DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAPISNIK
IV sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održane u Beogradu
na dne 3. juna 1933.


Prisutni odbornici: P r p i ć, Pahernik, J a s i ć, S a v i ć, M a n o j 1 o v i ć,
Miklau, Petrović, B o r o š i ć, B a b i ć, Div jak, B a r a n a c, Rohr,
S mil a j, osim toga tajnik Neidhardt i blagajnik Hradil:


Ispričali su se : Ć i r k o v i ć, G r ü n w a 1 d, B a 1 e n.


I. Tajnik čita brzojav gosp. predsjednika ing. Lenarčića. Zadnji momenat je
spriječen
obolenjem da lično prisustvuje.
Sjednici predsjedava ing. P. P r p i č.


II. Tajnik čita zapisnik sjednice, održane dne 12. marta 1933. god. Ovjerovljuju:
Savić, Manojlović.
III. Blagajnik čiia blagajnički izvještaj.
UzLra se na znanje. Zaključuje se na prijedlog blagajnika:
a) da komisija od gg. blagajnika, ing. Qrünwalda i tajnika pregleda stari
arhiv Udruženja; sve bezvrijedno (akta starija od 10 g., blag. prilozi stariji od 20 g.)
da se poništi po nahođenju te komisije.


b) u buduće će se disertacijom radovi, štampani u Šumarskom Listu, honorisati
sa pola saradničkog honorara. Radovi, koji su nagrađeni kao svctosavske
radnje neće se u buduće honorisati.


IV. Tajnik čita odgovore na predstavke Udruženja.
a) Odgovor Ministarstvu unutarnjih poslova na rezoluciju o ne-stručnjaku
na položaju šefa šumarstva u Savskoj banskoj upravi. (Ministar odgovara, da je
ban imao zakonsko ovlaštenje tako postupiti).


Zaključuje se predstavku ponovno razraditi i poslati nadležnima. Obrazložit;
predmet i propisom zakona o činovnicima, po kojem može za državnog činovnika
biti postavljeno samo lice, koje ima kvalifikacije za mjesto, na koje se postavlja.


b) Uzima se na znanje odgovor banske uprave Dunavska banovina na rezoluciju
u predmetu kupovanja veleposjeda po imovnim općinama.


c) Banska uprava u Zagrebu zahvaljuje na 250 brošura, koje sadržaju predavanje
o šumama na kršu Savske banovine (vidi zaključak skupštine na Sušaku,
Šumarski List br. 10 — 1932). Uzima se na znanje.


V. Čita se dopis predsjedništva Slavenske šum. zajednice od 5. IV. 1933.
Konstatuje se, da Poljsko šumarsko udruženje (Savez) još nije dalo pristanak na
predloge glede načina uređivanja časopisa »Slavenska šuma«.
Zaključuje se ponovno zamoliti predsjedništvo S. Š. Z., da ishodi odobrenje
Poljaka po predmetu. — Prije toga neka se ne pristupi štampanju »Slavenske šume«.


VI. Raspravlja se o projektu zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama,
koji projekat je izradilo Ministarstvo šuma.
Tajnik referiše o radu užeg odbora po predmetu. Uži odbor održao je dan
prije sastanak. Čitav predmet nije bilo moguće prodiskutovati za tako kratko vrijeme.
Podružnice su također poslale opsežne elaborate.


Povjerava se predmet ponovno užem odboru od sviju odbornika, koji stanuju
u Beogradu. Osim toga će se zamoliti gosp. ing. Sarnavka, da uđe u uži odbor
i da predsjedava sjednicama toga odbora. Užem odboru će se dostaviti sva stigla mišljenja
po predmetu. Predmet će se iznijeti na narednu sjednicu.


Ujedno se zaključuje staviti u dužnost užeg odbora, da po mogućnosti nastoji,
kako bi se zakon o šumama što manje mijenjao. (Eventualno, da se podvrgne
studiju, da bi se izmijenile samo kaznene odredbe zakona).


VII. Tajnik izvještava, da je dne 21. maja održana konstatuirajuća skupština
podružnice za Vrbasku banovinu u Banja Luci. Po nalogu predsjednika prisustvovao
je tomu zborovanju. Čita pozdravni brzojav te skupštine glavnoj upravi. Čita dopis
481
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 64     <-- 64 -->        PDF

te podružnice od 26. maja. Referiše o toku zborovanja, kao lijepoj manifestaciji
šumara Vrbaske banovine.


Zaključuje se toplo zahvaliti podružnici na brzojavu a napose zahvalitipripremnom odboru za osnivanje te podružnice, koji je tako požrtvovno radio, da
dođe do njenog osnivanja. Olavna uprava želi podružnici što uspješniji rad na dobro
struke i udruženja. Tajnik ističe, kako je Banalučka podružnica prikupila u članstvo
Jugoslov. šum. udruženja 39 novih članova, što se sa odobravanjem uzima na znanje.


