DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Gg. upravitelji pojedinili šumskih uprava i poduzeća, koja smo razgledali, svagdje
su nas spremno pratili i o svemu nam davali opširna tumačenja. Držim, da neće
nijedan od prisutnika ove ekskurzije nikada zaboraviti bratski prijem pojedine gg., a
također i naših kolega Rumunja i da će svaki spremno izvršiti svoju dužnost, ako nas
kolege Rumunji kada posjete.


Radivoj Jovetić, apsolvent šumarstva.


KNJIŽEVNOST


Dr. Ing. GASTON .. GUTH: O TIPOVIMA ...^. U TEORIJI I PRAKSI.*


I.
Premda se o Cajandrovoj teoriji tako zvanih »tipova šuma« već pisalo i u češkoj
stručnoj literaturi i njegovo glavno djelo »Theory of Forest Types« na češki preveo
prof. Konšel, ipak je iz njegovih izlaganja dosta teško našem čovjeku stvoriti i vjernu
pretstavu o tom, šta se zapravo razumije pod pojmom tipa šume. Ni onome, koji posjeti
Finsku, da na vlastite oči vidi onu šumu, na koju se Cajandrovo izlaganje u prvom redu
odnosi, nije lako proniknuti u praktičnu primjenu te cijele teorije. Taj mi je fakt potvrdio
i prof. Sigmond, koji je 1()29. god. bio u F.nskoj i studirao tamošnje šume.
Pregledavši veći broj šuma, po mogućnosti u što različnijim dijelovima zemlje, a pomažući
se istovremeno poukom domaćih stručnjaka-specijalista, izlazi nam onaj pojam
jasnije pred oči; opažamo, da ono, što nam je do sada najviše zastiralj tačnu spoznaju,
jest uska suvislost te cijele nauke s mjesnim prilikama Finske.


Pregledavši i proučivši tipove u finskim šumama uvidio sam, koliko sam do tog
vremena malo razumio Cajandra iz pukog čitanja. Kako sam već pisao (Les. prace 1930,
245), ondješnje šume, budući da su na drvu i uopće na bilinstvu siromašnije, nekako
jednostavnije — i u pogledu stojbinskih prilika — od srednjoevropskih šuma, imaju u
svojim sastoiinama i svojim stojbinama potpuno osobit sjevernjački karakter, ali su
zato prirodne, srazmjerno vrlo malo dirnute gospodarstvom, u kome još uz to prevladavaju
metode prebirne sječe, dakle da tako kažem, jesu neporušene iz prvobitnog
prašumskog stanja. Istina Cajander ponovo govori o finskoj šumi, ali nikako više kao
0 urođenoj — za razliku od istinske prašume sibirske — samo radi toga, što se u
Finskoj iskorišćuje, a mjestimice se provodilo i paljevinsko gospodarenje (Brandvvirtschaft);
pored svega toga finska nam šuma izgleda tako reći nenarušena u svojoj prirođenosti
s obzirom na našu šumu, negdje i prekultiviranu (Saska). Navedene su okolnosti
učinile, da se »tip« u smislu Cajandrovom mogao ondje razviti potpuno i jasno;
pojam tipa već je prije, makar i nesvjesno, morao biti — isto kao i Rusima — razumljiviji
Fincima nego nama. Dokaz je za to njihovo prijašnje razvrstavanje šumskih stoibina
na suha vrijesišta, svježa vrijesišta, niske- vrijesine, omorikove i lišćarske zamokrine,
borove zamokrinc.


U našim je zemljama kako prvobitni sastav drveća u sastojinama tako i urođeni
karakter zemljišne flore — ukratko prašumski, prirodni oblik sastoiina — već


* U jednom od nedavnih godišta Š. L. donijeli smo iz pera odličnog našeg zemljaka
u Rusiji g. D. S. JVlilovanovića prikaz ruske šumarske tipologije. Radi važnosti
i aktuelnosti tipologije za moderno šumarstvo donosimo ovdje članak uvaženog čehoslovačkog
pisca o finskoj tipologiji. Članak je (pod naslovom »0 lesnich typech v
teorii a praxi«) prvi puta izašao u »Lesnicka Prace« (broj 4 od 1931. g.). Autor ga je
napisao nakon proučenja toga pitanja u samoj Finskoj, a članak je za Š. L. preveo
g. Fazlija Alikalfić, kandidat šumarstva u Pragu. Uredn.
70
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 73     <-- 73 -->        PDF

davno u svim njegovim sastojcima stoljetnom liulturom satrven, tako da je iščezao
u prirodi, a često i u prestavama šumara, budući da je bio nadomješten jednolikom
šumom i nazorom, da sve raste ondje, gdje se zasadi. To je glavni razlog pored ostalih,


o kojima će biti niže govora — radi koga je Fenno-Skandija najzgodnija za studiranja
tipova.
Prostrane šume Finske s praktičnog su gledišta sastavljene od dviju vrsta
drveća, bora i omorike; ostale vrste u glavnom su podređene. Vozeći se njima prije
svega opažamo vrlo čestu pojavu skoro čistih borovih sastojina (prirodno, da poneka
omorika ili breza, pa i cijela njihova skupina, ništa ne mijenja na toj »čistoći«) u glavnom
slabih, punih vrijeska; to je dakle Calluna-tip. Kasnije raspoznajemo bolje borove
sastojine, također čiste, koje se od prvih razlikuju već svojim izgledom (mjestimice
vrlo dobra stabla) i time, što mjesto vrijeska pod njima prevladava brusnica; to je
Vaccinium-tip. Sve omorikovc sastojine pripadaju većinom tipu Myrtillus. Tako se
postepeno pronikne u tipiziranje. Detaljnijiim istraživanjem spoznamo, da se svaka
sastojina može uvrstiti u neki tip i teško bi našli onih, koje ue bi mogle uči u okvir
barem nekog tipa.


