DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 54     <-- 54 -->        PDF

u detalje razradio, naročito kako je obradio rasprostranjenje divljači u pojedinim pokrajinama
kao i kvalitativni razvitak naše divljači.


G. M. razdijelio je našu državu u lovnom pogledu po staroj podjeli na pokrajine,
jer su se tako vodili statistički podaci, koji su mu bili kod obrade predmeta na
raspoložbu. Tako je prikazao: 1. Bosnu i Hercegovinu; 2. Vojvodinu; 3. Crnu Goru;
4. Dalmaciju; 5. Hrvatsku i Slavoniju; 6. Sloveniju; 7. Srbiju. Kako ne poznajem sve
te pokrajine sa lovačke strane potanko, a Vojvodinu, Crnu Goru, Dalmaciju, dio Bosne
i Hercegovine i Srbiju nikako, jasno je, da se ne mogu upustiti u kritiku obrade lovnih
prilika u tim pokrajinama, dok ću za ove druge staviti svoje napomene. Prelazeći na
stvar kažem odmah u početku, da mi se prikaz lova i lovnih prilika za Hrvatsku i
Slavoniju nikako ne dopada. Pisac je iza kratkog istorijskog osvrta na razvoj lova u
tim pokrajinama prešao odmah na uzgoj visoke divljači t. j . jelena po pojedinim vlastelinstvima
u Podravini i Slavoniji, zatim je spomenuo uzgoj srna i niske divljači i kod
toga opet naveo neka vlastelinstva u Hrvatskoj i Slavoniji, a samo usput spomenuo
imovne općine i neke manje posjednike. Tako je izašlo, da je prikaz lova u Hrvatskoj
i Slavoniji ostao u glavnom na vlastelinstvima, a sve drugo ostalo je nespomenuto i
nejasno, naročito za onoga, kome su lovne prilike u Hrvatskoj slabo poznate i tko bi
želio jedan općenit i informativan pregled tih lovišta. Po mom mišljenju valjalo je sva
lovišta u Hrvatskoj i Slavoniji podijeliti po zemljištu na četiri grupe: 1. Primorska
lovišta i po otocima; 2. Planinska ili kraškogorska lovišta; 3. Gorska (brdska) lovišta;
4. Nizinska lovišta u ravnicama. Za tim je valjalo opisati pojedine vrsti divljači, koje
u tim lovištima.obitavaju, njihov popriličan broj i rasprostranjenje, vlasnike tih lovišta:
drž. šum. erar, imovne općine, lovišta uprav, općina, uzakupljena lovišta po lovačkim
društvima i udruženjima, vlastelinstva, izlučena lovišta i t. d., to sve za svaku grupu
napose, a konačno prikazati zakon i lovne propise, koji za taj teritorij važe. Prikaz
g. M. nepregledan je i osnovan na mršavim statističkim podacima, na manje pouzdanim
i slabim informacijama, a usto obiluje i netačnostima. Tako pisac opisujući uslove za
raširenje divljači u našim krajevima i spominjući ekološke faktore, koji na to uplivaju,
kaže već na str. 37. za srnjake iz Gorskog Kotara po navodima g. .1. Šugh-a, da se
njihova poprečna težina kreće od 25 do 30 kg, a često i preko 35 kg, dapače da je
ustrijeljen srnjak i sa 41 kg otvoren. Štogod je više od 32 kg (čist t. j . bez organa
za probavu i disanje) za zimskog i 28 kg za ljetnog (crvenog) srnjaka, netočno je.
Poznato je naime, da je srnjak mjeseca juna najjači t. j . najotporniji, a u oktobru i
novembru najteži. Jednako i stare srne, koje se u Gorskom Kotaru tek u junu ojare,
odgoje jarad i koncem jula i u augustu se pare, do tog se doba (t. j . do novembra)
dobro potpasu, udebljaju i postignu maksimalnu težinu. Za vrijeme rata i u pomanjkanju
masti, neki su lovci u to doba izvadili iz jednog srnjaka po 2 kg loja (za pravljenje
sapuna). Poprečna težina ljetnog čistog srnjaka šesterca u Gorskom Kotaru,
Velikoj i Maloj Kapeli jest 20—26 kg, zimskog čistog 22—28 kg. Autor piše po istim
navodima, da su strijeljani najteži srnjaci u nepristupačnim mjestima oko Bijelih Stijena
i Bjelolasice (str. 37). Da tome nije tako, dokazati ću poslije, a zasada kažem, da u
Bijelim Stijenama nema srnjaka, jer srne nisu divokoze da žive po stijenama. Ja sam
prošao sve Bijele Stijene, a glasom mog lovačkog dnevnika od 29. 1. 1918. sa šefom
šum. uprave jasenačkc i po snijegu visokom 60 cm. Pretraživao sam medvjede brloge
i tom prilikom nisam vidio na snijegu ni jednog srnećeg traga u Bijelim Stijenama.
Srne su u nižim okolnim kosama: Rusov Jarak, Javornica i Crna Draga. Nepristupačnih
mjesta nema oko Bjelolasice ni u Bjelolasici, a na vrh Bjelolasice planinarskom stazom
idu gospođe pa čak i djeca.
U otsjeku »Kvalitativni razvitak naše divljači« kaže pisac na str. 158. i 159. za
srne doslovce ovo: »Već je spomenuto, da se divljač u Gorskom Kotaru ističe kako po
težini tako i po jačini rogovlja. Uzima se poprečna težina 27 kg, dok smo maksimalnu


