DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 67     <-- 67 -->        PDF

savjetnik kr. ban. uprave; Ing. Fehi m Dulbegović , šum. pristav Direkcija šuma.
Članovi redakcionog odbora: Ing. Ilija Slijepčević, šum. inspektor; Ing.
Jovan S a v i n, viši šum. savjetnik; Dr. Ing. Jovan Zubović, viši savjetnik.


Skupštinu je završio pretsjednik ing. Ilij a Slijepčevi ć govorom, u kome
je toplim riječima ocrtao važan rad, koji čeka podružnicu (popularizovanje šumarske
misli u Vrbaskoj banovini, nastojanje oko što užeg kontakta među šumarima banovine
i rad na svim onim ciljevima, za kojima teži J. Š. U.).


IZVADAK IZ ZAPISNIKA KONSTITUIRAJUĆE SKUPŠTINE SARAJEVSKE
PODRUŽNICE JUGOSLAVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA ODRŠANE
U SARAJEVU DANA 11. i 12. JUNA 1933. GOD.


Osnivački odbor Sarajevske podružnice Jugoslavenskog šumarskog udruženja,
koji su sačinjavali gg.: Ing. Maruzz i Ivan , šef šumarskog odsjeka, Ing. Babi ć
Bogdan, direktor Direkcija šuma; Ing. Radi mir Dragutin, v. šum. savjetnik;
B o j i ć S a v o, v. š. savjetnik; Knežević Milan, tehn. inspektor i Ing. K u d o v i ć


Sa konstituirajuće skupštine Sarajevske podružnice J. Š. U. u Sarajeva 11 .... 1933.


S u 1 e j m . n, šum. pristav, kroz kratko vrijeme svojim nesebičnim i pregalačkim
radom uspjeo je, ne samo da skoro sve članove JŠU sa područja Drinske banovine
organizuje u Sarajevsku podružnicu, nego i da upiše u Jugoslavensko šumarsko udruženje
pa prema tome i u Podružnicu novih 49 članova čime je broj članova na području
Drinske Banovine povećan za 80%. Za osnivanje Podružnice pismenim putem
do sada se izjasnilo preko 90% članova JŠU i svi skoro prisustvovali su konstituirajućoj
skupštini.


Sama pak konstituirajuća skupština, koja je svečano otvorena dana 11. juna i»
velikoj sali Gradske vijećnice u prisustvu izaslanika civilnih i vojnih vlasti, kao i predstavnika
raznih društava i ustanova, bila je vidna manifestacija solidarnosti i drugarske
svijesti šumara Drinske Banovine.


Skupštinu je otvorio Ing. g. Maruzz i Iva n pozdravivši sve prisutne sa par
riječi zahvalio se svima na odzivu i poželio plodan i uspješan rad. — Za predsjednika


i


485
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 68     <-- 68 -->        PDF

skupštine predlaže Ing. g. Bogdana Babica, a za sekretara Ing. g. M i h a 1 i č e k


Nikolu i Ing. g. Kudović Sulejmana, a za ovjerače zapisnika Ing. g. Radi


mira Dragutina i g. Bojica Savu, što je skupština jednoglasno usvojila.


Zauzimajući predsjedničko mjesto Ing. g. Babi ć Bogda n pozdravlja sve prisutne
i zahvaljuje na povjerenju. — Obrazlažući svrhu i potrebu Podružnice među
ostalim rekao je: »Svrha, za koju smo se danas u ovako lijepom broju sastali, diktovana
je neminovnom potrebom zbijanja u što gušće redove, kako bi jakim udruženim
silama polučili one ciljeve, koje narod i država od nas punim pravom očekuje. Šumarstvo,
šumsko gospodarstvo, šumska privreda, šumska industrija i trgovina ne samo
da su jaka grana naše narodne privrede, već je ono i glavni i presudni faktor u našoj
trgovačkoj bilansi«.


Dalje naglašuje, da osim rada u našem zajedničkom Udruženju, u kome smo se
mi predstavnici zelene struke ujedinili još 1919. godine, pokazala se je potreba da se
organizujemo i u podružnicama. — Motivišući tu potrebu rekao je: »Današnji vijek
velikog i rapidnog razvoja tehnike stavio je i nas šumare pred mnoge važne i do
danas neriješene probleme u šumskoj privredi, koji zahtijevaju mnogo intenzivnog
proučavanja naročito na polju šumske privrede industrije i trgovine. Jedno to, a drugo
važne potrebe socijalno ekonomskog karaktera po svojoj strukturi raznolike u raznim
krajevima naše Kraljevine iziskivale su pa i danas imperativno traže puta i načina
za što rentabilnijim rezultatima na polju šumskog gazdinstva, koje se ne može u svim
krajevima naše otadžbine jednakim mjerama uređivati, već obzirom i na sam karakter
šumskih sastojina, na mrežu pogodnih i povoljnih komunikacija, ekonomsko nacionalnih
potreba i t. d.«


Rukovođeni tim važnim razlozima odmah po donošenju Pravilnika za osnivan.ie
i rad podružnica, pokrenuta je akcija za osnivanje sarajevske podružnice. — Rezultat
te akcije je današnja u svakom pogledu uspjela skupština.


