DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 29     <-- 29 -->        PDF

liflkacija prvi i osnovni uslov za sticanje i izvršavanje ovih servitutnih
prava. To jest, ovlaštenilt treba da potiče od krajisl^e obitelji, koja je
svojevremeno vršila krajišku obavezu u pogledu davanja vojnika.


Istovremeno treba ispunjavati i realnu ili stvarnu kvalifikaciju, to
jest treba biti vlasnikom ovlaštene neKretnine. Samo onda, kada su ispunjena
oba uslova, mogu se izvršavati navedena prava. Jedino u pogledu
ovlaštene nekretnine ova prava pokazuju izvesnu osobenost.


Glavni je zadatak stanovnika komuniteta bilo vršenje obrta i trgovine.
Kupovanje zemlje ili uzimanje pod zakup bilo je ograničeno, samo
da se ne bi udaljili od svoga pravog poziva. Pored davanja vojnika (glavne
krajiške dužnosti) važno je, kao obaveza, bilo i izdavanje stanova i
davanje podvoza trupama, kad su se nalazile u pokretu. Da bi se i toj
dužnosti moglo udovoljiti, trebalo je da svako građansko lice ima i vlastitu
kuću. Ne spominju se stoga išez razloga u nekim reskriptima »d i e
behausten Insasse n.«´´" Kuća je dakle bila obilježje stvarne ili
realne kvalifikacije za sticanje ili izvršavanje ovih prava. I za ovu vrst
ovlaštenika bivših krajiških komuniteta potrebna je dakle alternativno
dvostruka kvalifikacija, kako je to izloženo naredbom bivše Zem. vlade,
odjela za unutrašnje poslove, broj 23.530 .. 1887 od 19. VII. 1888.,"
samo što je realni momenat posedovanja nekretnine vezan prvenstveno
0 kuću. Stoga se u praksi s puno prava i za ove ovlaštenike upotrebljava
reč »p r a V 0 u ž i t n i k«.


Ovo isticanje kuće, ovlaštene nekretnine, ima međutim i svoje granice.
Jednostranim tumačenjem akta Z. 48.388 od 9. X. 1877. moglo bi se
zaključiti, da se uslov, personalna kvalifikacija, odnosi samo na »diejenigen
Inwohner dieser letzbesagten Orte« (t. j . na Senj, Karlobag, Kostajnicu,
Brod i Zemun), dok se za stanovnike ne spomenutih mesta (Ivanićgrada,
Bjelovara, a moguće i Bele Crkve) ta kvalifikacija ne bi tražila.


Izraz »die behausten Insassen« nesme se kidati iz ostale celine i tako
fragmentarno tumačiti. U vidu treba držati čitav kompleks pitanja. Nepravilno
tumačen izraz »die behausten Insassen« doveo je šta više do
toga, da su servitutna prava Bjelovara i Ivanić-grada izvesno vreme bila
smatrana isključivo realni m servitutom, bez ikakvog obzira na ma
kakove personalne uslove. Sva se pažnja posvetila objektu, ovlaštenoj
nekretnini, koja je — istina — kod čistih realnih servituta zapravo i nosilac
servitutnog prava." Prešlo se međutim preko subjekta, krajiškog
vojnika, te njegovih dužnosti i prava. Zaboravilo se, da je u bivšoj Voj


^" Razlikovanje na »behaust« i »unbehaust« određeno je normalijom
(Conskriptionsnormale) iz god. ..., koja je vredila za čiftavu Vojnu Krajinu, dakle i
za komunitete (Vaniče k ... str. 323). To je biO´ jedan potreban statistički podatak,
koji je bio od naročite važnosti za neke bivše komunitete s obzirom´ na njihov posebni
zadatak.


*" Dr. A. Ooglia : Uredovna zbirka šumarskih propisa, str. 612 i dalje.


´^ Dr. Bernh. Danckelmann: Spom. delo .. deo, str. 2.: Trager der ..rechtigung
ist ein bestimmtes Grundstiick (praedium dominans).


Bivše Ravnat. erarnih pravnih poslova u svom aktu broj 14.854/1892. i 8i34i8´/1896.
smatra ovo pravo realnim servitutom. S tim´ se mišljenjem saglasilo´ i ug. Minist. poljoprivrede
u svom aktu broj 11.474/1, od 21. III. 1894. Svoje gledište zasniva ono na
reskriptu broj 2644´/1818., što je posve krivo, jer ono ispušta iz vida odredbe temeljnog
krajiškog zakona od 7. avg. 1807., koji je u to doba vredio za čitavu teritoriju Vojne
Krajine, d´akle i za bivše krajiške ko´mu-nitete.


27
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 30     <-- 30 -->        PDF

noj Krajini nekretnine moglo da stiče samo ono lice, koje je bilo sposobno
da preuzme i ispunjava i dužnost aktivnog krajiškog vojnika. Ko je dakle
u Vojnoj Krajini želeo da poseduje nekretnine, taj je morao da preuzme
i krajišku vojnu dužnost prema propisima, koji su u našem slučaju vredeli
za stanovnike bivših komuniteta. Jedno bez drugoga nije išlo. Šta više,
personalna se kvalifikacija ima smatrati primarnim uslovom za sticanje
i izvršavanje ovih prava.


Doduše kasnije, u poslednjem stepenu razvoja Vojne Krajine, mogla
su izvesna lica sticati nekretnine (tvornice, skladišta, gradilišta, gostione,
zgrade za stanovanje i t. d.), a da pri tom nisu morala preuzimati i krajišku
vojničku obavezu. Takovi se slučajevi imaju smatrati izuzetkom. Ali pored
svega toga, takovim se licima ipak ne može priznati
servitutno pravo — upravo stoga, što su bili oslobođeni
od krajiške vojne dužnosti. To je gledište osobito jasno
izloženo u aktu Generalne komande u Zagrebu No. 6547 — 1856. (dokumenat
broj 12), na koji i ovom prilikom upućujemo. Naposletku i kraljevski
reskript od 15 avg. 1877. imao je težnju, da građane — prave Krajišnike
bivših vojnih komuniteta — izjednači sa ostalim Graničarima, a ne
da ta privilegija protegne još i na lica, koja nisu imala nikakove veze sa
vojno-krajiškom dužnošću. Takovo tumačenje ne bi bilo u skladu ni sa
ostalim temeljnim zakonima i propisima, jer bi se na taj način prelazilo
preko ličnih prava bivših Krajišnika. Kod svojevremenog priznavanja servitutnih
prava nije se uvek vodilo dovoljno računa o izloženom, te se nije
stvorila obavezna praksa, koja se u duhu naredbe Zem. vlade broj 23.530


— 1887. lako mogla zavesti.
Za pravoužitnike gradova Bjelovar i Ivanič-grad postoji međutim
još jedno drugo ograničenje. Nije dovoljno, đa postoji i personalna i realna
kvalifikacija, koje su u drugim prilikama potpuno dovoljne. Lice, koje želi
da dobiva besplatno ogrevno i građevno drvo iz državnih šuma, treba


— pored ispunjavanja ostalih uslova — da je i siromašno. Izraz »b e d u r f-
i i g« ima se shvatati samo u tom značenju, kako je to ranije navedeno.
Taj uslov čini, da bi se brojno stanje pravoužitnika u tim gradovima menjalo
sa promenama njihovog imovinskog stanja. Dosta je međutim teško
utvrditi kriterije siromaštva, odnosno još je teže dokazati povećano blagostanje.
Stoga je i katastar pravoužitnika razmerno dosta stalan. Držeći
u vidu odredbe darovnih isprava, trebalo bi imovinsko stanje pravoužitnika
ovih dvaju gradova podvrgavati periodičnoj (desetgodišnjoj) reviziji
i na tom temelju ispravljati odnosno nadopunjavati katastar pravoužitnika.
Brojno stanje pravoužitnika.


Segregacija Krajišnika mesnih opština provedena je razmerno brzo.
Zakonom od 15. juna 1873., inartikulisanim zakonom od 7. febr. 1875.,
osnovane su Imovne opštine, koje ubrzo zatim proradiše. S puno se prava
moglo očekivati, da će i pitanje segregacije bivših komuniteta biti rešavano
jednakom brzinom. Uzalud sve nađe, jer je to pitanje ostalo nerešeno
do danas. U stavu neprestanoga iščekivanja propušten je pravi momenat,
kad se mogao utvrditi broj pravih Krajišnika na dan 30. sept. 1873., dan
raspuštanja hrv.-slavonskih krajiških pukova, zatim brojno stanje njihovih
porodica, broj i vrsta ovlaštenih nekretnina i imovno stanje pravoužitnika
u času uvođenja u život kraljevskog reskripta od 15. avg. 1877. Tim je
propustom unesena izvesna nesigurnost u ovo pitanje.


28
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 28     <-- 28 -->        PDF

,mao bi da podmiri čitavu kućnu potrebu na ogrevu. Kod onih naprotiv,
Icoji imaju i pravo na besplatno ogrevno drvo, moglo bi se govoriti samo
0 podmirenju (leževinom i otpacima) izvesnog manjka na ogrevu, ako
redovna pripadnost nije dovoljna. Određenje obima ovoga prava u svakom
je slučaju zamršeno, ali ne i nerešivo pitanje. Međutim celokupni
obim toga prava, dakle njegov naturalni prihod, ni u kom slučaju ne može
biti veći od sposobnosti opterećene šume da — uz pretpostavku racionalnog
gospodarenja — stvara leževinu i da se u njoj sakupljaju otpaci.
Ta je sposobnost međutim potpuno relativna, kako je to ranije izloženo.
U grubim granicama mogla bi se odrediti na osnovu kontrolnih knjiga i
Ibkalne statistike, ali držeći pri tom u vidu ranije i sadanje stanje šuma
i promenu u intenzitetu gospodarenja.


Obim ovog prava mogao bi se naposletku odrediti prema načelu:
»bis in die jiingste Zeit rechtmassig genossenen und noch weiterhin bezogen
werdenden Nutzungsmengen i t. d.«, koje je izloženo u aktu bivše
Generalne komande Forst No 1076 — 1878. (dokumenat broj 16). No u
tom se pogledu nailazi na daljnje poteškoće. Za komunitet Kostajnicu
utvrđeno je,^" a to će po svoj prilici biti slučaj i kod ostalih komuniteta,
da se njeni stanovnici do sada nisu koristili pravom sakupljanja leževine
i otpadaka, zbog udaljenosti šume od mesta. Znači, to prav o potpu no
miruje , te zbog toga nema merila, po kome bi se mogao odrediti
njegov obim, a odatle i vrednost. Danckelmann" smatra, da u tom
času otkup takovog prava nije savetan, dok saijio pravo postoji i dalje.
Ali i pored mirovanja i prividne bezvrednosti toga prava, ipak ne treba
pomišljati, da ono ništa ne vredi. Jer ako se dosada nije iskoriščavalo,
moglo bi vredeti u buduće, čim ovlaštenici zažele da se njime koriste,
što im se ne može prečiti. Zbog toga se ne može tražiti, da se ovo pravo
radi njegovog nevršenja ili mirovanja jednostavno napusti. Takav bi akt
značio otkup bez otštete, a takav način likvidacije jednoga prava nema
pravnog oslona. Time bi se obarali osnovi o poimanju servitutnih prava,
jer otkup i ne znači drugo nego napuštanje jednog prava, ali uz pravednu
naknadu njegove vrednosti.´^** Vrednost ovoga prava, koje već po svoj
prirodi u današnje doba mnogo ne vredi, a koje uz to zbog stvarnih zapreka
nije ni moglo biti izvršavano, ni u kom slučaju ne može biti velika.
0 načinu otkupa ovoga prava izneto je mišljenje kod prava na sporedna
šumska iskorišćavanja.


3) Servitutna prava na ogrevno i građevno drvo, te na ostale sporedne
šumske proizvode.
Osobna i stvarna kvalifikacija.


Navedena se prava mogu priznavati samo onim stanovnicima Senja.
Karlobaga, Kostajnice, Broda i Zemuna »welche bis zum Jahre 1868 und
spater bis zur Zeit der Auflassung der Militargrenz-Organisation Soldaten
des Aktiv-Standes unterhalten haben.« Iz ovoga sledi, da je osobna kva


** Viditi mioj elaborat o Segregaciji servitutnih prava bivšeg krajiškog komuniteta
Kostajnice — Taksacioni otsek Dir. šuma u Zagrebu broj 4.—1922_
Iz akta ug. Min. poljoprivrede od 29. V. 1916. broj 48.888 I . razabire se, da se


ni stanovnici Zemuna nisu koristili lOvim pravom, zbog udaljenosti šuma.


^´´ Dr. Bernh. Danckelmann: Ueber die Orenzen i t. d. str. 4.


´* Isti: Spom. delo, II. deo, str. 118.


36
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 27     <-- 27 -->        PDF

izneo u jednom svom ranijem radu.^^ Pošto množina otpatka — pored
ostaloga — može da ovisi i o volji vlasnika šume, to servitutno pravo
počinje onde, gde prestaje iskoriščavanje po sopstveniku. U doba obilja
šuma nije se vodilo naročitog računa o racionalnom iskorišćenju drveta.
Znatan deo mase ostavljan je u šumi kao uopšte neupotrebiv (otpadak u
tehničkom pogledu). I u komercijalnom ili finansijskom pogledu bilo je
dosta otpatka, jer se zbog slabih saobraćajnih prilika mogao izvesti samo
malen deo najvrednijeg drveta. Sve drugo ostavljano je u šumi — kao
otpadak u finansijskom smislu. Dok bi se količina otpatka u tehničkom
pogledu još i mogla ustanoviti na osnovi izvesnih kriterija, to množina
otpatka u finansijskom smislu, pored ostaloga, ovisi o volji vlasnika šume,
što će deklarisati kao otpadak.


Iz navedenoga sledi, da zbog neodređenosti i relativnosti obaju pojmova
može doći do razlika u shvatanju između vlasnika šume i ovlaštenih
lica. Prvi nastoji, da ta prava što više stegne i ograniči, a drugi opet teže,
da im dadu što šire shvatanje. Oboje može dovesti do teških nesporazumaka.


Pri izvršavanju ovoga prava postoji međutim jedna granica, preko
koje se ne sme preći. Prema Danckelma n n-u´^* izvršavanje nekoga
servitutnog prava ne sme da ometa postizanje glavnog cilja gospodarenja.
Servitutno pravo ne sme da sprečava sopstvenika šume u njegovim
vlasničkim odredbama, koje su gospodarski opravdane i potrebne.
Ta prava pogotovo ne mogu siliti vlasnika šume, da čini štetne propuste.
Ovaj je besumnje ovlašten, da racionalnom njegom šume sprečava proizvodnju
malovredne leževine. Po E i d i n g u^"* od vlasnika šume ne može
se tražiti, da vodi tako loše gospodarenje, po kom bi se u šumi ostavljala
stabla, da stoje dotle, dok se od starosti i preživelosti sama ne počnu
rušiti. I naš novi zakon o šumama (odredbama §§ 68 i 69) zaštićuje vlasnika
šume od neumesnih i preteranih zahteva ovlaštenika. Tako je u § 68
pored ostaloga određeno, da službenosti ne mogu sprečavati vlasnika
šume u načinu uzgoja, ako to odgovara prihkama staništa. Blagovremeno
i stručno čišćenje, i proređivanje uzgojne su mere, koje se imaju provadati
i upravljati s obzirom na potrebu i stanje šume, a ne prema preteranim
i neumesnim željama lica, koja se mogu koristiti pravom na besplatno
sabiranje leževine i otpadaka.


Pored toga, kraj današnjega intenzivnijeg gospodarenja ovo je


pravo izgubilo svoju nekadanju važnost, pa se za volju ovakovih sitnih


prava ne može kočiti pravilni i prirodni razvoj šumskog gospodarenja.


Obim prava na sakupljanje leževine i otpadaka.


Kod neodređenih servituta (a takovima smatrajmo ovde i ovo
pravo) opravdana je zbiljna potreba ovlaštenika gornjom ili maksimalnom
granicom za veličinu naturalnog prihoda. Ta potreba kod svih stanovnika
jednoga komuniteta nije međutim jednaka. Kod onih, koji imaju samo
pravo na sakupljanje leževine i otpadaka, obim iskorišćavanja ovog prava


´´ Dr. 2. Miletić : Kvalifikacija drveta. Šum. List. 1930. — Videti i Danckelinann:
Spom. delo II. deo, str. 126 i dalje.
"´Dr. Bernh. D an ck e 1 m a . ii: Ueber die Orenzen des Servituts- und
Eigentumsrechts bei Waldgrundgerechtigkeiten, str. 33.
´^ Isto delo, str. 34. , ,


25
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Pojam leževine i otpatka.


Pod leževinom razumeva D a . c k e I m a n n"´° malovredno drvo>


što se može sakupiti po tlu gospodarske šume, na koje je dospelo
prirodnim procesima (sušenjem i otpadanjem grana). Pojam
leževine ograničen je dakle načinom postanka i načinom iskorišćavanja.
Kod iskorišćavanja se isključuje svaka upotreba oruđa . Drvo, do koga
se došlo otkidanjem ili otsecanjem ili koje je u gospodarskoj šumi nastalo
vanrednim prirodnim događajima (vetrolomi, snegolomi, izvale usled starosti
i t. d.), D a n c k e 1 m a n n ne smatra leževinom. Ovo D a n c k e 1m
a n n-ovo shvatanje pojma leževine odgovara intenzivnoj šumskoj privredi
i uređenoj gospodarskoj šumi, u kojoj zbog čišćenja i blagovremenih
proreda ne može ni doći do stvaranja leževine u većim množinama.
Ali takovo strogo pravno shvatanje pojma leževine pokazalo se preuskim,
jer prilikama bolje odgovara sledeče šire poimanje. Leževin a je :
»Der Abfall von trockenen Aesten (in Oesterreich »Klaubholz« genannt)
und Nadelholzzapfen (Trocken-Abfall), ferner trockene, sitzende, vom
Boden aus mit der Hand erreichbare Aeste und trockene geringe Stangen,
welche mit der Hand abgebrochen werden konnen (Trockenabbruchholz).
«"


Ovo je shvatanje mnogo šire, jer se — pored ostaloga — dopušta
i upotreba snage pri otkidanju izvesnih delova stabla, koji još ne leže na
zemlji. Ali i to je shvatanje još uvek bilo preusko za prilike, koje su vladale
u Vojnoj Krajini u doba podelenja ovoga prava (1868. god.). Krajiške
su šume bile najvećim delom neurednog karaktera — prašume sa znatnim
prirodnim izlučivanjem, potpuno ekstenzivnim gospodarenjem i stoga
prepune snegoloma, izvala, otpalog suvog granja i ostalog drveta, što
je po zemlji ležalo. Zbog retkoga stanovništva i slabih saobraćajnih prilika
taj se materijal nije mogao unovčivati, stoga se prepuštao stanovništvu,
da ga sabire prema svojoj potrebi. Pri oceni pojma leževine i vrednosti
ovoga prava treba dakle držati u vidu prilike, koje su nekad a
vladale. Pravo na sakupljanje leževine podeljivalo se u ranija vremena,


t. j . u vremena obilja šuma, ekstenzivne šumske privrede i malene prometne
vrednosti drveta. U takovim je prilikama to pravo pretstavljalo
znatnu upotrebnu vrednost za ovlaštenike, jer se gotovo sva potreba na
ogrevu, a ponešto i na gradi, mogla podmiriti na taj način. Sa intenzivisanjem
šumske privrede gubi to pravo svoje nekadanje značenje. Odatle
ujedno sledi, da je pojam leževine, promatran po vremenu, relativa n
i da ovisi o opštim ekonomskim, kulturnim i šumsko-privrednim odnosima.
Nekadanjim ekstenzivnim privrednim prilikama Vojne Krajine odgovaralo
je najšire shvatanje pojma leževine.
Slično je i sa otpatkom, koji Danckelmann´^ ´ definiše ovako:
»Abraum ist das von dem Waldeigentiimer in den beendigten Schlagen
zuriickgelassene Holz.«


Kod pojma otpatka bitna su dva momenta. Jedan ovisi o volji vlasnika,
što će se kvalifikovati kao otpadak, a prema drugom je takovo drvo
vezano o [zvesnu sečinu. I pojam otpatka je potpuno relativan, što sam


´" Dr. jur. Bernh. Danckelmann: Die Ablosung und Regelung der Waldgrund´gerechtigkeiten,
Berlin 1888. II. deo, str. 122 i dalje.


´^ Isto delo, str. 126.


´^ Spom. delo, II. svezak, str. 126.


.


ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Dotrebe, da im se naknadno priznaje jos i pravo besplatnog sabiranja
otpadaka i ležike, jer su takovo pravo zapravo imali već od ranije. Naposletku
biče najverovatnije, da komuniteti Karlobag, Senj, Kostajnica
(za ovu sam to svojevremeno dokazao elaboratom taksacionog otseka
Direkcije šuma u Zagrebu broj 42 — 1922), Brod i Zemun — a po svoj
prilici i Bela Crkva — u to doba nisu imali nikakovih prava u državnim
šumama, pa da im se na neki način pomogne, priznato im je reskriptom
od 16. febr. 1868. navedeno pravo. Položaj bivšeg komuniteta Bela Crkva
i ovom prilikom ostaje taman i nedovoljno objašnjen. To bi se pitanje
moguće moglo objasniti iz akta upućenog sa strane ug. Min. finansija
Direkciji dobara u Temišvaru, ali do toga dokumenta nije se moglo doći.


U) BITNOST I OBIM SERVITUTNIH PRAVA.


A) Pravo na sakupljanje leževine i otpadaka.


Pravna strana toga prava.


Da bi uponali bitnost, obim i vrednost ovoga prava, potrebno je
prethodno objasniti njegovu pravnu stranu. Ta se jasno razabire iz jednog
mišljenja nekadanjeg kr. ravnat. erarskih pravnih poslova u Zagrebu
od 15. maja 1899. broj 14.968 — 1898., koje u izvatku glasi:


»Ukoliko je međutim osim ovoga potpunoga pravoužitništva previšnjim
rešenjem od 16. II. 1868., kako se razabire iz priložene prepisne
naredbe bivšeg c. kr. glavnog zapovjedništva kao krajiške zemaljske
upravne oblasti u Zagrebu od 15. V. 1878. broj 1076 osnovana za krajiške
gradove druga vrst servituta, predmetno ograničenog samo na pobiranje
otpadaka i leževine, a osobno rašireno na sveukupn e stanovnike imenovanih
gradova, to ovo iz previšnjeg rješenja od 16. II. 1868. proizviruće
pravo u svojoj općenitosti dakako nije vezano, odnosno uvjetovano niti
na osobni momenat ispunjavanja bivše krajiške vojne obaveze niti na
realni momenat posjeda nekretnosti. Ovo pravo i nije servitut u pravom
smislu te riječi, jer ne pripada izvesnim osobama ili izvesnim skupinama,
već se podjeljuje od slučaja do slučaja onima, koji se svake godine za
to prijave.


Prema tome se glede ovog prava naravski ne može sastaviti s t a1
a n iskaz ovlaštenika, već su se´ imale i imadu se izdati od godine u
godinu dozvolnice (Lizenzscheine) onima, koji su za to kod gradskog
magistrata posebno se prijavili.


Kod svojevremenog otkupa pako toga prava valjati će isto u račun
uzeti prema prosječnoj vrijednosti faktičnog užitka.
Ovo ravnateljstvo nije toga nazora, da bi pravo, koje je u godini
1868. podijeljeno, zastarom bilo ugaslo.«


Iz izloženoga se razabire, da je reč o jednom posve neodređenom
pravu odnosno servitutu, u koliko je taj naziv uopšte na mcstu u ovom
slučaju. U prvorn redu pravo je neodređeno u pogledu broja lica, jer ]e
neodređen i broj onih, koji se tim pravom mogu i žele koristiti. Potrebna
im je jedina kvalifikacija, da budu stanovnici kojega od navedenih pet
komuniteta. Zbog toga bi se moglo govoriti jedino o gornjoj, maksimalnoj
granici broja ovlaštenika, koja bi obuhvatala bez razlike sve stanovniKe
komuniteta. Pravo je zatim neodređeno i u pogledu množine leževine i
otpadaka, koju bi ovlaštena lica pojedince i sva zajedno mogla iskoristiti.


33
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Taj je akt i po formi i po sadržaju veoma zanimiv. U neku ruku
ima se smatrati provedbenom naredbom reskripta od 15. avg. 1877. Iz
njega se u prvom redu razabira, da su bivši komuniteti Petrinja, Petrovaradin,
Karlovci i Pančevo već ranije dobili šume i ritove, stoga se njihova
servitutna prava imaju smatrati otkupljenima. Dobivene šume i
ritovi imaju i dalje da ostanu u njihovom posedu, ali s druge strane ne
priznaje se kakovo naknadno proširenje servitutnih prava, jer bi to bilo
protiv odredaba građanskog zakona. Pored toga razabire se važna činjenica,
da se svima stanovnicima {den sammtlichen Bewohnern)
Senja, Karlobaga, Kostajnice, Zemuna i Broda priznaje u smislu kr. reskripta
od 16. februara 1868. pravo sakupljanja leževine i otpadaka u
državnim šumama; zatim da samo oni stanovnici spomenutih pet mesta
(Orte), koji su do godine 1868 i kasnije do napuštanja organizacije Vojne
Krajine uzdržavati aktivne krajiške vojnike, imaju pravo na oesplatno
iskorišćavanje drveta i ostalih sporednih šumskih proizvoda, sve do
konačnog otkupa ovih prava.


