DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

administracija, propaganda i privatna inicijativa. Polazna tačka je zakonodavstvo, Kod
nas je u decembru 1931 g. donet nov zakon o lovu, kojim je konačno ujedinjeno naše
lovno zakonodavstvo. Mesto devet dosadašnjih zakona došao je jedan pa nas sada
interesuje pitanje, je li novi zakon dao mogućnosti za razvitak našeg lovstva u istaknutom
pravcu ekonomsko« progresa i u kojem obimu?


U dasadašnjim zakonima pored sve raznolikosti bila su zajednička dva sistema
lovnog prava: regain; i dominalni. O nekoj lovnoj ekonomiji može se govoriti samo
u d´Ominalnom sistemu, gde sopstvenik (ili zakupac.) lovišta ličnim interesom vezan
uz napredak lovišta, gde je on isključivi gospodar i ne može mu se dogoditi, da mu
teškim trudom zapaćenu divljač potuče drugi. Zato je prirodno, što je novi zakon
principijelno uzeo za bazu dominalni sistem. Usled toga će po tem zakonu sostvenici
teritorija od 200 i više ha u celoj državi imati pravo na sopstveno lovište, u kojem će
moći divljač uzgajati i zaštićivati po svojoj volji naravno u granicama zakona. Zemljišta
ostalih sostvenika udružuju se u pravilu u opštinsko lovište, koje se daje pod zakup.


Od ovog principijelnog stanovišta zakon je napravio jedan izuzetak, dok je naime
izdavanje sopstvenih lovišta obligatorno za ćelu državu, obrazovanje opštinskih lovišta
i raspolaganje s njima je fakultativno. Zakon je naime za krajeve dosadašnjeg realnog
sistema propustio autonomnim´ telima, Banskim većima, da u smislu čl. 90. ustava
donesu odluku o tome, hoće li i kada će preći na drugi sistem. Ovo je sasvim ispravno
stanovište i biv. bosanski i crnogorski zakoni isto su tako dali mogućnosti da se prede
na moderniji sistem lovnog prava, ali taj sistem nije narodu naturivan. Treba naime
pustiti narodu slobodu, da sam prosuđuje koristi jednog i drugog sistema, pa da se
konačno sam odluči za onaj sistem keji mu se čini da je bolji. Viša etapa u lovstvu
može se naime očekivati samo kao rezultat postepene evolucije.


Bez obzira na to, za koji će se sistem narod odlučiti, ipak je i u krajevima regalnog
sistema omogućena po novom zakonu racionalna lovna ekonomija. To vredi naročito
za izdvojena lovišta, gde se pruža široko polje rada privatnoj inicijativi, a odnosi
se u prvom redu na velike državne šume, u kojima bi se moglo po bosanskom uzoru
stvoriti rezervate za visoku divljač, koju bi, kada se zavati u većoj meri, uz naplatu
propisane takse mogli loviti i siromašniji slojevi naroda, koji nisu u mogućnosti da zakupljaju
velike šumske posede niti imaju svoa; izlučenog lovišta. Ti bi rezervati nadalje
služili za rasplodne svrhe, jer bi se iz njih kao iz rasadnika širila divljač i po ostalim
krajevima.


Da jedan ili drugi sistem postigne željeni uspeh potrebno je, da se svom strogošću
provedu lovno policijski propisi, koji su u zakonu dosta strogi, zabranjeno vreme
lova, regulisanje otstrela grabežljive i štetne divljači, održavanje hajki, zabrana lovljenja
nelovačkim načinom, promet ulovljene divljači, izdavanje lovačkih karata, nadzor i čuvanje
lovišta, zaštita od bespravnih lovaca, tamanjenje ipasa i mačaka skitnica, i t. d.
sve su to propisi, koji su dobro pomoćno srestvo svake lovne ekonomije. Ali novi zakon
pored ove pasivne delatnosti drž. vlasti sadržaje i dosta pozitivnih odredaba za unapređenje
lovstva. Važna je odredba po kojoj se osniva lovački fond, kod banovina i kod
ministarstva šuma, koji je do sada postojao samo u Slovenačkoj, a u kojem su predviđene
pomoći za tamanjenje zveradi, sprečavanje zaraznih bolesti, održavanje tečajeva
.. čuvarsko osoblje, pomaganje lovske literature i naučnih istraživanja iz oblasti
lovstva, pomaganje lovačkih organizacija i t. d. Kad se znade, da su budžetska sredstva
skučena i da nema mnogo izgleda za pomaganje lovstva ovim putem, jasno je da
je osnutak ovog fonda veliki kulturni dobitak za unapređenje našeg lovstva.


No i najbolji propisi ostaju samo mrtvim slovom ako organi, pozvani za provedbu
zakona ne ispunjavaju svoju dužnost. Zato je potrebno upreti sve sile, da se svuda
postigne poštovanje zakonskih odredaba i propisa. Tu čeka velika misija u prvom
redu naše šumarske organe, kako one kod opštih upravnih vlasti, kojima je poverena
provedba /...". — tako i one u šumarskoj ekonomiji, u čijim su rukama veliki kompleksi
šumskih lovišta. Pored njih čeka važan zadatak i druge odgovorne faktore, a


474