađivanju majdanskih prašuma .ističe pisac, da se pomlađivanje
vrši redovno na malim plohama. Ugine li koje staro stablo, to ono redovno sa sobom
poruši još po nekoliko drugih stabala, a time se znatno prekine sklop sastojine. Na
tom mjestu potjera pomladak, koji dobro uspijeva sve dotle, dok se gornje krošnje
ponovno ne sklope. Potstojna stabla moraju nakon toga dugo i dugo — možda i 50—100
godina — da čekaju, dok se opet ne desi prilika, da im se propadanjem kojeg starog
stabla ne privede potrebno svijetlo. U prašumama dakle ne može biti ni govora o
konstantnom prirašćivanju sastojina, dok kod gospodarenih prebornih šuma postoji
ipak u ovom pogledu neka stalnost.


Na kraju knjige navodi pisac kao konačni zaključak svojih opažanja važne karakteristične
forme sastojina, koje sačinjavaju majdanske prašume, a to su:


1. U majdanskim prašumama najčešće se javljaju mješovite sastojine jele,
bukve i smreke. Visinski, dobni i debljinski stepeni svih triju spomenutih vrsta dolaze
izmješano bilo pojedinačno ili grupimično. U ovom pogledu pružaju spomenute sastojine
sličnost sa prebornom šumom. Razlikuju se medjutim od prebornog oblika time, što u
njima prevladavaju stabla jačih dimenzija, te time, što potiskivanje odnosno zasjenjivanje
nižih stabala daleko duže traje nego u prebornim šumama. Naravno, da kroz ovo
vrijeme »latentnog mirovanja« stabla ne posjeduju sposobnost jačeg rasta u visinu i
debljinu. Tek pridolaskom ovakovih stabala na potpuno svijetlo počinju ona jačim intenzitetom
prirašćivati, a tu sposobnost prirašćivanja zadrže do dosta velike starosti.
Glavni dio drvene zalihe otpada prema tome u ovakovim šumama na stabla najjačih
dimenzija. Drvne zalihe, općenito uzeto, dosta su raznolične u ovim šumama, a može
se reći, da nisu osobito visoke, jer velik dio stabala uslijed oskudice na svijetlu i prostoru
vrlo malo prirašćuje. Za smreku je važno spomenuti da rado nalijeće i dobro
uspijeva na humusu, koji nastaje rastvorbom srušenih stabala.
2. U mladjim jelovim, bukovim i smrekovim sastojinama, starim od 40—110 godina,
gotovo manjka drvo jačih dimenzija. Kod gustog sklopa postoji izvjesna podjednakost
u rastenju.
3- U čistim smrekovim sastojinama stepeničastog sklopa zastupani su svi visinski
i debljinski stepeni, pa prema tome one liče na preborne šume. Sklop postoji samo


190