DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Sličan je odnošaj šumske privrede prema prometu sa šumskim dobrima.
Kad se radi o čisto trgovačkom prometu,16 onda to može biti samostalna
privredna grana; kad se radi o prvom puštanju produkata u promet,
onda se ti poslovi ne mogu lučiti od šumske privrede, kao što se
na pr. prodaja žita ili ugljena ne da rastaviti od poljske odnosno rudne
privrede. Strogu granicu dakako i ovde je teško povući.


Čitavo navedeno privredno područje, sa svom proizvodnjom, izvozom,
prerađivanjem i prometom drveta, kako smo ga napred omeđili,
pripada dakle šumskoj privredi. I ono čitavo stvar je nauke o šumskoj
privredi; omeđivši ga ^. pojam privrede, omeđili smo ga i za pojam
nauke o šumskoj privredi. Na tom području vrše se ovi stručni poslovi:
premeravanje i kartiranje šuma (šumskog zemljišta), evidencija poseda,
čuvanje i održavanje šuma, podizanje šuma, inventarisanje šuma i uređivanje
šumskih poslova, gradnja i održavanje puteva za izvoz drveta,
gradnja i održavanje instalacija za čuvanje terena, za vršenje službe i za
prerađivanje drveta, seča, izrada i merenje drveta, spuštanje i izvoz drveta
do osovine javnog saobraćaja, prvo prerađivanje drveta na tom
putu, puštanje u promet prvih produkata (sa postepenim prelazom u industriju
i cirkulaciju drveta, koje su moguće i kao odvojene privredne
grane), stručna uprava sa računovodstvom i regulacija čitave šumske
privrede. Kao praktična nauka, nauka o šumskoj privredi treba da proučava
sve te materije.


Posebnim granama stručnih poslova odgovaraju specijalne naučne
grane, koje baziraju na teoretskim znanostima, prema prirodi poslova:
matematskim (matematika, geometrija), prirodnim (mehanika, fizika, hernija,
biologija, geologija), duhovnim (pravnim i privrednim). One izabiru
i primenjuju rezultate teoretskih nauka, proučavajući dalje i razvijajući
se kao eminentno šumarske naučne grane ili kao specijalne discipline
primenjene u šumskoj privredi. Tako čuvanje, održavanje i podizanje
šuma, inventarisanje šuma i uređivanje šumskih poslova, seču, izradu,
merenje, prerađivanje i izvoz drveta proučavaju eminentno šumarske
nauke. 1 te naučne grane primenjuju rezultate drugih nauka: podizanje
šuma bazira na pr. na rezultatima prirodnih nauka o zemljištu, klimi i
biologiji bilja: uređivanje poslova, prerađivanje i izvoz drveta temelje
se na rezultatima matematskih, tehničkih i specijalnih šumarskih nauka.
Ali ispitujući i razrađujući materije po posebnim pravilima, one pri tom
izlaze iz okvira općih i nezainteresovanih nauka u specijalnu domenu
proizvodnje sa praktičnim ciljem (proizvodnja drveta maksimalnih ekonomskih
vrednosti).17


Čisto primenjene discipline uzimaju gotova znanja specijalnih nauka
i prenose ih ponešto kombinujući i prerađujući za potrebe šumske privrede,
I pri tome dakako može da se resi po koje pitanje, kao što se i
verifikuju primenom pojedini rezultati drugih nauka, ali je glavna stvar
uvek prenošenje gotovog i proučenog. Tako je nauka o premeravanju
šuma (šumskog zemljišta) zapravo samo primenjena geodezija u šumskoj
privredi. Može se pri premeravanju šuma upotrebiti i koji specijalni


16 Karakteristika trgovine je, kako je poznato, da kupuje produkte sa ciljem da
ih dalje prodaje.


" „... .......... ........... ..... .......... ... ..........., a .....
....... .. .", kako kaže G. F. Morosov u svome: ...... o ..... Moska/Petrograd 1924. S. 83.


294