Da bi se još bolje ušlo u ovo pitanje, donosimo u celosti i akt Generalne
komande u Zagrebu, Abtlg. Forst No 1076 od 15. marta 1878 (dokumenat
broj 15),, upućen tadanjem Šumarskom uredu u Glini. U nekim
svojim delovirna taj je akt naročito karakterističan, jer sadrži neke odredbe
za vršenje tih, do danas još neotkupljenih, prava. Iz ovoga se akta
osim toga osobito jasno zapaža činjenica, da servitutna prava navedenih
osam bivših krajiških komuniteta nisu jednaka. Postoje dakle dve vrsti
prava, a prema tome i ovlaštenika. Da je zaista reč o dvema kategorijama
ovlaštenika, razabire se iz sledećeg početka jednog stava: »0 b e r
di e zweit e Kategori e der servitutsberechtigten Stadtbewohner,
namlich jener, W(elche bis zum Jahre 1868 und spater... i t. d.« Prema
tome mogu se razlikovati sledeće dve vrsti prava i ovlaštenika:


1) Pravo na besplatno sakupljanje leževine i otpadaka
, osnovano na reskriptu od 16. februara 1868. Tim se pravom
mogu koristiti sv i stanovnic i ovih pet bivših komuniteta (Karlobag,
Senj, Kostajnica, Brod i Zemun). Vrši se na jednak način, kako je
to bilo dozvoljeno trgovcima i zanatlijama u krajiškim opštinama. Interesovana
lica imaju se samo prijaviti kod nadležnih gradskih magistrata.
Ovi sastavljaju spiskove prijavljenih lica, kojima šumarske vlasti izdaju
doznačnice (Lizenzscheine) sa važnošću od šest meseci.


2) Pravo na besplatno dobivanje građevnog i
ogrevnog drveta, te iskorišćavanje ostalih sporednih
šumskih proizvoda. To pravo pripada samo onim stanovnicima
spomenutih komuniteta, koji su do god. 1868. ili još dalje (do
napuštanja organizacije Vojne Krajine) uzdržavali aktivne krajiške vojnike.
To se pravo ima vršiti na jednak način, koji je bio propisan za ostale
Krajišnike izvan komuniteta.


Potrebno je na ovom mestu istaknuti jednu činjenicu. Reskript od


16. febr. 1868. 0 sakupljanju leževine i otpadaka opšteg je karaktera, te
bi se imao odnositi na sve komunitete bez razlike, jer nijedan od njih nije
izričito izuzet. Stoga je nerazumljivo, zašto to pravo nemaju bivši komuniteti
Bela Crkva, Ivanić-grad i Bjelovar, ma da bi se, na prvi pogled,
ta prava imala odnositi na sve stanovnike i tih komuniteta. Ali kad se
zna, da se pripadnost na ogrevu stanovnika Bjelovara i Ivanić-grada
imala podmiriti prvenstveno od leževine i suhovrhih stabala, to nije bilo


ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kostajnica, Semlin, Weisskirchen, Brod, Belovar und Ivanić ihre Holzungsrechte in ienen
Waldthei:len welche nach đer auf Orund đes Gesetzes vom 8. Juni 1871. đurchgefuhrten
\Y....11..2 und Segregation im ausschliesslichen Besitze des Aerars verblieben
sind und beziehungsweise verbleiben werden, entsprechend dem Ausmasse und Werthe
der von ilmen bis in die iiingste Zeit rechtmassig genossenen Nutzungs Mengen — die
Stadte Belovar und Ivanić iedoch lediglich unter đen im hofkriegsratlichen Resicripte
.. 820 vom Jahre 1843 diesbeziiglioh aufgestellten Beschrankungen — insolange auth
weitershin ausuben diirfen, bis ihre diesfalligen Servituten im gesetzldchen Wege durch
Ausscheidung entsprecliender Waldtheile enđgiltig abgelost werden.


Bezuglicli der gewesenen Militar Oommunitiiten Petrinja, Peter\vardein, Karlovic
und Pancsova dagegen geruhten Seine k. und k. apostoliscbe Majestat mit Riicksicht auf
den Umstand, dass die Servitutsre´chte dieser Communitaten durch die Ausscheidung
entsprechender Waldtheile beziehungsweise Riede bereits friiher abgelost wurden, und
der Umfang einer bestandenen Servitut im Sinne des § 484 des ost. allg. biirg. Oesetzbuches
nachtraglich nicht ausgedehnt -vverden kann, allergnadigst zu genehmigen, dass
diese Communitaten auch fernerhin im Besitze der ihnen ausgeschiedenen Walder und
Riede belassen werden.


Indem ich mich beehre von dieser Allerhochsten Entschliessung Euer Excellenz
unter Berufung auf das diesbeziiglioh vom Amtsvorganger Euer Excellenz sub. Priis. No.
174 und 758 V. J. 1875 anher gelangte Gutachten bez´iehungs\veise Anfrageschreiben in
Kenntniss zu setzen, ersuohe ich gleichzeitig hievon die gewesenen Communitaten Zeng,
Carlobago, Kostajnica, Semlin, Brod und Carlovic und z\var die letztgenannte Oemeinde
unter Berufung auf das von Seite derselben betreff der Wald Segregation am 15. Juni
1875. eingereicbte Majestatsgesuch zu verstćindigen, und der allerhochsten Entschliessung
gemass das Nothige verfUgen zu wollen, dass die von Se. k. und k. apostolischen
Majestat zufolge allerhochster Entschliessung Bewohnern von Zeng, Carlobago, Kostajnica,
Semlin und Brod allergnadigst gewahrten Rechte zum Sammeln des Klaub und
Abraumholzes, so wie auch die Holzungs- und sonstigen Waldnebennutzungs-Rechte
derjenigen Inwohner dieser letztbesagten Orte, ...... bis zum Jahre 1868 und spater
bis zur Zeit der AufUassung der Militargrenz Organisation Soldaten des Aktiv Standes
unterhalten haben — bis zum Zeitpunkte der endgiltigen Ablosung dieser Rechte im
Wege der erfolgenden Ausscheidung entsprechender Waldstrecken in den im eingangsbezogenen
allerhochsten Reskripte benannten Waldungen anstandslos ausgeiibt werden
konnen.


Schliesslich beehre ich mich Euer Excellenz zu verstandigen, dass hinsichtlich der
Gemeinden Pancsova, Weisskirchen, Belovar und Ivanić die tem´esvar-karansebescher


k. und k. Giiterdirection und beziebungsweise die Agramer k. Finanz-Landesdirektion
unter Einem die nothigen Weisungen erhalten haben, die Nothwendigkeit der Verstandigung
gewesenen Communitaten Petrinja und Peterwardein aber insoferne entfallt als
diese Gemeinden mit ihren diesfalligen rechtlichen Anspriichen im Sinne des vorbesagten
ohnedies bereits befriedigt und um nachtraglicbe ohnedem nicht motivirbare
und unzulassige Begiinstigungen iiberhaupt gar nicht gebeten haben. Genehmigen Euer
Excellenz die Versicherung meiner vorziiglichen Hochachtung.
. u d a p e s t, .. 9. Oktober 1877.


Fiir den k. ung. Finanzminister: Unterschrift unleserlich.


An Seine des Herrn k. k. virklich geheimen Rathes Ritter des Ordens der eisernen
Krone I Classe und des Leopold Ordens, Feldzeugsmeisters und Commandirenden
Generalen in Croatien, Slavonien und Dalmatien Franz Freiherrn Philippović von Philippsberg,
Excellenz in Agram.^´


Pras. am 29. X. 1877. No. 813 ad.


Prema prostom prepisu ovog dokumenta.
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Reichs-Kriegs-Ministerlum. Pras. No. 3642.


Se. k. und k. ApostoMsche Majestat in Angelegenheit der bei dem konigl. ung..


Finanz-Ministerium anhangig gewesenen und vom diesen zur AUerhochsten Vorlage


gebrachten Verhandlung, betreffend die Holzungsbefugnisse der ehemaligem Militar


Grenz-Kommunitaten, auf einer in dieser Hinsicht von hieraus uber AUerhochsten Befehl


erstatteten allerunterthanigsten Vortrag, unterm 15. August 1877. nachstehende Aller


hochste Entschliessung zu erlassen geruht:


»Ich habe nach nochmaliger VernehmuTig Meines ungarischen Finanz-Ministers


uber dessen Antrag gestattet, dass die gewesenen Militargrenz-Commuoitaten Zengg,


Karlobago, Kostajnica, Semlin, Weisskirchcn, Brod, Belovar und Ivanić ihre Holzungs


rechte in jenen Waldtheilen velohe nach der auf Grund des Gesetzes vom S. Juni 1871.


durchgefiihrten Wald-Segregation in ausschliesslichem Besitze des Aerars verblieben


sind, und beziehungsweise noch verbleiben werden, entsprechend dem Ausmass und


Werthe der von Ibnen bis in die jiingste Zeit rechtmassiggenossenen


Nutzungsmengci i — die Stadte Belovar und Ivanić jcdoch lediglich unter den im


Hofkriegsrathlithem Reskripte .. 820; vom´ Jahre 1843. diesbeziiglich auf gestellte n


Beschrankunge n — insolange auch weitershin ausiiben durfen, bis ihre dies


ialligen Servituten im gesetzlichem Wege durch Ausscheidung entsprechender Wald


theile endgiltig abgelost werden, in velcher Hinsicht Ich JVleinen ungarischen. Finanz-


Minister mit der Einleitung der nothigen Vorarbeiten unter Einem beauftrage.


»Ich setze Sie Hievon mit dem Beifiigen in Kenntniss, dass die wcitergehenden auf


eine reichlichere Dotierung einiger bereits in dem Besitze von Waldern befindiichen


ehemaligen Militargrenz-Communitaten abzielenden Antrage auf sich zu beruhen haben.«


Hievon werden Euer Excellenz mit Bezug auf die in Gegenstande vom´ General


Comando in Agram als Grenzstandes Verwaltungs-Behorde unterm 17. Februar 1875.


Pras. Zahl 174 an das konigl. ung. Finanz Ministerium gerichtete Zusohrift zur Kernitniss


nahme verstandigt.


W i e ., ami 22. August 1877. . . I a n đ mp.


An Seine Excellenz den Herrn k. k. \.1....... geheimen Rath, Feldzeugsmeister


kommandierenden Generalen, Chef der Grenz Landes Ver-waltung zu Agram etz. etz.


Anton Freiherr Mollinary von Monte Pastelio.


Iz reskripta se razabire, da je u to doba bilo osam bivših vojnokrajiških
komuniteta sa neuređenim servitutnim pravima. Dozvoljava se
daljnje izvršavanje tih prava — u opsegu i po vrednosti dotadanjih zakonskih
uživanja — sve do zakonsko g rešenja ovog pitanja, što će svojevremeno
imati da usledi izdvajanjem odgovarajućih delova državnih
šuma .Ujedno se ovlašćuje ug. Ministar finansija, da otpočne potrebne
predradnje. Treba podvući, da za bivše komunitete Bjelovar i Ivanićgrad
ostaju na snazi ograničenja sadržana u reskriptu .. 820 iz 1843..
godine. Iz ovoga bi se moglo zaključiti, da postoji izvesna razlika između
servitutnih prava ovih bivših komuniteta i ostalih. Naposletku treba naglasiti,
da feskript govori posve općenito o pravima komuniteta, ne ulazeći
u pobliže izlaganje tih prava. I ug. Ministar finansija sa svoje strane
upoznaje sa ovim reskriptom komandujućeg generala za Hrvatsku, Slavoniju
i Dalmaciju svojim aktom Z. 48.388 od 9. okt. 1877, koji zbog
njegove važnosti također donosimo u celosti na ovom mestu:


Z. 48.388. Euer Excellenz
Seine k. und k. apostolische IVlajestat haben uber meinen allerunterthanigsten Vortrag
mittels allerhochsten Entschliessung ddto Ischl vom 16. August I. J. allergnadigst
zu gestatten geruht, das die gew€senen Militar-Grenz-Communitaten Zengg, Karlobago,.


...
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

pa su tako ostali pošteđeni od stalnih trzavica, koje su proizlazile iz neuređenog
odnosa ovih prava. Nisu mi bila dostupna sva akta, iz kojih bi
se mogao promatrati razvoj servitutnih prava ovih komuniteta onako
detaljno, kako je to bio slučaj kod napred navedenih. Taj deo pitanja
ostaje ovom prilikom nedovoljno objašnjen. Ali i iz postojećih se akata
može stvoriti jasan sud o ovom delu pitanja. Tako se iz izveštaja Karlovačko-
Varaždinske Generalne komande R. 921 — 1818.^" upućenog dvorskom
ratnom savetu razabire, da su ostalim komunitetima u to doba bila
oduzeta servitutna prava. To se moglo desiti oko 1810 godine, kad je i
Bjelovar, kako smo ranije videli, to pravo izgubio. Još ni godine 1830.
nisu ovim komunitetima vraćena izgubljena prava, što se razabire iz
akta dvorskog ratnog savcta .. No 4681 — 1830 (dokumenat broj 6). I
iz izveštaja Varaždinske Brigade .. N. 670, 72S i 772 od 19. nov. 1855.
(dokumenat broj 9) proizlazi, da s izuzetkom Ivanič-grada i Bjelovara
nijedan drugi komunitet hrvatsko-slavonske Vojne Krajine, osim Petrinje,
koja je imala vlastitu šumu, u to doba nije imao takovih prava.


Naposletku i iz reskripta od 16. febr. 1868. o pravu sakupljanja leževine
i otpadaka moglo bi se zaključiti, da ovi komuniteti nisu imali nikakovih
prava drvarenja u državnim šumama, jer im se u protivnom ne bi
ni podeljivalo ovo pravo. Kad bi međutim i postojala kakova naročita
rešenja o tim pravima, bila bi svakako spomenuta u reskriptu od 15. avg.
1877, kao što je to bio slučaj sa reskriptom .. 820 — 1843. izdanim u
korist komuniteta Bjelovar i Ivanić-grad. Na osnovu takovog stanja mislim,
da se dovoljnom verovatnošću može izvesti zaključak, da su ovi
komuniteti, jednako kao i Kostajnica, dočekali reskript od 16. febr. 1868.
bez ikakovih drugih prava. I to pravo bila im je jedina povlastica
do kralj, reskripta iz godine 1877. Od svih dakle
komuniteta Bjelovar i Ivanić-grad imali su najjači položaj, te su sa izvesnim
argumentima mogli braniti svoja prava u novoj situaciji, stvorenoj
zakonom od 8. juna 1871.


7) Kraljevski reskript od 15. avg. 1877.


Stalna borba za održanje darovanih povlastica rodila je, posve
prirodno, težnjom, da se ta prava na neki način učvrste i urede. Nove
pobude za ta nastojanja dao je zakon od 8. juna 1871. Nije stoga čudo,
ako su stanovnici bivših komuniteta (a naročito Bjelovara i Ivanić-grada)
smatrah, da su zapostavljeni, jer o otkupu njihovih prava ništa nije bilo
određeno. Poduzeta je akcija, da se i njihov odnos reguliše otstupom
odgovarajućih delova državnih šuma." Na pretstavku nadležnog ug. Ministra
finansija od 26. jula 1877. izdan je dana 15. avg. 1877. kraljevski
reskript, kojim se postojanje i vršenje tih prava konačno rešava. Tačan
tekst toga reskripta razabire se iz sledečeg akta bivšeg Ministra vojnog,
koji zbog naročite važnosti donosimo na ovom mestu:"*"


^° Smisao ovog izveštaja razabire se iz prikupljenih zapisa na madžarsliom. Tačan
telist u celosti nije poznat. Ovaj se izveštaj spominje Ui aktu Gen. komande u Zagrebu
broj R. 2644 — 1»1. (dokumenat broj 5).


^´ Tako se -iz akta kr. zem. financ. ravnat. u Zagrebu broj 46615 od 2´6. X. 1877,
razabire, da su stanovnici Ivanićgrada još 3. VI. 1873. molili za konačno rešenje ovog
pitanja:


^´ Prema overenom prepisu ovog dokumenta.


19.


ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

»b e d li r f t i g« sme upotrebljavati samo u tome značenju."" Naročito je
l^arakterističan akt Varaždinske brigade .. N. 670, 725 i 77? od 19. nov.
1855. (dokumenat broj 9), koji valjanim razlozima i jednim zaista lepim
zauzimanjem brani servitutna prava stanovnika ovih komuniteta. Iz ovog
se akta ponovno razabire već poznata činjenica, da je dužnost komuniteta
(a naročito ovih) bila, da pored krajiških vojnika daju podvoz za vojsku
i stanove za trupe, kad su u pokretu. Ova posljednja dužnost bila je naročito
teška, a pogotovo kad se radilo o velikim masama vojske na prolazu.
Na osnovu toga izveštaja reskriptom Vrhovne komande od 26. febr.
1856. S 1/8 N 874, Generalna komanda u Zagrebu, Sec. I, Abtlg. . No
1052 od 6. marta 1856. (dokumenat broj 10), ostavljena su ovim komunitetima
sva ranija prava, koja proizlaze iz reskripata R. 2644 — 1818,


R. 1939 — 1821, te R. 3453 — 1831. Zanimivo je, da se ovom prilikom
nigde ne spominje reskript .. 820 — 1843, iako je to jedan od najmarkantnijih
dokumenata starijeg doba.
Iz akta Varaždinske brigade .. No 196 od 27. marta 1856. (dokumenat
broj 11) razabiru se mere određene i potrebne za provedbu rcskripta
\´rhovne komande broj 874 — 1856.


Aktom Sect. I. Abtlg. 6 No 6547 od 24. avg. 1856 (dokumenat broj
12) određuje Generalna komanda u Zagrebu o provedbi reskripta broj
874 — 1856. Iz spomenutog se akta razabire, da je u to doba bila i takovih
stanovnika komuniteta — trgovaca i zanatlija (und Schutzleute), koji su
živeli van zadružne veze, a nisu pripadali obligatnom krajiškom staležu;
takovima se ni u buduće ne može priznavati pravo na besplatno drvo,
jer takovo proširenje prava nije spojivo sa zakonskim propisima ni primerenim
održanjem državnih šuma.


U pogledu opsega vršenja vojne dužnosti u to doba, karakterističan
je akt Vrhovne komande broj 73 od 11. okt. 1853. (dokumenat broj 13),
iz koga razabire, da je vojni kontigenat krajiških komuniteta određen sa
1% od čitavog broja domaćeg stanovništva obaveznog na pristupanje
rckrutovanju. Ta lica morala su posedovati i nekretnine (und vermoge
eines daselbstigen Realbesitzes zur diesfalligen stellungspflichtigen Bevolkerung...).


Opisano privremeno i neuređeno stanje trajalo je i dalje, što se vidi
iz akta kr. zem. financ. ravnateljstva broj 2948 od 23. febr. 1874. (dokumenat
broj 14). Kralj, rešenjem od 28. januara 1874. dozvoljeno je stanovništvu
grada Ivanića, da svoja prava drvarenja može vršiti do konca
godine 1876. u istom opsegu, kako je vršeno i pre donosa zakona od 8.
juna 1871. To je posljednje produženje, jer je kralj, reskriptom od 15. avg.
1877. to pitanje konačno rešeno za sve bivše vojno-krajiške komunitete,
tada već gradove.


d) Ostali vojno-krajiški komuniteti. U to doba postojali su osim
navedenih još i ovi vojno-krajiški komuniteti: Karlobag, Senj, Petrinja,
Brod, Sr. Karlovci, Petrovaradin, Zemun, Pančevo i Bela Crkva. Komuniteti
Petrinja, Petrovaradin, Sr. Karlovci i Pančevo imali su svoje šume,


^^ I hrv.-slav.-dalm. Zemaljska Vlada, odjel za unutarnje poslove aktom broj


48.809 od 22. .. 1884. tumači izraz »bediirftig« kao potreban (drveta), što
s obzirom na izloženo nije ispravno. Ali mora se razumeti, ako je to rešenje ponešto
tendenciozno, jer je doneseno u doba nacionalne borbe, kada se svakim" sredstvom
moralo braniti protiv presizanja Madžara i kad se svaka otkinuta mrvica imala smatrati
nacionalnom dobiti.
18
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Godine 1830. upućuje dvorski ratni savet — pored ostaloga regulisanja
ovih prava —^ alatom .. No 4681—1830. (dolcumenat broj 6) pitanje
nadležnoj Generalnoj komandi, nije li moguće nastupilo vreme, da se
povlastice stanovnika Bjelovara i Ivanić-grada ukinu, jer »... auch keine
freie Communitat der Militargrenze in dieser Art begiinstigt ist...«
Generalna komanda svojim izveštajem broj R. 2067 — 1831. g. predlaže,
da se osporene povlastice za sada još ne ukidaju, jer su stanovnici siromašni.
U buduće da se drvo izdaje samo siromašnima. U tom cilju treba
ispitati materijalno stanje stanovnika.´´^ Na taj je predlog usledio kralj,
reskript od 4. juna 1831 — .. 1979, zaveden kod Gener. komande u Zagrebu
pod brojem R. 3453 od 19. juna 1831. (dokumenat broj 7). Ovim se
reskriptom ostavlja na snazi raniji reskript od 18. juna 1818. — .. 3096,
koji je obnarodovan aktom Gener. komande broj 2644 od 3. jula 1818.
Ranije određena pripadnost od 10 hvati ogreva godišnje ostaje i nadalje,
ali se ima izdavati samo od ležećeg, suhovrhog i inače oštećenog drveta,
što se ne može prodati po šumskoj taksi. Građevno se drvo ima izdavati
shodno reskriptu .. 4681 — 1830, dakle samo za one delove zgrada, koji
se ne mogu izraditi iz solidnog materijala (krovna konstrukcija, dovratnici
i t. d.).


Reskriptom .. 820 od 28. febr. 1843. !(dokumenat broj 8), koji se
ima smatrati jednim od najvažnijih osnovnih akata, jer se na njega poziva
i kasniji reskript od 15. avg. 1877., osnažuju se reskripti: .. 3096 od 18.
juna 1818. (dokumenat broj 5), .. 1693 (1695?) od 12. aprila 1821. (poznat
samo u izvatku), .. 4681 od 4. dec. 1830. (dokumenat broj 6), .. 1979 od


4. juna 1831. (dokumenat broj 7) i broj .. 4691 od 31. okt. 1841 (nepoznat).""*
Ujedno se određuje, da godišnja pripadnost na ogrevnom drvetu
ne može da prekorači množinu od 10 hvati. Naposletku se propisuju izvesne
odredbe administrativne prirode za kontrolu i izvršavanje ovih
povlastica. Predložene spiskove građana i potrebnog drveta ispituje brigada,
a odobrava Generalna komanda.
Prava obaju komuniteta ostala su i nadalje neuređena i privremenog
karaktera. Bilo je pokušaja, da se izdana privilegija ukinu. Komuniteti
su ih energično branili, pa su prava bila stalno produžavana i ostavljana
na snazi, iako u ponešto suženom opsegu. Sa strane vojnih vlasti
počela se posvećivati veća pažnja, kako samim subjektima i njihovom
materijalnom stanju tako i obimu servituta, naročito ogrevnog drveta,
vodeći pri tom računa o promenjenim prilikama i sve većoj vrednosti
drveta. Naročito se nastojalo, da se što oštrije utvrdi pojam »d i e b ediirftigen
behausten Insassen«. Vojne su vlasti taj pojam
tumačile kao siromašan, oskudan, a komuniteti kao potreban
(drveta). Iz priloženih se dokumenata međutim jasno razabire, da su te
povlastice davane i produžavane jedino zbog slabog materijalnog stanja,
dakle siromaštv a stanovnika spomenutih komuniteta, pa se izraz


" Nije poznat tačan tekst ovog predloga. Smisao mu je reprodukovan prema
pronađenim arhivskim beleškama na madžarskom.


"* Nije poznat tačan tekst ni ovoga reskripta. Ali iz arhivskih zapisa na madžarskom
razabire se, da je usledio na izveštaj Generalne komande broj R. 5615 — 1841.
Pre nego se donese rešenje o konačnom oduzimanju ovih prava, ima se ispitati imovno
stanje građanstva. Ranija rešenja da ostaju na snazi do dalje odredbe.


17
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

nije priznavano ni komunitetima za kancelarije, ni činovnicima magistrata.""


Ovaj je reskript posljednji akt, u kome se spominje samo koniunitct
Bjelovar. U svim kasnijim rešenjima navodi se uvek u vezi s Ivanićsradom,
tako da su docnija servitutna prava ovih dvaju komuniteta
identična.


c) Ivanić-grad i Bjelovar. Ivanić-grad je u ranije doba bio pogranična
tvrđava, koja je pripadala istoimenoj gospoštiji biskupije zagrebačke.
Posle je biskupija zamenom otstupila taj grad, koji je time došao
pod Vojnu Krajinu. Ne treba zaboraviti, da je Ivanić-grad jedan od prvih
kapctanata Vojne Krajine, na teritoriju kojega je Nikola Jurišić, branilac
Kiseka (Giins, Koszog u Burgenlandu), god. 1538. naselio srpske koloniste,
čime su udareni prvi trajni počeci Vojne Krajine. U ovome se kraju
naselilo već ranije nekoliko hiljada begunaca iz Bosne i Makedonije (po
susednim Marčanskim brdima) i osnovalo onde manastir M.arču, koja ]c
proživela tragičnu sudbinu okoličnog naroda i nasilno unijaćenje pravoslavnih
po inicijativi kardinala Kolonića.