Na molbu upravnog odbora podružnice zaključuje se podijeliti jednokratnu
pripomoć od 1500 din. Pripomoć se podijeljuje iz gotovine Udruženja, pošto za ovakovu
potporu nema u budžetu Jugoslovenskog šumarskog udruženja mogućnosti.
Olavna uprava preuzima za sada na sebe odgovornost glede isplate te pomoći, pa
će naknadno ishoditi za taj izdatak odobrenje glavne skupštine Udruženja. Tu pomoć
moli podružnica, kako bi joj bio omogućen početak rada.


Vili. Tajnik izvještava o stiglim pravilima:


a) Beogradske, b) Skopske, c) Banjalučke podružnice.


Odobravaju se pravila tih podružnica s time, da se podružnice imaju u svome
radu pridržavati propisa ovih svojih pravila a naravno i propisa temeljnih Pravila
Jugoslovenskog šumarskog udruženja kao i Pravilnika o konstatuisanju i radu podružnica.
Potonji Pravilnik je otštampan u Šumarskom Listu broju 10´ godine 1932.


IX. Tajnik izvještava, da je na raspis natječaja za stipendije stigla samo
jedna molba. Nažalost molioc nema uslov predviđen u pravilniku za podijeljivanje
stipendije t. j . roditelj mu nije nikada bio članom Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Tajnik predlaže, da se ipak nađe neka mogućnost, da se moliocu, koji je
veoma valjan đak, a k tome siromašan podijeli pomoć i time da mu se omogući da
završi studij šumarstva.
Molba se odbija jer ne zadovoljava uslove propisane u pravilniku. Pomoć
izvan pravilnika ne može se dodijeliti, jer zato nema budžetske mogućnosti.


X. Tajnik čita dopis gosp. direktora Jekića Jovana (vidi Sum. List 1933. str.
339) u predmetu saradnje sa poljoprivrednim društvom.
Zaključuje se u buduće pozivati Poljoprivredno društvo na skupštine Udruženja.
Isto tako će Udruženje u buduće slati na kongrese Poljoprivrednog društva
svoje delegate.


XI. Tajnik čita predloge podružnice u Banjoj-Luci u predmetu rasporeda skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja će se održati u jesen u Banja Luci.
Primaju se predloži podružnice stime, da se skupština po mogućnosti ođrzr
dne 3. IX. i narednih dana.


XII. a) na predlog Podružnice u Banja Luci primaju se za redovne članove
slijedeća gospoda:
1. G r to a C Ivan, direktor šuma, Banja Luka ; 2. Jović Petar, potšumar,
Banja Luka; 3. Ing. S i n i ck i Ivan, šum. pristav, Banja Luka; 4. Dogan Marko,
tehn. manipulant, Banja Luka; 5. Ing. Rajne r Franjo , šum. pristav, Banja Luka,
6. Iin. Nikiforov Aleksander, šum. pristav, Banja Luka; 7. B a n j a c Petar,
čin. priprav. rač. struke, Banja Luka; 8. Prcgl Ladislav, čin. priprav. rač. struke,
Banja Luka; 9. Pero vi ć Vukašin, tehn. pomoćnik, Banja Luka; 10. Ing.
Popjanov Nikola, čin. pripravnik, Banja Luka; 11. Baković Ilija, podšumar,
Banja Luka ; 10. Đ o ž i ć S e r g i j e, šumar, Banja Luka ; 13. Ing. 0 b r a d o v i ć
B o r i s 1 a v, čin. pripravnik, Šipovo; 14. P u r i ć Dušan , tehn. manipulant, Šipovo;
15. Vokić Milan, tehn. inspektor, Gračanica; 16. Buzuk Nikola, podšumar,
Gračanica; 17. Jukić M: e h m e d, podšumar, Potoci; 18. Rizvić H a s i b, podšumar,
Bos.-Novi; 19. M u 1 a b e ć i r o v i ć H a s i m, podšumar, Teslić; 20. Staničić
Vojislav, pod´šumar, Olamoč; 21. Bi kič Branko, podšumar, Mrkonjić-grad; 22.
Bogojević Stanko, rač. inspektor, Banja Luka ; 23. C e r i ć H u s e i n, pod4.82
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 65     <-- 65 -->        PDF

šumar, Tešanj; 24. Breme c Srećko, podšumar, Ključ; 25. Erceg Lazar,
podšumar, Sanski-Most; 26. Dr. ing. Zubovi ć Jovo , viši savjetnik, Banja Luka;


27. Ing. Š e j b a 1 Antun, viši šum. pristav, Potoci p. Oštrelj ; 28. Ing. B o j i ć S t o j k o,
viši šum. savjetnik, Ključ; 29. Ing. Stjepanov Sergije, šum. pristav, Bos.
Dubica; 30. Ing. Štimec J o ž a, šum. savjetnik, Bos. Gradiška; 31. Jerković
Mirko , potšumar, IPesIlić; 313. Begi ć Jure , savjetnik, (Banja Luka; ,33. ing.
La stric Dragutin, viši savjetnik, Banja Luka; 34. Ing. Kopčić Ibrahim,
čin. pripravnik, Banja Luka; 35. Čebaše k Stan i s 1 a v, šum. čin. pripravnik,
Banja Luka; 36. Suči ć M a t o, šum. čin. pripravnik, Bos. Gradiška; 37. Ing.
Ra tor eno vi ć Radojko, šum. pristav, Kotor-Vareš; 38. Tr kulja Dušan,
potšumar, Kotor-Vareš; 39. P 1 e ć a š Đuro, šum. referent, Bosanski Petrovac.
to) Na predlog pripremnog odbora za konstituisanjc Sarajevske podružnice primaju
se u redovno članstvo slijedeća gospoda:


