DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Résumé. L´auteur fait rapport sur les résultats de ses essais avec la transplantation
des plants qui ont déja poussé des jeunes feuilles ou dont les bourgeons, du
moins, ont déja été ouverts. Les transplantations ont eu lieu dans la pépiniere de la
Faculté forestiere de Zagreb. Ont été transplantés des plants de frene (frax. excelsior
et frax. americana), de méleze, de l´orme et de l´érable (acer pseudoplat, et acer
platanoides). Ces plants étaient âgés de 1 et de 2 ans, leur moyenne hauteur était
de 18 cm. Il y avait des plants déja transplantés une fois et de ceux qui ne l´étaient
pas encore. ´ ´ ´


Les nouvelles pousses d´une partie des plants (c´étaient ceux de frene) ont déja
été longues de 6 a 10 cm. Un certain nombre de ces plants-ci ont été, avant la reimplantation,
tenus hors de terre (bien emballés naturellement) durant six jours. En
n´ont été desséchés jusqu´a 10 juillet (c´est-a-dire durant deux mois) qu´un nombre
tout-a-fait insignifiant, spécialement quant au frene commun.


Les essais de transplantation des plants ayants des bourgeons déja ouverts ont,
eux aussi, donné des résultats vraiement satisfaisants.


Dr. JOSIP BALEN, BEOGRAD :


ŠUMSKO SJEMENJE


(LA QUESTION DES SEMENCES FORESTIERES)


I. U naprednom šumskom gospodarstvu postavljeno je načelo, da se
sastojinc podmlađuju prirodnim putem. No tome nije uvijek tako, pa je i
ručno podmladivanje odnosno pošumljavanje veoma često, a neće se moći
sasvim izbjeći ni u budućnosti, pa ni u najracionalnijem šumskom gospodarstvu.
U vezi toga kao dopunu pomenutom načelu postavljamo i dodatak,
da se iskorišćavanje doraslih sastojina ne bi smjelo završiti prije,
nego je podmladivanje osigurano.
Prema ovom dodatku mogu biti kod pravilnih visokih šuma dva
slučaja: 1.) ili je prirodnim putem osigurana buduća sastojina; 2.) ili je
buduća sastojina ručno, vještački podignuta. U prvom slučaju dorasla sastojina,
koju možemo nazvati i s a s t o j i n a - m a t i c a, zasijava svoje
stanište svojim sjemenom, podmlađuje se vlastitim sjemenom; u drugom
slučaju podižemo buduću sastojinu ručno, bilo sjemenom bilo sadnicama
(koje su redovito odgojene u šumskim vrtovima), dakle p o t s i j a v an
j e m ili potsađivanjem.


I kod potsi javan ja i kod potsađivanja moramo voditi
računa o kvaliteti u p o t r i j e b 1 j! e n o g sjemena. Sigurno je,
da izborom sjemena odlučujemo u velikoj mjeri o čitavoj budućnosti sastojine,
odnosno o gospodarskom uspjehu, koji će dati podignuta sastojina.


Ali nije ovo jedini slučaj, kad dolazimo u priliku, da vodimo računa


o sjemenu. Šta više, u našim će prilikama ovo možda biti, barem za sada,
rjeđe Daleko su češći drugi slučajevi, s kojima se susrećemo na našim
raznolikim staništima i gdje je ručno pošumljavanje od najveće važnosti,
gdje je dakle pitanje šumskog sjemena na prvom mjestu.
500
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Sječa na golo ili čista sječa nije kod nas rijetka. Posljednjih
godina bila je i česta i prostrana, ne birajući mnogo puta staništa,
a i ne osvrćući se na vrstu drveća, koja je svakako bila i morala ostati
u tim prilikama glavna. Pošumljavanje golih sjecišta, bilo valjanim sjemenom
bilo valjanim sadnicama, svakako je pitanje, koje je kod nas na
dnevnom redu kod svih mogućih vlasnika zemljišta — i kod države i kod
privatnika i kod komunalnih vlasnika.


Paljevin e su u mnogim našim krajevima prava rak-rana u šumskom
gospodarstvu. Na hiljade hektara čeka danas šumara, da vrati zemljištu
produktivnost, da paljevine pošumi. Pored toga treba imati pred
očima i činjenicu, da će zbog naročitih prilika sigurno dolaziti do paljevina
i u budućnosti, barem u skoroj budućnosti. Za to govore i socijalni
i ekonomski razlozi — ekstenzivno iskorišćavanje paše i primitivno
namicanje stočne hrane pa prostrana sjecišta, u najviše slučajeva
kao posljedica prostranih eksploatacija po dugoročnim ugovorima. Nema
govora, da je pitanje šumskog sjemena i tu od prvoklasne važnosti, ako
mislimo osigurati šumsku proizvodnju na valjanoj osnovici.


Q o 1 i krši prostrane g o 1 i j e t i raznoga tipa, koje su po fizičkim
osobinama svoga zemljišta u najvećem dijelu apsolutno šumska
zemljišta, upravo vapiju za pošumljavanjem. I tu je pitanje šumskog
sjemena od velike važnosti. I jednom, kad se uvede rad oko proučavanja
i upoznavanja raznih vrsta sjemena, otvarače se sigurno sve više i više
nova pitanja u vezi sa šumskim sjemenjem.


Pred očima treba imati i mnoge druge činjenice. Mi imamo staništa,
koja dolaze u svim zonama, počevši od mediteranske
do alpinske. Ako uvažimo odnose, koji postoje između stanišnih prilika i
vrsta drveća, a onda odnose između pojedinih rasa i ekonomskih rezultata
na danom staništu, potrebno je, da skrenemo pažnju šumskom sjemenju,
u kome je začetak šumske proizvodnje.