Iz akata se razabire, da su stanovnici Ivanić-grada za vreme od
1746—1790. dobivali besplatno ogrevno i građevno drvo iz krajiških
šuma."´ Od 1791. godine nisu se koristili tom beneficijom. Tek kasnije,
kad je stanovništvo osiromašilo, nije moglo plaćati povećanu šumsku
taksu. Zbog toga mu je rešenjem Dvorskog ratnog saveta .. 1693 (1695?)


— 1821. god. dozvoljeno, da može dobivati besplatno godišnje 10 hvati
ogreva i hrastovu građu, potrebnu za krovnu konstrukciju, vrata i
prozore.""
-" Kod gradskog poglavarstva u Bjelovaru postoji međutim jedan akt sledećeg
sadržaja:
1818. 60/16.


»Dio Begiiiistigung des taxfreieii Waldgciiusscs desseu sicli die Mililar-Comunitat
Bellovar von jelier zu erfreuen gehabt liat, bleibt ihr auch fiir dermalen noch vorbehalten,
mithin unterliegt es auch keinem Anstand das derselben die zur Rathziminer-
Kanzlei und "VVachstuben Belieitzung nothige und fiJr das Syndicum gebiihrmassig bestimmte
Brenholz Rrforderniss an denes nachsten zum Holzsclilag angevvieseuen Waldgegenden
citi oder des andern Regiments gratis angev/ieseneu werden mogeii.


N4ir kommt noch zu bemerken, dass es des Magistrates eigene Sorge sein werde,
mit bestmtighchster Wirtschaft fiir den eigenen Communitats-Proventfond der Holzschlag
selbst sc-wohl als auch dessen Beifiihrung bewirken zu machen.


Welches dem Magistrat auf die utitern 24-tcn praseutierten eiiigereiclite Vorsteilung
in Ant\vort bemerkt wird.
In Abv.esehcit den Commaudirendeii Herrn Generalen
L o w e n h e r z m. p.«


Pošto je ovo rešciijc u iirotivnosti sa reskriptom od 18. jutia 1818. .. 3096, koji
je svakako merodavniji od rešenja Generalne komande, to se ovom Lchvenherzovom
rešenju ne može pridavati nikakova važnost.


^´ Nije se međutim moglo ustanoviti, kad je Ivanićgrad, po ukidanju u god. 1787.
(kantonsko uređenje Vojne Krajine), ponovno postao komunitetom.


-" Nije poznat tačan tekst ovoga reskripta. Sadržaj mu je donet prema pronađenim
zapisima i beleškama u izvatku. Reskript .. 820 — 1843. spominje ovu »k o n-
c e si i u«.


16
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Dozvoljeno je dakle sakupljanje otpadaka i leževine i stanovnicima
tadanjih vojno-krajiških komuniteta. Da su dakle stanovnici ovoga, a
eventualno i nekih drugih komuniteta, imali od ranije kakova prava drvarenja
u državnim šumama, ne bi im trebalo podeljivati ovo pravo. koje.
kako ćemo videti, i nije bilo od neke naročite koristi. Iz toga sledi, da
je kasniji kralj, resript iz godine 1877. zatekao grad Kostajnicu samo sa
ovom, zbog izuzetnih prilika, malo vrednom povlasticom. Naposletku,
bilo bi važno znati, kojim je povodom i došlo do ovoga februarskog reskripta,
jer bi se time ovo pitanje jasno osvetlilo. Iz raspoloživih akata
to se nije moglo ustanoviti.


b) Bjelovar. Pravo stanovnika ovoga komuniteta na besplatno
ogrevno i građevno drvo zasnivalo se u prvim počecima na Patentu o
kolonizaciji iz godine 1763., te na Normi, koju je Marija Terezija izdala
god. 1771. Tačka 15 te Norme, koja se odnosi na ovaj komunitet, razabire
se iz dokumenta broj 1, koji sledi na kraju ovog rada. Kasnijim rešeniem
broj 2849 iz 1779 godine to je pravo produženo i ujedno protegnuto i na
nove koloniste (dokumenat broj 2).


Pešenjem broj 3173—1807. ponovno je produženo besplatno izdavanje
drveta i žirovine za vlastitu potrebu. Ali obrtnici imaju da plate taksu
za drvo potrebno za vršenje zanata (dokumenat broj 3). Primećuje se,
da je ovo rešenje doneto iste godine, kad i temeljni krajiški zakon (1807.
god.), kojim je uređen i donekle popravljen položaj Krajišnika. Ali več
nakon nekoliko godina, rešenjem dvorskog ratnog saveta broj 4953 od


14. nov. 1819. (dokumenat broj 4), to je pravo ukinuto, jer da se besplatno
građevno drvo imalo izdavati samo novim kolonistima iz godine 1764.
U aktu se doduše nigde ne spominje pravo na besplatno ogrevno drvo.
ali iz smisla i teksta sledećeg reskripta razabire se, da je i to pravo bilo
ukinuto. Kako će se kasnije videti, to je bilo u doba opšteg neraspoloženja
prema svim komunitetima bez razlike. Izgubljena prava nekim se komunitetima
povratiše tek reskriptom iz god. 1877.
Kralj, reskriptom od 18. juna 1818 — .. 3096, Generalna komanda u
Zagrebu R. 2644 od 3. jula 1818. (dokumenat broj 5), to je pravo vraćeno
i ujedno određena pripadnost od 10 hvati ogreva godišnje po domu."
Karakteristično je, da se na mesto ranijeg izraza Orantze r u tom reskriptu
spominju pravi kućevlasnici (... den wirklichen Hausbcs
i t z e r n ...), kojima jedino pripada podeljeno pravo. Ostalim stanovnicima
bez kuće (... iibrigen unbehausten Einwohnern)
to pravo ne pripada. Držimo li međutim u vidu, da su po § 3 temeljnog
krajiškog zakona iz godine 1807. u to doba nekretnine mogli sticati samo
stanovnici, koji su uzdržavali prave krajiške vojnike, to se u to doba
pojam kućevlasnika posve podudara s pojmom obligatnog krajiškog vojnika.
Stoga je posve razumljiva i logična daljnja odredba pod t. 3 istog
reskripta, da se ogrevno drvo ne može izdavati onim stanovnicima, koji
nemaju kuće (unbehausten Einwohnern), jer pored ostalih nedostataka,
nisu mogli da stave na raspoloženje trupama svoje stanove za konačenje
(Einquartierungen), što je također bila jedna od važnih vojnih dužnosti
stanovnika bivših komuniteta. Zanimivo je, da pravo na besplatno drvo


^^ Za današnje je pojmove ta pripadnost velika. Ali za ono doba, kad je pripadnost
komandujučeg generala Slavonije iznosila lOO hvati, pukovnika 75, župnika (paroha)
80, a kapetana 36 hvati, ne sme se smatrati prevelikom (Vaniček II., str. 605).


15
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

kalupu, kad im se stvore izgledi na koliko toliko bolji život i kad se zadovoljava
njihova junačka, dinarska sujeta.«


I tako je Vojna Krajina lomila i duše Krajišnika »koji nisu išli za
svojom vlastitom sudbinom niti se borili za svoje ideale; da se nikada
nisu pokoravili onim velikim istorijskim strujama koje u punom sjaju i
težnji za nezavisnošću potresaju i zanose narode do dna duše.« (Cviiić
II — 68 str.).


Ukidanje Vojne Krajine zateklo je Krajišnike nespremne, jer su bili
naučeni, da budu vodeni i komandovani; stoga su se u prvo doba teško
snalazili u slobodnom ekonomskom, a donekle i političkom životu. Eto.
u takovoj su materijalnoj i psihičkoj atmosferi postala, razvijala se i životarila
servitutna prava bivših vojno-krajiških komuniteta.


6) Postanak i razvoj servitutnih prava bivših vojno-krajiških komuniteta.


a) Kostajnica postala je vojno-krajiškim komunitctom godine 1765.
Za vreme kantonskog uređenja Vojne Krajine došla je Kostajnica u posed
šuma Mračaj i Nartak. Na koji način, nije poznato. Iz akata se razabire.
da su te šume ostale u posedu komuniteta do konca XVIII. veka. Početkom
XIX. stoleča oduzete su mu one zbog neracionalnog gospodarenja i
satiranja te su u zemljišnim knjigama upisane na ime državnog erara,
koji je ogolele površine zatim pošumio. Prilikom provođenja segregacije
te su šume dodeljene II. Banskoj imovnoj opštini. Kostajnica je prema
tome ostala razmerno rano bez svojih šuma. Nije poznato, na koji su
način stanovnici podmirivali svoju potrebu na ogrevnom i građevnom
drvetu. Naročito je u potpunoj tami vreme od gubitka šuma pa do reskripta
iz god. 1868 odnosno 1877. Nema nikakovih tragova, po kojima
bi se moglo zaključiti, da bi se povlastice krajiških zakona iz god. 1807
i 1850, a naročito član 18. ovog posljednjeg zapona (odredbe o iskorišćavanju
državnih šuma), protezale i na stanovnike komuniteta. U analima
tadanje državne šumske uprave u Umetiću nema ni traga o besplatnom
izdavanju drveta iz državnih šuma. Tek kasnije nailazimo na Kralj, reskript
od 16. febr. 1868., proglašen naredbom Ministarstva vojnog (Praes.
No. 569 od 5. marta 1868) i Generalne komande u Zagrebu (Praes. No.
153 od 20. marta 1868), koji je veoma karakterističan za ondašnje prilike.
Onaj deo naredbe, koji se odnosi na ovo pitanje, donosimo zbog važnosti
i lakšeg razumevanja na ovom mestu:^´*


».. k. Reichskriegsministerium. Praesidiale No 569.


Seine ... Apostolische Majestat haben mit Ah. Entschliessung vom 16. Februar
1868. in dcn Fiitidai.rental-Gesetzen dann in den libriseii bcsoiidercn Vorscbrifteii inid
Einfuhrungen der k. k. Militargrenze folgeiide Reformen a. g. zu genelimigen und đeren
DurchfiJhrung anzuordnen gerulit:


III. Beziiglich des Forst-Dienst-Reglements:
Ȥ 70. Die Ausdehnung des Rechtes zum Samrneln von Klaub- uiid Abraumliolz
in deri aerarischen Forsten auf die Bewohner der Militar Grenz-Comunitaten in derselben
Art wie solthes im § 70. den Handels- und Qe\verbsleuten in der Orenze zugestanden
ist.«


W i e n, am 5. Marz .866.


... . u h n m. p., Fmlt.


^« Dokumenat je izdavak iz litografisanog originalnog primerka raspisa bivšeg


k. k. R. . r i e g s .1 i n i s t e r i u m a Praes. No .69 od 5. [II. 1868.
J4
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

krv junačkih Graničara. Pročitajte samo pažljivo Vaničekovu istoriju.
Da je tačno pratite, treba vam karta najvećeg dela Evrope. .. Crnj a n-
s k i je u svojim Seobam a vizionarski sagledao to besciljno lutanje 1
krvarenje jedne zarobljene nacije opisujući polazak Krajišnika slavonskopodunavskog
»polka« u rat na daleku Rajnu: »Odoše i ne ostade za njima
ništa.« Smrt je imala bogatu žetvu. Za turskog rata od god. 1788—1791.
od 101.488 mobilisanih Krajišnika 23.000—24..00 najjačih ljudi poginulo
je ili poumiralo po bolnicama. Za ratova od 1792´—1801. (do mira u Luneville-
u) od 101.691 Krajišnika, poslanih u boj, 38.583 ne ugledaše više
svoga zavičaja. I ovi pogiboše po bojnim poljanama ili poumiraše po
bolnicama.^"


I dok su drugi delovi našega naroda proživljavali duboke nacionalne
i kulturne preporode, život u Vojnoj Krajini bio je krut i nepokretan kao
»Dienst- und Exerzierreglcment« krajiških pukova. »Sve je bilo postavljeno
na vojničku osnovu: administracija, škole, sudovi. Svaki je čovek
bio vojnik. Sve je utvrdivano naredbama: i kako da se zemlja obraduje
i kada da se usevi seju i žnju, gde i kada da bude pazarni dan i gde da
se crkva podigne itd.... Želeći da sve uredi i organizuje, vojnička je
uprava unosila mnogo sićušnoga i formalističkoga, naročito u varoši i u


t. ZV. više slojeve. Vojnička je uprava na prvom mestu
ukrotila disciplinom i redom ove dinarske ljude i
d r a ž e ć i i razvijajući njihove junačke osobine, dala
im je svima vojničku fizionomiju i c a r s k o - v o j n i č k u
dušu.. . Pazilo se samo da se vesto iskoriste nacionalna i verska osećanja
ovoga stanovništva; raspaljivali su ih u ratovima protiv Turaka,
tobož preduzetim radi oslobođenja njihove braće »od Turaka bez vere i
zakona« (Cvijić II, str. 67 i 68).
Da bi bilo što više carskih vojnika, omladini je bio zabranjen polazak
škola i zanata. Tek revolucija iz godine 1848. učinila je Krajišnika
slobodnim posednikom zemlje i otvorila mu puteve prosveti. Čitav materijalni
i duhovni život Krajišnika bio je pod krutim starateljstvom. Obiteljski
odnosi, zadružne prilike, deoba, nasleđivanje, udaja i t. d., sve je
to u tančine bilo regulisano zakonima i ».. k. Verordnung-ima«." Materijalno
siromaštvo, surov i primitivan život s jedne i duševni mrak s
druge strane bila je atmosfera, u kojoj su se odgajali carski vojnici. Za
jednu grupu ovih Dinaraca Cvijić na osnovu finih psiholoških opažanja
navodi (II — str. 67):


»Da bi stanovništvo jače vezala za dinastiju i državu, vojnička je
uprava upotrebila korisne mere: ona je pravoslavne Srbe štitila od katoličkog
plemstva, koje je htelo da ih eksploatiše, i bila je vrlo tolerantna
u verskom pogledu. Znajući koliko su dinarski doseljenici odani pravoslavnoj
veri i kolika bi pogreška bila dirati u njihovu veru, bila je pažljiva
i zaštićivala ih od pokušaja obraćanja u katoličku veru koji su retko
uspevali. Štiteći tako njihove zemlje i njihova verska osećanja, vojna
uprava je našla u tome najbolje sredstvo da ih pridobije i da ih vaspitava
u pogledu dinastičkom i vojničkom. Ove Dinarce, koji su iz krajeva ood
turskom upravom izbegli u kršnu i siromašnu Liku da bi se spasli gladi
i nepravdi, lako je bilo dovesti u zavisnost i formirati ljude po određenom


´" Vani ček: Spom. delo, IV., str. I.


" Nije li klasična ova odredba: »Ohne Erlaubniiss des Compagniekommandanten
war keine Trauung gestattet.« (Van i če k II., str. 71.)


13
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

5) Opšti osvrt na Vojnu Krajinu.


Od ukidanja Vojne Krajine prošlo je preko pedeset godina. To proteklo
vreme daje nam mogućnosti, da na tu organizaciju bacimo miran
i objektivan pogled. To je potrebno, da bi dali sintezu prošlih događaja
i sliku stanja stvorenog tristagodišnjim postojanjem ove ustanove, kao
i naposletku da bi utvrdili, šta je Vojna Krajina bila za nas i u nacionalnom,
a i materijalnom pogledu.


Osnivanje Vojne Krajine pada u doba velikih etničkih pomcranja,
nestajanja i izumiranja starog pokrajinskog, srednjevekovnog stanovništva
u nekim, oblastima. Snažne migracione struje — prouzročene istorijskim
događajima — razliše se na zapad i sever. Njihovi su valovi zapljuskivali
i plavili Sloveniju, Štajersku, Korušku i Burgenland; prelazili su Dunav
i Maroš i dopirali do Moravske i sev. Ugarske. Te su struje donosile novo
stanovništvo, drugačijih običaja, osobina i dijalekata. Ceo kraj od Veleške
Klisure na Vardaru pa do Žumberačkih planina, Zagrebačke gore i Kalnika
izukrštanog je i izmešanog stanovništva i na toj je teritoriji obrazovan
nov etnički amalgam." Znatan deo tih metanastazičkih pokreta
slegao se na teritoriji Vojne Krajine, koja je na taj način vršila nemalen
upliv na stapanje starog stanovništva s došljacima i formiranje novoga
nacionalnog tipa. I u tom pogledu postaje Vojna Krajina zanimivim objektom
istraživanja.


Prvi počeci osnivanja Vojne Krajine odgovarali su prilikama i potrebama
našega naroda. Pusti i nenastanjeni krajevi prihvatiše begunce sa
juga i istoka, koji gonjeni bedom i nepravdom ne klonuše, već potražiše
nov kraj, da obnovljenim snagama nastave borbu, privremeno prekinutu.
Nijedna žrtva nije bila preskupa za nezavisnost i oslobođenje starog zavičaja,
pa ni onda, kad su se za tim velikim idealima oslobođenja skrivala
i imperijalistička austrijska zavojevanja, koja su pod kraj XViI veka dovela
P i c c 0 1 o m i n i-ja u Dušanovo Skoplje. Neuspeh te akcije ispaštalo
je Skoplje u plamenu. To je uzrok i jedne od najjačih migracija na sever,
pod Arsenijem Čarnojevićem.


Ali carski je Beč dobro uočio neukrotivu snagu Graničara, najvećim
delom oporih i ljutih Dinaraca, »iz kojih se mogla stvoriti vojska visokih
vojničkih sposobnosti i upotrebiti za interese dinastije i države.«^´ Krajišnici,
stegnuti krutom disciplinom, bili su odgajani samo za carske vojnike.
»Kroati«, poznati iz tridesetgodišnjeg rata, i krajiški pukovi postadoše
najstrašnija carska vojska. I tako je profanisana prvobitna ideja
Vojne Krajine. Gotovo da nema bojišta u Evropi, gde se nije prolevala


^* Dr. .lov. Cvijić: Balkansko Poluostrvo. Zagreb 19´2´2., str. Ii60´. i 181.
0 migracijama na teritoriju biv.še Vojne Krajine lepa i pouzdana obave.štenja
daju ova dela:
Dr. Aleks a Ivić : Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17. i l´cS. stoljeća.
Srp. Kralj. .Akademija. Knjiga 16. Naselja i poreklo stanovništva. 1923.
Dr. Aleks a Ivić : Iz prošlosti Srba Žumberčana. Spomenik Srp. Kralj. Akademije
LVII knjiga. Subotica 1923.
Dr. .1 o s i p Mal : Uskočke seobe i slovenske pokrajine. Srp. Kralj. Akademija.
Knjiga 18. Naselja i poreklo stanovništva. 1´924.
Dr. J o V. E r d e 1 j a n 0 V i c: 0 poreklu Bunjevaca. Posebna izdanja Srp. Krali.
Akademije — Filosofski i filološki spisi, knjiga 19., 1930.
" Jovan Cvijić: Spom. delo, 11., str. 67.
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nailazi kod ljudi dinarskih plemena, a gotovo nikako kod žena/" I sa
takovim je osobinama Krajišnik ušao u slobodan život i privrednu
utakmicu.


4) Vlasništvo šuma u Vojnoj Krajini.´^


Iz karlovačke šumske uredbe (izdane god. 1765.) i iz organizacije
Vojne Krajine po kantonskom sistemu (iz godine 1787.) razabire se, da
su opštine, sela i pojedinci imali svojih vlastitih šuma. Ali temeljni krajiški
zakon iz godine 1807. uopšte ne dodiruje pitanje sopstvenosti šuma;
.^ 16. određuje doduše, da se pašnjaci imaju smatrati opštinskim dobrom,
ali o šumama nema ni spomena. I povlastice Bana Jelačića iz god. 1848.


(t. 3.) potvrđuju raniju odredbu o pašnjacima, ali o sopstvenosti šuma
nema takode ni reci. To je stanje ozakonjeno i u § 17 . temeljnog krajiškog
zakona iz godine 1850. Prema § 18. istog zakona krajiške su šume (Grenzwaldungen)
državno dobro, ali će se po prethodnom podmirenju državnih
potreba za Vojnu Krajinu izdavati iz njih Graničarima (den Grenzern),
po njihovim starim pravima, besplatno građevno i ogrevno drvo za kućnu
potrebu.
U vreme stupanja na snagu zakona o šumama od 3. febr. 1860. delile
su se šume na teritoriji Vojne Krajine na državne (Aerarialgrenzforste),
na šume vojnokrajiških opština i komuniteta (Militargrenz- und Communitatsgemeinden)
i na šume privatnika. Bivši komuniteti Petrinja i Karlovci
(a kako ćemo videti i Petrovaradin i Pančevo), te pojedini privatnici
uspeli su da, pored svih poteškoća, zadrže svoje šume.´´ Kada i na
koji su način opštine i neki ostali komuniteti izgubili svoje šume, koje su
zatim prisajedinjene državnom šumskom posedu, nije se (prema V a n ič
e k u) moglo iz arhivskih podataka ustanoviti."


"´ Jova n Cvijić : Balkansko Poluostrvo i iužnoslovenske zemlje. Osnovi
antropogeografije. Knjiga druga. Psiliičke osobine Južnih Slovena. Beograd. 1931. str. 57.
" V a n i č e k: Spom. delo IV., str. 340., 495. — U spomenutom V a n i č c k o v o m
delu nalazimo sledeće karakteristične stavove (.. str. 610):


Die Waldordnung bringt tiiclit nur indirecter Weise alle Orten der bisherigen
Waldverschwendung und Devastierung zum vollen Ausdruck, sondern konstatiert zugleich
den damals getheilten Waldbesitz zwisciien den Geraeinden
un d de n Aera r und beanspruclit als ein wichtiges geschichtliches Moment der
VValdcultur in der Culturabteilung dieser Specialgeschichte in gekiirzter Darstellung die
voUinhaltliche Mittheilung.


»Es war bei schwerster Verantwortung des Regimentskommandanten und bei
scliarfster Strate Uebertreter untersagt, weder in Kaiserlictien Forsten
. o c h i n den b e s o n d e r n W a 1de r n der Q e m e i n d e n und Grenzern
einen frischcn Molzstamm zu fallen oder einen grijnen Baum durch Abschiilen der
Rinde, Anlegung des Feuers durch Hirten, durch Abhauen der Gipfel oder Abastung zu
beschadigen.«


»Es wurde nicht nur jede Gemeinde verpflictet, in den ilir
z u g e w i s e n e n G e m e i n d e w a 1 d u n g c n die Schonurig der griinen Holzstiimme
sorgfiilltig zu iiberwaclien, sondern auch das bestellte Waldpersonaie war dazu
verhalten.«


´-´ Prema stanju u godini 1753. imao je komunitet Sr. Karlovci vlastitu šumu sa
površinom 1328 jutara (V a n I č e k .., str. 298).


^^ Prema popisu iz godine 1(869. imala je Kostajnica Oipštinske šume ili šikare još
samo 68 jutara 1433 hvata (V a n i č c k tV., str. 499). Veći deo šuma izgubik je ranije,
kako ćemo videti.


11
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

na snagu 1872. god. Njime je autonomija gradova znatno proširena. Sa
]. jan. 1872. prestala je dužnost stanovnika bivših komuniteta da plaćaju
kontribuciju. Manifestom od 8. avg. 1873. raspuštaju se sa 1. okt. 1873.
preostali hrvatsko-slavonski krajiški pukovi. Time ujedno prestaje aktivna
krajiška vojna dužnost. Taj je datum od važnosti za ocenu raznih pitanja
0 priznavanju servitutnih prava stanovnicima bivših vojno-krajiških komuniteta.
Manifestom od 15. jula 1881. ukinuta je Vojna Krajina i određeno
njeno sjedinjenje sa Hrvatskom.´
3) Šumska privreda u Vojnoj Krajini.**
Vojna je Krajina bila bogata šumom. Ali egoizam pojedinaca, opšte
neznanje i nemar pri iskorišćavanju, što je graničilo s kikomislenim rasipanjem,
dovede šume u žalosno stanje. Izdani propisi i uredbe ništa ne
pomogoše, te se u nekim krajevima počela osećati nestašica šuma; nastojalo
se da se odrede sečine (die Eintheilung der Holzschlage) i da se
na taj način uvede neki red u iskorišćavanju šuma.
Dvorski šumar Q u i 11 a u m e, koji je bio prideljen komisiji za pregled
Vojne Krajine, našao je godine 1841. krajiške šume u žalosnom
stanju: zahvati (uzurpacije) šume i šumskog zemljišta na sve strane;
najbolji delovi pretvoreni u pašnjake; šumarsko i čuvarsko osoblje nepouzdano
i koruptivno; čuvanje branjevina nedovoljno; iskorišćavanje i
trošenje drveta rasipničko. Sve je to ozbiljno ugrožavalo trajnost gospodarenja.
U Slavoniji je G u i 11 a u m e zatekao sistematsko zatiranje
šuma. Branjevine su pružale bednu sliku: posvuda šumske štete, okresana
i oštećena stabla; neuredne sečine sa ostavljenim pričuvcima, sušikama i
masom leževinc i otpadaka. To je sliku gospodarenja činilo još bednijom.
Uzurpacije usred velikih šumskih kompleksa podgrizale su šume kao rakrana.
Postepeno i gotovo neopaženo nastadoše na taj način prostrane
oranice i livade usred krupnih šumskih masiva. Više su vlasti bile iM
obmanjivane i lažno izveštavane ili je njihovo neznanje i nemar bio također
jednim od uzroka takovoga stanja."
Na osnovu Q u i 11 a u m e-ovog izveštaja, koji sigurno nije bio povoljan
po upravu krajiških šuma, otpočeo je godine 1843. nov premer i
uređivanje šuma. Nije poznato, s kakovim se uspehom ta akcija završila.
Ali nove povlastice, koje su Krajišnicima dane god. 1848. i 1850. (zajedno
sa postepenim popuštanjem stege u Vojnoj Krajini), nisu po svoj prilici
mnogo doprinele popravci navedenog stanja.
U takovoj su dakle atmosferi Krajišnici izvršavali svoja servitutna
prava. Neobuzdano i nedisciplinovano stanovništvo nije (izgleda) ni znalo
za drugi poredak, jer Krajišnik naposletku i nije odgajan za tihog i mirnog
zemljoradnika, već za carskog vojnika. Kad nije bio u kasarni, na straži,
u patroli ili na kakvom dalekom bojištu, bavio se većinom stočarstvom
i to potpuno primitivnim. A takav način privrede, na velikim površinama
i žirorodnim šumama, omogućuje lak i bezbrižan život. »Ali iz stočarskog
života proizlazi lenost, nekretnost i želja za besposlicom, na koju se često
^ F. Šišić: Spom. delo, str. 340. / r, ,
« Va n i ček : Spom. delo, IV., str. 282—284. / ..
" Ni u Provincijalu nisu prilike bile bolje. Videti: Kar l . o s z7 Das Forstweseu v \
in Kroatien. Agram (Zagreb) .847., str. 4—7. Zweites Kapitel: AVirtscfiaftlicher Zustand
der kroatischen Walder im allgemeinen und dessen Ursachen.


