DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 46     <-- 46 -->        PDF

IV. Izvođenje uredajnog elaborata. Vođenje evidencije gospodarenja.
V. Obnova i revizija uređivanja šumskog gospodarenja.
VI. Zaključne ustanove. Formular! Šematski znakovi za pravljenje šumskih nacrta.
Moram odmah istaknuti, da je svakako bilo potrebno i korisno, što su u »Uputstvima
« predviđena 3 tipa uređenja naših državnih šuma, i to:


1. Privredni plan;
2. Privremeni privredni plan;
3. Inventarisanje šuma s programom seča.
Ta tri različna tipa uređivanja naših državnih šuma traže posebne gospodarske
i prometne prilike pojedinih krajeva Jugoslavije, koje su vrlo različite i koje znatno
utiču na stanje šuma i njihovo gospodarenje, jer je i šuma kao živ organizam produkat
svoje okoline. Dok prvi uređajni tip, privredni plan ili gospodarska
osnova , ima trajnu vrednost i važnost, to ostala dva uređajna tipa imaju prolaznu
važnost, te se kasnije imaju nadopuniti i ustaliti. U § 2. »Uputstava« ističu se razlozi,
zbog kojih se pojedini uređajni tip ima za dotičnu šumu sastaviti. U glavnom je za to
odlučno sadanje stanje šuma i privredne prilike njihovog okoliša, koji je odlučan za
primenu odnosnog uredajnog tipa. Za prvi uređajni tip, privredni plan, veli se između
ostalog ovo: »Sastavlja ´se samo za one državne šume, kod kojih je proveden katastarski
ili samostalni premer, gde dakle postoji pouzdan okvir za sve ostale uredajne
radnje, a koje su osim toga još i takovih pravnih, opšte privrednih, saobraćajnih i
cksploatacionih prilika, da je moguće intenzivno i napredno gospodarenje.« Po mom
sudu suvišno je ovde isticati »eksploatacione prilike«, jer je bolje reći »prometne prilike
«. Tu reč »eksploatacione prilike« valja izbegavati, jer gde se vodi »eksploatacija«
šuma na naš način, onde nije moguće »intenzivno i napredno gospodarenje« u smislu
gornjeg citata »Uputstava«.


Svoje daljnje napomene na »Uputstva za uređivanje državnih šuma« iznosim
ovim redom:


I. PRIPREMNI RADOVI (§ 3—25).


To je najopsežnije i najglavnije poglavlje »Uputstava«. u kom su opisani poslovi
gospodarskog razdelenja šume, te geodetski i taksatorski poslovi oko uređivanja šuma.
Ti su poslovi odnosno predradnje kod uređivanja šuma izloženi jasno i pregledno, te


će prema njima doista biti moguće u svakom pogledu prikazali u celosti sadanje gospodarsko
stanje šume. Kod uređivanja šuma ne smije se nikada iz vida ispustiti činjenica,
da je sadanje stanje šuma rezultat gospodarenja iz prošlosti. To treba imati u vidu u
prvom redu zbog toga, da se zna, kako valja sa šumom u budućnosti gospodariti.
Nema budućnosti bez prošlosti! U svakom novom stadiju razvoja staro ostaje kao
komponenta novoga, veli Spenzer. Gospodarska osnova šume nije drugo nego inventar,
kojeg valja sastaviti što jednostavnije, kako bi se po njemu u svako doba mogla videti
prihodna sposobnost šume. Jasnoća i jednostavnost je najbolji dokaz istine i stvarnosti,
za kojom, se kod uređivanja šuma ide.


U § 6, gde se govori o obrazovanju gospodarskih jedinica, ispravno se ističe
potreba izlučivanja zaštitnih šuma, koje »dosižu do alpske granice šuma«. Poznato je
međutim, da u nas ima šumskih krajeva, u kojima šume doduše ne dostižu do »alpske
granice«, ali ih zbog njihovih lokalnih prilika treba izlučiti kao zaštitne šume. Utvrđeno
je, da gornju ili »alpsku granicu« šuma snizuju vetrovi. Tako na pr. kod nas bura u
Gorskom Kotaru oštro povlači granicu između unosnih i neunosnih šuma. Kao primer
ističem šumske predele Radeševo (1500 jut.), Jasenovica (800 jut.), Sljeme (400 jut),
kao sastavne delove prostranog šumskog kompleksa od 11.000 jutara na području
šumske uprave Platak (1100 m nad morem). Taj se šumski kompleks prostire od jugoistoka
prema severozapadu, dakle okomito na smer bure. Pomenuti se šumski predeli,


530