čim čovjek stvori ispravnu prestavu u prirodi, lako shvati tipove. U onoga, koji
studira djela o tipovima prije, nego ih je vani u šumi vidio, lako opazite, da su pri
opisivanju pojedinih tipova navedene opširno i kurzivom sve stojbinske biljke, mahovine
i lišajevi, ali drveće, koje tvori sastojinu, spominje se samo kao uzgred, šta
više nekada je i ispušteno. U stvarnosti je i pri određivanju tipa najglavnije drveće,
a zemljišna je flora pri tom samo kao neka potvrda i dokumenat ocjene stvorene
prema glavnoj vrsti drveća; previdjeti taj fakt značilo bi krivo shvaćanje, koje bi
vodilo k tome, da na šumu kao takvu ne gledamo više radi stabala, nego radi bilja.
Izvježbaniji finski taksator određuje tip tia prvi pogled, nekada i iz daljine; večinomi
ne mora ni ispitivati vegetaciju. Pretpostavka, da je drveće, koje tvori sastojinu, glavnim
znakom tipa, a da je prizemna flora samo podređena, opravdana je samo u šumi
prirodnoj; u kultiviranoj šumi može nastati oprečan slučaj, ali nikada se značaj šumskog
drveća ne može pri prosuđivanju tipa potpuno previdjeti. Isto tako ne smiju nikoga
buniti nazivi tipova. To su zapravo samo nazivi, imena, čiji odnos prema odgovarajućem
tipu nije moguće precjenjivati. Brojne su karakteristike svakog tipa; sam
naziv, budući da je izabran prema jednoj ili dvjema karakterističnim biljkama (između
mnogih), nije odlučan za definiciju tipa; isto bi se tako tipovi mogli debro označiti
slovima ili brojevima. Glavno je cjelokupan karakter, suma svih znakova, a taj čini
ne samo floristički sastav, nego još i niz drugih faktora; pojedini karakteristični faktori
mogu se dosta i mijenjati, može na pr. neka karakteristična biljka i manjkati, a
da se radi toga tip ne promijeni.


Iz autopsije mogu opisati ove tipove:


Cladina-tip (CIT) vidio sam samo na sjeveru i dosta rijetko, žalibože nikada
zrelu sastojinu, nego plohe nedavno isječene, samo s brojnim oplodnim stablima, tako
da nemam dovoljno tačnc prestave. To su najslabije borove sastojine, a tlo pod njima
pokrito je lišajevima Cladonia randiferina i Cladonia alpestris, samo ponegdje vrijesak,-
Empetrum; mahoviTia skoro nema nikako. Lišajevi tvore mjestimice veće kompaktne
sagove, vrijesak je više razbacan, ponekad su mjesta potpuno gola, krševita. Borova
sastojina biva rijetka, zakržljala, kriva; tlo pjeskovito, često izbija golijet. To je ekstreman
tip, loš i suh, sjevernjački, obično na grebenima i vrhuncima brežuljaka.


Calluna-tip (..), jedan je od najčešćih. Borova šuma, često s primjesom omorike
i breze, s tlom pokrivenim vrijeskom, koji mjestimice tvori kompaktne sagove.
Dalje se tamo pojavljuju mahovine i to obično one suvlje, Hylocomium parietinum i
proliferum, Dicranum undulatum i scoparium (prema Cajandru još Ptilium crista
castrensis); lišajevi su dosta brojni. Pojavljuju se pojedine borovnice i brusnice;


71
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 74     <-- 74 -->        PDF

smreka je također česta, ali nikako karakteristična. Tlo je uvijek pjeskovito, suho,
karakter čitave flore izričito kscrofilan; glavni znaci su slaba borovina i vrijesak. —
Raširen je po cijeloj Finskoj.


Empetrum-Myrtillus-tip (....) pojavljuje se na sjeveru i prestavlja nešto bolju
šumu neg-o Cladina-tip. On je kao neki prelaz medu ovim tipom i vlažnijim omorikovim
tipom Myrtillus. To je sastojina pomiješana, gdje — istina — bor većinom prevladava,
ali skoro uvijek i dosta često biva išarana omorikom i brezom (Betula verrucosa
i Betula odorata), također nekada trepetljikom (jasikom). Mjestimice omorika ili
breza uopće prevladava. U prizemnoj su vegetaciji guste mahovine, Hylocomium,
Dic ranum i Polytrichum; dakako da se lišajevi još pojavljuju, ali malo, zatim u glavnom
borovnica i s njom Empetrum; vidio sam također mnogo Ledum pal., ali mi je
bilo rečeno, da nije karakterističan za ovaj tip. Stvarno, našao sam ga često i u drugim
tipovima, iako spada među tresetovitc. Sastojina biva dosta rijetka, borovi skloni
iskrivljenju, omorike nisko ogranjene, cjelokupan karakter nije više tako čisto kserofilan
kao u prošlih. Tip čisto sjevernjački.


Viccinium-tip (VT), bolja borova šuma nego Calluna, većinom u južnijim dijelovima
Finske. Cista borova šuma sa natrunjenim, rijetko kada gušće primiješanim
omorikama i brezama. Borovi sa vrlo ravnim i punim stablom; pokrov tla tvori u glavnom
brusnica (Viccinium vitis idaea), dakako sa silnom primjesom borovnice i vrijeska;
neobično je česta smreka, također su brojne mahovine i lišajevi, ali već malo značajni.
Tlo je uvijek vrlo pjeskovito. Tip vrlo čest i vrlo »tipičan«.


Myrtillus-Tip (..) je omorikov tip. Označuje uvijek bolje, svježije i dublje tlo
nego svi spomenuti borovi tipovi. Čest je u glavnom na jugu. JVlahovine su česte, ali
nikako tako jako kao kod prošlih; značajni su Hylocomium parietinum i Proliferum,
Dicranum. Lišajevi potpuno ustupaju, ali zato nadolaze trave i korovi. U zemljišnoj
vegetaciji prevladava borovnica, često sa brusnicom. Glavna je vrsta drveća skoro
čista omorika, koja svojom masom odgovara otprilike našem IV. bonitetu


Oxalis-Myrtillus-tip (...) dosta je rijedak. To je dobra omorikova šuma na
boljem tlu, negdje i s primjesama drveća većih zahtjeva, kao hrasta. Medu zemljišnom
florom ukazuje se Oxalis, znak dobrog i vlažnog tla, dalje jagoda, kupina, razne
trave i još se pojavljuje borovnica; lišajevi su beznačajni; mahovine još česte (..1.comium).
— Dolazi na glinastijim i vlažnjiim tlima, naročito u udolhiama, i odgovara
otprilike našoj omorici III. boniteta.