10
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Krajina postala je posebnom krunovinom (Kronland). Osnovana je i
zasebna Srpska Vojvodina. I unutrašnje uređenje Vojne Krajine pretrpe´o
je izvesne promene. Novom duhu vremena trebalo je učiniti izvesne
koncesije, dn bi se lakše primile političke odredbe oktroisanoR Ustava.
Dana 7. maja 1850. donet je novi krajiški temeljni zakon, kojim je, pored
ostaloga, trebalo uzakoniti povlastice i olakšice dane proglasom Bana
.lelačića. Tim je zakonom definitivno ukinut lenski odnošaj i besplatan
rad. Zemljišta prelaze u potpunu svojinu Krajišnika, uz dužnost preuzimanja
vojne obaveze (J;§ 10. i 11.). Izuzetno je bilo dozvoljeno i licima,
koja nisu Krajišnici, da na teritoriji Vojne Krajine mogu sticati gradilišta
za stovarišta i tvornice ili takove zgrade, a da pri tom ne moraju
preuzeti i vršenje vojne dužnosti´ (§ 13). Godine 1862. proširena je ta
olakšica i na posednike većih mlinova i industrijskih postrojenja, a god.
1868. i na vlasnike gostiona i zgrada za stanovanje i izdavanje, te na
vlasnike uređaja za unapređenje saobraćaja.


Odredbe zakona iz godine 1807. proširene su tako, da trgovci i
zanatlije, koji žive izvan zadružne veze, mogu posedovati najviše do 6
kat. jut. zemljišta, u što se ima uračunati kućište i dvorište. To ograničenje
prestaje, čim vlasnici takovih nekretnina preuzmu vršenje krajiške vojne
dužnosti. Pored ostaloga uvedena je i ravnopravnost sa drugim stanovnicima
u pogledu nastave, prosvete i izučavanja zanata. Opremu i snabdevanje
Graničara, kad su službi, preuzima država. Olakšana je deoba
zadruga, regulisana vojna dužnost i vojni rok skraćen.


O vojnim komunitetima govori jedino § 66. spomenutog zakona


(VII. Hauptstiick). Oni ostaju i nadalje sastavnim delom Vojne Krajine,
ali imaće naročito ustrojstvo na osnovu opšteg zakona o opštinama,
držeći pri tom u vidu njihove naročite prilike. Tek godine 1862. uređena
je na osnovu zakona o opštinama, t. zv. gradskim redom (Stiidte-
Ordnung), unutarnja uprava vojnih komuniteta. Bili su podređeni izravno
Generalnoj komandi, dok su poslovanje nadzirale brigade. U hrvatskoslavonskoj
Krajini bilo je u to doba seda m vojnih komuniteta, t. j .
Senj, Karlobag, Petrinja, Kostajnica, Ivanić-grad, Bjelovar i Brod (ovaj
poslednji ponovno uspostavljen 1820. god.). U srpsko-banatskoj Krajini
bilo ih je pet, t. j . Karlovci, Petrovaradin, Zemun, Pančevo i Bela Crkva.
U pogledu regulisanja vojne obaveze (§ 66) protegnute su odredbe austrijske
»norme za popis i rekrutovanje« također na vojne komunitete. Prema
Vaničeku (IV — 377 str.) davala je hrvatsko-slavonska Krajina 1869. god.
,37.614 vojnika. Komuniteti su davali samo 85 vojnika, što je svakako
napadno malen broj.
Međutim dalji razvoj unutarnjih (dualizam, ug.-hrv. nagodba) i
spoljašnjih prilika činio je nepotrebnim daljnje podržavanje Vojne Krajine.
Pristupilo se stoga njenoj postepenoj likvidaciji. Peskriptom od 19.
avg. 1869. izdvojena su dva varaždinska pešadijska puka i komuniteti
Senj, Bjelovar i Ivanić-grad iz veze Vojne Krajine. Zakonom od 8. jula
1871. uređena je slobodnija organizacija gradskih i seoskih opština. Dotadanji
komuniteti Petrinja, Kostajnica, Bjelovar, Ivanić-grad, Brod,
Zemun, Karlovci i´Petrovaradin postadoše gradovi . Senj postade:
»konigl. Frei- und Hafenstadt«, a Karlobag —> »Freihafenstadt«. Pančevo
i Bela Crkva postadoše municipijima i bese podređeni izravno Ministarstvu.
Ostala mesta postaše sastavnim đelovima opština (Regimentsgemeinđen,
Landgemeinden). Novi gradski red (Stadte-Ordnung) stupio je


9
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Vaniček u (III — 145) ima smatrati građanskim zakonikom, koji je
s malim izmenama vredco sve do ukidanja Vojne Krajine.


Paragrafom 1. toga zakona priznaje se Krajišnicima pjr a v o več n
0 g u ž i V a n j a zemalja, što ih drže u p o s e d u ili što će ih
još steći, pod uslovom preuzimanja i vršenja krajiške vojne dužnosti.´
Zemljišta zadržavaju karakter vojničkog dobra (lena, pronije). Ali i pored
toga ne mogu se posednici tih zemalja kretati, jer se njihovim uživaocima
priznaje pravo stalnog i nesmetanog uživanja. Paragrafom 2.
istog zakona izričito je uslovljeno, da nekretnine mogu sticati samo lica,
koja preuzimaju i dužnosti krajiškog vojnika, dakle obligatni krajiški
stalež. Provincijalisti nisu mogli sticati nekretnina u Krajini, jer nisu
mogli da vrše krajišku vojnu dužnost. Za nas je naročito važan § 3.
istoga zakona, koji određuje, da provincijalisti i građani vojnih komuniteta,
koji ne vrše besplatnu vojnu dužnost, ni u buduće ne mogu sticati
nekretnina, jer im ne nedostaje prvi i osnovni uslov. Prema § 4. mogli
su stranci samo izuzetno, i to dozvolom dvorskog ratnog saveta, da
kupe gradilišta za podizanje stovarišta i tvorničkih zgrada. Trgovci ;
obrtnici mogli su uz kuću da poseduju najviše tri jutra u Varaždinskoj i
Slavonskoj Krajini, a u Karlovačkoj i Banskoj najviše dva. I uzimanje
zemljišta pod zakup bilo je otežano građanima komuniteta, samo da se ne
bi otuđivali od obrta i trgovine, svoga pravog poziva.


Burne godine 1848., u opštoj pometnji i neprilici, obnarodovanc su
proglasom Bana Jelačiča od 6. avg. povlastice i olakšice u duhu zaključka
Sabora. Pošto je u Provincijalu ukinuto kmetstvo ,to su i u Krajini nekretnine
priznate pravom svojinom Krajišnika. Time su krajiški posedi
izgubili dotadanji karakter vojničkog dobra — lena, pronije. Omladini
je dozvoljen polazak viših škola i učenje zanata. Opštinski pašnjaci smatraju
se vlasništvom opština. Ukinut je rad (Aerarialarbeit) na državnmi
objektima. Krajišnici su oslobođeni dužnosti davanja besplatnog podvoza.
Naročito su im priznate brojne olakšice u pogledu iskorišćavania šuma.
Dano im je pravo besplatnog drvarenja, žirenja i paše, razume se, uz
izvesna šumsko-policijska i gospodarska, ograničenja. Izvoz leževine i
otpadaka bio je dozvoljen svakoga dana, a ne samo tri puta nedeljno.
Od naročite je važnosti povlastica pod t. 30, po kojoj sv i graničar i
(alle Grenzbewohner) imaju pravo slobodnog drvarenja, paše i žirenja
u granicama kućne potrebe. Uskoro zatim krenuše krajiški pukovi preko
Drave — u građanski rat. I ovaj put je šuma imala da plati troškove političkih
komešanja.


To privremeno stanje nije dugo trajalo. Novi je duh žestoko potresao
temeljima trošne i ostarele Carevine. Oktroiranim Ustavom od


4. marta 1849. iz temelja su izmenjeni unutrašnji odposi Monarhije. Vojna
" Ovim je zakonom zapravo kodifikovano zatečeno stanje. Krajiški je posed još
ranije u statutima generala C o r d u - ei označen kao F c n d u m. — . i 1 d b u r g s-
h a u s e n i kasniji organizatori bili su istog mišljenja. Krajiška bi prava prema tome
shvatanju u glavnom bila slična odnosima seljaka iz Provincijala, samo što je . Vojnoj
Krajini Car i Kralj smatran sopstvenikom (Orundherr) svih zemalja (Vaniček II., str. 13).
Krajišnici međutim nikada nisu pristajali, da budu smatrani kmetovima. Takovim su se
pokušajima najenergičnije opirali. Zbog toga je bilo čak i inverznih migracija u Tursku.
Iza ukidanja Vojne Krajine oko Tise i Maroša (1746—1751.) ne htedoše Srbi — Krajišnici
da udu u Provincijal krunskih i komorskih dobara Bačke, Canadske i Aradske županije,
već se iseUše u Rusiju (Van. III., 573. str.).


8
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

pod Intendanturu u Trstu. Godine 1765 postadoše slobodnim vojnim komunitetima
Mitrovica, Vinkovci i Nova Gradiška, a god. 1777 i Bela Crkva."


Iz izvještaja inspektora komuniteta, majora Oesterreichera, iz godine
1784, razabire se brojno i materijalno stanje donjo-slavonskih komuniteta.
Vidi se i to, da je veći deo stanovnika živeo o poljoprivredi i stočarstvu,
a manji o trgovini i zanatima. Stanovništvo donjo-slavonskih
komuniteta delilo se na (V an. II — str. 301):


1) Prave građane, koji su imali građanski list. Taj se izdavao´
samo poštenim i radinim zanatlijama. Time se htelo podići ugled pravili
građana, te im u socijalnom i ekonomskom pogledu dati ono mesto i funkcije,
koje su imali građani srednje-evropskih gradova. Nastojalo se dakle,
da se i u Krajini podigne snažan i zdrav trgovačko-obtrnički stalež.


2) Kontribuente, u koje su se, izuzev sveštenike, ubrajali svi
ostali stanovnici, dakle i obrtnici te trgovci bez građanskog lista.


Provincijalisti, t. j . stanovnici onih delova Hrvatske. Slavonije i
Vojvodine, što nisu bili obuhvaćeni organizacijom Vojne Krajine, nisu
mogli da kupe nekretnina u granicama komuniteta, jer se nisu mogli osloboditi
feudalnog odnosa prema svome zemaljskom gospodaru. To je
dakle bila u neku ruku koncesija feudalnoj gospodi Provincijala, da bi
se sprečilo bežanje njihovih kmetova u Vojnu Krajinu. Drugi stranci
međutim, mogli su sticati nekretnine, ali pod uslovom, da stupe u gradsku
vezu (V a n. II — str. 43 i 305).


Da bi se nad obrtnicima vršila kontrola i zaštitili njihovi interesi,
određeno je njihovo udruživanje u cehove. U tom su pravcu izdani naročiti
propisi (Zunftprivilegien). Svi obrtnici i pomoćnici donjo-slavonskih
komuniteta bili su udruženi u jedan ceh, koji je bio ravnopravan s ostalim
cehovima Monarhije.


Međutim neznatno stanovništvo, nedovoljna teritorija, nestašica
kapitala i slabo kulturno stanje bili su uzrokom, da komuniteti nisu mogli
da daju ono, što se od njih očekivalo. Stoga je godine 1787, u doba kantonskog
uređenja Vojne Krajine, temeljito izmenjen položaj komuniteta.
Mnoge komunitete ukinuše (Vinkovce, Mitrovicu, N. Gradišku, Belu
Crkvu, Glinu, Ivanić-grad, Otočac, Gospić, Ogulin, Gomirje i Brinj) i
pridružiše kantonima. Preostalima dadoše neke nove olakšice, ali ujedno
ograničišc neke ranije povlastice. Pored svega toga građani su bili pošteđeni
od erarske rabote kao i do tada. Ali su morali da u svako doba,
uz izvesnu malu otštetu, daju podvoz i stanove za vojsku. To je, kako
ćemo videti, ostalo jednom od glavnih dužnosti komuniteta i u kasnijim
vremenima.


Godine 1787. postala je Bela Crkva ponovno komunitetom, a Pančevo
po prvi put god. 1794.


Početkom 19. veka opazilo se, da je režim iz godine 1787. suviše
krut i nepodesan za uspešan razvoj komuniteta. Nastojalo se da se administrativnim
merama ti nedostaci uklone i prilike učine snošljivima.
Uskoro zatim regulisane su prilike u celoj Vojnoj Krajini temeljnim zakonom
od 7 avg. 1807, koji je čitav život i razvoj Krajišnika imao da usmeri
u izvesnom pravcu određenom po vojnim upravljačima. Tai se zakon po


^ U jednoj instrukciji iz godine .7... o vršenju nadzora nad pukovskim i komunitetskim
školama spominju se kao komuniteti i mesta: Glina, Petrinja, Senj i Karlobag.
Datum´ njihova postanka komurotetima teško je ustanoviti kao i njihova prava. (Vaniček
ri., str. 592.)
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ništa i beR´unaca u sornju Slavoniju, koji u Linču god. 1538. dobiše razna
privilegija, postadošc prvi krajišlti kapetanati Koprivnica , Križev ci
i Ivani ć-g r a d sa kojih 600 ratnika (V a n i č e k I. — str. 26—28).
To je bilo prvo doba iregularne Vojne Krajine, kad se svim vojnim kolonistima
priznavalo pravo na besplatno iskorišćavanje drveta i paše u
tadanjim carskim šumama. Prve početke organizovanja Vojne Kiajine
nalazi Vaniček (I. — str. 86) u statutu (Verfassungs-Statut) izdanom u
Regensburgu godine iJiM-.- No već pod kraj XVI. veka počeo se stvarati
na hrvatskom zemljištu nov politički teritorij — Vojna Krajina — izuzet
ispod banske vlasti i sabora.*


U drugom periodu razvoja Vojne Krajine, od 1737—1787. godine,
položeni su osnovi njenoga novog vojnog i unutarnjeg uređenja. U to doba
pada i osnivanje vojno-krajiških komuniteta. Godine 1748 postade slobodnim
komunitetom Stara Gradiška; god. 1749 Zemun i Brod, a 1753 Sr.
Karlovci i Bukovica. I Petrovaradin se ima smatrati komunitetom, premda
mu je unutrašnje uređenje bilo nešto drukčije (Vaniče k — I —
str. 567 i dalje). Ovi su komuniteti bili podređeni Generalnoj komandi u
Osijeku (Van. II, str. 40: Interimsnormalija grofa Mercy-ja određivale
su upravu, sudovanje, kontribuciju i ostale poslove komuniteta). Komunitetima
je bio zadatak, da unapređuju trgovinu i obrt na teritoriji Vojne
Krajine. Da bi se taj cilj što potpunije postigao, davana su stanovnicima
komunitetima izvesna privilegija, da bi bili u povoljnijem položaju od
ostalih Krajišnika, koji su stanovali izvan gradskog područja. Prema Normi
(Regulamcntu) iz godine 1747 stanovnici navedenih donjo-slavonskih
komuniteta imali su u prvoj periodi razvoja ova privilegija (V a n i č e k
I — 567):


1) Bili su oslobođeni od ratne službe; smatrani su slobodnim vojnim
građanima. Jedino je Petrovaradin s predgrađima prema Regulamentu
od 10 marta 1751 imao da daje jednu četu lake pešadije od 220 ljudi
(Freischiitzen-Kompagnie).


2) Za vršenje upravnih poslova prvog stepena imali su vlastite magistrate
od izabranih građana; bili su u tom pogledu nezavisni od pukovskih
komanda.


3) Bili su oslobođeni svakog kmctovskog rada (rabota, kuluk).
4) Imali su pravo da sami određuju visinu kontribucije i njenu raspodelu
na građane. Kontribucija se plaćala u korist vojne blagajne.
5) Imali su pravo slobodnog drvarenja i nošenja sablje.


Obim i sadržaj prava drvarenja nije nam poznat. Biće da je odgovarao
stvarnoj potrebi, jer šume je u to doba bilo u izobilju, a vrednost
drveta (s obzirom na opštu nesigurnost i nesređene prilike) morala je
biti neznatna.


Nakon ujedinjena Karlovačkog i Varaždinskog Generalata podignuta
su godine 1764 i mesta (Stabsorte) Karlovac, Gospić, Otočac, Brinj, Ogulin,
Bjelovar, Koprivnica i Ivanić-grad na stepen trgovačkog komuniteta
(Handelskommunitat). Podaci o ustrojstvu ovih komuniteta, prema V a n ič
e k u, nisu se mogli pronaći u zagrebačkom arhivu. Nije nemoguća pretpostavka,
da je to ustrojstvo bilo jednako ili barem slično organizaciji
donro-slavonskih komuniteta. Senj i Karlobag u to su doba još spadali


* Ferd o Šišić : Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb 1916., str. 186.
6
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

obzir nije uzet na prava stanovnilia tada još postojećih vojno-krajiških
komuniteta (Militar-Grenz-Kommunitaten) u državnim šumama. Tek
kasnije, kralj, reskriptom od 15. avg. 1877., priznata su konačno, odnosno
potvrđena su i nekim bivšim vojno-krajiškim komunitetima (tada već
gradovima) izvesna servitutna prava u državnim šumama, ali je pitanje
njihovoK otkupa ostalo nerešeno sve do danas, iako je od spomenutog
reskripta proteklo preko 50 godina.


Za bivše Monarhije nije se ni pokazivala neka naročita sklonost za
konačno uređenje tih pitanja. Ta su prava bila sarno trpljena, te se u nekoliko
slučajeva raznim načinima pokušavalo, da se što više ograniči njihovo
izvršavanje, kad se već samo postojanje tih prava nije moglo osporavati.
Tako je na pr. pravoužitnicima bivšeg krajiškog komuniteta Kostajnica
bilo obustavljeno izdavanje besplatnog servitutnog drveta u godinama
1891/92—1894/95, »jer da ne mogu dokazati, da su se i u kojoj mjeri koristili
tim pravima do godine 1872.« Tek posredovanjem bivše Zemaljske
vlade u Zagrebu određuje ug. Ministar poljoprivrede rešenjem broj 18.088


— 1895, da se građanima spomenutog grada ima i nadalje izdavati njihova
pripadnost na besplatnom ogrevnom i građevnom drvetu. Takav postupak
bivših madžarskih vlasti ne srne nas čuditi, ako se samo setimo, da su
državne šume na pravnom području ranije Hrvatske i Slavonije bile smatrane
svojinom ». r. u g. šumsko g erara« . Priznavanje servitutnih
I prava stanovnicima bivših komuniteta i pravilno izvršavanje tih prava
i značilo je ne samo neželjeno opterećenje šuma »Kr. ug. šumskog erara«,
: nego i jačanje našeg elementa. A to sigurno nije bila neka naročita briga
I onih. koji su vodili poslove bivše ug. pole Monarhije. I tako ta prava
? vegetiraju do dana današnjega, ne pokrećući se iz situacije stvorene reskriptom
iz godine 1877. Za državu su, kao i većina neuređenihservituta.
svakakoteret, a za njihove uživaoce,
ovako neuređena, ne baš velika korist.


Zadatak je ovog rada, da objasni postanak i obim ovih prava, te
mogućnost njihovog otkupa.


2) Postanak, svrha i razvoj bivših vojno-krajiških komuniteta.


Krajiški su komuniteti oduvek bili sastavni deo Vojne Krajine; od
ostalih njenih delova izdvajali su se jedino naročitim zadatkom i izvesnim
privilcgijama. Da bi stoga potpuno upoznali postanak, razvoj i svrhu
komuniteta, potrebno je da barem u najkraćim potezima upoznamo i prilike
sredine , koja ih je okružavala (Vojne Krajine), s kojom su često
delili istu sudbinu, te razvoj koje je i na komunitetima ostavljao dubokih
tragova. Poznavanje tih prilika potrebno je naposietku i zbog toga, da
bi u s a d a n j e doba mogli upoznati i pravilno oceniti nekadanji
značaj komuniteta. Pri obradi istoriiskog dela ovoga pitanja poslužio sam
se odličnim Vaničekovi m radom, koji se za naše svrhe može smatrati
dovoljno pouzdanim.´


Vojnu je Krajinu stvorila potreba organizovane obrane od Turaka,
koji su nakon propasti nacionalnih država na Balkanu sve jače nadirali
na sever preko Dunava, Save, Une i Kupe. Od brojnih begunaca i preostalih
starosedelaca obrazovana su uporišta za obranu. Od srpskih kolo


" Fr. Vaniček , pens. (jyninasialdirektor: Spezialgescliichte der Militargrenze.
Wien 1875. sv. I—IV.
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Da bi lakše razumeli prilike i osetili duh vremena, u kome su ova
prava postala i razvijala se, izneo sam u zbijenim potezima postanak,
razvoj i život bivše Vojne Krajine. Pokušao sam da oživim prošlost, da
je približim sadašnjosti i da ova prava prikazem ne kao jedan iskinuti
fragmenat, već u vezi sa vremenom i događajima, koji su se razvijali u
bivšoj Vojnoj Krajini. Iz izlaganja će se videti, da postoje još neka nedovoljno
objašnjena pitanja, naročito u koliko se odnose na prava bivših
komuniteta Karlobag, Senj i Bela Crkva. Uzrok je nestašica grade i
podataka, do kojih — i pored svih nastojanja — nije bilo moguće doći.
Zbog toga se ova izlaganja ne mogu smatrati posve potpunima. /Mi i
pored toga prikupljena su najvažnija akta i u glavnim potezima predočena
ova prava. Manje praznine moći će se popuniti prilikom svojevremenih
naročitih istraživanja, koja će trebati provesti zajedno s predradnjama
za otkup ovih prava. To ne će zadavati većih poteškoća, jer
okvir, u kome se imaju kretati ova ispitivanja, ocrtan je ovom raspravom.


M.oram i to naglasiti, da sam se klonio ulaženja u pojedinosti administrativne
prirode. To spada u delokrug redovne administracije.


I) POSTANAK I RAZVOJ SERVITUTNIH PRAVA.
1) Opšti pogledi.


Vojne Krajine, te jedinstvene militarističke organizacije, koja se u
doba svoga najvećeg prostranstva protezala od Jadranskog Mora, prci\o
Velike i Male Kapele, Korduna, banijskih kosa, slavonskih ravnica i
bačko-banatskih ritova, zatim Karpata sve do doline Zlatne Bistrice u
Bukovini, odavna je nestalo. Kao dan prestanka njene vojne organizacije
ima se u našim krajevima smatrati 1. oktobar 1873., jer je tim danom,
u smislu manifesta od 8. augusta 1873., proglašenog raspisom Generalne
komande u Zagrebu od 24. avg. 1873. G. V. Pras. 798. raspušteno još
preostalih devet hrvatsko-slavonskih pešadijskih krajiških pukova.´ 1 tako
je prestala da postoji jedna specijalna vojna organizacija — e i n S o 1datenland,
kako je V a n i č e k s pravom naziva — koja je preko
tri stotine godina obilno rasipala snagu i živote znatnoga dela našeg
naroda.


Premda je Vojne Krajine nestalo, ostalo nam je od nje u nasledc
jedno nerešeno pitanje, a to su servitutna nrava bivših vojno-krajiških
komuniteta, sada gradova, u državnim šumama.


Zakonom od 8. ]una 1871, inartikulisanim zakonskim člankom XXX


— 1873, »o otkupu šumskih služnostih pripadajućih
stanovnicima vojno-krajiškog područja u ondašnjim
državni m šumama«, određen je otkup servitutnih prava samo
onih krajiških stanovnika, koji su pripadali krajiškim opštinama.^ Nikakav
´ Na osnovu kralj, reskripta od 19. avg. 1869. izdvojena su još ranije iz veze
Vojne Krajine dva varaždinska pešadijska puka, kao i komuniteti Senj, Bjelovar,
Ivanićgrad i mesna opština Sisak (novi). Zbog toga je godine 1873. bilo još svega 9
krajiških pukova. Videti o tome: F r. Va n i ček : Spezialgeschichte der Militargrenze.
IV. sv., str. 377.