538
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

{po navodima g. Šugh-a) već napred naveli (str. 37). G. J. Šugh pravi razliku u tipovima
rogovlja ovih srnjaka uzimajući za primjer šumsku upravu Vrbovsko. Po njegovom
iskustvu je rogovlje iz predela Bijele Stijene, Tisova Kosa, Bjelolasica, Ćrešnjevica
prilično kratko, ali zbijeno, krupno s mnogo ikre, tamn o i vrlo pravilno, a ono
iz Litorića, Miletke, Vučinić Kose tanko, visoko, s dugačkim i oštrim parošcima i velikim
rasponom. Znatno slabiji u telu i rogovlju da su srnjac´i iz nižih predela Gorskog kotara
(Cetin, Hatribarište, okolica Dubrave i Gen. Stola), koji su vagali obično 20—25 kg.«
Ovdje ima i čisto formalnih pogrješaka, jer po organizaciji šumarske službe nij3 bila
nikada nirti je danas šumska uprava u Vrbovskom, već jedino šumarski referent kod
Sreskog Načelstva, niti su predjeli Bijele Stijene i Bjelolasice u šumsko-upravnom pogledu
spadale pod sreskog referenta u Vrbovskom, već su Bijele Stijene srez ogulinski,
a područje kr. šum. uprave u Jasenku, dok je po vrhu Bjelolasice meda. Sjevero-istočna
strana spada jasenačkoj, a jugo-zapadna kr. šum. upravi mrkopaljskoj (politič. srez
Delnice). Mimoilazeći te formalnosti kažem, da se sve gore citirano temelji na krivom
poimanju čitave stvari i da je iz osnova pogrješno. Jasno je, da je za razvitak tijela
divljači potrebna hrana, u kojoj se nalazi dosta vapna i fosfora (kalcijskog fosfata),
a prema tome i za razvoj rogovlja srnjaka. Tu dolaze u obzir one biljne hrane, koje
sadrže mnogo vapna i fosfora, dotično ona zemlj´išta, koja daju dosta ovih spojeva
biljkama. Medu ta zemljišta spadaju Gorski Kotar, Velika i Mala Kapela, Velebit i t. d.
kao predjeli krasa sa vapnenastim tlom. Zemljišta, kojima manjkaju te soli za hranu
kostiju, prouzrokuju meku i poroznu sastavinu (substancu) rogova i slabiji njihov
razvoj. Otuda postaju zaostali, slabi i kržljavi rogovi. U lovačkoj literaturi dokazali
su to Nijemci Dr. Strösc i drugi. Ali je poznato, da osim hrane upl´ivaju još mnogi
drugi faktori na razvoj srnećih rogova. Uzroci abnormalnog i slabog razvoja rogovlja
mogu hiti u degeneraciji srneće divljači u pojedinim predjelima ili lovištima. Degeneracija
čitavih srnećih postojbina može nastati uslijed nastupa pošasne bolesti, a ponajviše
uslijed krivog provadanja lova li strijeljanja te divljači. To krivo strijeljanje sastoji
se u tome, da se postrijeljaju svi stariji i jači srnjaci prije oplođivanja ili da se
postrijelja prevelik broj muških komada ´ili premalen broj ženskih komada. Razmjer
u spolovima dolazi tu do važnosti. Ako dolazi jedan srnjak na 6 do 8 ili više srna,
jasno je, da će doći do nazadovanja divljači i do kržljavih i slabih rogova. Najidealn´iji
razmjer u spolovima bio bi 1 : 1, a kao normalan i zdrav smatra se 1 : 2 do 3. Taj
omjer mora se uzeti u obzir kod regeneracij e takovih degeneriranih lovišta.
Na razvoj rogova uplivati će konačno blage i nezapadne zime, plodne godine sa obilnom
i dobrom pašom, kao i još mnoge druge prilike. Iz svega navedenoga izlazi, da
ne možemo kvalitetu srnećih rogova t. j . tip, jačinu, visinu, boju, ikričavost, duljinu
i oblik parožaka dijeliti po pojedinim predjelima, dakle na srnjake iz Bijelih Stijena i
Bjelolasice i one iz nešto nižih predjela Gomirske Kose, Cetinske Šikare, Krpela i t. d.
Drugim riječima može biti srnjaka sa kratkim, krupnim, ikrastim rogovima tamne boje
iz n´ržih predjela, kao što može biti srnjaka iz Bjelolasice sa visokim tankim rogovima,
sa dugačkim i oštrim parošcima i velikim rasponom, kao što je to bio slučaj sa rogovljem
dvaju srnjaka, koje sam dobio god. 1917. i 1918. baš u Bjelolasici. Boja srnećih
rogova ne ovisi samo o vrsti šume, u kojoj srnjac´i obitavaju, to jest o vrsti drveta
i kore, na kojoj rogove čiste, glade i svijetlaju, kako se ranije držalo. Njemački je
naučenjak profesor Dr. Olt-Giessen svojim istraživanjima tu stvar prilično raščistio.
On je prerezao vaše srnećih rogova, pa je opazio već sa prostim okom na površini roga
skoro 1 mm debeo taman obrub. Pod mikroskopom našao je, da tamnu boju roga tvori
tamna masa, koja se nalazi u Haversovim kanalima na površini roga. To je obojenje
nadošlo svakako izvana u spomenute otvore, jer su samo vanjske, prama vani otvorene,
kapilarne cjevčice napunjene pigmentima. Pod mikroskopom opazio je Dr. Oit
jednoličnu (homogenu) tvar, koja je u tankim slojevima žućkasta, a č´hn je deblja, tim