Ostale tipove nisam vidio ili samo vrlo malo, tako da Cajandrovom opisu ne
bih mogao ništa dodati.


Određivanje i ograničavanje tipova u početku je — istina — teško, ali tko to
jedamput nauči, neće više lako pogriješiti. Granicu dvaju tipova moguće je negdje
na metar tačno odrediti, drugdje je granica neodređena i u neku ruku razvučena, tako
da njezino određenje daje dosta truda i premišljanja; u takim je slučajevima potrebno
postupati slobodnije, kako to već ondješnje prilike zahtijevaju. Ne smije nas smetati
to, što se nekada — i često — biljke iz jednog tipa uhvate pojedince i na susjednim
na pr. Ledum iz tresetišta raširi se i po okolnim tipovima Cladiiu", Calluna, Empetrum-
Myrtillus.


Kao što svaka sastojina mora u taksacijonom smislu zauzimati izvjesnu minimalnu
površinu, tako se i tim više kod tipa pretpostavlja, da pokriva izvjesnu veću
plohu, a neznatne plohe — golijeti, močvare i slično — u veličini od nekoliko kvadratnih
metara ili ara potrebno je previdjeti. Obično svaka sastojina pripada jednoisi
tipu, ali često također više susjednih sastojina pripada istom tipu i razlikuju se samo
po starosti. Najtipičnije su zrele i skoro zrele sastojine, koje su dosta rijetke, tako
da se zemljišna flora u njima može uhvatiti i razviti. Isječena mjesta pokrivena su
barem tom florom, ako je drveće već otstranjeno. S najviše poteškoća skopčano Je


73
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tipiziranje u gustim mladim šumama, gdje radi prevelike sjene ne raste ništa osim


drveća, koje tvori sastojinu, ili drugim riječima, gdje je broj vrsta, koje sačinjavaju


biljnu asocijaciju, to jest tip, privrem.etio spao na minimum.


Dalje će biti zanimljivo proučavati naš predmet više sa teoretske strane.


Pojam tipa šume, budući da je izveden iz biljne asociacije (vegetacijonog udruženja),
istina počiva na botaničkoj osnovi, ali tip je neka specijalna šumska forma
asooiacije, zapravo još nešto više, jer je obrazložen i sa stanovišta pedološkog, biološkog,
a poglavito dendrometrijskog, i jer je namijenjen praktičnim ciljevima šumskog
gospodarstva. Tipom nazivamo udruženje (asocijaciju) šumskog drveća i bilja,
kod koga je određen ne samo floristički sastav, nego i količina proizvedene drvne
mase. To je pojam u prvom redu taksacijoni, ali istovremeno i šumsko-uzgojni i bilo
bi teško tačno predočiti tipove onome, kome bi bilo tuđe šumsko gospodarsko uređenje,
dendrometrija i nauka o uzgajanju šuma. Za uspješan rad na tipovima pretpo-´
stavlja se živ smisao za šumu i spremnost posvetiti stvari mnogo pažljivog pramatranja
i premišljanja; tipovi nisu baš potpuno šablona, nego je svaki individuum tipa
mali problem za se, tako nešto, kao što je integralni račun u matematici. — Jako
sam sklon mišljenju, da su ti visoki zahtjevi, koje ova nauka stavlja smotrenom i promišljenom
šumaru, prije prednost nego mana te cijele nauke.


Teoriju tipova smatram kao specifično finsku nauku, to jest svojim porijeklom,
što ne znači, da se drugdje ne može primijeniti. Cajander ponovo proglašuje, da je na
.svoju ideju došao na putovanjima izvan svoje domovine, naročito po Njemačkoj, a
kad to tvrdi on sam, onda nije moguće o tom dvojiti. Pa ipak pošto sam vidio Finsku
i njezine šume, ne mogu se odreći sumnje, da bi na svoju ideju bio došao, da nije
Finac i da mu na putovanjima po Njemačkoj nije u mislima lebdila slika prirodnih
šuma među hiljadama jezera.


Teorija tipova slična je Mayrovoj nauci o šumskim zonama i nošena je sličnim
duhom izražavajući u detalju nešto slično, što je .... u širem mjerilu mislio za cijelu
zemaljsku kuglu svojom naukom o glavnim prirođenim šumskim oblastima. Da li je
i Morozov imao nekog uticaja na Cajandra, nije mi poznato; on to poriče; to ne bi
bilo ništa čudno, jer _su djelokruzi oboijce tako blizu, a Finska je bila prije i politički
spojena sa Rusijom; s druge strane odnos između Helsingforsa i Petrograda bio je
otprilike isti kao između Praga i Beča. Cajander je putovao po i uskim šumama, naročito
po Sibiru. Konšel kaže (Lesnicka prace 1928, 147), da je principijelno odstupanje
Cajandrovo od Morozova u tome, što govori o tipovima šuma, dok onaj o tipovima
sastojina; ipak mislim, da je ta razlika u stvarnosti zapravo manja, nego što
izlazi iz njegovih djela; u koliko sam vidio tipove, a naročito skupine suhih i vlažnih
mahovina, bili su to istovremeno i tipovi sastojina, ako tačno shvaćam Morozovliev
nazor, o kome crpim informacije samo iz oba citirana članka iKonšelova. Moguće je,
da ovo za srednje i najbolje skupine ne vrijedi. U Cajandera je tip šume, istina ne
u načelu nego de facto, u mnogim slučajevima i tip sastjjine.