" Prema Landgemeinde-Ordnung-u iz god. 1862. delile su se opštine izvan komuniteta
(Landgemeinden) na: Orts-, Bezirks-, Kreis- ili Reg´imentsgemeinden. Opštine
su bile grupisane prema kompanijama (četama) i dalje prema pukovima; jedan je
puk imao 12, a šajkaški bataljon 6 opština (Bezirksgemeinden) — (Vaniček IV., 313.).


i 4
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 5     <-- 5 -->        PDF

čim je predsjedništvo Jugoslovenskog Šum. Udruženja saznalo za
smrt svog zaslužnog člana, odmah je odaslalo obitelji brzojavnu sažalnicu.
a ujedno je zamoljen društveni član g. šum. nadsavjetnik Stevo Prpić, da
zastupa Jugoslovensko šum. Udruženje na sprovodu.


Pokojni Mirko Puk bio je čovjek, koji je uživao ljubav i štovanje
svojih sudrugova i poštovanje svojih pretpostavljenih, koji su ga cijenili
radi njegove marljivosti i spremnosti. Oplakuje ga supruga Marija i sin
Dr. Mirko Puk, odvjetnik u Glini.


Ovo nekoliko riječi napisao sam umjesto stručka na odar pokojnika,
u znak štovanja. Trajna mu bila spomen među šumarima i mir njegovoj
plemenitoj duši. Đ. Hradil.


..


/


Dr. ŽARKO MILETIĆ (NIŠ): / ^


SERVITUTNA PRAVA BIVŠIH VOJNOKRAJIŠKIH
KOMUNITETA U DRŽAVNIM
ŠUMAMA


(LES DROITS DES ANCIENNES COMMUNAUTES DES CONFINS
MILITAIRES SUR LES FORETS DOMANIALES)


Uvod.


Postanak, razvoj i bitnost servitutnih prava bivših vojno-krajiških
komuniteta u državnim šumama tamno je i neproučeno pitanje. Poznato
je, ali većinom nedovoljno, samo najužem krugu zainteresovanih kao i
onih, koji su se u svom službenom radu njime bavili. Baveći se svojevremeno
kao taksator kod Direkcije šuma u Zagrebu duže vremena ovim
pitanjem, imao sam prilike da dublje zadem u bitnost ovih prava. Da
bi stoga doprineo opštem poznavanju i objašnjenju jednog zanimivog
šumarsko-političkog pitanja, koje je uz to i deo naše šumarske i kulturne
istorije, odlučih da otarem prašinu sa ovih dokumenata i da ova stara,
gotovo zaboravljena prava iznesem pred javnost i na taj ih način otkinem
od zaboravi.


Ma da su ova prava užega, gotovo lokalnog značenja, to ipak kao
jedna neispunjena obaveza države, zajedno sa neotkupljenim bosanskim
šumskim servitutima, ulaze u sklop jednoga važnog šumarsko-privrednog,
agrarno-političkog i socijalnog problema, do čijeg će zakonskog rešavanja
svakako jednom doći. Takova se pitanja međutim mogu rešavati samo
na osnovu punoga poznavanja. Stoga će svrha ovoga rada biti postignuta,
ako — pored ostaloga — pruži materijal i olakša svojevremeno zakonsko
rešavanje ovog pitanja.


Pri izrađivanju ovoga rada služio sam se arhivskim podacima, ukoliko
su mi bili dostupni kod Direkcija šuma u Zagrebu i Vinkovcima,
zatim raznim rešenjima bivšh vojnih vlasti, što sam ih tečajem vremena
prikupio, a koja su dragocena za poznavanje i objašnjenje ovoga pitanja.
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 31     <-- 31 -->        PDF

u većini slučajeva prepustilo se magistratima, da oni podnose prijave
za izdavanje besplatnoga servitutnog drveta. Tako je na pr. u gradu
Kostajnici godine 1880. zatražilo besplatno servitutno drvo samo 13 krajiških
porodica. To još ne znači, da ih nije bilo više. Drveta je tada bilo
u izobilju, malo je vredelo, pa se građani, izgleda, nisu mnogo ni starali
0 tim pravima. Navedeni su samo oni, koji se prema izveštaju Šumarskog
ureda u Glini broj 1132 od 17. VII. 1879. »prijaviše za doznačenje gorivog
i građevnog drveta za god. 1880.« Sledeče je godine broj pravoužitnika
iznosio 21 obitelj. Nakon revizije brojnog stanja pravoužitnika u god. 1890.
bilo je 29 pravoužitničkih kuća. God. 1908. bilo je ih 46, a to se stanje
do godine 1922., kad su vršene predradnje za otkup ovih prava, nije
izmenilo.


Jedino je kod grada Zemuna odmah sastavljen i po Generalnoj komandi
u Zagrebu potvrđen spisak pravoužitničkih kuća, kojih je na dan


7. X. 1879. bilo 344.*´ Godine 1910. i 1911., prilikom likvidacije nastalog
spora, izvršena je revizija brojnog stanja, te je pravoužitničko pravo priznato
samo za 75 porodica.
Prema starim drvosečnim predlozima osiguravano je ogrevno drvo
za 88—90 pravoužitničkih kuća grada Broda. U godini 1902. bile su priznate
44 krajiške porodice, a god. 1912. samo 38. Kakovi su odnosi vladali
u ostalim gradovima, nije poznato. Brojno stanje pravoužitnika razabire
se iz priloženog pregleda broj 1.


Pregled br. I.


Gra d Broj
(bivši krajiški komunitet)
pravoužitnika
N a p 0 m
rt


Karlobag


/ Nije se moglo ustanoviti


Senj ?


Kostajnica 46 Prema stanju u god. 1922.


Ivanićgrad 166


/ Prema stanju u god. 1920. Revizija u tečaju
Bjelovar* 279


Brod 38 Prema stanju u god. 1912.


Zemnu 66 Prema stanju u god. 1918.


Bela Crkva ? Kao pod 112.


Svega . 595


+ ?
Ovi se podaci imaju uzimati s izvesnom rezervom. Prilikom svojevremenog
otkupa ima se brojno stanje pravoužitnika preispitati, u koliko
to već nije ranije učinjeno.


" I u starim drvosečnim predlozima nalazimo, da je drvo bilo preliminirano za
kojih 290 pravoužitničkih kuća. Na pr. . o 1 z f a 11 u n g s p 1 a . pro 1889. sadrži drvo
za 294 pravoužitničke kuće.


* Tolik broj pravoužitnika stvarno nije dobivao besplatno drvo. Prilikom pre-
Sovora u god. 1920. i ovo je pitanje raspravljano.
J39
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 32     <-- 32 -->        PDF

C) OBIM SERVITUTNOG PRAVA NA OGREVNO I GRAĐEVNO
DRVO, TE NA SPOREDNA ISKORIŠĆAVANJA.


1) Ogrevno drvo.


Pravo na ogrevno drvo po svojoj je prirodi neodređeniservi


t u t. Da bi se upoznao obim ovoga prava, treba ga urediti ili fiksirati, te


neodređena prava prevesti u određena, kal^o u kvalitativnom i kvantita


tivnom tako i u vremenskom pogledu. Pošto je potreba na ogrevnom


drvetu stalna, a ponavlja se svake godine, to se potrebno drvo ima raču


nati za jednu godinu.


Samo kod komuniteta Bjelovar i Ivanić-grad određen je obim


ovoga prava već samom darovnom ispravom. Tako je reskriptom .. 820


od 28. febr. 1843. (dokumenat broj 8) određen ne samo kvalitet ogrevnoga


drveta, nego je i njegova množina maksimirana sa 10 hvati godišnje.


Kasnije je ta množina snižena na 20 prostornih metara godišnje, koliko


se i danas besplatno izdaje svakom pravoužitniku spomenutih gradova.


Kod drugih komuniteta, gde ta prava nisu ograničena već samom
darovnom ispravom, treba poći drugim putem. Tako je § 71, odeljak a)
Službenog Pravilnika iz godine 1860., koji u smislu naredbe Generalne
komande Forst No 1076 — 1878. ima da vredi i za krajiške gradove
(ranije komunitete), množina ogreva za jednu krajišku porodicu određena
ovako"´´: »An Brennholz geniigt fiir jedeš Grenzhaus neben dem zustehenden
Rechte zur Gewinnung des Abfallholzes an den im § 68 festgcsetzten drei
Tagen einer jeden Woche, ein jahrliches Ouantum von 3 bis hochstens


7.:2 Kubikklaftern, letzteres bei einem schon starkcren Personalstande.«


Iz navedenog se razabire da leževina i otpaci, što se mogu slobodno
skupljati u državnim šumama, nemaju upliva na obim izvršavanja prava.
Za ogrevno drvo navedene su samo granice, unutar kojih se pripadnost
ima kretati ,a veličina koje ovisi o broju članova jedne porodice.


Za komunitet Kostajnicu regulisan je obim toga prava tako, da je
za vreme od 1879/80—1890/91. iznosila pripadnost 17 pr. met. godišnje.
Na kom je osnovu ona odmerena, nije se moglo ustanoviti, jer se iz postojećih
akata ne razabire brojno stanje porodica. Prilikom rešenja spora
0 pravoužitništvu god. 1895. pripadnost je snižena na 14 pr. met. s razoga
»što je prema šumsko-diobnom elaboratu II. banske krajiške pukovnije
6004 zadružnih kuća u deset godina dobilo prosečno godišnje 2221
normalnih hvati građevnog i 18012 norm. hvati ogrevnog drveta. Na
jednu je zadrugu, bez obzira na broj članova, otpalo godišnje 37 kubuih
stopa ili 1T6 m´´ građevnog i 300 kubnih stopa ili 14 pr. met. ogrevnog
drveta 1., 2. i 3. vrsti.«


Za grad Brod je pripadnost na ogrevnom drvetu prema drvosečnoj
osnovi za god. 1889. (za 90 pravoužitnika) iznosila 630 pr. met., dakle
7 pr. met. po porodici — »nach dem bisherigen Ausmass.« Pored toga
pripadali su im i ostaci »im alten Holzschlag und dem Klaubholze im offenen
Walde.« Kasnije, rešenjem ug. Minis. poljoprivrede broj 32.288 —
1899., određena je prosečna pripadnost sa 11 prostornih met. godišnje
po domu.


Zanimljivo je, da pripadnost zemunskih pravoužitnika nije jednaka
za sve ovlaštenike, već se kreće između 10´2—17 pr. met. (prema poda


" Forst-Oesetz fiir die k. k. Militargrenze und Reglement fiir Forst-Dienst.
Wieii ima., str. 84.


30
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 33     <-- 33 -->        PDF

cima iz god. 1918.). U toj je godini 66 pravoužitnika primilo 9112 pr.
met. izrađenog ogrevnog drveta, ili prosečno 13´6 pr. m. po kućnom broju.


Na sličan bi se način mogao odrediti obim ovoga prava i kod drugih
komuniteta, u koliko moguće ne postoji od ranije kakovo rešenje, pogodba
ili sporazum. Pri tome treba držati u vidu dosadanje iskorišćavanjelokalne prilike (ima li šume dovoljno ili ne — Waldunzulanglichkeit).
Množina ogrevnog drveta, što bi se pravoužitnicima moglo izdati besplatno
godišnje, razabire se iz pregleda broj 2. i to uz pretpostavku, da
je napred navedeni broj pravoužitnika ispravan.


Pregled br. 2.


Grad
pr. met. N a
(bivši krajiški komunitet)


Karlobag ?


/ Nije se moglo ustanoviti.


Senj ?


Kostajnica 644 Prema stanju u god. 1922.


Ivanićgrađ* 3320


> Prema stanju u god. 1920.


Bjelovar* 5580


Brod 418


Zemun 911 Prema stanju u god. 1918.


Bela Crkva ? Kao pod 1. i 2.


10873


Svega


+ ?
2) Građevno drvo.
I ovde je reč o jednom potpuno neodređenom servitutu, naročito
koliko se tiče vremenskoga sleda iskorišćavanja. Potreba na građevnom
drvetu ne može se smatrati stalnom, t. j . koja bi se pojavljivala svake
godine u jednakim množinama. Ona se pojavljuje periodički, u manjim
množinama za popravke zgrada ili u većim — za novogradnje. Veća je
potreba u rodnim ili inače povoljnim godinama. Naročito je velika iza
perioda stagnacije i privrednih kriza, nakon ratova, u doba obilja novca,
kada huk građenja i obnove obuzme čitave krajeve. Granica za vršenje
ovoga prava u svakom je slučaju, kao i kod svih neodređenih servituta,
stvarna i opravdana potreba ovlaštene nekretnine."*
Reskriptima, koji se odnose na komunitete Bjelovar i Ivanićgrađ.
određeno je, za koje se delove zgrada može izdavati građevno drvo
(welche nicht aus solidem Materiale hergestellt werden konnen). Postupak
za određenje ove potrebe propisan je u § 71. Služb. Pravilnika, odakle
sledi, da je stvarna i vremenska potreba merodavna za obim ovih prava.
Ali i pored toga obim ovoga prava još je uvek neodređen. Za nesmetano
izvršavanje, a pogotovo za otkup, potrebno je urediti i ovo servitutno
pravo. U tom su cilju moguća dva puta. Jedan istorijsko-stati


* Stvarno je izdana manja množina drveta. O tome postoji tačna evidencija.
" Dr. . e rn h. D a n c k e 1 m a n n: Spom. delo, II. deo, str. 50.
31
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 34     <-- 34 -->        PDF

s t i č k i, koji se osniva na vrsti, množini i vrednosti drveta iskoriščcnoga
u izvesnom, proteklom razdoblju; Drugi, induktivni , bazira na detaljnoj
premerbi ovlaštenih nekretnina, utvrđenju množine ugrađenoga drveta
i oceni opšteg stanja građevine. Ovaj drugi način više vodi računa o sadanjem
stanju i potrebi objekata, jer se potrebni podaci mogu prikupiti
na samoj građevini. Posao se može olakšati obrazovanjem tipova pojedinih
vrsta zgrada. Ali i ovaj metod ima nedostataka, jer ne vodi računa
0 eventualnim zloupotrebama ovlaštenika, koji dobiveno građevno drvo
nisu upotrebili u određenu svrhu, zbog čega se zgrade nalaze u slabijem
stanju, nego bi to trebalo.


Međutim sam način određivanja obima ovoga prava određen je
rešenjem bivše Generalne komande Forst No 1076 — 6878: »... entsprechend
dem Ausmasse und Werthe der von den Berechtigten bis in die
jiingste Zeit rechtmassig genossenen und noch weiterhin bezoge n
werdenđe n Nutzungsmengen...« (dokumenat broj 15). Određen je
dakle istorijsko-statistički metod, koji se zasniva na dosadanjim iskorišćavanjima.
I D a n c k e 1 m a n n*´ nalazi, da samo načelo dosadan jeg
iskoriščavanj a odgovara pravičnosti, a ono je primenjeno u pruskom
i francuskom zakonu o otkupu servitutnih prava. U tome se cilju
ima sastaviti pregledan iskaz o iskoriščenim drvnim masama sa svim potrebnim
pojedinostima, odakle če se izvesti godišnja potreba građevnog
drveta.


Godišnja pripadnost na građevnom drvetu pravoužitnika grada
Broda određena je na jedan naročiti način i to s razloga, što se zbog
velike udaljenosti državnih šuma nije drvo dobivalo u naravi, već se
pripadnost prodavala i utržak delio među pravoužitnike. U drvosečnom
pređlogu za god. 1896. nalazimo sledeći račun: Za novu kuću i sporedne
zgrade potrebno je 35 m^ prerađenog ili 70 m´* građevnog drveta u oblom.
Uz trajanje zgrade od 60 god. iznosi potreba građe po kući godišnje


70 :60:^.17 m\ Moramo istaknuti, da je svojevremeno određena pripadnost
i za pravoužitnike grada Kostajnice iznosila .1. m´´ građe u
oblom i po domu godišnje.


Množina građevnog drveta, što se pravoužitnicima izdaje godišnje
besplatno navedena je u pregledu 3.


Izvršavanje prava drvarenja. Izvršavanje ovih prava nije teklo
bez poteškoća i sukoba između pravoužitnika s jedne i državne šumske
uprave s druge strane. Bivša Zemaljska Vlada često je morala da interveniše
uzimajući u zaštitu pravoužitnike. Međutim jedan deo tih poteškoća
ležao je već u samoj suštini pitanja, te se teško mogao izbeći. Do godine
1877., do avgustovskog reskripta, znatan deo državnih šuma bio je već
segregiran i predan novoustrojenim Imovnim opštinama. Segregacija je
nastavljena i posle 1877. godine, a dovršena je — sa izuzetkom Ličke
imovne opštine — daleko pre nego se moglo išta preduzeti za otkup prava
krajiških gradova.


Shodno načelu, da se kod segregacije imaju dodeljivati najbliže
šume, odstupljene su takove šume Imovnim opštinama. Stoga neki gradovi
ostadoše daleko od šuma, što preostaše u rukama države. Tu poteškoću
osetiše skoro svi gradovi, a najviše Zemun i Brod. Tako su zemunski
pravoužitnici jedno vreme dobivali drvo u Šumskoj upravi jaminskoju
Moroviću (u šumi Topolovac, koja je 132 km udaljena od Zemuna).


" Dr. .. Da nckelm ann: Spom. delo II. deo, str. 107.
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Pregled br. 3.


Grad
N a p 0 .
(bivši krajiški koiiranitet)


Karlobag V


Nije se moglo ustanoviti.


Senj V


\ Na osnovu 37-godišnjeg prošeka. Videti


Kostajnica 18


) moj elaborat.
Ivanićgrad 28 I Na osnovu dugogodišnjeg iskustva osno-
I vanog na stvarnoj potrebi.


Bjelovar 36


Brod 44.46 Prema stanju u g. 1912; 38X1-17 = 44.46 m^


Zeniun 77.22 66 X l-l´^ = 77.22 m\


Bela Crkva Kao pod 1 i 2.


203.68


Svega


+ V
I brodskim je pravoužitnicima doznačivano drvo u dalekoj Šumskoj upravi
Županja (u srezu Slavir). Bližih šuma nije bilo. Stvarno izvršavanje servitutnih
prava na toliku udaljenost nije moguće. Stoga je brodskim pravoužitnicima
još godine 1882. dozvoljeno, da servitutno građevno drvo mogu
prodati. Godine 1891. to je dozvoljeno i za ogrevno drvo, »a u s n a h m s-
w e i s e und ohne Ableitung irgendwelcher Rechtsfolg
e r u n g.«*" Ta je povlastica kasnije produžavana,^´ a nastavljena je I
u našoj državi. Iako moguće nije sasma u duhu servitutnih odnosa, pravedna
je. Slično se postupalo i sa drvetom zemunskih pravoužitnika.
Pripadnost je (»bez ikakove pravne konzekvencije za budućnost«) Direkcija
šuma izradila u režiji, izrađeno drvo licitacijom je unovčila i utržak,
nakon odbitka troškova izrade i prodaje, razdelila pravoužitnicima u
razmeri njihovih prava. Za svaku se godinu imalo izdejstvovati naročita
rešenje kralj, kabineta.


Zbog nestašice podataka nije se moglo ustanoviti, na koji su način
vršili ova prava pravoužitnici gradova Karlobag, Senj´ i Bela Crkva.
Ponajčešće je dolazilo do nesporazuma zbog samog pitanja pravoužitnlštva
u komu su pogledu obe strane bile veoma osetljive. Tečajem vremena
događale su se razne promene medu pravoužitnicima (preseljenja,
smrtni slučajevi, kupoprodaje ovlaštenih nekretnina i t. d.). Osim toga
bledela je s vremenom i slika ovih prava, interes za njih je slabio, a državna
šumska uprava nerado ih je gledala, kao nešto arhaično i nepotrebno,
nastojeći da njihovo izvršavanje ograniči na najopravdaniju meru.
Takav sukob između kostajničkih pravoužitnika i državne šumske uprave
spomenuli smo već ranije. Sličan je spor razmerno rano izbio i sa zemunskim
pravoužitnicima, te je likvidiran tek god. 1911. uređenjem novoga
katastra pravoužitnika.


*´ Koti. uiiK- Ackerbauministerium No 282-1-1 od 15. jati. 1891.


" .... ung. Ackerbaumi-nisterium rešenjem No 59.062´-I-l 1895, izveštava, da je
kralj, rešenjem od 10. avg. 1895. dozvoljena prodaja pravoužitničke pripadnosti. Isto
brojem 21.844-1 .—3—1915.


33
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Do nesuglasica je dolazilo i zbog kvaliteta drveta. Pravoužitnici su
(sečajuči se »nekadanjih lepih- vremena«) tražili prvoklasno hrastovo i
bukovo drvo ne htijuči primati izvale, vetrolomno, natrulo drvo, druge
vrsti drveća ili proredni materijal. Tako je povodom spora sa zemunskim
pravoužitnicima kabinetskim rešenjem od .. V. 1899. određeno, da pravoužitnici
u pogledu vrste i kvaliteta drveta ne mogu stavljati nikakovih
zahteva.


Pravoužitnici su često puta bivali nezadovoljni i sa predclom, gde
im je servitut — grati s — doznačivan. Dok je bilo stare šume, išlo je
glatko. Ali dođoše trgovci, stare sume sasekoše, drvo izvukoše i tako
nastadoše nove i prostrane branjevine. Servitutno je drvo trebalo izdavati
u drugoj šumi. I opet nastadoše prigovori, da drvo ne valja, da je
šuma daleko, da se ne isplaćuje izvoz i t. d. Pravoužitnici ne htedoše da
uvide, da se ogrevno drvo ne može izdavati u 70—ilOO god. čistim hrastovim
sastojinama ili da 200 i 300 godišnji hrastovi nisu sirovina za
izradu krovne konstrukcije i t. d. Zanimivo je prebacivanje pravoužitnika
Ivanićgrada u Varoški Lug, zatim u severnu Žuticu i naposletku u Garjevicu
(M.oslavačku Goru). Na sličan su način i bjelovarski pravoužitnici
iz Česme (blize nizinske hrastove šume) upućivani u udaljenu planinsku
bukovu šumu Moslavačka Gora, što je iz šumsko-gospodarskih razloga
donekle i razumljivo.


U svim tim nesporazumcima bilo je svakako i opravdanih uzroka,
ali po svoj prilici i nepotrebne neuviđavnosti, upornosti i prkosa, sa obe
strane. Ali iz svega ovoga jasno izbija na videlo činjenica, kako je teško
zadovoljiti i interese pravoužitnika i načela racionalnoga šumskog gospodarenja.
Dubljim ulaženjem u ovo pitanje sve se više
dolazi do uverenja, da su servitutna prava u današnjim
prilikama jedan zaista nezgodan i težak teret
za svaku intenzivnu i naprednu šumsku privredu.


Da bi se osiguralo potpuno nesmetano vršenje ovih prava, izdvojene
su za neke gradove naročite gospodarske jedinice, koje služe samo za
podmirenje pravoužitničkih potreba. Potrebni se podaci razabiru iz pregleda
4.


Pregled br. 4.


Izdvojena je
Za grad


drvne god


površine


gospod. mase prihoda


(bivši komunitet) u šumskoj upravi


jedinica
kat. jut. m´´


Kostajnicu Kostajnica . 28944 37.965 753


Ivanićgrađ "1 Garešnica šuma D 1.280-93 198.180 2.635


Bjelovar J Moslavačka Gora C 876-77 115.752 2.084


Svega 2.447-14 351.897 5 472


3) Pravo na sporedna iskorišćavanja.


Prema reskriptu od 15. avg. 1877. neosporno je pravo i na ova iskorišćavanja.
Vezano je o iste osobne i realne uslove kao i pravo drvarenja.


34
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Vrste sporednih iskorišćavanja pobrojane su u § 68. Pravilnika, a obim
tih prava određen je §§ 70. i 71. istih propisa.


Većina krajiških komuniteta nije se koristila ovim pravom, koje
stoga miruje, jednako kao i servitutno pravo na sakupljanje otpadaka i
leževine, kako je to ranije izloženo. Ni ovo se pravo ne bi stoga moglo
otkupiti, jer nema merila za ocenu obima i vrednosti dosadanjih iskorišćavanja.
Iz tih razloga ovo pravo do sada nije ni teretilo državnu šumsku
privredu. Tako će stanje po svoj prilici ostati i u buduće, jer je izvršavanje
ovoga prava neverovatno, s obzirom na udaljenost većine bivših
komuniteta od državnih šuma. Pored svega toga ova prava ipak predstavljaju
izvesnu vrednost, pa bi i to pitanje na svaki način trebalo urediti
prilikom rešavanja čitavoga sklopa pitanja.


Pošto se ovo servitutno pravo sastoji iz više vrsta iskorišćavanja,
to će se svako napose raspraviti u cilju, da bi se upoznao put za određenje
obima i vrednosti.


a) Servitutno pravo paše. Obim ovoga prava razabire se iz
odredbe § 71 b spomenutog Pravilnika, koja glasi: »Die unentgeltliche
Weide des Viehes ist gleichfalls nur auf den zum hausUchen Bedarfe erforderlichen
Viehstand zu beschranken, hingegen fiir alles Weidevieh der
Grenzer, wclches gehalten \vird, um damit Handel zu betreiben, ist die
Weide-Taxe zu bezahlen.«


I ovo je servitutno pravo neodređeno, jer je i pojam kucne potrebe
neodređen. Pri oceni obima ovoga prava ne sme se ni ovom prilikom ispustiti
iz vida pravi zadatak bivših vojno-krajiških komuniteta, kojih se
stanovnici nisu smeli baviti poljoprivredom kao samostalnom i jedinom
granom zanimanja. Određivanje obima ovoga prava nije međutim potrebno
iz razloga, koji će se izneti na kraju rasprave o sporednim iskorišćavanjima.


b) Servitutno pravo žirovine. Obim ovoga prava određen je § 71 c
spomenutog Pravilnika ovako:


»An Mastungsvieh fur den Bedarf eines Hauses sind enweder z\vei Stiick Borstvieh
unter einem Jahre, oder ein Stiick einjahrige Scliweme fiir jeden Kopf des
liausliclien Personalstandes ohne Unterschied des Geschlechtes und Alters anzunehmen.
Fiir alles iibrige Borstenvieh, welches die Grenzer sonst noch zur Mast eintreiben
vrollen, ist die vorgeschriebene Mastungs-.... zu entrichten.«


Taj obim mogao bi se lako ustanoviti iz sveukupnoga broja pravo


užitničkih porodica i brojnog stanja njihovih članova. Iz napred navedenih
razloga ne ulazi se u pobliže određenje obima ovoga prava.


c) Servitutno pravo iskorišćavanja sitnog drvlja, skupljanja semena
i plodova, kopanja korenja i t. d. Ni ova prava nisu ranije izvršavana.
Po svojoj su prirodi neodređen servitut, obim kojega je teško utvrditi.
To međutim nije ni potrebno, jer je vrednost ovoga prava neznatna, sve
kad bi se ono i izvršavalo.