539
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

je tamnija bez obzira na strukturu rogovlja. Kad je tu tvar istraživao, ustanovio je,
da sadrži željezne čestice, koje potječu iz krvi, a koje ne odviše od sastoj´ina okolice.
Jer ta tvar (materija) polagano ishlapljuje, to se otvori u kori rogovlja zatrpaju kod
češanja o drveće sa tvarima, koje su rastopljene u biljevnim sokovima. Tanini nisu tu
od zasebne važnosti. Biljni sokovi, pomiješani sa bjelančevinama i krvnim bojilima,
polagano oksidiraju i tvore boju rogovlja. Iz toga je jasno, da bojilo sokova nema u
boji ´ rogova posebne uloge, već jedino količina tvari rastopljenih u sokovima, koje


— biti će — odviše samo od vrste drveća. Nekoje su vrste drveća naime sočnije
od drugih.
U lovištima sa jednakim klimatskim i lovačko-uzgojnim prilikama ovisna je
kvaliteta rogovlja o težini tijela. U pomanjkanju iscrpivih statističkih podataka kroz
duži niz godina za naša lovišta ne možemo ta uporedenja provesti niti to dokazati,
ali upućujemo čitaoce u pogledu toga na jedan grafički prikaz iz njemačkih lovišta od
Herbert-a von Wissmann-a.1 Iz toga se grafikona vidi, da se krivulja kvalitete rogovlja
podudara u glavnom sa krivuljom o težini tijela normalno razvijenih srnjaka. Iz toga
ne slijedi, da normalno razvijeni srnjaci i sa manjom težinom ne bi mogli imati vrlo
dobro rogovlje. Dobro je kazao g. Marinović na str. 35. »da nema korelacije između
razvitka tijela i rogovlja, obično se događa, da tjelesno slabi jeleni imaju dobro razvito
rogovlje, jer je rogovlje u vezi sa spolnim razvojem divljači, koji se razvije nezavisno
od tjelesnog ustrojstva«: No to vrijedi ne samo za jelene, nego jednako i za srnjake.
Iz prakse mi je poznato, da su kapelski srnjaci, koji čisti nisu vagali više od 16 kg,
dakle tjelesno maleni srnjaci i slabići imali lijepo razvijeno, ikrasto i teško rogovlje.
Iz tabele XX. knjige g. Mar´inovića vidimo, da je srnjak g. Zajca, ubijen u okolici
Ogulina g. 1899., vagao čist tek 16.5 kg, ali je imao 27 cm visoke rogove sa rasponom
od ,20 cm i ti rogovi dobili su na izložbi u Zagrebu zlatnu kolajnu. Kapelski srnjaci
odlikuju se vanredno lijepim i jakim r o g o v 1 j e m. God. 1915. ubio je šef kr. šum.
uprave Jasenak g. Wolczcr uza cestu Jasenak-Novi nedaleko Stalk a srnjaka, koji