Pred očima treba imati okolnost, koja je od osobite važnosti s obzirom
na prilike, koje su kod nas nastale i utvrđene zakono m o šumama
. Treba naime uvažiti, da država daje pomoć u novcu i općinama
i korporacijama i pojedincima za pošumljavanje, da daje besplatno i sadnice,
pa je od prijeke potrebe, da se zna, za što se daje pomoć t. j . na
kakvim će se staništima vršiti pošumljavanje i kakove će se vrste sjemena,
koje proveniencije i kojeg kvaliteta upotrijebiti na danom staništu.


Država doprinosi žrtve za pošumljavanje iz opći h interesa ,
pa je prijeka potreba, da se zna, kakav je glavni kulturni materijal, iz
koga će se podići šuma, a to je šumsko sjeme, bez obzira na to, da li će
se šuma podizati sjetvom ili sadnjom sadnica.


Potrebno je, da se ima u vidu i glavni zadatak državne
politik e u šumskom gospodarstvu: da se naime pomaže sve ono, što
služi unapređivanju naših šuma i naše šumske privrede uopće.


Šumsko sjeme, označujući početak proizvodnje, zaslužuje dakle punu
pažnju. Ta pažnja, provedena u život po dobrom planu, pomoći će i državnu
vlast u radu oko podizanja šuma uopće, a pomoći će i privatnu
inicijativu u tom pravcu.


U svakom slučaju treba da nam je cilj, da osiguramo valjano
sjeme za svoje potrebe odnosno da uzgojimo valjane sadnice
za svoja pošumljavanja. Ovo će pitanje, nadamo se, u budućnosti interesovati
i naše najšire narodne slojeve još više nego danas. Lojalnom pro


501
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

vedbom zakona o šumama odnosno inaugurisanjem šumarske politike,
koja će i malog vlasnika apsolutnog šumskog zemljišta uputiti, da to zemljište
pošumi, stvoriće se i u nas prilike, u kojima će trebati mnogo šumskog
sjemena i koje će tražiti, da šumsko sjeme bude valjano u svakom
pogledu. Intenzivnija skrb za podizanje šuma, koje će biti u vlasništvu
zajedničkom, davače također, nadamo se, iz dana u dan sve više povoda,
da se šumskom sjemenu posveti velika pažnja u svakom pogledu, prema
našim prilikama i potrebama, te prema savremenom stanju nauke.


Ukratko, s obzirom na to, da ćemo — nadamo se — intezivnije udovoljavati
potrebama a i zakonskim odredbama u pogledu pošumljavanja,
potrebno je, da šumskom sjemenu posvetimo više pažnje nego dosada.
Ne možemo se pohvaliti, da smo u pogledu šumskog sjemena dosada provodili
sve mjere opreznosti, kako bismo osigurali i s te strane što povoljnije
uspjehe u našem šumskom gospodarstvu. Ako jednom sakupimo podatke
o tome, vidjećemo, da ima dosta nedostataka, koji će možda u ponekim
slučajevima biti od veoma teških gospodarskih posljedica.


Istina, nastojalo se i dosada, da se upotrebljava dobro sjeme. No nije
u tome bilo jedinstvene politike, bolje reći nije bilo sistematske kontrole,
da se šuma — mogli bismo kazati — ne opogani sjemenom, koje ne odgovara.
S druge strane nije rad oko ispitivanja domaćih vrsta odnosno oko
ispitivanja domaćih rasa bio na dnevnom redu. Ako se imaju u vidu teške
prilike, kroz koje je prolazilo naše šumarstvo, lako će se razumjeti i nedostatak
u ovom pravcu.


Višegodišnji rad na praktičnom šumarstvu, naročito na pošumljavanju
Krša, uputio nas je, od kolike je važnosti pitanje šumskog sjemena,
odnosno od kolike je ne samo naučne, nego i čisto praktično-gospodarske
važnosti produbljivanje ovoga pitanja u raznim njegovim dijelovima. U
tom smo se radu osvjedočili, da poručeno sjeme klija redovito nejednako,
da se klice i biljke i razvijaju nejednako, da ne reagiraju podjednako na
klimatske faktore, a da nisu podjednake ni u pogledu patoloških pojava.
Pored toga mogli smo i na već starijim kulturama opaziti izvjesnih karakteristika,
koje su upućivale, da jedna te ista vrsta ne dolazi samo kao
jedna rasa, da dakle upotrebljeno sjeme nije bilo ni izdaleka jednakog
porijekla.


I kod ispitivanja čistoće sjemena i klijavosti u klijalicama, pa i ispitivanja
mehaničkim putem, nailazili smo na mnogo elemenata, koji su
upućivali na analogna zaključivanja.


II. Poznato je, da su razne vrste drveća zauzele razne položaje, nalaze
se na staništima, koja su za njih karakteristična, koja im daju potrebne
uslove za život. Prema tome pojedine vrste drveća nisu neovisne
od svoga staništa. Dalje analizujući ovu činjenicu dolazimo do zaključka,
da je stanište sa svojim utjecajima, u prvom redu klimatskim, stvorilo
i zasebne klimatskerase . Svaka je rasa, logično, prilagođena svome
užem staništu, ima određena nasljedna svojstva, koja je čine onim, što
jest, zasebnom rasom. Ta svojstva osiguravaju rasi život na određenom
staništu.
Imajući pred očima te danas usvojene konstatacije, dolazimo do
daljnjeg logičnog zaključka, da sve šumsko-gospodarske operacije, koje
vršimo u danoj sastojini, moraju odgovarati svojstvima, karakteristikama
te sastojine odnosno te rase. I ako često puta svojstva jedne rase nisu
u skladu sa onim, što bi trebalo sprovesti zbog čisto gospodarskih po


502
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

treba, tehnika rada u sastojini mora se prilagođavati svojstvima sastojine
resp. rase, jer su zakoni, koji regulišu biološke odnose u sastojini, daleko
od zakona, s kojima su u vezi ljudske potrebe uopće, a napose u pogledu
šume i njezinih proizvoda.