Obim i vrednost servitutnoga prava sporednih iskorišćavanja.


Prednje je izneto jedino u cilju, da bi se u grubim potezima označile
granice obima i vrednosti ovoga prava i put za eventualno njegovo uređenje
i otkup. To međutim nije potrebno. Prema današnjim prilikama ni
upotrebna ni prometna vrednost ovoga prava ne može biti velika. U slu


35
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 38     <-- 38 -->        PDF

čaju otkupa ona se umanjuje još i okolnošću, što to pravo nije izvršavano,
te što nema izgleda, da bi se ovlaštenici u buduće njime mogli koristiti u
većoj meri. Ovo se pravo može smatrati da je potpuno otkupljeno, ako
država sa svoje strane ne bude stavljala u račun vrednost sporednih užitaka
na onom delu državne šume, koji će biti otccpljen na ime otkupa
prava drvarenja. Time bi se izbegli nepotrebni obračuni i povod eventualnih
nesporazuma. Na jednak način imalo bi se smatrati otkupljenim
i pravo na sakupljanje leževine i otpadaka.


III) OTKUP SERVITUTNIH PRAVA.


Opisani servitutni odnos dovodi državu kao sopstvenicu opterećenih
šuma, te pravoužitnike i ostale stanovnike nekih bivših komuniteta u
izvesnu privredno-pravnu vezu. Tim povodom nameće se pitanje, ua li je
i u opštem državnom interesu, da se taj ekonomsko-pravni odnos i dalje
podržava. Rješenje ovoga pitanja zalazi na taj način i na područje državne
agrarne politike, koju u svim pitanjama treba voditi smišljeno i jednoobrazno.
Ovom prilikom moramo ukazati na činjenicu, da je naša država
u nekoliko mahova, a u drugim pitanjima, jasno manifestovala svoju rešcnost,
da ne želi još dalje podržavanje kmetovskih i servitutnih odnosa.
Tako i zakon o ograničavanju državnih šuma u Srbiji i Crnoj Gori od


27. marta 1930. nastoji, da se jednom konačno prečisti pitanje opštenarodnih
šuma. Akcija pokrenuta ovim zakonom ima se u neku ruku smatrati
segregacijom, ma da su drugi pravni osnovi toga rada. Da bi se stoga
obeležile smernice za pravilno rešenje pokrenutog pitanja, treba objektivno
i kritički osmotriti sadanje značenje šumskih servituta i njihovpoložaj u sklopu narodne privrede. ..´ ispitivanje ima da obuhvati ne
samo privatno-pravne interese države (kao vlasnice opterećenih šuma)
s jedne i zainteresovanih lica s druge strane, već pri tom ima d a s c
konzultuje i javni interes države. Tom prilikom treba
ispitati i ustanoviti, da li je opisana veza potrebna, korisna, indiferentna
ili moguće čak i štetna. Pri tom treba držati u vidu opšte privredne prilike,
a i razlike u servitutnim pravima i stanju šume. Naposletku treba
povesti računa i o shvatanjima, koja su izvan šumsko-privrednih interesa."
Šumski su servituti bili jedna privredna neophodnost u doba niskog
kulturnog stepena, naturalnog gospodarenja, retkog stanovništva, obilja
šuma, ekstenzivnog gospodarenja i nerazvijenog saobraćaja. To jasno
pokazuje istorija razvoja poljoprivrede i šumskih servituta. Pitanje je.
da li su ova servitutna prava potrebna i korisna još i danas, t. j . u drugim
prilikama, ili nisu li moguće i štetna, te ne koče li slobodan razvoj privrednog
života. Nije li stoga nastupilo vreme, da se jednom likvidira ova
stoljetna simbioza. Po našem shvatanju, koje ne mora biti obavezno, može
se u konkretnim prilikama dati samo jedan odgovor, a taj je — št o
skori ja likvidacija ovoga odnosa, jer nema razloga,
da se još i dalje podržava.


Težnja za oslobođenjem šume od nepodnosivih servituta stari je
zahtev fiziokratskog i industrijskog sistema. Osnivala se na mišljenju,
da su ova prava u svakom pogledu štetna za supstancu šume i da su zaprekom
unapređenju šumskog gospodarenja. Slabome stanju šume u to
doba mnogo je doprinelo bezobzirno i preterano izvršivanje servitutnih


´* Bernh. Danckelmann: Spom. delo, I. deo, str. 59. i dalje.


36
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 39     <-- 39 -->        PDF

prava, uz to najvećim delom neuređenih. Uživaoci tih prava učestvuju
ledino pri branju plodova, a ništa ne doprinose popravci stanja šume 1
podmirenju ostalih troškova proizvodnje. Uz to neodređeni servituti (kao
na pr. građevnog drveta) pokazuju težnju, ,da se vremenom prošire, a
sve to na štetu šume i njenog vlasnika.


Premda se servitutna prava ne smeju u svakom slučaju smatrati
štetnima, to su ipak izvesna smetnja unapređenju šumske privrede, a pogotovo
gde postoje uslovi za intenzivnije gospodarenje. Današnje doba
liberalizma u privredi mahom je protiv servitutnih prava, koja se danas
mogu smatrati anahronizmom. Stoga, gdegod su se kulturne, opšte privredne
i saobraćajne prilike kraja toliko razvile, da se bez bojazni može
pristupiti nevezanoj, slobodnoj privredi, trebalo bi razrešiti servitutne
odnose otkupom odgovarajućih delova šume.


Da osmotrimo privatno-pravni interes obeju stranaka.
Nikako ne možemo da nađemo neki naročiti razlog, zbog koga bi država
trebala da i dalje podržava taj odnos. Razlozi, koji su nekada mogli postojati
protiv konačnoga i pravednog rešenja ovog servitutnog odnosa,
danas ne mogu i ne smeju da postoje u našoj narodnoj
državi . Osim toga od ovoga odnosa država nema nikakove koristi.
Taj je odnos do izvesne mere za državu čak i štetan, jer država ima da
plaća porez na (zapravo) tuđu šumu, koja je izdvojena samo za podmirenje
pravoužitničkih potreba. Osim toga država mora tu šumu da čuva,
njome da upravlja, a sve to bez ikakove protučinidbe od strane pravoužitnika.
Ode nisu opet izdvojene posebne gospodarske jedinice, snabdevanje
pravoužitnika ometa pravilno finansijsko iskorišćavanje državnih
šuma. S druge strane ni pravoužitnici bivših komuniteta ne žele dalje
podržavanje ovoga odnosa, što dokazuju njihove brojne predstavke. Ekonomski
položaj tih gradova sigurno bi bio jači i povoljniji, kad bi bili
pravi vlasnici šume, a ne samo trpljeni uživaoci njenog prihoda.


Što se tiče javnog interesa, to se ovaj može odnositi na proizvodnju,
raspodelu i potrošnju proizvedenih dobara, a tangira i socijalni
interes."" Bivši komuniteti sigurno su toliko zreli, da bi im se bez bojazni
mogli odstupiti izvesni delovi šuma na upravu i iskorišćavanje. S obzirom
na povećanu upotrebu i vrednost drveta i na popravljene saobraćajne
prilike postoje svi uslovi za jednu trajnu, intenzivnu i racionalnu šumsku
privredu. Nema dakle bojazni, da bi proizvodnja ovih
šuma opala, ako bi one prešle iz državnog poseda u
ruke bivših komuniteta. Naposletku, tu je i zakonski nadzor
državne upravne vlasti nad šumama javnog karaktera, kojim se, ako se
valjano vrši, mogu gradovi držati u granicama racionalnog i trajnog gospodarenja.
Ne zaboravimo, da su Imovne opštine nastale u mnogo nepovoljnijim
kulturnim, privrednim i političkim prilikama, pa su ipak bivšim
Krajišnicima ustupljene znatne površine tadanjih državnih šuma. U pogledu
proizvodnje sigurno ne će biti ugrožen javni interes. Naprotiv, u
javnom je interesu, da se ojača privredni položaj ranijih komuniteta.


Ni raspođela kao ni potrošnja proizvedenih dobara
ne bi bila ugrožena eventualnom segregacijom.
Znatan đeo šuma, što dolaze u obzir za snabdevanje pravoužitnika, izdvojen
je u posebne gospodarske jedinice, koje služe samo u označenu
svrhu.


*´ Bernh. Danckelmann: Spom. delo I., str. 65 i dalje.


37
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 40     <-- 40 -->        PDF

N a p o s 1 e t k u i socijalni interes, koji treba da počiva
na pravičnosti, zahteva, da se ovo pitanje, koje se povlači
preko pedeset godina, jednom okonča. Smatramo li pitanje bivših krajiških
scrvituta jednom celinom, to i socijalna pravda zahteva, da se i poslednji
feudni ostatak iz doba Vojne Krajine — a to su ova prava — jednom konačno
likvidira.


Postojanje ovih prava izvan svake je sumnje. Najveći
deo tih prava izvršavan je tečajem vremena. Stoga ne bi bilo
u interesu jedne oprezne i taktične državne politike
osporavati ta prava ili bez razloga odgađati njihov
d t k u p.


Zakon o šumama od 21. dec. 1929. nije predvideo otkup ovih servitutnih
prava. Odredba trećeg stava § 70 toga zakona ne može se odnositi
na ovaj slučaj. Novo uređenje državnih šuma u Bosni i Hercegovini,
opterećenih službenostima, ima se u smislu § 1S4_ istog zakona urediti
specijalnim zakonom. Analogno tome ima se, zbog nedostatka pozitivnih
zakonskih odredaba i za otkup servitutnih prava bivših krajiških komuniteta
doneti naročiti zakon.


Otkup servitutnih prava predstavlja složeno pitanje ne samo šumsko-
ekonomske, nego i pravne, agrarno-političke i socijalne prirode.""
Rešavanju ovakovih pitanja treba pristupiti s punim poznavanjem predmeta.
Da bi se osvetlila barem istorijska i šumsko-politička strana izloženog
problema, napisao sam ovaj rad, ostavljajući pravnu i agrarnopolitičku
stranu pozvanijima i za to nadležnijima. Po mome mišljenju ovo
je pitanje dovoljno objašnjeno, da bi se moglo pristupiti njegovom zakonskom
rešavanju.


IV) DOKUMENTI.


Svako izlaganje ima tek onda potpunu dokaznu moć, ako je potkrepljeno
verodostojnim argumentima. Stoga sam i dokumentovanju
ovoga rada posvetio naročitu pažnju. Postanak, razvoj i bitnost izloženih
servitutnih prava moći će se tek onda pravilno oceniti, ako upoznamo
tekstove reskripata i ostalih rešenja bivših vojnih vlasti. Tako ćemo lakše
osetiti i duh ranijih vremena pri studiju ovih pitanja. Zato je u dokumentima
i ostavljan raniji način izražavanja, sa svim osobinama ondašnjeg
stila.


U prvom sam delu neka najvažnija akta uneo u sam tekst, jer sam
to smatrao potrebnim zbog značenja samog dokumenta, a i radi boljeg
upoznavanja predmeta. Drugu čest dokumenata — moguće manje važnih,
ali ipak potrebnih — donosim u ovom posljednjem delu rasprave. Poredani
su hronološkim redom. Mogu poslužiti ne samo kao dokumenat
ovoj raspravi, nego i kao podaci za našu specijalno šumarsku, a i kulturnu
istoriju.


Ostaje još da se nešto rekne i o kvalitetu dokumenata."´ Sakupio
sam ih već poodavna, baveći se kao taksator Direkcije šuma u Zagrebu
ovim pitanjima. Zbirka saopštenih dokumenata nema pretenzija, da bude


´" I)r. A. Ugrenović : Zakoni i propisi o šumama i pilanama. Zagreb 1930.,
str. 113.
°^ Velika većina dokumenata, naročito korespondencijalnih, štampana ie iz
razloga štednje u zbijenoj formi, bez ikakovih promjena u sadržaju. — Uredništvo.


S8
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 41     <-- 41 -->        PDF

smatrana potpunom, jer je danas dosta teško, da ne kažem gotovo nemoguće,
doći do svih potrebnih akata bivših vojnih vlasti. Ali i pored
eventualnih manjih praznina u građi, iz saopštenih se podataka može
stvoriti dovoljno jasna slika o tim pravima. Po koji novi dokumenat
svakako bi bio od koristi, jer bi uneo nove svetlosti u neko pitanje, moguće
nedovoljno objašnjeno ovim radom.


Najstariji dokumenti (broj 1, 2, 3, 4 i 6) postoje u prostom prepisu
rukom ranijeg taksatora Direkcije šuma g. Jul. U 11 r e i c h a. Originali
tih akata nisu se mogli pronaći. Međutim iz teksta Ullreichovih prepisa
ostalih dokumenata, kojih se prepisi potpuno slažu s postojećim originalima,
do kojih sam došao i s kojima sam ih uspoređivao, može se izvesti
zaključak, da se označenim prostim prepisima može potpuno verovati.
I iz osobina jezika može se zaključiti, da je reč o zaista starim aktima.
Može biti, da bi se u bečkim arhivama bivšeg Ministarstva rata došlo i
do tih originalnih i još nekih drugih manjkajućih akata, ali to naposletku


— iz lako shvatljivih razloga — nije ni potrebno.
Ostali su dokumenti ili prosti ručni prepisi, ili litografisani raspisi
s faksimilom potpisa, ili overeni prepisi, ili naposletku originali. Kod
svakog je dokumenta navedeno njegovo poreklo, tako da se i na taj način
može oceniti njegova verodostojnost.


Dokumenat broj 1.
Broj 168-1771. 44-31


Izvadak iz Norme Marije Tereziie iz god. 1771., t. 15:


»Wird den Inwohnern dieser Communitat nicht nur der ruhige Posses ihrer
bisherig innehatoenden Grundstiicken, sondern auch der freie Genuss der iii đera
Militar gelegenen Wald:ungen gleich alliibrigen Granitzern eingestanden, welches sich
jedoch nur auf die eigene Erforderniss erstrecket, mithin điejemgen ausschliesset, so
sie zu Handel uiid Wandel oder anderer Beihilf abnehmen, als vorinfalls sie ]´nwohner,
sowie iiberhaupt wegen Conservation der Waldung die festgesetzte Waldordiiiing
genau zu betrachten, mitMn zuiri´ Brennen keine fruchtbare Baume zu fallen, sondern
vielmehr mit den haufigen Windfallen, oder anderen unfruchtbarem Geholze sicli zu
hedienen liaben werden.«


(Prema Ullreichovom prostom prepisu. To je prvi trag o postojanju ovih prava.
Ovo je rešenje sastavljeno u duhu tadanjih »Waldordnung«-a, kojma se zabranjivala
seča plodonosnih drveta zbog žirenja. Jedan dokumenat za istoriju iskorišćavanja
naših šuma.)


Dokumenat broj 2.


Auszug aus dem liofkriegsrathlichen ProtokoU Lit. .. folio 1713. vom Jahre
1779. (Nro. 2849—1779):


»... . so wie den neuen Ansiedlern, also auch den alten Communitatsbiirgern
hat das Bauholz zu Reparirung und neuen Herstellung ihrer schon habenden Hausern,
wenigstens derzeit noch, bis zu mehrern Aufnahme der belovarer Communitat otme
eine Waldtaxe zu erfolgen.« (Prema Ullreichovom prepisu.)


Dokumenat broj 3.


God. 1807. — Lit. .. 3173. — .. 2. — 49/5.


»Die zum Gratisholz und Eichlungsgenuss Bcrechtigten bleiben auch in Zukunft
von der Wald- und Eichlungstax befreit, da keineswegs die Absicht dahin gerichtet ist,
liiebei eine Neuerung eintreten zu lassen; dahingegen haben die Grenzprofessionisten


´^9
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 42     <-- 42 -->        PDF

riach dem Geist der bestehenden- Vorschriften fiir jenes Holz, welches sie fiir ihren
(iewerbsbetrieb gebrauchen und verarbeiten, vieder verschleissen, die Waldtaxs
allerdings zu erlegen.« (Prema UUreichovom prepisu.)


Dokumenat broj 4.


Broj 4953 od 14. nov. 1810.


»Die CommuTiitat Belovar wird durch das belovarer Oeneral-Coinmando auf
diese Vorstellung vorbeschieden, dass die Militarcommunitateii den Zweck fiir Handels
und Qewerbsleute liaben, folglich es -vveder nothig nocli thunlich sei, das Gebiet der
Gommunitat Belovar auf Unkosten der die beschwerlichen Militardienste leistenden
Grenzer zu vergrossern.


Wa´S die unentgeldliche Verabreicliung des Bautiolzes anbelangt, so wurde solclie
im Jalire 1764. nur den damaligen neuen Ansiedlern zugesicliert und l^ann nicht weiter
ausgedelmt werden.


Welches dem Varasdiner General-Commando zu errinern st.«
(Prema UUreichovom prepisu.) PidoU ni. p.


Dokumenat brci 5.


R. 2644 — 1818.
Seine Majestiit liaben mittelst Allerhothster Entschliessung vom 10. Juni 1. J.
auf den diesseitigen und hofkriegsrathlichen Vortrag iiber das Gesuch der Militar-
Communitat Belovar um^ Auflebung ihrer Freiheit von Bezahlung der Waldtaxe huldreichst
zu gestatten geruht, das die Hauseigenthumer dieser Communitat nacli dem
Wortlaute der Communitatsnorm voni´ Jahre 1771. auch ferner, von der Bezahlung der
Waldta´xe fiir das nothige Bauholz und fiir zehn Klafter Brenholz fiir jedeš Haus j.iihrlich
Trei bleiben; der Brigade wird diese allerhochste Entschliessung in Bezug der diesseitigen
Verordnung von 30. April 1818. R´. Nro. 921. mit dem zur weitern Kundmachung
bekannt gegeben, dass nach dem herabgelangten hohen hofkriegsratlichen Reskripte
vom 16. Juni 1818. .. 3096:


1. Diese Befreiung, um mit 10. .luli 1. J. als dem Tage der Allerhochstcn Entschliessung
eintrete, und sonach den wirklichen Hausbesitzcrn in Belovar die Anweisun,;
auf das erv/iesene nothige Bauholz, und auf 10 Klafter Bremiholz jahrlich taxfrei unter
der Controlle des Feldkriegskommiissariats zu geschehen hat.
2. Ober diese Anweisungen, welche auf Besttittigung des iVlagistrats zu ertlieilen,
und das Feldkriegskommisiiriat einzusehen hat, nicht nur von letztern und von dem
Warasdiner Waldamt ein Vormerkbuch zu fiihren komme, In welches die Hauser
zahlweise einzutragen und die Anvveisungen vom Fali zu Fali vorzumerken sind.
Uberhaupt aber sei hiebei jede Gelegenheit zu Unterschleifen und IVlissbrauchcn
zu bese´itigen, auch darf kein Hauseigenthiimer das angewiesene Holz ohne Anweisung
der Stamme vom Waldamte fallen, und es ist jedem die genaue Beobachtung der
Oesetze der Forstpolizei und Forstkultur cinzupragen, widrigens der Uebertreter der
festgesetzten Strafe unterzogen wird.


3. Obrigens sind weder die Communitats-Kanzleien noch die Communitats ..amten
und die iibrigen unbehausten Einwohner von Belovar von Bezahlung der Waldtaxe
fiir das iiotige Brenholz befreiet, auch konnen die Grenzgerneinden weder fiir die
Einwohner, noch zur Fallung des Brenholzes zu einem Holzdepot gezwungen werdeii,
sondern sie konnen bloss aufgefordert werden, zu ihren eigenen Vortheil, der zum
Bestand der Gemeindekassen mehrere Klafter Brenholz zu fassen und nach Belovar zum
Verkauf zu fiihren, zwang darf hier durchhaus nicht angewendet werden.
Agram ami 3. ,IuH 1´818. Radivojević mp., Fldmlt.
(Prema običnom prepisu, koji se nalazio medu ostalim vojno-krajiškim aktima.)


40
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Dokumenat broj 6.


Broj .. Nro 4681 — 4. Dez. 1«30.


Den behausten Insassen der Communitat Belovar und Ivanich, die zur Zeit aut
uiientgeldlichen Holz- Bezus iioch Anspruch haben, darf, wegen des Hauserbauens, der
nun mehr nur aus solidem Materiale stattfinden darf, nur soviel Bauholz angewiesen
werden, als zu jenen Hatisbestandtheilen, deren Herstellung aus solidem Materiale
unthunlich ist, als z. .. zu Dachstiililen, ... boden, Tliiir und Fensterstocke u. s. \v.
unumgiinglich nothig ist.


Da ferner die waldtaxireic AnweisuuK des Bau- und Brennholzes fiir die liausbesitzer
in Belovar und Ivanich ... . auch keine freie Communitat der Militar Grenze
in dieser Art begiinstigt ist, so ist ein wohlerwogcnes Outachten zu erstatten, ob es
nicht an der Zeit ware, die Aufhebung dieser Begiinstigung a. .. Ortes in Antrag zu
bringen.« (Prema Ullreichovom prepisu.)


Dokumenat broj 7.


Copia R. 3463.
Da sowohl die beiden Warasdiner Grenz Infanterie Landes Regirneuter als a´ucli
die Brigade selbst bestattigen, dass die behausten Inwohner zu Belovar und Festung


Ivanić grosstentheil arm seien, und zum Absatze ihrer Produkte \venig Gelegenheit
haben, so hat der kk. Hofkriegsrath mittelst Hohen Reskripts vom 4. Juni 1831. .. 1979
zu entscheiden gerucht, dass es bei dem diesen Inwohnern mit dem am 3. Juli 1818.


R. 2644 bekanntgegebenen Hoheu Reskripte von 18. Juni d. a. .. 3096 zugestandenen
Begiinstigung des Waldtaxfreien Bezuges von 10 Klafter Brennholz fiir jeden Hausbesitzer
iahrlich noch ferner verbleiben ......, nur dass allen denselben aber das
liegende gipfeldiirre und sonst beschadigte Holz, \vozu sidi keine Abnehmer gegen
Erlag der Waldtaxe einfinden, in den Grenzwaldungen anzuw€isen sei.
Was das Bauholz betrifft, so darf solches den Hausbesitzern der besagten beiden
MiUtar Communitaten gemass Hohen hofkriegsriithlichcn Reskripts von 4. Dezember
1830. .. 468´1 nur zu solchen Bestandtheilen angewiesen werden, welche nicht aus
solidem Materiale hergestellt werden konnen.


Die Brigade wird von dieser Hohen "VVeisung zur Verstandigimg der beiden Regimenter
und Communitaten, dann die NVald-Directioii in Petrinja auf die Vorstellung
vom 20. Marz 1831. Nro 929. datm zu eigenen Wissenschaft hiemit- in die nothige
Kenntnis gesetzt.


Agram am 19. Juni 1831.
Im Namen des Commandirenden Br. v. Corbey m. p. Gmr.
An die Brigade zu Belovar
Praes. den 26 Juni li831. .. Nro 2065. (Prema overenom prepisu).


Karakterističan je izraz »dass die behausten Inwohner zu Belovar und Festung
Ivanić grosstentheil arm seien, i t. d.« Iz ovoga jasno sledi, da je reč o siromaštvu,
slabom materijalnom stanju. I kasniji izraz »bediirftig« srne se tumačiti samo u ovom
značenju i ni u kom drugom.


Dokumenat broj 8.


.. 820. Abschrift.
In dem Anbetracht, dass zu Folge der Eingabe vom 28. November v. J. R. 6021
die Vermogens Verhaltnisse der Hauseigenthumer der Komrnunit.aten Belovar und
Ivanić, welchen in den Jahren 1818 et 1821 die allerhochste Konzession zum freien
Holzbczuge bestiittigt worden ist, gegen die Jahre sich seither nicht nur nicht verbessert,
sondern sogar verschlimmert haben, dass es demnach jedenfalls dermal noch
nicht an der Zeit w.are, in Gemassheit der Andeutung des Reskriptes .. 4681 vom


4.1
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

4. Dczcmber 1830 die erneuerte beSttJltigte Begiinstigung des freien Holzbezugcs die
fraglichen Kommunitatsbewohner zu beanstandeii, eriibriget allerdings nichts anderes,
als es nach dem vereinteii Antrage der Unterbehorden und des Oeiieralkommandos auch
fernerhin auf die Dauer der beriihrten ungiiiistigen Verhaltnisse der Bewohner der
gedachten Komrnunitaten darm unter Beobachtiing der nothwendig gewordenen Modal´itiiten
bei der in Rede stehendeii Begiinstigung zu belassen.
Es haben demnach fortan in Oemassheit des Antrages des Oeneralkommandos
und mit Hinblick auf die Reskripte vom 18. Juni 1818. .. 30%, vom li2. Aprl 1821. ..
1693, vom 4. Dezember 1830. .. 4681´ vom 4. Juni 1831. .. 1979 und vom 31. Oktober
1841. .. 4691 die bediirftigen behausten Insassen der Kommunitiiten Belovar uKd Ivanić
den waldtaxfreien Brennholzgenuss, dann die An\veisung jenes unumganglich nothigen
Bauliolzes zu geniessen v/elches zu solchen Hausbestandtlieiten gehort, die nicht aus
solidem Material liergestellt werden konnen.