Teorija tipova bila je zamišljena u svrhu uređenja šuma. Cajander se započeo
s njom baviti, kada je spoznao izvjesne nedostatke bonitiranja prema njemačkim metodama,
koje su i u nas uobičajene, a koje počivaju na Baurovoj metodi (t. zv. Sreifenverfahren),
bilo da klasificiraju stojbinu prema masi ili visini. Izgleda, da mu je pravi
povod u tom smjeru studija bilo to, što se Baurova metoda upravo na urođenu sjevernjačku
šumu tako malo može primijeniti; u jednoliko uzgajanim našim sastojinama
pokazala se svakako boljom, budući da je u njima postala i za njih stvorena.


Cajander predbacuje Baurovoj metodi — s pravom — da je zapravo puka grafička
konstrukcija, koja se oslanja na podatke, koji se odnose na ekstremno dobre ili
loše sastojine, izračunavajući elemente za prosječne sastojine prosto kao sredinu
obaju ekstrema; ali upravo oni krajnji slučajevi u šumi su najrjeđi, dok ovi srednji


73
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 76     <-- 76 -->        PDF

bivaju najčešći. Broj bonitetnih stupnjeva, biran potpuno proizvoljno, u prirodi nije
dan, pa se može proizvoljno mijenjati. Dalje, ta metoda nikako ne jamči, da će se
razvoj neke konkretne sastojine, što se tiče visine, mase, debljine stabala 1 t. d-,
kretati prema njezinim krivuljama. Tablice prihoda i prirasta rađene na temelju nje
računane su istina za svaku vrstu drveća posebno, ali pojedini bonitetrii stcpeni svih
pojedinih vrsta drveća ne mogu međusobno odgovarati, dakle bonitiranje prema njima
nema nikakve opće ni trajne vrijednosti; promjenom vrste drveća može se promijeniti
i bonitet stojbine. Osim toga bonitira se svaka oblast, svaki velikoposjed posebno,
te niti sveopće tablice prihoda i prirasta, na pr. Sch\vappachovc, ne mogu su
u cijeloj srednjoj Evropi upotrijebiti; tako na pr. mnoge naše borove sastojine izlaze
iz njihovog okvira. Tablice su uopće sastavljene za normalne sastojine sa obrastom 1,
ali kakvu sastojinu i kakav obrast je zapravo potrebno smatrati normalnim, nije lako
brojčano odrediti ni u šumi uzgajanoj prema ukočenoj šabloni, a kamo li tek u prirođenoj,
jer normalitet se mijenja. I tako kada pretstavimo! forme prirođene šume i
uzmemo u obzir, da se najnoviji uzgojni smjerovi vraćaju tim formama, moramo doći
do zaključka, da će sveopće tablice prihoda i prirasta (nikako kubičke), inače hvalevrijedan
plod marljivosti Schwappacha i drugih Njemaca, postati neupotrebljive za
šumu, koja prirođeno doraščuje. Neka su savršenije i od same prirode, u mnogo slučajeva
uostalom već su nadomještene lokalnim tablicama.


Ako su spomenute metode bonitiranja više manje prihvatljive za uređenje šuma,
ne odgovaraju njihovom uzgajanju. Uređenje šuma može se zadovoljiti s pitanjem,
kakvog je boniteta stojbina s obzirom na sastojinu, koja na njoj upravo stoji, dok Je
za uzgajanje osim toga važno ustanoviti, da li dana sastojina stoji na svojo j stojbini,
to jest na takvoj, koja nije ni za jednu vrstu ili mješavinu drveća zgodnija, a
ako ne stoji, onda za koju bi vrstu drveća ta stojbina bila zgodnija. Dosadašnje tablice
ne mogu na to odgovoriti.


Cajander dakle traži takvu metodu klasificiranja šumskih stojbina, koja bi općenito
i svuda jednako vrijedila, pri kojoj bi se ustanovljavali boniteti što prirodeniji,
koji u šumi stvarno postoje i koji se dadu raspoznati, tako da bi stojbine iste produktivne
sposobnosti i biološki slične bilo moguće zajedno skupiti, a međusobno odijeliti
one, koje se u tim stvarima razlikuju. Temelj toga zahtjeva je nastojanje uzgajanja
šuma, da na svakoj stojbini odgaja one vrste drveća, koje su s obzirom na njezine
prirođene zahtjeve za nju najzgodnije; to su one vrste, koje upravo na njoj stvore
najviše materije i najboljeg kvaliteta.


Cajander je već 1903. godine vidio u sibirskim prašumama, da jedna vrsta drveća,
različita prema karakteru stojbine i praćena uvijek izvjesnim vrstama prizemna
flore, tvori prostrane sastojine. Iz te pojave i drugih sličnih zaključio je, da biljna
asocijacija, koju tvori šumsko rašće, to jest drveće s prizemnom florom, jest u svojoj
cjelini izraz i oznaka produktivnosti i kakvoće stojbine. Slične pojave moguće je pratiti
i u Finskoj, gdje prvobitna prirođena vegetacijona udruženja većim dijelom nisu još
uopće narušena (ili samo srazmjerno malo iskorišćavanjem drveta i paljevinskim gospodarenjem)
i gdje je njihovo ustanovljavanje olakšano time, što je tih udruženja,
to jest tipova, malo usljed velike širine (geografske), gdje broj svih biljaka opada.
Daljnjim studijem biljnih asocijacija uopće dolazi Cajander do zanimljivog rezultata,
to jest, »da odlučni značaj za karakteristiku biljne asocijacije imaju: 1.) prije svega
one vrste, koje se pojavljuju uvijek ili skoro uvijek, a pri tom manje više obilno;
važne su ?.) i one vrste, koje se istina rjeđe pojavljuju, ali ipak još skoro uvijek.
Inače posebno su karakteristične za vegetacijono udruženje 3.) one vrste, koje se
mogu naći samo u dotičnom udruženju, a njihov je značaj to veći, što se češće ondje
pojavljuju. Na koncu i 4.) nenazočnost izvjesnih vrsta može biti za cijelo udruženje
isto tako karakteristična kao i učešće drugih.« Vegetacijona udruženja pojavljuju se