Misao o potrajnosti, ne samo proizvodnje nego i prihoda, upućuje
nas, da na svojim staništima podižemo sastojine budućnosti, dobre u svakom
pogledu — vodeći dakle računa o prilikama i potrebama staništa.
U vezi toga treba da dođe na određeno stanište sjeme, odnosno sadnice
iz sjemena, koje odgovara tome staništu i s obzirom na svoju rasu i
s obzirom na sva druga svojstva, koja određuju kvalitet sjemena.


Pri donošenju sjemena odnosno sadnica na jedno stanište doći će do
izvjesnih reakcija s obzirom na prilike staništa. Sigurno je, da će se te
reakcije ispoljiti veoma vidno, ako je sjeme došlo u nove klimatske prilike:
Vidjeće se reakcija bilo u razvoju debla i krune bilo u otpornosti
protiv nezgoda, kojima je razlog u organskoj ili anorganskoj prirodi. Baš
zbog tih momenata utvrđeno je u stručnim krugovima naprednih zemalja
mišljenje, da treba uzgajati sastojine u prvom redu od
sjemena domaćih vrsta i sa staništa, koje najbolje
odgovara . U vezi toga neće doći ni do štetne, a često puta i veoma
opasne reakcije na stanišne faktore.


Mnogi su kultivatori i kod nas dobro radili, a rade dobro i danas,
što za svoja pošumljavanja nabavljaju sjeme iz svojih ili iz najbližih sastojina,
koje po stanišnim prilikama posve odgovaraju staništu, na koje
se sjeme donosi. Na taj se način posve zadovoljava onoj potrebnoj vezi,
koja ima da postoji između određenog staništa i sastojine na njemu, a
koja daje uslove određenoj rasi za razvitak na danom staništu.


Prirodno p o d m 1 a đ i v a n j e, u koliko se tiče održavanja
intimne veze između staništa i sastojine, bilo je oduvijek na pravom putu.
Ono je održavalo rasu na njezinom prirodnom staništu.


Ali ima još jedan momenat, koji kod prirodnog podmlađivanja dolazi
do izražaja i koji nije od malog značenja. Tehnički radovi oko prirodnog
podmlađivanja — naročito kad je riječ o gospodarenju pomoću postupične
sječe — već od početka pomažu, da se sastoiina podmladi sa
sjemenom najboljih strukova. Šta više, u valjanom šumskom gospodarstvu
pomažemo razvitak elitnih strukova već zarana. U tom pravcu provodimo
kompletiranje, čišćenje i prorede. A kad dođe vrijeme i potreba,
da se stvori nova sastojina, daje se mogućnosti najodabranijim strukovima,
da rode sjemenom u punoj mjeri i da dadu podmladak. Spremajući
prirodno podmlađivanje iz sjemena najboljih, po izgledu individualno najsposobnijih
strukova, vršimo odmah i selekciju. Ti m pute m zado voljavamo
principu, da se na određenom staništu
daje mogućnost za razvitak klimatske rase, koja tom
staništu odgovara najbolje, i to iz sjemena najboljih
strukova. Prema tome kod prirodnog podmlađivanja
zadovoljamo dva principa: 1) vodimo računa o karakteristici
staništa i 2) vodimo računa o kvaliteti matičnih
strukova, a s time i o kvaliteti sjemena, pa i o
kvaliteti buduće sastojine.


Princip, koji sprovodimo kod prirodnog podmlađivanja, nije nov. U
poljskoj privredi poznata je davno praktična primjena nauke o naslijeđu;
na tom se upravo i osniva racijonalna biljna proizvodnja.


503
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Imajući pred očima pomenute navode, vidimo, kako je potrebno,
da se obrati mnogo pažnje odabiranju rase, kad se radi o ručnom
posumljavaniu odnosno o ručnom podmlađivanju. U vezi toga odmah
dolazimo i do konstatacije, kako je potrebno skrenuti pažnju na unošenje
sjemena stranih vrsta, jer pri tom mogu veoma lako nastati sve one neprilike,
koje sa sobom donosi nepodesna rasa.


Može biti slučajeva, da je sjeme brano u stanišnim prilikama, koje
zadovoljavaju. No pri tom ne treba gubiti iz vida, da je osim s t anišnih
prilika potrebno imati pred očima još i individualne
osobine matičnih strukova. Sjeme treba pobirati
samo sa zdravih strukova, koji po svom spoljašnjem
izgledu daju punu garanciju, da imje i sjeme
dobro . A to se ne da naknadno kontrolisati, kad je sjeme već spremljeno,
naročito ne u onom slučaju, kad sjeme naručujemo sa strane.


Nije ovo mišljenje novijeg datuma. Kulturne zapadne i sjeverne države
davno su uočile činjenicu, da im je sjeme sa strane donijelo mnogo
nezgoda u šumsko gospodarstvo. Te su države na temelju rđavog i skupo
plaćenog iskustva uredile i odnose u svom šumskom gospodarstvu s obzirom
na to pitanje. Tako je — navodimo zbog orijentacije — Njemačka,
Švedska i Norveška već dosta davno upoznala sve nezgodne posljedice,
koje nastaju unošenjem stranog sjemena ,a naročito vrste P i n u s Silv
a & t . i s. Švedska je još god. 1882. zabranila upotrebu stranog borovog
sjemena za pošumljavanje u državnim šumama, a zavela je i prohibitivne
carine, da se spriječi uvoz toga sjemena. Njemačka je imala mnogo rđavog
iskustva sa borovim sjemenom uvezenim sa strane, naročito sa francuskih
staništa. Kada bismo analizirali i naše ručno podignute sastojine