Da jedoch die Kommunitatsbewohner in ihren Begiinstigungen wegen des Brennholzes
unmogHch besser als die konskribirten Grenzer geliadten sein konnen, wie es
auch selbst in dem Sinne des von ihnen bei den friiheren Verhandlungen in Beruiurig
gebrachten, § 15 der Norm von 1. April 1771 liegt, den Orenzern aber nur der freie
Bezug des zu ihrem eigenen Bedarf erforderlichen Brennholzes zugestanden ist; so
kann bei Erfolgung des Brennholzes an die fraglichen Communitatsbewohner aucli
nur von jenem Quantum unter 10 Klafter die Rede sein, womit bei gehoriger Wirtschaft
die Deckung des eigentlichen Bedarfs nach der Versciiiedenheit der Familien erzielt
\verden kann. In diesem Anbetracht und zur Be´sedtigung jeder Veranlassung zu Missbrjiuchen
und Unterschleifen ist die Einleitung zu treffen, dass die Magistrate der
gedachten Komrnunitaten jiihrlich in einer eigenen Eingabe die zum Holzbezuge bcrechtigten
Hausbesitzer mit der Angabe ihres Standcs, ihrer Btschaftigung und ihres
Erwerbes, dann des erforderlichen Holzgantums namentlich ausweisen, \vo´bei das
bisherige Ouantum von 10 Klafter als Maxirnum anzunehmen erscheint. .


Diese Eingaben sind sodann von der Brigade zu untersuchen und dem Oeneralkommando
zur Genehmigung vorzulegen, wornach kiinftig die Waraisdiner Grenzlegirnenter
kein derlei Gratisholz ohne Bewilligung des General-Commandos erfolgen
durfen.


Ebeiiso sind die hierbei in Anspruch kommenden Warasdiner Regimenter anzu\
veisen, in den iahrlichen Wald Relationen das fiir die genannten Kommunitatsbewohner
unentgeltlich angewiesene Holz vermittels der dieser Relation zuzulegenden Auswei3e
uber das gegen, Bezahlung und gratis angewiesene Nutz- und Brennholz genau ersichtlich
zu machen. Obrigens ist sich bei Anweisung des Brennholzes fiir die fraglichen Communitatsbewohner
nach Analogie des § 86. der Forstinstruktion, riicksichtlich des
Bauholzes aber genau nach der Vorschrift der obgedachten Reskripte zu benehmen, in
dieser Beziehung keine neue bisher nicht bestandene Beliistigung, welche bei umsichtiger
Austheilung vermieden werden kann, zu vcranlassen und jedcntalls zugleich
die Deckung des eigenen iirarischen und Gemeindebedarfes zweckmassigst zu
beriicksichtigen.


Die Beilagen des Eingangs gedachten Berichtes werden dem Generalkommando
hierneben zur weiters ensprechenden Verfiigungen zuriickgestellt.


Wieii am 28. Februar 1843. Mensdorf m:. p., Fmlt.


An das k. k. vereinte banal-warasdiner Karistadter General-Commando in Agram.


(Prema litografisanom prepisu. Pored toga postoji i overen prepis ovoga reskripta,


potvrđen po otpravništvu zem. Finans. ravnateljstva u Zagrebu.)


4:2


ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Dokumenat broj 9.


.. Nro. 670, 725, 772.


An das k. k. hohe Gouvernement in Agram.


In Betreff der vom "VVarasdiner Kreutzer 5-ten Grenz Regimente beantragten
Aufhebung des den bediirftigen Insassen der Militiir Comimunitaten Bellovar und Ivanić
zu ihrcm eigcnen Bedarfc zukommenden waldtaxfreien Holzbezugcs, welcher hinsichtlich
des Baumaterials »uf die aus solidem Materiale nicht herstellbaren Hausbestandfheilen,
beziiglich des Feuerungsstoffes aber auf das Maximum von jahrlichen 10 Klafter Brennholz
beschrankt ist, wird in Befolg des hohcn Erlasses vom 2´8. August 1. .1. 0. S. 8114
von der Brigade nachstehendes Outachten mit Anschluss der diessfalligeii Ausserungen
des obbesagten Regiments vom 20. v. .. V. 8453/3539 dann des Set. Georger 6-en Grenz
Regiments vom 2, und 28-en v. .. V. 10.100 F 10.969 gehorsamst abgegeben.


Aus diesen Vorlagen gelit nicht hervor, dass bei der Stellung der Antrage oder
forstmunnischen Anweisung des Holzes von den einsclilagigen allgemeinen, oder von
den im Kingangsgedachten hoiien Erlasse angefiihrten speziellen Norrnen a´bgewiclien
wiirde.


Dagegen ergibt sich:


a) Dass der Taxwerth dieser Holzabgabe seit dem Jahre 1843. u. z. beira Kreutzer
Regimente bis einschiiesslicli 1855. fiir die Ivaničer Bewoliner 19.535 fo 38 kr., dann fiir
die Insassen der einen Hiilfte von Bellovar 5.336 fo 12 kr., und fiJr die andere Halfte der
letztgenannten Oommunit.lit beim St. Georger Regimiente, velches bei Einrei´chung seiner
Nachweisung den Abschluss pro 1855 noch nicht bevvirken konnte, bis einschliissig
1854 — 3,446 fo 58 kr. folglich im ganzen znsammen 28.318 fo 48 kr. betriigt, welche dem
Aerar entgangen sind.


b) Es hat seine Richtigkeit, wie das Kreutzer Regiment sclion in seiner friiheren
Anfi-age vom 20. .luni 1. J. V. 5845/2372, ansagte, in den Regiments Bezirken nach den
bestehenden Vorschriften, nur die zum gemeincn Grenzstande gehorigen Handels- und
Gewerbsleute zu ihrem: eigenen hausslithen Bedarfe auf gratis Holz Anspruch haben,
alle iibrigen zum gemeinen Grenzstande nicht zahlenden Grenzbewohner aber von diesem
Bezuge ausgeschlossen sind, \velchen mit Ausnahme der einen eigenen Waldbesitzende
Communitat Petrinia, keine Bewolmer einer der sonstigen in der krdatiech slavonisciren
Militar Grenze vorhandenen Communitaten geniessen.


c) Eerner dass bei dem Prinzipe der Gleichberechtigung, \velchem eine gleiclie
Belastiing zum Grunde liegt, eine vorzugsveise Begiinstigung der Communitatsinsassen
bei Mangel besonderer Motive als unbegriindet, mithin die Aufhebung einer sblclien ..vorzugung
als zeitgem-ass ersclieinen miisste.


d) Endil´ch ist nicht zu widerlegen, dass die Kommunitats Insassen zu den Forstkulturen
der Regimenter nichts beitragen, deren in der Niihe von Bellovar und Ivanić
liegende Waldungen — die bei der vormaligen Pl.anterwirtschaft plan = und regellos
ausgebeutet ^vurden — mehrentheils in einer kostspieligen Schonung gehalten \verden
niii´ssen, v/iihrend die Forsteinkiinfte zur Deckung der Waldad´ministrationskosten unzulanglich
sind.


AUein es kommt andererseits auch in billigen Betracht zu ziehen u. z.:


Ad a) Dass der Taxwerth, welchen die in Rede stehende Holzabgabe betriigt,
schon in den friiheren Verhandlungen in Anschlag gebracht, gleichwohl aber dieser
Gratisbezug in Riitksicht der dafiir sprechenden Griinde vermog des hohen Erlassss
vom 14. Miirz 1843 R. 1516 dennoch -vveiters beibelassen worden ist; dann dass die Aufhebung
ienes Genusses eben die diirftigen Gommunitats Inwohner besonders in dernialigen
schweren Zeite hart treffen, und nach der Ansicht des Set. Georger Regiments,
welches den seit der Verleihung der gedaehten Bezugsrechtes im Wesentliehen keinesvv´egs
sich gebesserten Fortbestand der Vermogensverhaltnisse der besagten Insassen


43
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

eikannt, bei der schon seit mehreren .lahren fruchtlos vorgestellten Unzulanglichkeit des
Fcrstpersonals zu Holzschweiidungen Anlass geben wiirde, die man zu verhindern nicht
vermochte, und welche eineii cbeti solchcn \.... nicht grčsseni Nachteil brachten als
der ad a ´/. bemerkte Entgang- der Waldtaxe fiir den gratis Bezug betriigt.


Ad b) u. c) Das´o die Kommuiiitats Insassen nicht gleiche Lasteii so wie der genit´ine
Grenzstaiid in den Regimentsbezirken tragen, ist nicht ihre Schuld, sondern es
liegt der Orund darin, dass man den Kommunitaten gegeniiber der gemeinen Orenzer
einige namhafte Erkichterungen seit jeher zugestehen musste, unr den in darlei Orten
befindiichen Handels und QewerbsleuteTi als solchen die Subsistenz und dadurch zugleich
in den Grenzlanden die Befriedigung der Lebemsbediirfnisse leichter moglich zu
maclicn, "vvelche durch Industrie und Handelsartikeln gedeckt werden.


Derart ist daher schon durch die Oesetze wegen des verschiedenen Zweckes der
/VlilMar K´ommunitaten und des gemeinen (Irenzstandes zwischen diesen beiden eine in
der Notwendigkeit bedingte Ungleichlieit der Belastung und der Berechtigung festgestellt,
folglich der Grundsatz der Oleichberechtigung nicht anwendbar, sondern in der Militar
Grenze die ausnahmsweise Stcllung der Kommunitaten ijberhaupt ebcnso gesetzlich als
unvermeidlich begriindet, iudem sonst Handel, Gewerbe und Industrie nicht gefordert
\\erden konnten.


Inde.ssen leisten die Kommunitaten und insbesonderc die obgenannten zwei, welclie
sich in der U´arasdiner Brigade befinden, immerhin ali dasienige, was ihnen die Vorschriften
auferlegen und zwar namentlich tragen sie die Last der Vorspann — sowie
der Stellung zum Militar insoweit es sie trifft — dann jene der unentgeltlichen Einquartierungen,
die bei Truppenmtirschen, Konzentrierungen und sonstigen Gelegenheiten sich
oft ergibt, auch manchmal liingcre Zeit dauert, und auf eine grossere Anzahl Militars
sich erstreckt. Sie erhalten sich selbst, indem sie ihre sammtlichen Auslagen ohne Beihilfe
des Aerars bestreiten, welches iiberdies von den Kommunitaten noch ein verhiiltnissmassig
bedeutendes Kontributions Pauschale alljahrhch empfangt, mithin schon
dadurch fiir die mindern Leistungen der Kommunitats Insassen gleichsam entschiidigt ist.


Was den vom Kreutzer Regimente gezogenen Vergleich der letztern zu den in den
Regimentsbezirken vorkommenden Handels- und Gewerbsleuten anbelangt, so muss man
bemerkfcu, dass diejenigen von diesen-, die zum gemeinen Grenzstande gehoren, denselben
gleich der. gratis Holzbezug ebenfalls geniessen; die iibrigen sind ohnehin besserstehend,
lulglich bemittelte, mitunter selbst wohlhabenđe Leute, wahrend der in Frage gestellte
Holzgenuss in den Kommunitaten nur den bediirftigen behausten Insassen zusteht.


Nach dem Vorangeliihrten diirfte also đerselbe sowohl den Grenzern als den in
Kegiments-Bezirken befindiichen Handels- und Qewerbsleuten gegeniiber noch weiters
statthaft erscheinen und auch gegeniiber den anderen Kommunitaten durch die Armuth
des grossten Theiles der Ivaničer und Bellovarer Insassen als motiviert sich darstellen,
indem solche schon zur urspriinglichen Verleihung des nun angefochtenen Zugestandnisses
den Grund gab, und ihre Ursache theils in der den Handel und die Gewerbe
keines\vegs begiinstrgenden isolierten Lage, theils in den durch die Wirren des Jahres
IS48 herbei´gefiihrten allgemeinen Umschwunge der Dinge hat. In folge dessen vermehrte
sich die Klasse der diirfti´gen und die Ansprii´che der einzelnen, die friiher unter dem zugestandenen
....... sich hielten — erhohten sich bis auf solches, gleich wie hierin
seme Erklarung auch der Umstand fiihren mag, dass der erorterte Holzbezug seither
sich beđeutend vergrossert hat.


Ad d) Ist zu bemerken, dass die Kommunitats Insassen auch friiher, so \vie jetzt,
die in vorstehenden Eroterungen ad b) und c) erwahnten Lasten tragen und zu den
Forstkulturen der Regimenter zwar nichts beisteuerten, aber dennoch jenen Genuss aus
anderen oborwahnten Griinden erlangt haben; ferner dass der Forstbestand desselben
beim St, Georger Regimente in foTStlicher Beziehung gar keinen Anstande unterliegt,


44
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Lind dass ein sol´cher, insowei´t ihn das Kreutzerregiment erhebt, dadurch schon als beseitigt
zu betrachten sein kann, wenn der mehrerwahnte Holzbezug nur in der durch
die Normen angedeuteten Beschrankung auf das unumgSngliche Minimum des Bedarfes
uiid init strenger Beobachtiing der forstlichen Directiven stattfindet, \vonacli — insofern
das lirtorderniss iJberliaupt tiicht oder bloss in der Niihe nicht zu decken ist, sich aucli
mit einem mind´ern Ouantuni und Ouale, sowie mit einem weitern, wenn nur in gesetzlicher
Entfernung befindlichen Anweisungsplatze begniigt werden muss.


Die VValdadministrationskosten und unter diesen aucli der vom Kreutzer Regimente
angeregte kostspielige Aufwand ftir die Schonungcn, werden niciit allein zu decken,
sondern Mocfi cin erklahrlicher Uberschuss fiir das Aerar zu erlangen sein, wenn man die
Waldungen durch wi-ssenschaftlichen intensiven Betrieb auf den hochstmoglichsten Ertrag
zu bringen iracliten wird, wodurch dann die grosstthunlichste Rentabilitat sich von selbst
ergibt, \vobei man sich auf das diesfalhge Gutachten vom 8. v. Mts. Nro 435 zu berufen
erlaubc


Man muss es daher dem holien Ermessen anheimsteilen, ob die beantragte Aufhebung
der Allerhochst zugestandenen frilglichen Begiinstigung jetzt angemessen sein
kdnne, wo in Riicksicht der harten Zeit zur Linderung des dadurch herbeigefuhrten
Nothstandes die angestammte Milde des Alierhochsten Herrs´cherhauses, sowie der allgemoin
rege (jcist der Humanit´it allscits thatigst wirkt.


Beilovar am 19. November 1655.


Cordier m. p., Gm. Dollhopf m. p., Obit.


(Prema prostom starom prepisu. Bio priložen aktu Varaždinske brigade .. Nro.
196 — 1856 — dokumenat broj 11).


Dokumenat broj 10.


.. k. Landes General Comraando in Agraim. Section I., Abtlg. .., Nro .052.
.. die k. k. Varasdiner Grenz Truppen Brigade in Beilovar.
In Beriicksichtigung der von der Brigade mitteist Berichtes vom 19. November


V. .1. .. Nro 670, 725, 773 dargestellten eigenthiimlichen Verhiiltnisse und Verpflichtungen
die beiden Milit´ir Coinmunitaten Beilovar und Ivanić, Iiat das hohe Armee Gber Commando
laut Reskripts ddtto 26. Februar 1856 S. 1/8 Nro 874 nach dem motivirten Antrage
zu Folge der mit der hierstelligen Verordnung ddtto 3. Juli 1818 R. 2644 und . Mai
1821 R. 1939, bekannt gegebenen Alierhochsten Entschliessungen genehmiget, dass den
besagten Kommunitiits Insassen unter Beobachtung der in den berufenen und in der
Verordiumg vom 19. .luni 1831 R. 3453 angedeuteten und festgesetzten Beschrankungen,
der freie Holzbezug au´ch ferner belassen bleibe.
Weil ubrigens aus den hieneben zuriickfolgenden Nachweisungen des Kreutzer und
St. Georgen Grenzregiments iiber das aus ihren Waldungen an die Insassen der besagten
Kommunitiiten gratis erfolgte Holz hervorgeht, dass mit den angewiesenen Holzartikeln
aber nicht wirtschaftlich umgegangen \verde, und diese Insassen auch mit einer geringern
Anzahl Klafter Brennholz, als die fiJr jedeš Haus bis nun mit jahrlchen lOi Klaftern zugestandene
Ausmass das Auslangen finden diirften, wenn dieselben nur zweckmassige Eiiitheilung
und Heitzung nach Massgabe des Kaltegrades befolgen, ntimlich das Holz klein
hacken, und in drei Theile sagen lassen wiirden, so konne kommissionell unter Untervveisung
der Brigade noch gehorig in Erwagung zu ziehen, wel´che Modifizirung in dem
bisherigen Erfordernisse des den gedachten Kommunitats Insassen zu erfolgenden gratis
Brennholzes mit Riicksicht auf den unumganglichen Bedarf und die Zahl der uirklich
bediJrftigen Hauser und Beschaffenheit der Familien angezcigt erschiene, und eintret^n
konnte, woriiber sofort mit Hinblick auf die Bemerkungen der hierstelligen Verordnung
vom l´O. November .41 R. 6)276 die Resultats Nachweisung vorzulegen und darauf liin


45
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

zuwirken sein wi´rd, damit iedenfalls die seit dem Jahre ri8i48 auffallend gesteigerten
Beziige zum Theile mehr als doppelt iiberschreiten, zvveckmassig restringirt \verden.
Agram am 6. Marz 1856.
Im Namen des Kommandierenden .. (ieneralen
(Prema prostom starom prepisu). Simbschen m. p., Fmlt.


Dokumenat broj U.


Varasdiner Qrenz Truppen Brigade. .. Nro V96.
An das Varasdiner k. k. Creuzer Orenz Regiment .
Welche Entscheidung in Betreff des den bedtirftigen behaustcn Kommunitats Iiisassen
zu ihrem eigenen Bedarfe zukommenden, hinsichlich des Baiimaterials auf die
aus solidem Materiale nicht herstellbaren Hausbestandtheile, im Belaiig des Feueningsstoffes
aber auf das Maximum von iatniiclien 10 Klafter bescliiinkten \valdtaxfreien Holzbezuges
Nvegen dessen Fortbestandes uiid Restringirung mittelst des lioheii Armee Ober
Commando Reskripts vom 24. v. .. S. 1./8. Nro 874, erfolgt i´st, liievon gescliieht die Mitteilung
durch Anscliiuss einer Abschrift von der hohen Landes General CommaTido Instnvktion
vom 6. d. .. S. 1./.. Nro 1052.
Indem hiemit der Bericht von 20. Oktober 1855. V. 8453/3539 seine Eriedignung
erlialt, folgt zugleitli von dem derselben zum Grunde gelangten, in der obgedachten
Aniage in Berufung gezogenen hierseitigen Vortrage vom 19. November v. J. .. Nro 670,
725 u. 772 die Kopie mit, woraus die den Ausschlag gebenden Motive zu crsehen sind,
und wird hierseits nocli folgendes zur Nachachtung und weiters entsprechenden Veraiilassung
angefiigt.
Der gedachte Holzbezug hat bloss fiir die dazu Bercchtigten und uur mit der in
der gegenvk´artigen liolien Verordnung so wie in den darin angefiihrten Normen bedingten
Beschr.´inkung auf das unumgangliclie Minimum des Bedarfes stattzufinden; auch versteht
es sich von selbst, dass die forstli´chen Directionen zu beobacliten kommen, \vonach —
insofern allfalls das derartige Erforderniss iiberliaupt niclit voUkommen, oder bloss in
der Niihe nicht zu befriedigen thunlicli ist — sich auch mit einem minderen Ouantum
und Ouale, so wie mit einem weitern wenn nur in gesetzlicher Entfernung befindlichen
Anvveisungsplatze begniigt \verden muss.
Es liegt ferner in der Natur der Sache, dass die Anspriiche der Kommunitatsinsassen
vor jenen des Aerars, đer GrenZ Gemeinden und der Grenzer nicht wohl
©inen Vorzug finden konnen, gleich wie sonst iiherhaupt nach dem Vorangedeuteten eine
etwaige iibertriebene Heiklichkeiit nicht gestattet werden darf; jedoch ist anđererserts
die Ervvartung zu hegen, dass auch iene durch die Umstande und durch die Voršchriften
nicht gebotene Beschrankung so \vie jene nicht als notwendig bedingte Erschwerung
des in Rede stehenden Holzbezuges allseits thunlichst vermieden werden wird, indem
mir eine gehorige Reglung desselben mit der uber dessen Fortbestand um erflossenen
hohen Entscheidung bezweckt ist.
Damit iibrigens nicht allein das Interesse der Bezugsberechtigten sondern hauptsiichlich
auch jenes des Aerars so wie der betheiligten VVarasdiner Regimenter gehorig
gevvahrt sei, und weil dieser Gegenstand ein administrativer sei, welcher nebst dem
Waldwesen auch in das Baufach einschljigt, so glaubt man dass der nachstehend angcdeutete
Vorgang angemessen \varc.
Es .solite niimlrch bei der von Seite jedeš Magistrates allitjhrlich im Sommer
stattfindenden kommissionellcn Aufnahme der Holzerfordernissc, wobci nach Vorschrift
bloss die bediirftigen, namli´ch die sonst unbemittelten behausten Insasseii beriicksichtigt
v,-erden diirfen, auch von Seite des betreffenden Regiments ein Administrations Offizier,
čann von der Bau und von der Forst Branche je ein Individuum interv´eniren.
Diese gemischte Kommission h-atte die Aufgabe, von der wirtschaftlichen legalen


46
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Verwendung des zuletzt bezogenen Holzes sich zu iiberzeugen, indeni nach Anhandgabe
der dermabgen hohen Anordiiung auf die wirtschaftlichste Gebahrung stcts zu haltcn,
solche vom Magistrate der Kommunitats Insassen gleich jetzt wolil einzuscharfen uiid
jede Unwirtschaft so wie jeder Missbrauch oder unbefugter Verkehr mit diescm ..teriale
allenthalben und iederzeit streng hintanzuhalten kommt; sonach ware der nachsle
Bedarf aufzuiiehmeri.


Solcher miisste hinsichtlich des Bauholzes auf die aus solidem Ma^eriale iiiclit
lierstellbareti Hausbestand´tlieile beschrankt, zugleith aber darauf Bedacht genommen
W´erden, ob das angesprochene Ouanitum und Quale zu dem vorgelegten Zwecke
wirklicli notwendig. auch nach den Forstnormen abgebbar. dann die Tliuiilichkeit des
Bezugs so u´ie der Verwendu´ng, und jene der zeitgerechten Baufiihrung iiberhaupt durch
die vorhandenen Mittel gesichert ser.


In Ansehung des Feuerungsstoffes ist die AnzahI vcii 10 Klaftern mir aJs hochstes
Ouantum festgesetzt; diese Ausmass muss jedoch mit Riicksicht auf die AnzahI und
Beschaffenheit der erforderlichen Feuerstellen. auf die Seelenzahl und sonstigcn Vcrliiiltni´Sse
der betreffenden Famjlien, dann auf die gegenvvartig angeordnete strenge
WirtschaftHchkeiit derart genau restringirt werden, dass nur das hiernach unumganglich
Nothige in Antrag komme.


Da der Gratis Bezug nur fiir den eigenen Bedarf der behausteii Kommunitats
Insassen zugestanden ist, iiisoweit sie zum Ankaufe oder zum Bezuge gegen Entrichtung
der Waldtaxe die Mittel nicht besitzen, so braucht wohl nicht erinnert zu werden, dass
a!le iiber die bezeichnete Bcrechtigung hinausgehenden Anspriiche, rnithin au´ch die
Erfordernisse fiir Gewerbe von der hier besprochenen Aufname auszuschliessen sind.


Die Beistimmung welche behauste Familien als bediirftig, daher als bezugsbtrechtigt
zu betrachten und nach der grossern oder mindern Bedtirftigkeit entweder
rnit Bau und Brennholz, oder nach Umstanden nur mit der ersten, in grcssen Bedarfsfallen
uiierschwinghchen Materialgattung zu bcdenken wareii, kann vom Magistrate mit
Bei´ziehung der Auss´chussmiiner, der Viertelmeister oder sonstiger Vertrauensmanner,
so wie es bci Beurtheilung der Bekenntnissc zur Bemcssung der Einkommcnsteuer
geschieht, mit Erwagung der Vermogens Verhaltnisse unparteiisch zu ermittein und
gewissenhaft anzutragen.


Der diesfallige kommissionelle Befund hiitte der obgedachten mit der Aufname des


Holzbedarfes zu betrauenden Kommission als Anhalt zu dienen,- um auf đessen Orunđ


dann an Ort und Stelle das Quantum und Oualle der Erfordernisse spcziel und genau zu


erheben, sofort sOlche unter eigener Fertigung in die betreffende Consignation


einzutragen.


Diese kiime dann sammt dem vorerwahnten Befund vom Magistrate nach eigener


Priifung und Bestattigung jener der Brigade zu unterziehen. sonacli von dieser dem


betreffenden Regimente zuzumittein, um mit den jahrlichen Fallungs Eingaben hohen


Orts zur Genehmigung eingesendet zu werden, wie diess auch bisher geschah.