74
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 77     <-- 77 -->        PDF

na iako određenim stojbinama, a tim imaju i svoju izvjesim zemljopisnu rasprostranjenost.
Razgraničenje skupina međusobno biva više manje jasno. Tiče li se vegetacijono
udruženje specijalno šume, onda treba imati na umu, da ta vrsta sastojine
može tokom svog individualnog razvoja stvoriti razna udruženja; drugačije je udruženje
u prvoj mladosti sastojine (trave i korova je vrlo mnogo i nadvisuje stabalca),
drugačije je u dobi mlado šume (prizemne vegetacije radi sjene skoro uopće nema),
a nešto drugo je opet u vijeku zrelosti, kad prizemno bilje raste s progaljivanjem
sastojina. Ta tri udruženja ipak su u bitnosti jedno tvoreći samo razne stepene razvoja
jedne te iste sastojine na istoj stojbini, koja međutim ostaje nepromijenjena. (Za
pojedinosti ovdje upućujem na Cajandrovo djelo »Pojam i značaj tipova šuma«, odnosno
»Wesen und Bedeutung der Waldtypen«, Dorpat 1927., iz koga je ovo mjesto
skoro doslovno citirano).


Na temelju ovih spoznaja tip je šume definiran kao skup rašća, koje se u dobi
skore zrelosti i pri stupnju približno normalnog sklopa sastojine odlikuje u bitnosti
istim sastavom vrsta i ekološko-biološkim karakterom, zatim onoga, koje se od
prvog razlikuje samo u okolnostima, koje treba smatrati kao prelazne, privremene
ili slučajne, ali nipošto kao trajne, kao na pr. okolnosti stvorene nsljed različite starosti
sastojine, usljed progaljenja, umjetnog zavađanja druge vrste drveća i slično.
Trajne razlike znače novi tip, eventualno subtip. Dakle najtipičnija forma tipa nastaje
(približno) u stadiju zrelosti sastojine, ali je razumljivo, da vegetacija, koja se pojavljuje
u svim mladim godinama te sastojine, također pripada tipu. Pojam tipa pretpostavlja
također okolnost, da se pojavljuje na mnogo mjesta; biljna asocijacija na
jednom mjestu, koja tvori jedini individuum svoje vrste, nije tip.


Tipovi šuma uzeti su dakle direktno iz prirode i njima su izraženi svi zemljišni
faktori, to jest oni, koji bi egzistirali i onda, kada bi sa stojbine bila otstranjena sva
vegetacija.


Polazeći sa botaničkog pojma vegetacijonog udruženja tražio je Cajander potvrdu
svoje teorije u nekoliko smjerova i to uz učešće svojih učenika. Valmani,
Aaltonen i Y. Ilvessalo radili su na uspoređivanju hemijskih analiza tla raznih tipova
i dobili su jako uvjerljive rezultate. Na pr. pri istraživanju sadržaja elektrolita ili
spojeva PaO´a, K2O, CaO, N pokazao se različit sadržaj kod raznih tipova, pri čemu
su cifre prosječnog sadržaja (kod svakog onog spoja), svrstane od najmanjih do najvećih,
stvorile red, koji se pokazao u svim slučajevima isti, potpuno odgovarajući
stepenima produktivnosti onih tipova. Iza toga je ovo bilo potvrđeno uspoređivanjem
običnog prirasta među svim istraživanim tipovima iste starosti i iste vrste drveća.
Naročito su cifre 0 sadržaju dušika i CaO tvorile tako rečij niatematički red; rea
tipova, počevši od najgorih, bio je uvijek ovaj: CIT, .., \., .., ..., ...., AT.
Isto toliko bila su interesantna biološka ispitivanja, koja je provodio Linkola ustanovljavanjem
broja biljnih vrsta u svakom tipu, a koja su u glavnom potvrdila gore
navedeni red tipova; što siromašniji tipovi, to manje vrsta i to više u njima prevladava
flora nižeg reda (... — lišajevi); obratno, s porastom produktivne sile raste
broj vrsta uopće, a naročito viših (cvjetniače).


S čisto šumarskog stanovišta treba smatrati kao najinteresantnije i uz to vrlo
važne dokaze rezultate dendrometrijskih mjerenja, koja su proveli Y. Ilvessalo i
Lonnroth. Oni su na mnogo pokusnih ploha (za sada samo u tipovima .., VT i ..)
mjerili mase po jednom hektaru, zatim visine i debljine u visini prsiju i dobili su
vrlo zorne serije brojeva (naročito jasnih u grafičkoj izvedbi), kojim dokazuju, da
su navedeni podaci u istih tipova međusobno blizi, dok su među različitim tipovima
pravilni i velikii intervali. Za razliku od Baurove metode krivulje masa, visina i
debljina konstruisane su prema najtipičnijim sastojinama i direktnim njihovim mjerenjem
vani. Lonnrdth je specijalno pokazao, da i cijeli materijalnii razvoj pojedl


75
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 78     <-- 78 -->        PDF

noga od triju istraženih tipova protiče potpuno drugačije nego kod driujog. llvcssalo
je također izradio i tablice prihoda na temelju tipova.


Svim tim radovima bila je sjajno dokazana mogućnost primjene tipova — za
sada barem za Finsku i u navedenim tipovima — u taksacijone svrhe odnosno bonltiranje.
U stvarnosti je, ima već nekohko godina, gospodarsko uređenje u finskim
državnim šumama potpuno provedeno na bazi tipova šuma; u koliko sam se imao
prilike o tom uvjeriti, mislim, da se to pokazalo kao dobro; uostalom u tamošnjim
je šumama ta mteoda jednostavna i za tamošnje gospodarske prilike uistinu svrsishodna.


Pojedine tipove Cajander svrstava u skupine prema njihovoj biološkoj pripadnosti
i to na ovaj način:


I. razred: šume sa suhim mahovinama i lišajevima s tipovima Cladina, Calluiia,
Empetrum-Myrtillus. Vaccinium. Pretstavlja loše šume i to loše usljed nedostatka
vlage, dakle kserofilne. Glavna je vrsta drveća bor.
II. razred: šume s vlažnim mahovinama, s tipovima Hylocomium-Myrtillus, ...tillus,
Oxalis-Myrtillus, Pyrola. To su sastojine sa zemljom dubljom i svježijom od
gornjih, s mesofilnom florom, većinom četinjaste odnosno omorikove.
... razred: šume s korovom i travama. To su tipovi Oeranium, Dryopteris, ...lis-
Majanthemum, papratovi, Sanicula, Aconitum, Lychnis diurna, Vaccinium-Rubus.
Karakter flore manje više hvgrofilan. Sadrži najbolja tla s dobrim humusom, sastojine
su sastavljene ponajviše od listača, eventualno još od omorike; bor se više uopće
ne pojavljuje.