— i one od vrste Pinus silvestris, a možda i one od drugih vrsta — došli
bismo do zaključka, da i tu postoje kod jedne te iste vrste osjetljive razlike,
kojima je, vjerovatno, mnogo puta uzrok baš u rasi.
Postavljajući načelo, da treba upotrebljavati sjeme sa domaćih staništa,
ne mislimo s time, da postavimo možda i načelo, kako je sjeme
unutar državnih granica podesno za sva staništa u državi. Ni izdaleka.
I unutar državnih granica može jedna vrsta imati više klimatskih rasa.
To će biti kod više vrsta i kod nas, s obzirom na veoma veliku raznolikost
naših staništa, naročito s obzirom na uticaj pojedinih klimatskih
faktora, koji se kod nas javljaju u velikoj intenzivnosti.


Porijeklo sjemena, tačno poznavanje matične sastojine, s koje je
sjeme ubrano, u vezi sa poznavanjem prilika na staništu, kamo to sjeme
donosimo, biće prvi jaki putokaz za rad pri ručnom podizanju šuma. Porijeklo
sjemena označujemo imenom proveniencija sjemena.


III. Osim u pitanju proveniencije potrebno je obratiti pažnju
sjemenu i u mnogo drugih pravaca. Rezultat toga daće nam tačnu
sliku o kvaliteti sjemena. Postotak klijavosti i čistoće,
energija resp. brzina klijanja, pored jedri ne sjemena
, bitni su elementi, koji daju kvalitet sjemena.
Od kolike je važnosti pitanje procenta klijavosti, poznato je svakom
stručnjaku. U vezi toga nameće se odmah i pitanje, zašto izvjesne
vrste sjemena dolaze u trgovini sa malim procentom klijavosti. Takav
je slučaj, na primjer, sa sjemenom ariša (Larix europea). Ako
malo detaljnije analiziramo sjeme ariševo mehaničkim putem, vrezanjem,
vidjećemo, da medu sjemenkama ariša ima veoma mnogo zrna, koja su


504
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

šuplja i zbog toga gluha, štura. Po vanjskoj formi ne razlikuju se pune
sjemenke ove vrste od praznih i, što je naročito važno, ne razlikuju
se mnogo ni po težini, jer je jezgra u ariševog sjemena razmjerno
veoma malena. Prema tome odmah dolazimo do zaključka, da je dosadanje
utvrđivanje procenta klijavosti kod ariša na slaboj podlozi, jer
čišćenje, odvajanje praznih sjemenki od punih, nije obavljeno kako valja.
Da je to učinjeno, procenat klijavosti bio bi sasvim drugi, a onda bi mogle
biti i druge dispozicije sa sjemenom.


Sjemenu ariša, u vezi odnosa između punih i praznih sjemenki,
mnogo je slično sjeme breze (Betula). Kod sjemena b o r o v c a
(Pinusstrobus ) treba klijavost ispitivati mnogo duže nego kod mnogih
drugih vrsta. S obzirom na biološke uslove, u kojima se nalazi sjeme
ove vrste . samim borovčevim sastojinama (vlažnost zemljišta), treba
i utvrđivanje procenta klijavosti provoditi tako, kako to odgovara ovoj
vrsti. Da će s time biti u najužoj vezi i postupak u rasadniku, sigurno je.


Pitanje procesa klijanja m o 1 i k e (P i n u s peuce) traži svoje
objašnjenje.


I tako bismo mogli navesti mnogo analogija.


Utvrđivanje postotka klijavosti nije ni iz daleka jednako kod svih
vrsta šumskog sjemenja. Kod jednih je danas u primjeni fiziološk i
način , kod drugih mehanički . Određivanje klijavosti fiziološkim
putem, dajući procenat klijavosti na temelju izazvanoga klijanja, svakako
je sigurnije nego određivanje mehaničkim putem. Pri tom treba imati pred
očima, da se izazivanje klijavosti fiziološkim putem može i ubrzati. Neke
vrste sjemena veoma povoljno reagiraju u tom pogledu, ako se namoče
prije klijanja. Namakanje traje kod nekih vrsta nekoliko sati, kod drugih
nekoliko dana, ali i u tom pogledu ima mnogo pitanja, s kojima se susrećemo
veoma često, a koja traže odgovor.


Već je K i e n i t z ustanovio, da postoji raznolika reakcija sjemena
na faktor toplote, ako se uzme u ispitivanje klijavost sjemena
jedne te iste vrste, ali iz raznih nadmorskih visina. Drugi su ispitivali
reakcije na faktor svjetlosti, na niske temperature,
n a m r a z, pa su ustanovili, da su sve t. zv. fiziološke reakcije
od veće ili manje važnosti, ali svakako od utjecaja na klijanje.


Primjena valjane metode za ustanovljenje procenta klijavosti nije
apsolutno određena. U vezi svega toga treba tražiti nove metode, koje
će odgovarati prilikama i potrebama naših staništa, imajući pred očima,
da rezultati ispitivanja klijavosti treba da dadu podlogu za odgovor na
pitanje: U kome je odnosu stvarno očekivani broj sadnica prema ustanovljenom
procentu klijavosti.


Za pitanje ustanovljenja energije r e s p. brzine k 1 i j a v os
t i nema također apsolutno utvrđenih normi, barem ne u onoj formi, u
kojoj bismo ih mogli primijeniti na naše prilike. Činjenica, da se vrijeme
za ustanovljenje energije resp. brzine klijavosti uzima sa 7—14—28 dana,
po nekima i 10 dana, pokazuje, da treba tražiti korekture, a onda i sigurniji
put i u tom pogledu, dakako i opet s obzirom na naše potrebe i prilike.