je imao 32 cm visoke rogove sa rasponom od 21 cm. Bili su to jaki i teški rogovi, sa
debelim ružama i velikim ikrama. Imao sam te rogove u rukama. Tako jakih, lijepih
i pravilno razvijenih rogova nisam vidio na zadnjoj izložbi u Ljubljani. Qod. 1921. vidio
sam u lovištu ogulinske imovne općine u reviru Bukovač a sličnog srnjaka Nije
imao ništa slabije rogove od Wolczerovog. Vabio sam ga početkom augusta čitav
jedan sat na jednom mjestu. Kad sam se digao i pošao dalje, sastali smo se na puta
na 30 koraka. Nasred vlake srnjak je stao i gledao na mene kao ukipljen. Dobro sam
te rogove zapamtio, bili su tri puta viši od ušiju srnjaka. Kad sam stao lagano skidati
pušku sa ramena, srnjak je skočio i derući se izgubio u šikari. Taj je srnjak bio i tjelesno
jak. Prema tome ne stoji navod na str. 159, da su srnjaci iz nižih predjela znatno
slabiji u tijelu i rogovlju, jer je predjel Bukovača iste visine i veže se sa Cetinskom
Šikarom i Cetinom. Od mojih trofeja najviše rogove, t. j . 28 cm, imao je srnjak, kojega
sam ustrijelio na vabak u reviru Škure Drage. Čist je vagao 28 kg.


Srne su u kapelskim lovištima stradale najviše za vrijeme rata po zapadni rt
zimama od vukova i nezvanih lovaca. Iza rata smo potamanili vukove, a onda čuvanjem
i neprestanim zabranama lova na srne i srnjake stigli smo danas poprečno do
predratnog stanja s obzirom na broj te divljači, a kvalitetom naročito sa srnjacima
kapitalcima stigli smo i dalje. Kako je poznato, srnjaci imaju najljepše i najjače rogove
u 4.—6. godini. U kr. šumskoj upravi jasenačkoj računamo danas sa stanjem od 300
komada srna, jednako u kr. upravi novljanskoj, mrkopaljskoj, ravnogorskoj i ogulinskoj,
a to je već samo kod tih pet uprava broj od hiljadu petsto komada. Iz tih lovišta pomažu
se lovišta ogulinske imovne općine, a kad se ta napuče, prelaziti će srne u


1 Deutsche Jäger-Zeitung 1930.


540
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

općinske šume i šikare. Samo se mora trajna pažnja posvećivati tamanjenjem vukova
i to se pitanje ne smije skidati sa dnevnoga reda. Spomenut ću interesantnu činjenicu,
da su i srne pronašle neke mjere, da izbjegnu napadajima vukova. Tako kad se pojave
vuci i prolaze jednim predjelom, onda se srne zadržavaju u neposrednoj blizini šumskih
radnika i radničkih koliba po više dana, dokgod vuci ne otidu dalje.


