DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

//7(7. J. ZUBOVIĆ, SKOPLJE:


NAUKA O ŠUMSKO) PRIVREDI


OSNOVNI POJMOVI


(LA SCIENCE DE L´ÉCONOMIE FORESTIERE.
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES)


Jma li nauke o šumskoj privredi i može li je biti? Šta je zapravo
ta nauka? Koje je njezino područje rada i kako je organizovana? — U
zemljama gde nauka o šumskoj privredi istom nastaje, to nisu retka pitanja.
Postavljaju ih i laici i praktični stručnjaci. Prvi radi toga, što im
poslovi šumske privrede izgledaju suviše jednostavni i što u tim poslovima,
naročito pri eksploataciji i građenju, učestvuju često eksterni stručnjaci;
drugi radi toga, što se sami ne bave naučnim radom, pa ni praktičnim
radom na naučnoj osnovi. Zabuna je to veća, što se šumarska
stručna znanja baziraju na priznatim matematskim i prirodnim naukama,
dok se samostalna nauka o šumskoj privredi u općim naučnim sistemima
nikako ne spominje,1 a ne daje joj se mesta ni u bližoj obradi pojedinih
metoda naučnog ispitivanja.2 Osim toga područje same nauke nije dovoljno
razgraničeno, pa se i sami njezini predstavnici počesto spore o
tome, dokle im ide nauka, te da li pojedine discipline spadaju u nauku o
šumskoj privredi ili ne spadaju. Ima dakle dosta razloga, da se postavljena
pitanja raščiste, već radi toga da se razbiju zablude i da se nauka
bolje sistematizuje i razgraniči, a po potrebi i da se proširi polje naučnog
rada i poveća krug naučnih radnika. To naročito vredi za mlade kulture,
gde se istom počinje naučno da radi. Stvar međutim nije bez interesa ni
za razvijenu nauku starijih naroda. Nauka nikad ne miruje, nego stalno
obnavlja svoja pitanja i ispravlja ranije odgovore, pomičući bez prestanka
ceo svoj sistem, postavljen na hipotezama i činjenicama. Slobodno je
stoga posumnjati i u pojedine grane i u čitavu nauku o šumskoj privredi
i raspravljati o njezinoj naučnosti i pored toliko katedara, sa kojih se


1 Tako W u n d t u svome sistemu nauka ni u jednoj od tri grupe, u koje je
sabrao svu nauku (čista matematika, prirodne nauke, duhovne nauke), ne spominje
nauku o šumskoj privredi. Vidi Wund t Wilhelm : Logik II. Bd. Logik der exakten
"Wissenschaften. Stuttgart 1920. S. 85 i dalje.


2 Po Wundtovoj klasifikaciji spadala bi najpre u grupu duhovnih nauka, i ako
se tu izrično ne spominje, jer on kaže »duhovne i prirodne nauke mogu se tako podeliti,
da zadaće prvih počinju svuda, gde je čovek, kao subjekat koji hoće i misli, glavni
faktor pojava, a da su protivno od tog sve pojave, gde se ne gleda na duhovnu stranu
čoveka, čista stvar prirodnih nauka. Tim se ujedno kaže, da su objekti duhovnih nauka
posmatrani sa drugog gledišta uvek stvar i prirodnih nauka...« Wund t Wilhelm :
Logik III. Bd. Logik der Geisteswissenschaften. S. 17. Dakle samo u koliko bi ispitivala
prirodne pojave apstrahirajući od čoveka, spadala bi nauka o šumskoj privredi u prirodne
nauke.


290