Ober die Angemessenheit des vorđetaillirten Verfahrens dann ob dadurch der


liolien Orts vorgezeichnete Zweck zu erzielen, oder etwa andern und welche Modalitaten


zu beobachteii waren, dann ob zur Ermittlung der letztern, insofern es darauf allfalls


ankommen solite, demnach die hochangedeutete kommissionelle Bcrathung stattzu


finden hatte.hieruber wolle das Regiment mit genauer Beachtung der in der zulicgenden


hohen Entscheidung angefiihrten Normen das eigene wohlerwogene motivirte Gutachten


thunlichst bald anher abgeben, um´ sofort — da unter Einem die gleichmassige AVcisung


auch dem St. Georger Regimente und den beiden Communitats Magistraten zugeht, auf


Grund des Ergebniss-es rechtzeitig die hohere Entscheidung einholen, oder das sonst


Entsprechende veranlassen zu konnen.


Bellovar am 27. Miirz 1856. Cordier, Gm. Dollhopf, Obit. .


(Prema originalnom aktu.)


4:7


ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Dokumenat broj 12.


.. k. Laiides General Commando in Agram. Section I., Abthlg. 6, No 6547.


An die k. k. Warasdiner Grenz Truppen Brigade in Belovar.


Mit dem uiiiterm .. Marz 1. ,1. Section I. Abthlg. .., No 1052 iiitimirten hohen k. k.
Armee Ober Kommando Reskripte vom 24. Februar 1. ,1. ./8 Nro »74 wurde die fernere
Belassutrg der den behausten lnwolinern der Militar-Communitaten Belovar und


Ivanić zugostandenen Begiinstigungen des waldtaxfreien Holzbezuges unter genaue.sten
Jieobachtung aller jener, von der Brigade gehorig zu kontrollierenden Modalitaten und
BeschrJinkungen auf die Dauer der geschilderten ungiinstigen dermahligen Verhaltnisse,
be\villiget, welche in den berufenen friiheren diesfalligen Verordnungen detaillirt verzeichnet
und festgestellt worden sind.


Es kami sicli dalier nur noch um die Ermittlung des Holzbedarfes nach dem
\virkliclien uiiumganglichen Erfardernisse uind um die Ober\vachung der Gebahrung mit
diesem Erfordernisse zur Hintanhaltung von Missbrauclien und Unterschleifen handeln,
ist welcher Hinsicht die von der Bri´gade untern 27. Marz d. J. No 1% getroffeue Vertiigung,
wovon mit dem Berichtc vom 22. Mai I. ,). .. N. 316 eine Abschrift vorgelegt
wurde, in Hinblick auf die Andeutungen des vorne zitirten Reskriptes im AUgcmeinen
ctnsprecheud erscheint.


Da bei dem Ba´uholze zugleich nach der technischen Einfiihrung hinreichend
genau beurteilt werden kann, auf wie lange Zeit durch die HolzanweJsungen das betreffende
Bauobjekt seine Bedeckung erlangt, so wirđ es gemass hohen k. k. Armee-
Ober Kommando Reskriptes vom 15. d. Mts. S. 111. Abthlg. 8 Nro 43´50 nur darauf
ankommen, dass die Behorde durch die gehorige Voimerkung der angewiesenen Sortiments
und der Dauer derselben zugleicli iedesmal die Evidenz svch angelegen halten,
his zu welchem Zedtpunkte, z. .. auf 10—20 Jahrc fiir das namliche Objekt eine \veitere
11olzan\veisung nicht mehr stattzufinden hat.


Was die Bemcrkung der Grenz Wald Direction in ihrer Ausserung von 2. .Tuli


1. J. betrifft dass die meisten Bezugsberechtigten keine Zugkrafte haben, um sich den
angewleseneTi Holzbedarf aus den Waldungen đer beiden Warasdiner Grenz Regimenter
zufiihren zu kčnnen wodurch mit den gratis Anweisungen Missbrauche getrieben
v.´erden, so w.aren nicht mir die §§ 1. und 130 der Forst Instruction in Erinnerung
zu bringen, sondern auch, venn ein derartiger Missbrauch vvahrgenommen werden
solite, die betreffenden nebst der gesetzlichen Straftaxe der in Rede stehenden ..-
Sunstigung des Waldtaxfreien Holzbezuiges verlustig zu erklaren. Dass es .sich iibrigens
hier durchaus um keine etwaige Erweiterung der Begiinstigung, sondern nur um die
ftrenge Einhaltung der den besagten Goniniunitaten hinsichtlich der Conzession des
uothigsten Holzbezuges von jeher und insbesondere vermog Reskripts .. 1695 vom
12. April 1821., .. 820 vom 28. Februar 1843., dann .. 4691 vom 31. Oktober 1841. vorgezeichneten
Beschranku´ngen handeln kann, versteht sich von selbst.
Belangend die Bemerkung der beiden Warasdiner Regimenter, wegen Betheilung
der in keiner Comunion lebenden, zum gemeinen Grenzstande nicht gehorigen GrenzHandels-
Gevverbs- und Schutzleute mit dem Gratis Holze, fand das hohe kais. kongl.
Armee Ober Commando mit d´em vorzitirten Ei-lasse auf den § .8 et 19 des neuen
Grenzstatuts vom Jahre 1850 hinzuweiscn, wonach der unentgeltliche Holzbezug den
Grenzern ausdriicklich nur nach ihren alten Rechten zugestanden erscheint, mithin an der
bisherigen Gepftogenheit auch hinsichtilch der Handels Gewerbs- und Schutzleute mit
Hinblick auf das Reskript vom 31. Dezember 1854. 1II/6 Nro 7493. so wie an den
Bestimmungen der FoTst Instruction § 150 et 151 keine besondere Aenderung bewirkt
wuTde, daher auf die aus den eben angefiihrten Vorschriften entnehmenbare Beschrankung
dieses Holzbezuges nach der bisherigen Beobachtung auch ferner angemessen zu
ach´ten komrnt, indem^ foTtwahrende Erweiterungen der Anspriiche des Bezugs von


18
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Gratis Holz aus den ararischen Walđungen sovvohl mit der gehorigen Erhaltung: derselben,
als mit dem gerechten Ertragnisse Anforderungen des Aerars ganz unvereinbar
werden miissten.


Hiernach hat die Grenz Truppen Brigade weiter das Amt zu handein, und auch
d´ie beiden Warasđiner Regimentcr, dann den Bclovarer und Festung Ivanićer Magistrat
gehorig anzuweisen.


Agram am 24. August 1856.


In Beurlaubung Seiner Excell´enz des kommandirenden ..... Oenerakn


(Prema prostom starom´ prepisu.) Simbschen m. p., Fmlt.


Dokumenat broj 13.


A becsi fchadparaiicsnoksag 1853. evi III/8—73 sz. a. kelt es


»An das Gouvernement« ad 1 »in Agram«, ad 2 »in Temesvar« intezett leiratanak
masolata.


ad 1, 2. Mit Bezug auf den Bericht vom


ad 1—16. August 1853. Q. S. 6854


ad 2—22. September 1863. Q. S. ....


ad 1^—2: Findet man die in der Ccnscriptionsnorm gegriindete Stellung eines
Kontigents der Mannschaft von den Militarcommunitaten zu den betreffenden Grenztruppenkorpern
fiir gegenwartig folgendermassen zu normiren:


1-ens. Diescs Contigent wird derraal mit Ein Perzcnt von dei ganzen einheimischen
und vermoge eines daseibstigen Realbesitzes ZUT diesfalligen Stellungpfli´chiigen
Bevolkerung einer jeden Communitat festgesetzt.


2-ens. In dieses Contigent werden iene bei irgend welchem G. G. Truppenkorper
vom Feldwebel oder Wachtmeister abwarts dienenden Individuen eingerechnet und
somit von dem zu stellenden Manschaftsguantum abgeschlagen, welche zu der im 1-ten
Punkte bezeichneten Stellungspflichtigen einheimischen Bevolkerung der Communitat
gehoren.


3-ens. Das so ermittelte Stellungsquantum wird in sechs gleiclie Theile getheilt
und es wirid bei der ersten Stellung und so fort von Jahr zu Jahr Ein solcher se´chste
Theil des Contigents zu stellen sein.


4-ens. Soweit bei einzelnen Grenztruppenkorpern im Lande gew6hnlich ein
i´heil des Mannschaftsstandes beurlaubt ist, oder sonst die Beurlaubung einzelner
Leute zulfissig crscheint, wird dabei zunaclist auf die von den Communitaten gestellte
Mannschaft Riicksicht zu nehmen und dadurch der etwaige Anstand hinsichtlich der
Subsistenz und Erwerbsverhaltnisse moglichst zu beseitigen sein, wabrend in Ausmars´ch-
und iti Fallen auswartiger Garnisonsdienstleistungen, durch die dann geanderten
Verpflegsverhaltnisse der Orenztruppen solche Anstande ohnehin von selbst
verschwinden.


Indem hienach die Beziehung der Militar Communitaten zu dem Waffendienste
der Grenztruppen durchzufiihren ist, w:rd noch bemerkt, dass sofern die diesjahrige
Standesregulirung bereits geschehen, die Durchfiihrung des Vorstehenden mit der
nachsten zu beginnen haben wird.


Ad 1. Zum Schlusse wird noch beziiglich des vom 1-ten Banalregimente nachgewiesenen
Nichtauslangens mit der vorhandenen einroilirungspflichtigen Mannschaft
beigefiigt, dass die nachgewiesene Beschrankung in so vielen der beigezogenen alteren
Alterklassen aut bloss 2, 3, 4 etz. einroilirte Individuen, wodurch in der Beiziehung
zum Dienste bis zur Alterklasse 1806. zuriickgegriffen werden miisste, nicht aufgeklart
erscheint, dass indessen, abgesehen dass dieser Misstand, wahrscheinlich durch die.
diesjahrige Standesregulirung schon behoben wurde, somit durch den diesjahrigen


49
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Zuwachs die Deckung des Jahrgangs und die Ausroltirung der aus den altesten Altersklassen
noch vorhandenen einzelnen Leute ermoglichst sein vird.


8-te Abtheilung meldet, dass im Grunde des Resultats der Nachweisungen iiber
die Bevolkerung der Militar-Communitaten und iiber die nach den neuen Grundsatzen
geschebene erste Stanđesregulieruing der Orenztruppen eine Verfugung nothwendig ist.


Wien den U. Oktober 1.53.


A hivatalos masolat hiteleiil: Budapest, 1909 evi aprilis lio 29-en. (Prema ove


lenom prepisu.)


Dokumenat broj 14.


Kr. zemaij. financ. ravnateljstvo u Zagrebu. — Broj 2948.


Kr. šumarskom uredu u Belovaru.


Njegovo ces. i apostolsko kr. Veličanstvo blagoizvolilo je previšnjim riešenjem
ddtto Beč 28. siečnja t. g. premilostivo dozvoliti, da se stanovničtvu grada Ivanića do
konca god. 18i76. dozvoli pravo drvarenja u istom obsegu kao što je to prije ´izdano
u pogledu uređenja gradovah i občinaih zakona od 8. lipnja 1871. dozvoljeno bilo.


0 čem se kr. šumarski ured uslied odpisa visokoga kr. ug. ministarstva financijah
od 16. o. m. broj 5.408 odnosno na tamošnje izvješće od 14. kolovoza 1873. broj
1271 te savezno s ovostranom naredbom´ od 21. pr. m. broj 1088 obavješćuje s primjetbom,
da stanovnikom rečenoga grada potriebno gradivo i gorivo drvo do konca
1876. uz dosadanje uvjete izdaje iz onih šumskih dielovah, koji će nakon izlučbe u
posjedu erara ostati.


U ostalom^ se ob ovom previšnjem riešenju i poglavarstvo grada Ivanića shodno
obaviestiti ima.« — Prilozi izviešća vraćaju se u privitku natrag.
U Zagrebu 23. veljače 1874.
1 svežanj. (Prema originalnom aktu.) Bartolović.


Dokumenat brci 15.


.. k. General Commando in Agram als Grenz Landes Ver\valtungs Behorde,
Abteilung Forst Nro 1076.
An Das kaiser konigliche Forstamt in Glina.
Agram am 15. Mai 1878.
Seine kais. und konigl. apostolische Majestat haben laut Zuschrift des konigl. ung.
l"´inanz Ministeriums vom 9. Oktober 1877. Z. 48388 mit allerhochster Entschliessung


deđatto Ischl am 15. August 1877. allergnadigst zu gestatten geruht, dass die gewesenen
Militiir Grenz Communitatcn Carlobago, Zeng, Kostainica, Brod und Semlin ihre
liolzungsrechte in jenen Waldtheilen, welche nach den auf Grund des Gesetzes vom


S. Juni 1871 durchgefiihrten Wa!dtheillung im ausschliesslichen Besitz des Aerars verblieben
sind, und beziehungsweise verbleiben werden, entsprechend dem Ausmasse und
Werthe der von ihnen bis in die jiingste Zeit rechtmassig genossenen Nutzungsmengen
insolange auch weiters ausiiben diirfen, bis ihre diesfalligen Servituten im gesetzlichen
Wege durch Ausscheidung entsprechender Waldtheile endgiltig abgelost werden,
Demzuf´olge konnen daher die gemiiss der alterhochsten Entschliessung vom 16. Februar
1868. den sammtlichen Bewohnern obrger Co´mmunitžiten allergnadigst gewahrleisteten
Rechte zum Sammeln des Klaub- und Abraumholzes und in Hinblick auf den § 70 des
Forstdienst-Reglements auf die Holzungs- und sonstigen Waldnebennutzungs-Rechte
derjenigen Inwohner der genannten Orte, welche bis zum Jahre 1868 und spater bis
zur Zeit der Auflassung der ´Miliiar Grenz Organisation Soldaten des Aktivstandes
unterhalten und eventuell Gratisholz bezogen haben, bis zum Zettpuokte der endgiltigen
Ablosung dieser Rechte im Wege der erfolgenden Ausscheidung entsprechender Waldtheile
in der in eingangserwahnten alterhochsten Entschliessung benannten Waldtheilen
50
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ui´ter Beobachtung đer forstadmanistrativen- und forstpolizeilfchen Vorschriften
anstandslo´S ausgeiibt werden.


Hievon wird das Forstamt mit dem Auftrage in Kenntniss gesetzt, dem unter
Einem hievon verstandigten Stadtoagislrate in Kostainica zuir Verfassung und Vorlage
der Nachweisung iiber die um deii nach Abt. d. des § 71. des Forstdienst-Reglements
-zum Einsammeln des Klaub- und Abraumholzes vorgeschriebenen Lizenzschein sich´
bewerbenden Bevvohner sofort aufzufordern. Auf Grund dieser Nachweisung ist fur
jeden einzelnen Bewerber der Lizenzschein aiil eine sechsmonatliche Dauer auszustellen,
und darin die zum Einsammeln des Klaub- und Abraumholzes bestimmte drei Woch€ntage
und den Waldtheil ersichtlich zu machen.


Diese Lizenzscheine sind den Betreffenden durch den Stadtmagistrat auszufolgen
zu lassen.


Uber dite zweite Kategorie der servitutsberechtigten Stadtbewohner, namlich


jener, welche bis zum Jahre 1868 und spater bis zur Zeit der Auflassung der Militiir


Orenz Organisation Soldaten des Aktiv Standes uinterhalten haben, ist vom geoannten


Magistrate die Naichweisung gleichfalls abzuverlangen.


Riicksi´chtlich der Aufnahme und AnweisuTig des fiir die in diese Kategorie


fallenden Bewohner erfordurlicheu Bau- und Brennholzbedarfes and der sonstigcn


Nebennutzungen ist genau derselbe Vorgang zu beobachten, welcher in dieser Beziehung


fiir die Grenz Familien vorgeschrieben war.


Bei der Aufnahme des Holzbedarfes hat derjenige Forstbezirksleiter zu inter


veniren, in dessen Bezirk die Aiiweisutig stattfiiiden wird.


Auf Grundlage des aufgenommenen Holzdarfes ist đer Holzschlag zu ermitteln,


hieruber der Holzfailungsplan zu verfassen und Letzterer sammt der Gratis-Holz-


Erforderniss-Consignation liingstens bis Ende August eines jeden Jahres zur Bestattigung


anher vorzulegen. Bei Verfassung des HolzfallungspIaTies ist auf die Bestimmungen des


§ 48 des Forstdienst-Reglements gehorig Bedacht zu nehmen.


Weil nach der eingangserwahinten a. h. Entschliessung diese Servituten ent


sprechend dem Ausmasse und Werth der von den Berechtigten bis in die jungste Zeit


rechtmiissig genossenen und noch weitershin bezogen ´vverdenden Nutzungsmengen


durch Ausscheidung entsprechendcr Waldtheile abgelost vverden, ist das von deuselben


bisher bezogene Holzguantumi und dessen Werth in moglichst jahrgangsweise zu


erheben und die Nachweisuing hieriiber einzusenden. Uber die Ouantitat und den Werth


der kiinftigen Nutzungen ist dagcgen die Nachweisung fiir jedeš Bczugsjahr liingstens


bis Ende Janner des daraulfolgenden Jahres zu liefern.


Um´ die Menge des von den Berechtigten in einem Jahre eingesammelten Klaub


und Abraumholzes annaherungsvveise zu eruiren, ist das in den zu dessen Einsammlung


eroffneten Waldtheilen vorhandcne derlei Geholz vor dem Einiasse der Berechtigten,


beziehungsweise der Rest desselben vor dem Einfalle des Schnees genau anzuschiitzen.


Hiernach ist das Erfordeirliche zeitgerecht zu veranlassen.


Hiemit -vvird der Bericht vom 12. Dezember 1877 und 11. Janner 1. J. Nro 2417 bei


Riickschluss der Beilagen erledigt.


Der Stellvertreter des commandirenden Gencralen: Piircker, FmU.


Pras. Glina am 20—5—1878. Nro 867. Siehe Nro 2417 .. 1877.


(Prema originarnom aktu Nro 1(076^-1878.)


Dokumenat broj 16.


Kr. zemalj. fiuanc. Ravnateljstvo u Zagrebu. — Broj 46.515.
Kr. šumarskom uredu u Belovaru.
Uslied prepokorne predstavke Njeg. preuzvišenosti gospodina kr. ug. ministra
Jinancijah, blagoizvoliilo je Njegovo ces. i apošt. kr. Veličanstvo u Ischlti dne 15. kolovoza


51
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 54     <-- 54 -->        PDF

t. g. izdanim previšrijim rješenjem najmilostivije dozvoliti, da bivše vojne obćine gradovi
Belovar i Ivanić svoja prava drvarenia u šumarskih dielovih, koji su u izključivom
posjedu erara ostali, nakon izlučbe i podieljenja šuimah na temelju zakona od 8. lipnja
godine .871. po mjeri i vriednosti primjernoj količini, koju su´ do posliednjega vrtemena
po pravu uživali, t. j . samo u granicah navedenih u tom pogledu u ovjerovljenom prepisu
evo 01 prigibu sliedeće naredbe glavnoga vojnoga vieća god. Ii843. Br. 820 — sve donde
uživaju dok im se služnosti izlučenjem primjernih šumskih dielovah zakonitim putem
ne odkupe.
Obavješćujuč ob ovome kr. šumski ured podjedno se nalaže istome, da ob ovo TI
previšnjem riešenju bivše krajiške obćine Belovar i Ivanićtvrđu, potonju pozivom na
njenu molbenicu, koju je dne 3. lipnja god. 1873. upravila na Njegovo Veličanstvo u
predmetu uživanja odnosno odkupa njenih šumskih služnostih obaviesti i odmah potriebne
korake učini, da na drvarenje ovlašćeni stanovnici spomenutih ´iviuh gradskih
cbćinah, svoja prava drvarenja u granicah pozvane naredbe glavnoga vojnoga vieća
bez zaprieike mogu uživati do dalje zakonite odredbe, u šumah koje su ostale u vlasničtvu
erara i stoje pod upravom kr. šumskog ureda.


U predstojećem smislu valja odmah drvosječnu osnovu za god. 1877/8 naknadna
načiniti i u tu svrhu potriebnimi prilozi obložiti, te amo na odobrenje podnieti.


U Zagrebu 26. studena 1877.


(Prema originalnom aktu.) Bartolović.


Dokumenat broj 17.


.. k. General Kommando in Agram als Orenz Landes Verwaltungs Behorde,
Praesidiale Nro 813 ad.


An Den Stadtmagistrat in Kostajnica. ,


Aigrani, am 27. November 1877.
Seine k. und k. apostolische Majestat haban laut Zuschrift des k. ung, Finanz
Ministeriums vom 9. Oktober 1. J. Z. 48.388 mit allerhochster Entschliessung ddtto Ischl
am 16. August 1. J. allergnadigst zu gestatteii gerubt, dass die gewesenen Militar Orenz
Communitaten Carlobago, Zeng, Kostajnica, Semlin und Brod ihre Holzungsrechte in
jenen Waldtheilen vvelche nach der auf Orund des Oesetzes vom 8. Juni 1871 durchge´
iihrten Waldtbeilung und Segregation im ausschliesslichen Besitze des Aerars vsrblieben
sind und beziehungsweise verbleiben -vverdcn, entsprechend dem Ausmasse u.
VVerthe der von ihnen bis in die jiingste Zeit rechtmassig genossenen Nutzungs Mengen
insoLange auch weiterhin ausiiben diirfen, bis ihre diesf.iilligen Servituten im geset^lichen
Wege đurch Ausscheiđung entsprechender WaMtheile entgiltig abgelost -vverden.


Dreser allerhochsten Entschliessung gemass wird unter Einem an die betreffenden


k. k. Forstamiter die nothige Verfiigung erlassen, damit die von Seiner k. u. k. apostolischen
Majestat zufolge allerhochster Entschliessung vom 16. Februar 1868 den siimmtlichen
Bewohnern von Zeng, Carlobago, Kostajnica, Seralin und Brod allergnadigst
gewahrten Rechte zum Sameln des Klaub- und Abraoimholzes, sowie auch die Holzungs
und sonstigen Walidnebennutzungs Rechte derjenigen Inwohner dieser letzbesagten
Orte, welche bis zum Jahre 1868´ und spater bis zur Zeit der Auflassuing der Militar
Orenz Organisation Solđaten des Aktiv Standes unterhalten und eventuell Gratisholz
bezogen haben bis zumi Zeitpunkte der endgiltigen Ablosung dieser Rechte im´ Wege
der erfolgenden Ausscheiđung entsprechender Walđstrecken in den, im« eingangs bezogenen
alterhochsten Reskripte benannten Waldungen unter B´eachtung der Forstpolizeiiichen
Bestimmungen anstandlos ausgeiibt werden konnen.
52
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Hievon wird der Stadtmagistrat zur eigenen Wissenschaft und weiterensprechenden
Verlautbarung mit dem Beifugen in die Kenntniss gesetzt, daše in dieser Angelegenheit
mit dem k. k. Forstamte in Glina das weiter nothige Einvernehmen zu pflegen ist.


Der Stellver-treter des kommandirenden Oeneralen


Piircker m. p., Fmlt.


Fiir die richtige Abs´chrift: Der Regienings Komissar J. Živković.


(Sa overenog prepisa s originalnim Zivkovićevim potpisom).


Resumć. L´auteur traite une qu«stion peu connue, presque tout a fait oubliee.
C est la ques´tion des droits des servitndes des anciennes communautes des Confins
Militaires qui, sur le territoire de la Croatie, de la Slavonie et de la Voivodine d´autrefois,
ont greve les forets domaniales.


A la base des documents des autorites militaires du dixliuitieme siecle aJnsi que
des rescrits ......, . auteuT etablte Y origine, le devetoppement et . etendue des droits
des servitudes. En decrivant toutes les peripeties qu´ont dii subir ces droits, . auteur
conclut que ces servitudes soient actuellement cn viguer parče qu´oii les execute dans
leur plus grande partie. S´ ils reposent il n´ont pas cesse d´ exister.


Ces droits quoique leurs etendue et valcur soient insignifiaiites, rcpresentent, en
meme temps que les servitudes dans les forets domaniales de Bosnie, un engagement
d´Etat a racheter. L´auteur parle en faveur de . extiTiction des ces servitudes pretendant
quie lai prolongation de la situation actuelle ne soit pas utile pour . Etat. Enfin il
est d´ avis qu´ . faut liquideT le dernier reste feodal provenant du temps des Confins
Militaires.


Pour elucider le tableau des ces droits, . auteur đecrit en des traits sommaires
. origine et le but des Confins Militaires, le but des ´communautes militaires, leur devetoppement
ainsi que I´etat de . economie forestiere dans les anciens Confins Militaires.


L´ etude peut etre consideree, en outre de son cote politico-forestier, comme une
contribu´ton a la connaisance de . histoire forestiere yougo´slave.


.... ..... .......... (.......) :


..... . ....... ......
........ ..........


(DEFENSE DE L´ INDUSTRIE FORESTIERE NATIONALE)


..... je ... .... ..... ....... .... .......... ... je .. .....
.. ... ..... ......, .... je .... .. ...... ...... ....... no .....
...... . .. ...... ..... .... .......... ....... ......... ..........,
... je .. ..... ... ........, .... he .. ..... .. ..... ...
........-...... ...... . ..... ........., ..... .. .. ..... .......
.. ...... ............ ........ . ....... ....... . ....... ......
....... ............ .... je .. ......... ....... .. .......
........, .. ...... .......... . .. .......... .... .. .. .... .........
............, ..... .. ........ .. .....^.... ....... .....


13. . .. ......... ... ... .... ......... ........, a ..... .. ..
53