Od kolike je važnosti ustanovljenje energije resp. brzine klijavosti


— lako se osvjedočio svaki stručnjak, koji je imao posla sa većim rasadnicima
i sa uzgajanjem većeg broja sadnica. Ako je pored toga i zemljište
nezgodnih svojstava, na pr. laporasto (stvaranje kore poslije kiše i uopće
poslije jačeg vlaženja na površini), izlazi nam važnost ovog pitanja kao.
505
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 22     <-- 22 -->        PDF

još veća. S obzirom na naše prilike treba i u ovom pogledu ispitati naše
domaće šumsko sjemenje.


Pitanje periodičnosti u klijanju nije od malog interesa
kod nas s obzirom na naročite klimatske prilike južnih i mediteranskih
krajeva. Ovo će pitanje biti od jakog interesa za staništa sa dva vegetaciona
perioda — proljetnog i jesenjeg. Od velike je važnosti i pitanje
katalase.


Čistoća sjemenja važna je ne samo zbog transporta (da ne trošimo
za prevoz nepotrebnog materijala), nego i iz razloga, koji smo spomenuli
maločas za ariš i brezu. Danas još nemamo za sve vrste šumskog sjemena
određene i prokušane metode, koja će nam dati čisto i valjano sjeme,
barem sa velikim procentom čistoće. Dokaz je za to i pomenuti slučaj sa
ariševim i brezovim sjemenom.


Nema sumnje, da na pojedine od pomenutih momenata ima mnogo
utjecaja pobiranje i spremanje sjemena: Vrijeme i način
sakupljanja, rad u trušnicama, spremanje preko zime, a onda i način sjetve
i pažnja, koju posvećujemo sjetvi odnosno razvitku klica, a kasnije i biljkama.
Vrijeme pobiranja sjemenja nije kod nas normirano,
a nije to dosada ni bilo moguće, jer nije pitanje proučeno; vrijedi opće
načelo, da se sjeme pobira »k a d j e zrelo« — držeći se pri tom redovito
općih navoda u šumarskom kalendaru. No to ipak nije tako jednostavno,
jer preuranjeno pobiranje može biti od velike štete. Zato će trebati
ustanoviti početni termin, naročito kod važnijih vrsta i lišćara i
četinjara, kad se sjeme može pobirati, a da ne bude štete za njegov
kvalitet.


Pitanje trušnica zauzeće u skoroj budućnosti i kod nas vidnije
mjesto nego dosada. U prvom ćemo redu, nadamo se, trebati više
sjemena četinjara, jer će se intenzivisati podizanje šuma. Osim toga će
se trušnicama obraćati veća pažnja i iz drugih razloga. Trušenje sjemena
ima naime utjecaja na elemente, koji dolaze u obzir pri ustanovljenju
kvalitete sjemena (klijavost, čistoća). Od važnosti je i pitanje, kako i gdje
da se uredi trušnica. Detaljnim ispitivanjem klijavosti sjemena i razloga,
koji su utjecali, da je klijavost bila slaba, imali smo prilike u svojoj praksi
da ustanovimo, kako rad u trušnici nije često bio besprikoran: i previsoka
temperatura i postupak prilikom čišćenja utječu na klijavost. Što se tiče
podizanja odnosno uređivanja trušnica, neće se moći ostati
pri sadanjemu, da trušnice ostanu veoma rijetko posijane. Dva su sistema
naime moguća : ili centralizacija ili decentralizacija.
Centralizacija znači malo, a velikih trušnica, decentralizacija znači mnogo
i dakako manjih. U prvom je slučaju lakša kontrola kvaliteta sjemena
i jednostavniji je rad, nego u drugom slučaju. No pored toga, ako se intenzivnije
otpočne sa pošumljavanjem, biće potrebna svakako decentra lizacija
! gušće postavljanje trušnica, prema kraju, gdje se sjeme proizvodi.
Mi danas imamo prostranih krajeva, gdje je dovoljno četmarskih
šuma i gdje bi se isplatilo /trušenje sjemena. U tim je krajevima danas
trušenje ili veoma primitivno, bez ikakvih podesnih uređaja, ili se sjeme
uopće ne trusi, nego se dobiva sa strane, mnogo puta rđavo i nepodesno.


U pitanju trušnica trebaće odlučiti u konkretnom slučaju, da li da se
podigne veća i stalna ili manja i pokretna trušnica. Sigurno je, da će male
i pokretne trušnice i kod nas naći dobru upotrebu, zadovoljiće u mnogo
slučajeva stvarne potrebe. Ako imamo pred očima, da mnoge vrste rode


.>06
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

neredovito, nepokretne trušnice naći će i kod nas dobru primjenu
(ariš, smrča). Za vrste, koje rode — možemo reći — redovito, biće
od potrebe staln e trušnic e (bor). Proučavanje trušnica nije dakle
na zadnjem mjestu. Naprotiv, mišljenja smo, da će tražiti mnogo pažnje
i obazrivosti.


Ima još mnogo pitanja, koja se odnose na šumsko sjemenje, a s kojima
se susrećemo danomice, Prezimljenje šumskog sjemenja od velikog
je interesa. Pri tom zahtijeva naročitu pažnju krupno sjemenje (Ouercus,
Fagus, Castanea), a onda i sve ostalo, u prvom redu sjeme onih vrsta,
koje brzo gube klijavost (Abies), pa vrsta, koje sporo klijaju (Fraxinus,
Carpinus, Acer).


Postupak kod same sjetve nije također u punoj mjeri ispitan, pa je
pitanje pokrivanja posijanog sjemena, u vezi sa našim
klimatskim prilikama, također sastavni dio ostaloga rada oko upoznavanja
šumskog sjemenja odnosno njegovih svojstava.