1. Ing. Šemsudin Hasandelić, čin. pripravnik, Sarajevo; 2. lug. Š u s t e r-
ši ć Oton , čin. pripravnik, Sarajevo; 3. Belamari ć Ivan , savjetnik, Sarajevo;
4. Osmanagić H ali I, potsumar, Olovo; 5. Milinković Drago, potšumar
Sarajevo ; 6. Ing. Ž i v o j i n o v i ć M i 1 i v o j, Ilidža ; 7. K e s e g i ć Ljudevit,
potšumar Ilidža; 8. Kasik Ljudevit podšumar Srednje; 9. Spasoje Vidakov
i ć, šum. pripravnik Zavidovići ; 10. Ing. Urumović Stanislav, čin. pripravnik,
Zavodivić; 11. H a n g i Anton, potšumar, Zavidović; 12. Jukić Jakov, potsumar,
Sarajevo; 13. Andi ć S i m o, potšumar, Sarajevo; 14. Tvrtkovi ć Stjepan, šum.
referent, Travnik; 15. Rabić Dragutin, potšumar, Vlasemca; 16. Ing. Popović
R a d o j k a, čin. pripravnik, Sarajevo; 17. Son t a Teodor , potšumar, Višegrad; 18.
S t r a m b a c h Karlo, potšumar, Nemila ; 19. D r a g a š S t e v a . , šef računovodstva
Sarajevo; 20. Balvanović Ivan, rač. inspektor, Sarajevo; 21. Ing. Popović
V 1 a d i s 1 a v, čin. pripravnik, Nan-Pijesak; 22. Ljudevi t J a n k o, potšumar, Han-
Pijesak; 23. Ing. Kasik Oton, v. d. šefa, Fojnica; 24. Ing. Trivunac R a d om
i r, šumar, savjetnik, Sarajevo; 25. Gjiki ć Salih , čin. pripravnik, Mostar; 36.
Rizvanbegović Ce mal, sreski šumar, referent, Stolac ; 27. V o j n o v i ć Nikola,
potšumar, Olovo; 28. Tesano vić Vladimir, potšumar, Kladanj; 29. Đ udimlić
Mehmed, šum. referent, Ljubuški; 30. Batalo Milan,, potšumar, Tuzla;
31. Ing. Den i šlic Mustafa, Foča; 32. Ing. Ivanov Mihajlo, činovnik
kontr., Foča; 33. Du m Franjo , potšumar, čin. kontr., Foča; 34. C v i j i ć V a s o,
potšumar, Tuzla; 35. Dr. Čvoriščec Ivo, viši savjetnik, Sarajevo; 36. Ing. B u j i ć
Ž i v k o, čin. pripravnik, Turbe; 37. G ako vić Dušan, šef. šum. uprave, Turbe; ;8.
Navratil Otoka r, potšumar, Sjetlina; 39. Tab ako vić T o d o r, potšumar, Ko-.
nj.c; 40. K a š i k o v-i ć Branko, industrijalac, Hadžići; 41. Košić A ć i m, šef. šum.
uprave, Čačak; 42. Ing. V a s i 1 j e v i ć D o r d e, čin. pripravnik, Sjetlina; 43. Vuk om
a n o v i ć Andrija, potšumar, Ilidža ; 44. Ing. K o n j a r Stanko, sres. šum.
referent, Zvornik; 45. Ing. Hartma n Robert , šum. uprav., Vozuća.
c) Osim toga primaju se u redovito članstvo još i slijedeća gospoda: Ing. D r ašković
Rade, šum. inžinjer, Zagreb, Direkcija šuma; Ing. Kijametović Svet
i s 1 a v, čin. pripravnik, Sram. Mitrovica.


d) Primaju se za člana utemeljača prema predlogu podružnice Sarajevo: Dr.
Glas s Gaddo , direktor firme Ugar, Turbe kod Travnika.


e) Prima se za člana pomagača: Lazarini Franjo, stud. forest, Zagreb.


f) Istupili iz članstva: Staničić Dane, kr. šum. savjetnik, Zagreb; S a ti er
Zvonimir , šum. oficijal, Ljubljana.
g) Umro: A lit Emil, Peć, Srbija.
h) Odobrava se zamjena Šumarskog Lista za časopise: Vijesnik Rudarsko


Topionički, Beograd; Zivinarev Glasnik, Beograd; Norges Landbrukshôgskoles publikations,
Norge.


483