DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 43     <-- 43 -->        PDF

šteta, koje su počinile gusenice i dr., bile mnogo manje, da su naši hrastici u prošlosti
bili uzgajani (proredivani) kao što to godi jednoj vrsti, koja zahteva mnogo nege i
svetlosti.« (Strana 14).


Naveli smo nešto više citata, da bi se videlo jasnije, kako se ovaj problem sušenja
sa čisto šumarsko-naučnog gledišta može promatrati jedino na ovaj način, t. j .
vršeći detaljne analize i organizujući sistematska naučna osmatranja na izabranim
objektima, ulazeći do u tančina u strukturu sastojina, ispitivajući je u svima njenim
oblicima i funkcijama, kako u šumsko-tehničkom tako i u biološkom pogledu. Potrebno
je dakle konstatovati objektivni sastav tih formacija, njihov karakter, gustinu, uzrast,
površinu i oblik kruna, njihovu lisnatu armaturu, visinu, priraste (sve četiri vrste),
karakteristiku tla i zatim ono, što je neosporno vrlo važno: istorijat i život tih
sastojina.


Kada se pođe putem ovakvih stručnih analiza tih elemenata, onda se — ma kako
se pošlo sa različitih stanovišta i ma kako se u detaljima variralo — dolazi uvek do
rezultata istog smisla i karaktera. Nezavisno i odvojeno vremenski i prostorno od svih
drugih ispitivanja u tom pravcu g. Dr. Nenadić je preduzeo šumarsku analizu jedne
hrastove sastojine, verovatno ni sa kakvom unapred utvrđenom idejom i namerom,
već sa jednom jedinom, da ima što objektivniju sliku te sastojine i što tačniju istoriju
njenog života, unutrašnjih borbi njenih podanika, stremljenja, rivalstva i takmičenja
za prostor, svetlost, životni opstanak.


Kad kažemo »sa nikakvim unapred utvrđenim idejama«, hoćemo time da kažemo
»sa nikakvom utvrđenom namerom i predubeđenjem, sa nikakvim unapred spremljenim
zaključkom, da treba dokazati jednu izvesnu tezu, već dati tačan snimak svih šumarsko-
stručnih elemenata i dijagnozu nađenog stanja«. Ako bi u ovom pogledu moglo
biti kakve pretpostavke o predubeđenjima, to bi one mogle biti samo u suprotnom
smislu od onoga, u kojem je rezultat. Ne treba zaboravljati, da je 1929. god. na jednoj
konferenciji, kojoj je prisustvovalo deset članova Upravnog Odbora Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja, nekoliko šumara iz Zagreba i par studenata, prisustvovao i g.
profesor Dr. Nenadić. »Pošto su saslušani gg. profesori Dr. Petračić i Dr. Nenadić i


g. Madarević«, prisutni su dali pravo gg. profesorima i osudili način pisanja Drvotršca
od 10. decembra 1929. god. pod naslovom Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske
i Slavonije.«
G. Dr. Nenadić je u to vreme, kako se da zaključiti iz onoga, što se čitalo i čulo
o toj konferenciji, bio dakle sasvim drugog mišljenja i nije se slagao sa rezultatima i
zaključcima naših ispitivanja o problemu sušenja hrastika u vezi sa uzgojem i postupanjem
tih sastojina u prošlosti i sadašnjosti. Predubedenja, ako ga je uopšte bilo i
ako ga srne biti kod jednog naučnog radenika, moglo je biti samo i u suprotnom smislu:
da je dosadašnji uzgoj naših hrastovih sastojina idealan, da je sa njima postupano
onako, kako to biološka priroda hrasta zahteva, da je zdravlje i otpornost tih sastojina
normalna, ali da je naišla jedna epidemija, koja ne štedi ni najotpornija biljna društva
kakva su naši hrastici. U toliko su onda značajniji rezultati dobiveni putem objektivne
analize jedne primerne sastojine.
Ne možemo propustiti, a da ne naglasimo, da se ti rezultati potpuno poklapaju
sa onima, koje smo i mi dobili prilikom naših ispitivanja na opitnim poljima Instituta
za Šumarska Istraživanja u Beogradu, a koje smo delimično objavili (1929.) u knjizi
»Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije«.* Ti rezultati potvrđeni su
i dokumentovani ciframa, koje smo dobili našim kasnijim ispitivanjem tokom 1929. i
1930. godine, što smo izložili u jednom elaboratu pomenutom Institutu, koji je na jednoj


* Ing. Ljubomir Marković — Ing. Milan Manojlović: Sušenje hrasta lužnjaka u
šumama Hrvatske i Slavonije — Beograd 1929.
261