Urod sjemena mnogih naših vrsta pokazuje naročite karakteristike.
Primjer je, među ostalima, bukva, kod koje periodičnost uroda ne odgovara
redovito onoj, koju su zabilježili njemački autori. Šta više, naša
staništa bukve nisu istovjetna, pa i u zemlji imamo bukovih sastojina.
koje se razlikuju u ovom pogledu.


U svima pitanjima, koja smo dotakli, služimo se danas redovito
navodima strane literature, u koliko ih ima, koji su u mnogočemu za naše
prilike netačni. To neslaganje s našim prilikama lako je razumljivo s obzirom
na naša staništa. Ali i pored toga ima još jedan momenat, koji nije
od male važnosti, a koji treba imati pred očima. Zapadne države, čijim
se podacima mnogo služimo, nemaju niti tolik broj vrsta, koje bi zasluživale
intenzivnu pažnju sa gospodarskog gledišta, koliko ih imamo mi.
Tosta je napomenuti, da mi već samo u mediteranskoj zoni imamo, pored
lišćara, četinare od naročite vrednosti i interesa. To su Pinus halepensis
i Pinus pinea, pa vrste Cupressus, kojima moramo obratiti pažnju, a da
i ne spomenemo na kontinentalnim staništima, pored ostalih, i vrste Picea
omorika, Pinus peuce, Pinus leucodermis.


IV. Tačno je, da potpuno ne poznajemo svoga šumskog sjemenja, ni
od lišćara ni od četinjara; kod četinara ne poznajemo ni osobine češera.
Podaci, koje imamo, nisu redovito egzaktni. Da možemo doći do podataka
o šumskom sjemenju, koji će nam dati jasne direktive i za mnoge
radove u praktičnom šumarstvu, potrebno je, da sjemenje proučimo. To
pitanje ne možemo odijeliti od pitanja rasa .
Zbog toga treba ispitivati rase , imajući pred očima prije svega
gospodarske rezultate, što ih one daju (tehnički materijal ili samo drvo
za ogrjev). U vezi toga biće potrebno, da se ispita, kakav materijal daje
jedna rasa na svom užem staništu, a kakav izvan toga užeg staništa.
Ako jedna rasa daje na svom užem staništu valjan i vrijedan materijal,
treba ispitati sve okolnosti, koje su pri tom od važnosti. Naročitu pažnju
treba obratiti klimatskim faktorima, osobito temperaturi, vlazi i vjetru.
U vezi toga trebaće obratiti pažnju i nadmorskim visinama. Sjeme ispitane
rase moći će se onda primjeniti ondje, gdje odgovara, dakle na staništu,
koje ima ista svojstva kao i ono, na kome je ubrano.


Stojeći na principu, da valjani strukovi daju i
valjano sjeme, biće potrebno, da se utvrde sastojine,
u kojima treba iz općih narodno-gospodarskih raz


507
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 24     <-- 24 -->        PDF

loga pobirati sjeme za uzgajanje budućih sastoji na.
Logično je, da treba obratiti pažnju, kako se ne bi
pobiralo ili u promet donosilo sjeme, kome ne znamo
proveniencije odnosno koje je slabe proveniencije
S obzirom na to potrebno je, da se ustanove one sastojine,
gdje je sigurno domaća čista rasa i dobre kvalitete
. Kako i kod nas ima sastojina, koje su podignute iz sjemena importiranog
sa strane, potrebno je u danom slučaju ispitati, ne radi li se možda


o sastojini, čije sjeme pored valjanog domaćeg sjemena ne treba upotrijebiti.
Kako se u budućnosti ne bi događalo, da nemamo dovoljno potrebnih
podataka o sastojinama, koje su ručno podignute, bić e potrebn o
zavesti evidenciju o tim sastojinama s obzirom na
provenienciju upotrijebljeno g sjemena. Na taj će se
način izbjeći u buduće mnoge nezgode.


Ispitivanje domaćih rasa nije lako ni jednostavno, treba za to vremena
i materijalnih izdataka. Ali zbog racionalizacije u šumskoj proizvodnji
to je jedna potreba, koju treba zadovoljiti. Međutim, dok se na
temelju iscrpnijih studija ne donesu definitivni podaci, moći će se, u vezi
sa stanjem sastojina i sa stanišnim faktorima, donijeti sud, po koje m
će se sastojine klasificirati u pogledu sjemena. U
vezi toga moći ćemo da prve potrebe prakse zadovoljimo, ako sastojine
s obzirom na upotrebljivost sjemena svrstamo u tri skupine :


1.) sastojine, koje ne dolaze u obzir, jer držimo, da im sjeme neće
dati valjan porod;
2.) sastojine, koje samo u slučaju potrebe zadovoljavaju;


3.) sastojine, koje preporučamo, jer držimo, da će im potomstvo
biti u svakom pogledu dobro; za ove posljednje sastojine možemo
reći, da su dobre matice.


No nije dosta ustanoviti samo sastojine resp. rase, koje su podesne,
da iz njihovog sjemena uzgajamo buduće sastojine. Potrebno je, kako
smo već napomenuli, da se i pitanje elemenata, koji služe za određivanje
kvalitete sjemena, stavi na sigurniju bazu.


Ispitivanje klijavosti, čistoće i energije resp. brzine klijavosti trebaće
provoditi po> dobro učvršćenom sistemu. Prema navedenom rad će se
kretati u dva glavna pravca:


1) terenski rad — ustanovljenje rasa na terenu, dakle u prvom redu
sastojina, kojih je sjeme dobro;
2) laboratorijsko-istraživački rad u vezi sa ispitivanjima na terenu,
većim dijelom u vrtu za pokuse.