Na str. 165. piše g. M. za medvjeda : »Naši lovci obično dele domaćeg medvjeda
u dve zasebne podvrste. Jedan veći navodno pravi često štete domaćoj stoci
i drugi manji (mravar) koji živi pretežno od biljne hrane. U Gorskom Kotaru video sam
više puta ovu razliku susrećući se s jednim i drugim medvjedom.« Mi ostali lovci u
Gorskom Kotaru, Kapeli i Lici i t. d. ne poznamo dvije podvrste medvjeda, nego samo
jednog medvjeda i to: Ursus aretos L. No zato poznamo dvije vrste zoologa i to
zoologe lovce i zoologe sistematičare. Ovi sistematičari kolikogod medvjeđih lubanja
pregledaju i premjere, toliko nadu novih podvrsta. Tako su našli: i »Ursus aretos
bosniensis«. Da su vidjeli lubanju kapelskog medvjeda, bio bi capellaensis; da su prešli
u Kočevje, opet bi bila nova podvrsta. Ne može jedan medvjed zato, što ima za nekoliko
milimetara š´iru lubanju ili ako mu je jedan zub malo nakoso izrasao, činiti novu
podvrstu. Poznato je, da se širina i dužina lubanje neke naše divljači mijenja prema
godinama starosti i posve je individualna. Za Gorski Kotar, Veliku i Malu Kapelu i
Velebit pozitivno znamo, da imamo samo jednu vrstu medvjeda. Jasno je, da se pojedini
primjerci razlikuju po veličini, težini, boji i t. d., ali ta je razlika uvjetovana starošću,
spolom i godišnjom dobom. Poznato je, da su mladi egzemplari tamnije dlake,
stariji svijetlije, prema proljeću i ljeti su žući i svijetlije boje, jeseni i zimi mrkastije.
Ima ih posve crnih, mrkih sa sivastim leđima, sivastim vratom i glavom, rosastih,
kestenjastih, medastih, žutih i svijetložutih. Kao što ne možemo naći dvije lisice apsolutno
jednako obojene, tako ne možemo naći ni dva medvjeda. Pa kad bi i bile te
dvije podvrste medvjeda, kako to tvrdi g. M., to bi one živeći zajedno i međusobno
se pareći kroz dugi niz godina tako se izmiješale, da bi medu njima nestalo svake
razlike. Uvjeravam g. M., da u Gorskom Kotaru nije sreo ni »mravunjaša« ni »grlaša«,
već je susreo mladog i starog medvjeda. Poznato je, da se kapelski medvjedi odlikuju
jakošću, veličinom i težinom, kao i vanredno lijepom dugačkom ´i gustom zimskom
dlakom. Godine 1913. koncem marta ubijen je u reviru Visok i Vr h iznad Blata (opć.
Plaški) u lovištu ogulinske imovne općine medvjed, kad je izašao iz zimskog brloga
i u to doba, kad je najslabiji, vagao je taj primjerak 170 kg. Koža tog medvjeda sa
glavom je ustrojena î preparirana i nalazi se kod g. šum. inspektora D. B r n j a s a u
Zagrebu. Danas, nakon što se koža u stroju stegla i nakon 19 godina dosta usušila,
mjeri od vrha gubice do repa 202 cm, a od sredine hrpta do tabana prve noge 90 cm.


Na žalost danas ne možemo više točno dimenzionirati lubanju tog medvjeda,
jer je presvučena kožom i preparirana. Donosim niže tabelarni pregled lubanja triju
kapclskih medvjeda sa točnim dimenzijama, iz koga razabiremo, da je lubanja pod
rednim brojem 3. tek za 12 mm u dužini i 6 mm u širini manja od dimenzija lubanje
navedenih po g. M. za medvjeda iz zbirke g. V. Martino. Postoje još dva primjerka
kapelskog medvjeda ubijena zadnjih godina u srezu Vrbovsko, jedan kod g. Neubergera
u Sušici, a drugi kod g. Buncta u Vrbovskom. Oba su primjerka vanredno
jaka i zacijelo imaju lubanje mnogo većih dimenzija, nego ih je naveo g. Marinović
(dužina 342 mm, širina 228 mm), no kako su primjerci preparirani u koži, ne
mogu se navesti točne dimenzije. Svakako, dok ne donesemo dokumentarno jače dimenzije
lubanje kapelskog medvjeda, možemo već danas ustvrditi, da je netačna tvrdnja


g. M. za gore navedene dimenzije iz zbirke V. Martino, kao da su to najjače dosad
pernate dimenzije medvjeda u zapadnoj Evropi. Dok smo brojem srna, kako je naprijed
istaknuto, postigli predratno stanje, to smo hvaleći mjerama, koje smo preduzeli za
zaštitu medvjeda, postigli stanje, kakovo nije bilo ni prije rata. Među te mjere spada
541
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 58     <-- 58 -->        PDF

´o
Kondilo-Širina Širina


-a
Vlasnik bazalna između između


Izmjeru


medveđe dužina Zygoma-kondi-
Opaska


´5
obavio


a
lubanje lubanje tocusa u lusa u
a


«
u mm mm mm


Medvjed ustrijeljen u
Zoologijski Dr. šum. upravi ogulinske


1. narodni muzej 290 164 70 Josip im. općine Modruš god.
Zagreb
Poljak 1928. po nepozvanom
lovcu


Medvjed nađen otroIng.
Ing. van god. 1931. u Crnoj


2. Z. Turkalj 328 184 59 Zlatko Kosi šum. uprave oguOgulin
Turkalj linske imovne općine
Ogulin


Dr.
Dr.


