DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Eventualija: — 1. Tajnik čita brzojav beogradske podružnice sa njenog trećeg
godišnjeg zbora. Zaključuje se zahvaliti na brzojavu. Ujedno se uzima do znanja izbor
nove uprave Podružnice.


2. Čita se dopis goso. Nedeljka Lazića u predmetu dosuđivanja kazna po
§ 151 zakona o šumama po šumskim krivicama pogrešno u fond za uzdržavanje kaznenih
zavoda umjesto u fond za pošumljavanje (vidi broj 10 Šumarskog Lista 1932.
godine). Udruženje se je po predmetu svojedobno obratilo Kasacionom sudištu sa
molbom za tumačenje §§ 151, 168 i 188 zakona o šumama tako da sve kazne teku u
fond za pošumljavanje. Kako po predmetu još nije dobiven odgovor kasacije, zaključuje
se obratiti se na Ministarstvo šuma sa molbom, da ono ishodi, da se sve kazne po
šum. krivicama dosuđuju fondu za pošumljavanje.
3. Gosp. ing. M i k 1 a u predlaže, da se na skupštini u Banjoj-Luci održe među
ostalim i rasprave po kakovim aktuelnim temama, iz kojih tema da se unapred spreme
referati. Zaključuje se spremiti referate o temama: »Imovne općine« i »Šume i javni
tereti«.
4. Gosp. ing. M i kl a u predlaže, da se ponovno zamoli Ministarstvo šuma, da
pribavi spiskove onih vlastelinstva i drvarskih preduzeća, koja su dužna namještati
kvalifikovane stručnjake. Prima se.
5. Qosp. ing. Mikla u pita šta je sa izvještajem delegata, koji su zastupali
Udruženje na prošlogodišnjem kongresu Českoslovačkih šumara. Zaključuje se zatražit)
predmetni izvještaj.
6. Zaključuje se poslati Ministarstvu šuma i rudnika publikaciju univer. profesora
Dr. Ugrenovića: »Željeznički pragovi« sa zamolbom, da se izlaganja ovog
uvaženog stručnjaka uzmu u obzir na anketi o pitanju impregnisanja željezu, pragova.
7. Zaključuje se pismeno zamoliti gosp. Ministra šuma i rudnika da sazove konferenciju
direktora imovnih općina u predmetu pitanja sanacije prilika imovnih općina.
8. Zaključuje se zamoliti već sada popust na željeznicama za učesnike skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Banjoj-Luci.
OSNIVANJE PODRUŽNICE JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA
ZA VRBASKU BANOVINU U BANJOJ LUCI.


Na dne 21. maja održana je u Banjoj-Luci konstituirajuća skupština Podružnice.
Zboru prisustvovahu šumari iz čitave Vrbaske banovine. Predsjedavao je pretsjednik
pripremnog odbora za osnivanje podružnice ing. S. N e d i m o v i ć. Sa skupštine su
odaslani pozdravni brzojavi banu Vrbaske banovine, te upravnom odboru J. Š. U.


Nakon svestrane rasprave jednoglasno su prihvaćena Pravila novoosnovane
Podružnice. Zatim je izabrana Uprava Podružnice kako slijedi: pretsjednik Ing. Ilij a
S 1 i j e p č e v i ć, šum. inspektor kr. ban. upr.; potpretsjednik: Ing. Svetoza r N e-
d i m o v i ć, viši savjetnik Dir. šuma; tajnik: Ing. R a j n e r Franjo, šum. pristav kr.
banske uprave; blagajnik: Milan B a j i ć, viši šum. savjetnik Direkcije šuma. Članovi
upravnog odbora: Dr. Ing. Jovan Z u b o v i ć, viši savjetnik Direkcije šuma;
Ing. Omer K a j t a ž, viši savjetnik Direkcije šuma; Ing. Velimir Kos, Oštrelj;
Milosevic Ante, šef. šum. uprave Teslić; Ing. M e h m e d B a 1 i ć. šum. savjetnik,
Prijedor; Ing. Petronijc Z a r i ć, šef. šum. uprave Šipovo; Ing. Antun Šejtoal,
šef. šum. uprave Bos. Dubica; Ing. Rudolf Krpan, šef. šum. uprave Drvar; lug.
Ilija Jankavić, čin. pripravnik Kr. Banske uprave : Franjo Š m i t, potšumar
Direkcija šuma; Ing. Lazar Suđić, čin. pripravnik Direkcija šuma. — Zamjenici:
Ing. Vjenceslav Cvitovac, šef. šum. uprave Zavalje; Ing. Lb r a h i m K o pč
i ć, čin. pripravnik Direkcija šuma; Jovi ć Petar , potšumar Direkcije šuma.
Članovi n a d z o r n o g odbora: Ing. Ivan Gr bac, direktor dir. šuma; Ing. Viktor
Böhm, viši šum. savjetnik kr. banske uprave; Ing. Miloš Jan k ovi ć, sres. šum.
referent Banja Luka. Zamjenici nadzornog odbora: Bambulovi ć Petar , šum.


484