U zemljama sa naprednim šumarstvom (naročito Njemačka i Švedska)
mnogo se pažnje obraćalo, a i danas obraća sjemnu bora (Pinus silvestris),
a onda i sjemenu smrče (Picea excelsa). Kod nas je pitanje daleko
šire, našu pažnju zaslužuju i traže u punoj mjeri, pored ostalih, četinjari
Pinus halepensis, P. peuce, P. leucodermis, P. silvestris i P. nigra,
pa i P. montana. te Abies pectinata, Picea omorika i Picea excelsa, a
onda Larix europea te P. cembra. Kod svake od navedenih vrsta potrebno
je detaljnije ispitivanje, ne postoje li — pored ostalih — i pojedine rase,
koje se odlikuju naročitim osobinama, a koje će naročito u praksi imati
svoje značenje.


508
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kod posmatranja naših sastojina vrste P. halepensi s izgleda
na prvi pogled, da ćemo ustanoviti i naročitu rasu, koja sa gledišta tehničke
uporabivosti daje prvoklasna debla. Vrste P. p e u c e, P. 1 e u c o-
dermis i Picea omorika traže i onako zbog naših naročitih staništa
detaljno proučavanje. Interesantno će biti pitanje ariša . Izgleda,
da će konstatacije o arišu, iznesene u dosadanjim studijama na Zapadu,
naići na izvjesne korekture. Treba samo imati pred očima uspjele kulture
ariša kod nas, svakako u zoni, za koju inače držimo da nije ariševa, pa
da se traži razloga tome. Možda je sjeme, koje je upotrijebljeno za te
kulture, od naročite — da tako kažemo — nizinske rase. Pri tom ne treba
zaboraviti, da u Poljskoj dolazi jedna kontinentalna rasa ariša u nizini
(Larix polonica). I s m r č a će kod nas pokazati izvjesne rasne odlike.
Za vrijeme svoga službovanja u velebitskim šumama (1917—1919) konstatovali
smo u nekoliko slučajeva osjetljive razlike kod smrče u odnosu
prema mrazu. Proučavanje rasa smrče biće zbog toga od očite koristi;
sjeme od rase, koja je manje osjetljiva, imaće veliku važnost svuda, gdje
su česte niske ekstremne temperature. A kako je baš kod nas smrča
veoma česta na staništima, gdje je reljef veoma razvijen i gdje prema
tome ima mnogo opasnosti od mraza, ova će rasa, sigurno je, imati i jako
gospodarsko značenje. Pitanje vrste Pinu s nigr a — s obzirom na
raznolika područja, gdje dolazi od prirode (Brač, Srednji Velebit, Poreč)


— biće također od velikog interesa. Mnogo toga kod ove vrste daje povoda,
da zaključujemo, kako je ona pravi kozmopolit. No izgleda, da će
ispitivanje rasa dati i u tom pogledu tačna obavještenja.
U proučavanju rasa nalazimo jak dodir sa internacionalnim zadacima
šumarstva: da se nađu putevi za stvaranje dobara od zajedničke
koristi. I terenski rad i rad laboratorijski, proveden u ovom pravcu, imaće
da odgovori na mnoga pitanja, što će voditi unapređivanju šumskog
gospodarstva.


Pored navedenih zadataka treba pronaći i način, kako da se sjeme
sačuva što duže sa povoljnom klijavošću. Ovo je od naročite važnosti
zato, što za mnoge vrste nisu česte rodne godine. Pa da ni u nerodnim
godinama ne treba bez velikih potreba poručivati sjeme sa strane, čuvanje
sjemena ima veliku važnost.


Uporedo sa ispitivanjem sjemena domaćih rasa moći će se i pitanje
egzota postaviti na solidniju osnovicu.


V. Da možemo pitanje šumskog sjemena postaviti na temelje, koji
će odgovarati potrebama zemlje, potrebna je saradnja svih onih, koji su
na tom zainteresovani, odnosno koji su pozvani da pomognu taj rad. U
prvom je redu državnavlas t ona, kojoj je povjerena briga oko unapređivanja
šumarstva u zemlji. Državna vlast sa svojim autoritetom, u
vezi sa općom privrednom državnom politikom, daće ovome pitanju dolično
mjesto među pitanjima, koja se odnose na unapređivanje šumske
privrede. Državna je vlast u stanju da postepeno i u okviru mogućnosti
preduzme sve, što će osigurati uspjeh. Zakonske odredbe i njihova pravilna
primjena u rukama su državne vlasti. Među prvima svakako je najpotrebnija
odredba, da se spriječi uvoz šumskog sjemena iz inostranstva,
izuzevši naročito opravdane slučajeve (na primjer kad se radi o egzotama).
Jednako je sa zabranom uvoza sadnica sa strane. Od važnosti je,
da se stvori mogućnost za tačno ustanovljenje, da li izvjesno sjeme potječe
iz domaćih sastojina, koje su poznate kao valjane. U rukama je
509
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

državne vlasti, da pomogne studiranja rasa i da se pobrine, kako bi se
valjane sastojine istakle kao one, koje su sposobne da budu matice. Državna
vlast može dati mogućnosti, da se u zemlji upotrebljava samo ono
sjeme, koje je pored dobre rase još i dobre kvalitete.


Vlasnic i šum a imaju također svoje zadatke pri rješavanju
ovoga pitanja: da ne podižu sastojine iz sjemena, kojemu se nezna proveniencija
odnosno koje je slabe proveniencije. Kako je kod nas država
najjači vlasnik šuma, kako baš državni šumski posjedi dolaze u najraznolikijim
prilikama, država će po svome položaju i zadacima moći inaugurisati
određenu, sistematski upućenu politiku u ručnom podizanju sastojina;
proučavaće rase, na određena staništa donosiće sjeme u prvom redu
domaće rase i dobre kvalitete, a koje odgovara tome staništu. Po ugledu
na državu i drugi naši vlasnici šuma odnosno pošumljivači treba da ..
unose u šumu nevaljalu rasu, koja će u budućnosti biti više od štete nego
od koristi.