3.
M. Kosanović 330 222 68 Milutin
Ogulin Kosanović
apsolutna zabrana lova na medvjede i velik oprez kod trovanja sa strihninom. Lugarskom
i čuvarskom osoblju pod prijetnjom najtežih posljedica zabranjeno je strijeljanje
medvjeda, a izgovor, da je na medvjeda pucano u obrani ili uslijed napadaja, ne uvažava
se. Za prije spomenutih pet kr. šum. uprava računamo sigurno za svaku po deset
ili ukupno pedeset komada. Ostale šum. uprave i lovišta u Gorskom Kotaru imaju 30
kom., lovišta ogulinske imovne općine daljih 20 kom., šume i lovišta u Maloj Kapeli
30 kom., velebitske šume 50 kom. Prema tome računamo danas sa sigurnim brojem od
180 komada medvjeda u tim šumama, a jamačno ih ima i više.


Među pernatom divljači spominje g. M. »tetreba gluhana« to jest velikog tetrijeba
i kaže, da može postići težinu od 4—6 kg i duljinu od 92—104 cm. I to je sve, što
navodi o tetrijebu. Ne govori o raširenju te divljači i ne spominje predjele, gdje ista
dolazi. Ne spominje, da su u Gorskom Kotaru poznate veće mjere i veće težine, da je
hrvatski tetrijeb nešto svijetlijih boja od slovenačkog tetrijeba i da mu je glava iste
boje kao i vrat (t. j . tamnosiva, sa uskim crnim krivudavim prugama isprutana), a
brada da mu je crna, dok je tetrijebu na pr. iz Njemačke po literaturi crna glava i
brada, kako sam to u svojoj radnji »O velikom tetrijebu« potanje opisao (Vidi
»Lov. ribar, vjesnik god. 1930.). Iz toga, što se boja perja velikog tetrijeba prilagođuje
donekle boji okoline i terena, u kojem obitava, ne slijedi, da je to posebna podvrsta,
već je to jedan te isti tetrijeb (Tetrao urogallus L).


Sve to kao i još mnoge druge stvari mogao je autor ukratko i letimice spomenuti,
da bude prikaz lova u Hrvatskoj i Slavoniji potpuniji. Kad je već spomenuo tolika
vlastelinska lovišta, onda je morao svakako spomenuti i lovište kneza Thurn-Taxis-a
u Gorskom Kotaru sa površinom od oko 35.000 katastralnih jut. Vlasnik je tog lovišta
knez Albert Thurn-Taxis u Regensburgu, a zakupnici lova su njegovi šumarski činovnici


t. j . upravitelji revira. Ta su lovišta uzorno čuvana i njegovana, ima u njima srna,
zečeva, tetrebova i šumskih jarebica, zatim medvjeda i divljih svinja. Ima i nekoliko
divokoza; to bi bile jedine divokoze na teritoriju zakona o lovu od god. 1893. Prolazno
se javljaju u tim lovištima i jeleni. Kad sam već kod divokoza, spomenuti ću, da kr.
Direkcija šuma na Sušaku radi na tome, da uzgoji opet divokoze na Velebitu, gdje ih
je od god. 1891. posve nestalo. Nikako nije lov u Hrv. i Slav. cjelokupno prikazan,
542
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ako ne spomenemo naša »Primorska lovišta«, koja obiluju srnama, zecevima, jarebicama
kamenjarkama, trčkama, na prolazu šljukama, a ima i nekoliko fazanerija. U
tim lovištima zasebno mjesto zauzima otok Krk,, glasovit sa prolazom i zimovalištem
mnogih ptica vodarica i močvarica, a naročito šljuka.2 Mnogi strani lovci, osobito
Englezi, provode zimu u hrvatskom primorju radi tog lova na otoku Krku.