IV. razred: omorikova i lišćarska tresetišta (Bruchmoore, Marshes); sadrži više
tipova dijelom hygrofilnih, a dijelom mesofilnih. Barovite i močvarne šume, ali s tekućom
vodom, s vegetacijom listača (joha) i omorikTi. Ima dva podrazreda, od kojih
jedan odgovara otprilike razredu travnatih šuma, drugi razredu vlažnih mahovina.
V. razred: borova tresetišta (Reisermoore, Pine-Peat Moors); odgovara razredu
suhih mahovina; to su također najoskudnije stojbine, ali usljed stagnantne vode, gdje
prevladava samo bor kao drvo, koje tvori sastojinu, a flora dobiva ponovo karakter
kserofilni, samo s tipično tresetišnim vrstama (Sphagnum, Eriophorum, Urosera i t. d.).
Ta razdioba stojbina, kao što je na prvi pogled jasno, potpuno otstupa od dosad
uobičajenog bonitiranja, ali se zato primiče stvarnosti. To nije geometrijska i pravolinijska
razdioba na jednake odjclke, nego svestrana klasifikacija, koja odgovara prirodi.
Nije ništa neprirodno, ako neki tipovi dalje sadrže subtipove, a drugi nikako.
Tablice prihoda i prirasta sastavljene na takvoj osnovi bile bi dosta jednostavne; za
svaki tip bilo bi dovoljno računati prihod samo onih vrsta drveća, koje se stvarno
u njemu pojavljuju. U duhu cijele nauke Cajandrove prestavljamo sebi, da prosto
u tačnosti ne bi morali ni ići na pojedine kubne metre, pa ipak bi više odgovarali
prirodi i omogućili bi stvarnu klasifikaciju šumskih stojbina, pokazujući produktivnost
dane stojbine ne samo količinom drvne mase nego i vrstom drveća, naznačujući konačno
tako i uzgojni smjer, kojim treba takvu sastojinu upravljati. Ovim postaje jasan
značaj takve klasifikacije s vrijednošću općom i trajnom za statističke i uopće naučne
svrhe.


Potrebno je posebno se osvrnuti na to, kakav zorni i izraziti pregled šumskih
stojbina daje gornja grupacija tipova. I. i V. razred međusobno su jako slični; oba
su ekstremno loša (i ako jedan usljed nedostatka, a drugi usljed viška vode) i produktivnost
obaju otprilike je ista, flora slična — na obima Pinus. Tipovi obaju nekako
su siromašni, jednostavni, malo diferencirani, s malim brojem biljnih vrsta uopće.
Isto su tako II. i IV. razred analogni, oba prosječna i kao takva vrlo raširena, naročito
II., koji prestavlja groš četinjastih šuma. Zato III. skupina tvo«-! poseban razred,
koji sadrži najbolje stojbine i zemljišta, koja odgovaraju i listačama s najvećim


76
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 79     <-- 79 -->        PDF

zahtjevima. Ima najveći broj tipova s vrlo mnogo vrsta biljaka; zapravj do danas
nije potpuno ispitan.


II.
Iz onoga, što je bilo rečeno o Finskoj, izlazi, da se praktična upotreba tipova
ondje savršeno pokazala; šta viš-e, već se uživila; o uzrocima toga bilo je već spomena;
to je u prvom redu geografski položaj, s kojim je uvjetovan mali broj tipova;
zatim dolaze gospodarske okolnosti i metode iskorišćavanja, kod kojih prvotni prirođeni
tipovi ostaju očevidno jasni kao šumska vegetacijona udruženja i igraju time
ulogu sigurnog vodiča. Izvjesna sloboda potrebna pri njihovoj upotrebi nije ondješiijim
gospodarskim prilikama nikako na štetu. Pri aplikaciji te teorije u ostaloj Evropi potrebno
je oprezno postupati i imati na umu, da neke pretpostavke, koje vrijede za
Fenno-Skandiju, ne moraju i u nas vrijediti.
Pita li se Konšel (Lesnicka prace 1928, 148), da li je Cajandrov sistem za naše
šume zgodan, mora se odgovoriti, da samo dijelom; za Finsku vrijedi, da jest, alt
u Srednjoj Evropi ostaje još previše mnogo napora, tako da je — strogo uzevši —
bolje reći, da za nas nije zgodan.
Teoretski je Cajandrovu nauku teško otresti. Hessclmanova predbacivanja Cajander
je dosta lako pobio, uostalom izazivala su dojam, da Hessclmann nije mnogo
htio ni da shvati tipove. Biće poteškoća u praktičnoj primjeni. Potrebno je uzeti u
obzir, da s manjom geografskom širinom raste broj svih biljnih vrsta uopće; zatim
usljed horizontalne i vertikalne razgranjenosti niču — na srazmjerno malim površinama
— velike klimatske i zemljišne razlike, jednom riječi stojbina se difereacira
mnogo više nego na sjeveru. Ondje svuda klima istog karaktera — istina primorska,
ali surova s kratkom vegetacijonom dobom — svuda nizine, pijesci ili bare, vazdušna
vlažnost jednaka (jezera i mora), dok su ovdje nizine, gore i planine, ravnice i strmi
obronci, bare, pijesci, gline i loši, klima negdje vrlo mirna, na drugom mjestu opet
surova, ali svuda, izuzevši visoke gorske partije, mnogo je povoljnija za rast biljaka,
nego na sjeveru. Iz toga izlazi, da tipova ima valjda vrlo mnogo i to većinom onih
srdenjih skupina — najboljih, ali najtežih za određivanje i ispitivanje. Osim toga naše
su šume najvećim dijelom stoljećima umjetno odgajane i mnoga vrsta drveća bila
je sa svojih prvobitnih (urođenih) stojbina već davno potlačena drugim umjetno zavedenim.
S tim je u vezi uticaj gospodarskih metoda; te su bile često takve, da su
prvobitno vegetacijono udruženje našili sastojina osjetno promijenile. Za Evropu nije
moguće tako jednostavno usvojiti pretpostavku, koja opravdava značaj asocijacije
drveća sa zemljišnom florom, to jest da ta (flora) ostaje ista i po otstranjenju sastojine.
To vrijedi samo za Finsku, gdje su sastojine uopće od prirode rjeđe i razmaknutije
(u krošnjama) i sastavljene samo od vretenastc omorike i laponskog bora, koji
tako mnogo svjetlosti pušta na zemlju; gdje posijeku samo par stabala ili pri sječi
ostave mnogo oplodnih stabala i gdje bi (sve i kada bi veliku plohu isjekli na golo)
njihov vrlo »krotki« korov ostao u prosto neznatnim granicama, a uz to i iste one
vrste, koje su već rasle pod starom sastojinom. Ali kod nas golosječama — iza kojih
je slijedilo umjetno pomlađivanje — često na velikim plohama i stoljećima stalno
provadanim, bile su sastojine često sve do sječe neprirodno gusto održavane i to tako
gusto, da od časa, kada su se krošnjo srasle, do dobe zrelosti nije zapravo radi prevelike
sjene pod njima moglo rasti ništa osim poneka mahovina. Sječom nastane prevelik
i previše nagao preokret, sječina je najedamput puna jagoda, kupina, badalja,
Senecio vulgaris, Verbascum, Epilobium i mnogobrojnih drugih, o kojima u okolnim
sastojinama nema ni pomisli. Na velikim kalamitetnlm sječama pojavljivala se šta više
(prelazno) flora potpuno stepskog karaktera. Iz tih okolnosti mora se vjerovati, da
je uticaj sastojine na zemljišnu floru, očevidno protivno od sjevernjačkih prilika, većt
nego to priznaje Cajander.


