DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

instrumenat i kakva posebna metoda, ali teško da se kad iziđe iz okvira
geodetske nauke. Analogna Je primena geodezije u rudarskoj privredi,
građevnoj tehnici i hidrotehnici. Više specijalna je nauka o gradnji šumskih
izvoznih puteva. Točila, šumski putevi, konjske željeznice specijalni
su putevi šumske privrede. Ali se i tu, a još više pri šumskim željeznicama
sa parnim pogonom primenjuju mnogo gotova znanja specijalnih
građevnih nauka. Bitno je za sve ove primenjene naučne grane, da idu
preko okvira šumske privrede i da uzajmljuju sa drugih područja. Razume
se, da se to uzajmljivanje ne treba da vrši mehanički, nego kritički
sa potrebnim kombinovanjem i kompletiranjem prema ciljevima šumske
privrede. U tome kritičnom i samostalnom savladavanju materije, ma i uz
pomoć gotovih rezultata, i jest smisao specijalne naučnosti, ako se i ne
da sporiti, da se ovo specijalno proučavanje može resiti i na području
susednih nauka, sa koga se prenosi i uzajmljuje. Bilo jedno ili drugo, sva
ovaka specijalna istraživanja mogu biti i treba da budu stvar nauke.
Drugo je dakako pitanje, da li je doista tako.


Pitanje, kako se proučava šumska privreda, može se shvatiti na dva
načina: kao pitanje naučnih metoda i kao pitanje organizacije. Opće metode
svega naučnog rada u bitnosti su iste: analitička i sintetička, induktivna
i deduktivna metoda, pa vrede i za nauku, koja se bavi šumskom
privredom. Razlikovaće se dakako u primeni metoda pojedine specijalne
grane, od kojih nekoje tek treba da se razviju i postave na svoje noge.
Kao i u drugim primenjenim naukama metode će varirati po potrebi;
prevladivanje kombinovane metode sa jakom primenom opažanja, eksperimenta
i poredbe, pored matematskih formula i geometrijskih konstrukcija.


Poznata je stvar, kako je organizovana nauka o šumskoj privredi.
Ona se danas uči na univerzitetima, visokim tehničkim školama i akademijama,
a´postoji tendencija i za posebnim drvarskim školama. Profesori
prate literaturu, drže predavanja, a pored toga bave se i naučnim radom.18
Praktično i u užem okviru naučno rade pokusne stanice, a ponešto se
bave naukom po vlastitoj inicijativi i pojedini stručnjaci iz prakse. Veliki
stručni aparat, državni i privatni, slabo se interesuje za naučna ispitivanja.


Da ova organizacija naučnog rada nije idealna, vidi se i po rezultatima.
Profesori se stalno bore s udžbenicima, a pokusne stanice se iscrpljuju
samo u nekim pitanjima. Obrada je materije nepotpuna i jednostrana,
čitave se grane obrađuju samo deskriptivno i enciklopedički.18
To naročito vredi za one granične tehničke discipline. Svako ih svojata
sebi, a solidno se ne izučavaju ni u nauci o šumskoj privredi ni u graničnim
naukama. I praktični stručnjaci, tragajući po debeloj literaturi i u
svojoj´ i u susednim strukama, propadaju počesto na granici struka u
prazan prostor. Čitav sistem nauke nestalan je i kolebljiv. Dr. Webe r


18 Mislim, da treba dobro razlikovati naučni rad od predavanja, gde se studentima
predaju gotovi rezultati u pravilu tuđeg naučnog rada, pogotovu kad to toliko puta
čine usput honorarna lica sa tuđeg terena i bez pravog interesa za struku za koju
predaju.


19 To opet prema naučnoj osnovi za opseg studija od 8 semestara. Ta osnova
je međutim nesavremena. Enciklopedisti ne mogu vize u život. Da se solidno savlada
materija i osvoji prestiž u društvu, trebaće u buduće i za studij kojih 10 semestara.


295