Ne mogu se zadržavati na prikazu lova po g. M. u ostalim pokrajinama naše
Kraljevine, jer bi to premašilo daleko opseg ovoga članka. Napomenut ću samo, da
je prikaz lova i lovnih prilika u Sloveniji po mom mišljenju vrlo mršav; ima tu još
mnogo predmeta, koji su se imali spomenuti i upotpuniti. Sa velikim interesom očekivali´
smo najavljenu knjigu g. Marinovića, ne samo radi njene aktuelnosti, već i radi
zanimivosti samog predmeta i načina obrade. Zclili smo naime čuti g. Marinovića kao
lovca, njegova vlastita iskustva, njegova mišljenja, poglede, zaključke i savjete, da
i mi drugi lovci, kojima je već poznat privredni značaj lova kod nas i u drugim državama,
nešto novoga čujemo i naučimo. U tom očekivanju naše se nade nisu ispunile,
pogotovo kad smo čitali »po izvještaju te Direkcije šuma«, »kaže ova šum. uprava«,
»piše ovaj«, »veli onaj autor« i t. d. Tih citata i onako ima odviše u knjizi, a za nas
nisu od velike važnosti. Što su pisali v. Gagern, Dombrowski i Laska o nama i o našoj
divljači, spada u istoriju i romantično doba našega lovstva. Danas mi imamo svoje
lovce i svoje stručnjake, sinove našega naroda, koji su u svom kraju nikli i odrasli,
koji taj kraj i ta lovišta temeljito poznaju, bistrim razumom prosuđuju i zdravim očima
gledaju i sve stvari na svoje pravo mjesto polažu. Stvar, o kojoj se piše, mora se
neposredno i u tančine poznavati i ne može se napisati djelo o lovstvu jedne države
pregledavajući preparirane životinje u muzeju ili mjereći rogovlie pojedinih zbirki.
Jasno je i to, da tako opsežan i složen predmet ne može obraditi jedan autor, jer mu
manjkaju iskustva. Prema tome moje je mišljenje, da se autor g. M. morao ograničiti
na sam predmet t. j . na privredni značaj lova u Jugoslaviji, te ovaj prikazati na
temelju statističkih podataka, koje je imao na raspoložbu. Uza to mogao je lovstvo


t. j . današnje stanje divljači i lovne prilike po pojedinim pokrajinama prikazati informativno
i iscrpivo po sistemu, kako sam prije naveo, tako da dobijemo jasan pregled
o vrsti i broju divljači, koju imamo. Na koncu svakog prikaza za pojedinu pokrajinu
imali su se u izvatku na stranim jezicima, na pr. u engleskom i njemačkom, svi ti
podaci kratko i iscrpno sažeti, da stranci koji k nama dođu, znaju, koje i kakove vrsti
divljači imamo, kakove su državne takse za vršenje lova, kamo da se obrate (na
Direkcije šuma, lovačka udruženja, uprave vlastelinstava i t. d.) radi dozvola za strijeljanje
divljači i kolike su te takse. Time bi takova knjiga dobila praktičnu vrijednost,
postala bi lovački vodič i tumač za strance u Jugoslaviji i poslužila u svrhe propagande
i promicanja turizma u našoj državi. Sve se to dalo vrlo lako postići i kraće
i preglednije, sa mnogo manje truda, papira i troška, a sa praktičnom vrijednosti i
uvećanjem same privredne strane lova u Jugoslaviji.
Kad je autor polagao toliku važnost na slike, ima ih 105 u knjizi, onda je morao
odabrati drugi prikladniji papir za reprodukciju slika, a ne bijeli glatki papir. Poradi
toga mnoge su slike mutne i nejasne. Tehnička oprema knjige ne odgovara; broširanje
je slabo provedeno, listovi iz knjige ispadaju, a srazmjerno tome knjiga je skupa. Ne
mislim time knjigu omalovažiti ili poreći joj vrijednost, jer knjiga ovakova, kakova je,
vrlo nam je dobro došla kod donošenja novog zakona o lovu i svratila je pozornost
javnosti na privrednu stranu i značaj lova u našoj kraljevini. Time je postigla potpuno
svoju svrhu i mi smo zahvalni gosp. Marinoviču, što se on prvi latio taka opsežnog
i danas nezahvalnog posla.


2 Vidi Lov. ribar. vjes. od god. 1925., Dr. Baien: Za unapređivanje naših krajeva.


543