77
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Ovdje iskrsava pitanje, šta je dakle u nas zapravo tip i koje sastojinc treba
smatrati kao tipične — s obzirom na to. da je sastojina, koja bi bila stvorena bez
ljudskog miješanja, to jest koju bi mogli smatrati kao produkt jedino prirodnih stojbinskih
faktora, neobično rijetka i našla bi se možda još jedino negdje u gorama.
Šume, koje su pred stoljećima pokrivale našu domovinu, izgledale su drugačije nego
današnje, naročito na pr. u Srednjoj Češkoj; to su sigurno bile mješovite šume, ali
iz kojih su se vrsta drveća sastojale, u kom omjeru i kakvu je ulogu koja vrsta drveća
igrala u sastojini, o tom imamo samo pretpostavke, u cjelini vrlo vjerojatne, ali nedovoljno
tačne u pojedinostima, koje bi trebali za teoretsku rekonstrukciju naših prijašnjih
tipova šuma.


Osim toga to ne bi moglo biti ni ispravno. Sigurno se mnoga vrsta drveća, koja
se samo pomoću čovjeka raširila preko svoje urođene granice, na nekim stojbinama
sličnim njezinoj prvobitnoj tokom vjekova stvarno udomaćila i danas je tamo uistinu
tipična. Ali takav konkretni slučaj nije moguće ustanoviti. Prema teoriji o stalnosti
tipova trebale bi onakve sastojinc, kakve su tu nekada bile, vremenom opet nastati,
kada bi se srcdnjeevropska šuma prepustila sama sebi, što je iluzorno sve i za slučaj,
da se uzgojne metode vremenom potpuno prilagode prirodi. Dakle ne ostaje drugo,
nego da prosuđujemo naše tipove prema današnjoj stvarnosti i prema analogiji s drugog
mjesta. Iz svega ovoga ne slijedi, da se tipovi šuma ne pojavljuju u Srednjoj
Evropi ili da Cajandrove teorije ovdje ne vrijede, nego samo toliko, da je ovdje mnogo
tipova i da je njihovo određenje i ograničenje teže; ovdje ima tipova tačno u smislu
Cajandrovom, samo što zadaju mnogo traženja. Usuđujem se tvrditi, da je njihovo
ustanovljenje izvedivo i da ne če biti ni tako teško, kako bi iz ovih izlaganja moglo
izgledati. Prema ovome, što danas već znamo o socijološkim svojstvima naših vrsta
drveća i o njihovim zahtjevima na stojbinu, uistinu je moguće prema danoj stojbini
prosuditi — da se time mnogo i ne udalji od stvarnosti — koja bi vrsta drveća ili
koja smjesa drveća na njemu bila »doma«. Ma da su naše šume od osnutka umjetne,
ipak svaki iskusniji šumar pozna u danom slučaju prema dobrom ili slabom rastu i
izgledu stabala, prema tlu i konfiguraciji terena, da li je sastojina na svojoj stojbini;
ako nije, onda često nekoliko drveta, makar i samo pojedinačno i slučajno umiješanih
pokaže svojim svježim rastom, koja bi vrsta drveća ondje morala biti glavna. Istom
ondje, gdje nema nikakvog takvog znaka, može se odlučiti prema nahođenju i to prosto
prema današnjem znanju, svakako direktno na mjestu u šumi; tim bi se sigurno barem
približili urođenom stanju. Prizemna se flora u šumi pojavljuje pogdjegdje i izvan
sječina u starijim progaljcnim sastojinama; biće potrebno glavnu pažnju posvetiti
mahovinama i lišajevima.


