DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

podučava u svetu, kao što se sumnjalo i o drugim naukama.3 Kritička
sumnja i inače je priznat metod u nauci, pa je dobro da se primeni i u
ovom slučaju, da bi se pre došlo do istine; jer ako se do kraja rasvetli
pitanje nauke o šumskoj privredi, naći će se možda, da treba koješta
menjati ne samo u sistemu nauke nego i u praktičnoj organizaciji šumske
privrede.


Kriterij, po kome treba posmatrati postavljena pitanja, pre svega je
kriterij nauke i naučnog rada uopće. Šta traži nauka? Cilj i smisao svake
nauke je, da traži istinu, bez obzira, da li će se ta istina praktično primeniti
ili ne će. Šta je istina? To su fakta i odnošaji fakata, koje ljudi
utvrđuju svojim istrumentima saznanja.1 Ta fakta moraju biti u saglasnosti
sama sa sobom i da objektivno vrede za sve ljude. »Istina počiva na
saglasnosti s objektom, u kom pogledu dosledno moraju biti jednoglasni
sudovi svakog razuma.«5 Naučno istraživanje polazi od običnih fakata
i smatra »objektivnim sve što se stalno održi pri naizmeničnoj kontroli
pojava i istraživanja.«" Ali naučeniak ne samo da utvrđuje fakta, on ih
i izabire i sređuje. Nauka je pre svega klasifikacija i sastavljanje fakata,
koja izgledaju rastavljena, i ako su svezana prirodnim i skrivenim vezama.
To je na kraju krajeva, kako kaže Poincarré, sistem relacija objektivan
po tome, što je zajednički raznim ljudskim duhovima.7


Polje naučnog ispitivanja nije ničim ograničeno. Sva se fakta bez
razlike mogu proučavati. Nema nikakvih posebnih razloga, da se isključe
fakta, koja supsumiramo pod pojam šumske privrede. Šumska privreda
može biti prema tome stvar naučnog ispitivanja i nije isključena mogućnost,
da se formira posebna nauka o šumskoj privredi. Druga je stvar,
da li se to već dogodilo i zašto se ta nauka, kao ni neke druge nauke,
ne spominje u općim naučnim sistemima. Zato može biti više razloga.
Sistemi sami po sebi mogu biti preuski; nauke mogu biti nerazvijene i
nepriznate. Pa tako doista i jest. Mnoge tehničke nauke ne ulaze u naučne
sisteme, jer se njihovo polje rada smatra poljem veština. Neke naučne
grane nisu dovoljno sistematizovane ni omeđene, pa se ne vide u velikoj
nauci. To su bez sumnje razlozi, radi kojih i nauka o šumskoj privredi
nije dovoljno priznata, pa ih treba savladati, da ne bude dvojbe o njezinoj
naučnosti.


Da se pravilno odgovori, šta je i dokle ide nauka o šumskoj privredi,
treba najpre da se dobro omeđi pojam same šumske privrede, koja
čini sadržaj ove nauke. Taj pojam nije međutim dovoljno čist ni za stručni
ni za lajički svet. Pod šumskom privredom misli se obično na privredne
i administrativne poslove i činjenice sad šireg sad užeg opsega u vezi sa


3 Takav je na pr. bio slučaj sa naučnošću ekonomskih ispitivanja. Vidi o tome
Vuji ć Dr. Mih.: Načela narodne ekonomije, knjiga prva. Beograd 1895. S. 5.


4 Sve se saznanje odigrava u ljudskoj svesti. Postoji pri tome dualizam subjekta
svesti i sveta, ali proces saznanja može izvesti samo svest, makar je i samu shvatili
kao deo sveta.


5 Kan t Immanuel : Kritik der reinen Vernunft. Izdanje Dr. Kerbach K. Leipzig
1878. S. 6120.


0 Wun d t W.: Logik I. Bd. Allgemeine Logik und Erkenntnisstheorie. S. 410. .
Po merilu naučnog istraživanja »objektivno su sigurne (gewiss) one činjenice, koje se
ni sve daljim ispravljanjem opažanja ne mogu više odstraniti.« S. 414.


7 Poincarr é H.: La valeur de la Science. Paris 1909. S. 266.


291