Važna zadaća pripada Šumarskom udruženju, da pripomogne,
kako bi se ovo pitanje postavilo i kod nas što prije na što zdraviju
osnovicu.


Naše naučne institucije čeka određena zadaća, da u kolaboraciji
sa praksom rasvjetljuju pitanje šumskog sjemena u svim njegovim
pravcima, da na temelju naučnih proučavanja dobijemo o rasama
sve potrebne podatke. Naučnim metodama trebaće ustanoviti pitanj e
proveniencije i pitanje kvalitete. Da se dođe do pouzdanih
podataka, potrebno je da imamo što više opažanja, a to se može provoditi
samo u naučnim institucijama. Jasno je, da ni dosadanji stručni
podaci, naročito oni, koje je dalo dugo iskustvo, neće biti bez vrijednosti.
Na njima će se moći dobro i mnogo izgrađivati. I rad oko k 1 a s i f i c i-
r a n j a s a s t o j i n a neće se možda uvijek moći provesti bez naučnih
institucija, u najmanju ruku biće potrebna intimna saradnja. Istina, mnoge
kulturne države imaju zasebne institucije, kojima je povjerena
skrb oko proučavanja šumskog sjemena. Te institucije traže dosta izdataka.
Za prve početke, držimo, ne treba kod nas zasebnih institucija već
zbog štednje. Naučne institucije, koje su vezane za fakultete, moći
će da rade na istraživanjima, koja su u vezi sa ovim pitanjima. Vrijeme
i prilike će pokazati i, uputiti, kada će se moći govoriti i kod nas o podizanju
zasebnih institucija za ispitivanje šumskog sjemenja.


U vezi navedenog mišljenja smo, da bi se prvi početci ovoga rada
mogli ostvariti, ako bi svi zainteresovani uzeli učešća u radu. Pokušali
smo, da to učešće formulišemo:


A. Zadaci državne vlasti- 1) pomaganje proučavanja rasa
u zemlji; 2) ustanovljenje sastojina, koje će davati dobro sjeme, pa ustanovljenje
staništa, na kojima će to sjeme dati dobre rezultate; 3) zaštita
proizvodnje sjemena u zemlji, a u vezi s time sprječavanje uvoza sjemena
sa strane izuzevši naročite slučajeve ; 4) kontrola nad prodajom sjemena
s obzirom na provenienciju kao i s obzirom na kvalitetu.
B. Zadaci vlasnika šuma i pošumljivača: 1) da se
vlasnici šuma i pošumljivači pridržavaju odredaba o sastojinama i o staništima
s obzirom na provenienciju sjemena, koje se može upotrijebiti;
2) da se pridržavaju odredaba o kontroli sjemena s obzirom na njegovu
kvalitetu.
510
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

C. Zadaci Šumarskog udruženja: 1) da pomogne proučavanje
šumskog sjemena u najširim razmjerama (radom na terenu,
oglednim kulturama, letačima i t. d.) ; 2) da solidnom propagandom pomaže
intencije državne vlasti oko održavanja odredaba u pogledu valjanog
sjemena.
D. Zadaci su naučnih institucija, da u vezi s intencijama
državne vlasti sarađuju u rješavanju ovoga pitanja, a naročito:
1) da naučno ispituju naše šumsko sjemenje, pa i sjeme egzota u svim
pravcima, naročito u pitanju proveniencije i pojedinih elemenata za ustanovljenje
kvalitete; 2) da paralelnim ogledima stvaraju solidne mogućnosti
za istraživanje odnosa između naših staništa i raznih rasa; 3) da
ispituju tipove trušnica raznih sistema s obzirom na naše prilike i potrebe.
Pokrenuli smo ovo pitanje u iskrenoj namjeri, da pomognemo nastojanje
naših mjerodavnih faktora oko unapređenja šumarstva u zemlji.
Pitanje šumskog sjemenja svakako je jedno od osnovnih pitanja. Osnove
izrađene, kako valja, najjača su garancija za daljnji rad. Dakako da je
i izgradnja osnova u vezi sa općim prilikama. A te su danas teške. No
ako se odmah i ne može da razvije rad u velikim razmjerama, dobro je,
da se počne, pa makar i u manjoj mjeri, naročito kad je rad potreban i
sa gledišta naše opće privrede, a i sa gledišta našeg položaja u svijetu.


Résumé. L´auteur traite la question des semences forestieres du point de vue
de la politique forestiere de l´Etat, spécialement a l´égard de la provenance des graines
et des plants. ´ ´


CPETEH ....., .......:


.......... ......... .... .
.......... ........ . PEKAMA


(RÉGULARISATION DE L´ÉCOULEMENT D´EAU DANS LES
RIVIERES TORRENTIELLES)


... .... .......... ...... . ...., a ........ ... ...., y ....
ce ....... ...... ...... ......., ...... ..., .... ce y ...... ........
..... ....... . ...... .........., ..... ....... ...... ...... ...
..... Ha ........ .... ...... . .... .. ....... ......., a .. .......
....... ... ........ ..... ....... ... ...... ...... .. ......
.......... .... . ..... no ....... ...... ....... .... ...... .
......, ...... ...... ....... .... ........ Kao . ... ...... ....
. ... .... ..... ....... ...... ........... ... ....: ..... .... (..........),
...... ... (.......) . .... ... (.......).


..... .... AKO ce ....... ...... . .... ....... y ...... .
......... ......., .... je ......, .. ......, ....... ...... . ...., a
. .... ... y ...... ...., .......... ..... .... .. ...... ......, ....


511