Svuda, gdje raste šuma, našli bismo tipove. Amerika bi u tom smislu pružila
najšire polje istraživanja, još zahvalnije od Evrope. Istočnokanadske omorikovc šume
s primjesama jele odgovarale bi otprilike tipu Myrtillus; borove šume oko velikih
jezera (P. strobus i resinosa) sigurno bi pružile nove tipove, isto kao i u Pensilvaniji
(Tsuga canad. s primjesom javora i bukava) i u Rocky Mountains (jela Douglasijeva sa
žutim borom ili arišem), a tek šume pacifičkog pobrcžja, to bi bile svjetski tip potpuno
zaseban. Lisnate šume srednje oblasti sigurno pripadaju srednjoj skupini travastokorovitih
i barovitih šuma. Opustošene šume Istoka sigurno če pri tom davati izvjesne
poteškoće slične evropskim. Uostalom u američkom uređenju šuma riječ »type« nije
nova, samo što se njime podrazumijeva sastojina karakterisana danim sastavom vrsta
drveća bez obzira na prizemnu floru i na stojbinu. Ali pošto se pri tom radi o prirodnim
šumama, eventualno o prašumama, to se pojmom »type« pravi očito nesvjestar,
korak, da se istakne ista stvar, koju izražava tip finske šume. Kako jasne primjere
tipova pružaju sibirske prašume, to navodi sam Cajander.


Ako bi se u Srednjoj Evropi imala upotrijebiti nauka o tipovima i učiniti ono,


78
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 81     <-- 81 -->        PDF

što je Cajaiidcr sa svojim đacima u Finslcoj učinio, u tom bi slučaju bilo potrebno
postupati neobično oprezno i isto tako sistematslci, kao što je to on činio. Samoj stvari
ne bi moglo doprijeniti, ako bi na pr. nekoliko ljudi neovisno jedan od drugoga tražilo
tipove na raznim ograničenim mjestima i ako bi ih svaki od njih drugačije shvatao.
Naprotiv sistematičnost i jednakost shvatanja zahtijeva, da takav rad poduzme odnosno
vodi jedan kvalifikovan čovjek — eventualno istraživački institut — koji je
savršeno u stvar upućen, pa makar i sa više saradnika (đaka); ti bi morali proći što
više srednjeevropskih šuma i stvoriti sebi potpunu sliku u cjelini i u pojedinostima;
osim toga morali bi na taj način ustanoviti i popisati sva prirođena vegetacijona udruženja
šumskih drveća s njihovom zemljišnom florom kao tipove, svakako ukoliko se
takva udruženja pojavljuju u stvarnosti često i uistinu »tipično«. Istom onda bilo bi
na mjestu predložene tipove naučno istražiti dendrometrijskim mjerenjem, hemijskim
ispitivanjem tla, biološkim studijem flore. Vrlo je vjerojatno, da bi se pokazalo, da
se neki medu tako ustanovljenim tipovima poklapaju s onima, što su ih u Srednjoj
Evropi već Finci bili ustanovili (Linkola); drugi bi se pokazali analogni sa sjevernjačkim
tipovima (ali nikako potpuno isti); ostali bi predstavljali specijalne srediijeevropske
tipove dosada neopisane.


Dužnost je upozoriti na to, što sam Cajander o toj stvari kaže (Dio forstliche
Bedcutung der Waldtypen, 14); »Uostalom uspješna primjena tipova šuma u šumskoj
praksi u Srednjoj Evropi ili njezinim manjim dijelovima bila bi prirodno istom onda
moguća, kada bi tamošnji tipovi šuma bili sistematski istraženi i opisani s obzirom
na cijeli okrug njihovih varijacija i na to, šta je bitno a šta manje bitno. Strogo
uzevši, istom iza takog rada moguće je naučno ispitivanje srednjeevropskih tipova
šuma u pogledu pedološkom, fitobiološkom, taksacijonom, uzgojnom i slično; inače
postoji tu opasnost, da bi se operisalo prvo s previše raznorodnim tipovima, drugo
s manje više slučajnim formacijama i uopće s pojmovima, koji nisu nikako pobliže
definirani. Dok srednjeevropski tipovi ne budu općenito pobliže opisani, postoji također
opasnost, da se tipovi šuma, koji se pojavljuju u Srednjoj Evropi, vrlo lako identifikuju
sa njima odgovarajućim sjeveroevropskim tipovima, što bi moglo dovesti do
potpuno pogrešnih zaključaka. Ali da ideja o tipovima šuma može biti primijenjena
na srednjoevropske šume isto tako kao na sjevernjačke, o tom ne treba sumnjati;
pri tom se mogu pozvati na vlastita istraživanja, makar i vrlo neznatna. Principijelno
je primjena ispravno shvaćenih tipova šuma u cjelosti isto tako moguća na jugu kao
i na sjeveru, u Americi, Aziji i Australiji isto tako kao i u Evropi, samo što poteškoće
njezine praktične izvedbe mogu biti u jednoj oblasti veće nego u drugoj«.


Prednost je tipova — pored ostalog — ta, što njihovom upotrebom klasifikacija
stojbina postaje mnogo određenija, trajnija i pri tom mnogo jednostavnija nego do
sada. Time, što smo do sada karakterisali stojbinu opisom pojedinih sastavnih dijelova
(kao ekspozicije, nagiba, nadmorske visine, tla i t. d.), dakle analizom, dalje time,
što smo za to uzimali nove i nove pojedinosti u nastojanju, da naš opis bude detaljniji
(vidi Wilde, Použiti čislicoveho systemu pri probadani lesa a pofizeni lesnich map,
Lesnicka prace IX., 372), polučili smo zapravo obratan uspjeh; naša karakteristika
radi svoje kompliciranosti na koncu konca izda i nije u srazmjeru sa trudom u nju
uloženim. Suprotno tomu, tip nam jednom riječi da taćno predodžbu, djeluje sintetički
slično- kao Morozov i ide za velikim ujednostavnjenjem rada, što je naročito simpatično.
Cim bi jedamput tipove popisali i ograničili, rad taksatora, u kolike se tiče
bonitiranja stojbina i procjene mase, bio bi jako ujcdnostavnjen; na toj bi osnovi za
manje oblasti bilo lako sastaviti lokalne tablice prihoda i prirasta s možda trajnom
vrijednošću.


Radi svoje kompliciranosti mogao bi velik broj tipova praktički biti na štetu.
Međutim opravdano je mišljenje, da je ukupan broj svih tipova na svijetu relativno


79