Sa biranim riječima obraća se svakom od zvaničnih delegata, moleći ih da budu
tumači kod visokih ličnosti, koje imaju čast prestavljati, velikog pregalštva i velikog
nesebičnog teškog rada šumara i da im ujedno zablagodare na pažnji, koju su i ovom
prilikom kao i uvijek pokazali prema zelenoj struci, izaslavši svoje delegate, odnosno
prisustvujući lično ovoj skupštini.


Kao delegat Načelnika odelenja za šumarstvo g. Jovanovića Milorada isporučuje
skupštini njegove pozdrave i najiskrenije želje za uspješan rad.


Ujedno kao delegat Upravnog odbora JŠU pozdravlja skupštinu i želi joj uspješan
rad. — Ocrtava u kratkim potezima ono spontano oduševljenje sa kojim je Upravni
odbor JŠU primio i pozdravio osnivanje sarajevske podružnice, sa vrućom željom,,
da svi članovi na području Drinske Banovine sa istim oduševljenjem prionu na rad u
Podružnici. S tim je predsjednik Ing. g. Babić Bogdan završio svoj pozdravni govor.


Skupštini su bilo kao izaslanici bilo lično prisustvovala slijedeća gospoda: Ing.
Maruzz i Iva n kao izaslanik gospodina Ministra šuma i rudnika, i načelnik poljoprivrednog
odelenja Banske uprave; Borić Ahmed, kao izaslanik gospodina Bana;
pukovnici Marijanović i Stamenković kao izaslanici Komandanta Armije;
potpukovnik Stefanović i major Štajnbauer, kao izaslanici komandanta Divizije;
pukovnik Stefanović, komandant žandarmerije; Ing. Babić Bogdan, kao
izaslanik Načelnika odelenja za šumarstvo i Upravnog odbora JŠU.; Ing. Božić , kao
izaslanik Gradskog načelnika; Ing. Barana c Slobodan , kao izaslanik Beogradske
podružnice; Todorovi ć Vaša , kao izaslanik Udruženja Industrijalaca i trgovaca
drvetom; Corovi ć Danilo , kao izaslanik udruženja posjednika domaćih pilana;
Dr. D e s p i ć, kao izaslanik Trgovačke industrijske komore, kao i predstavnici drugih
društava i ustanova.


Uzima riječ izaslanik g. Ministra šuma i rudnika Ing. g. Maruzz i Ivan , šef
šumarskog odsjeka, i isporučuje prisutnima tople pozdrave gospodina Ministra i naj


486
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ljepše želje za plodan i koristan rad. — Ujedno obečaje, da će biti vjeran tumač nastojanja
i težnji šumara Drinske banovine kod gospodina Ministra.


Istodobno je Ing. g. Maruzzi kao zastupnik gospodina Načelnika poljoprivrednog
odelenja Banske uprave i u svoje ime kao šef šumarskog odsjeka, sa nekoliko riječi
pozdravio skupštinu, skrenuvši ujedno pažnju na mnoge važne momente šumarstva.
Istaknuo je, da je molitva šume koju je izdalo JŠU upućena u prvom redu nama šumarima,
a ne kao što se obično misli samo neukom seljaku. Šuma nam poručuje, da je
čedo prirode i kao takova nada sve čedna. — Zna svoju vrijednost, netraži da bude
precijenjena, ali ne dopušta da ju se podcjenjuje. Ona je puna dobara pa može da
podmiri potrebe sviju koji je trebaju. Ona poznaje potrebe kako naroda tako naročito
i industrije i ona zna, da mi šumari koji smo se posvetili toj struci moramo znati
uvijek pravilno ocijeniti u svakom pojedinom momentu potrebe industrije, pa dovesti
u sklad te potrebe sa osnovnim životnim zakonima šume. — Ona samo moli da se
racionalno iskorišćuje jer uništavanjem njezinim uništavamo sami sebe. Sve dok ona
nije potpuno uređena i snabdevena svim transportnim sredstvima, kao i naročito dok
nisu životne potrebe njezinih upravitelja i čuvara podmirene, trebalo bi njezine plodove
u prvom redu vraćati njoj samoj a tek eventualni višak odstupiti Ministru
finansija.


Šuma zna sve boli i teškoće nas šumara. — Ona zna da nemamo uređenih stanova,
vrtova, deputata i tako dalje, ona zna da se od nas zahtjeva jednako i isto kao
i od šumara u najnaprednijim zemljama. Zna da se često prepušta na čuvanje ljudima
sa ulice i ako ima dovoljno spremnog pomoćnog osoblja. Zahtijeva se od nas često
i nemoguće ali nas šuma moli, da ne sustanémo, da je čuvamo i branimo, jer ona ima
jedino nas šumare, pa da ako je potrebno podnesemo i žrtve, jer se samo na žrtvama
osnivaju velike stvari i uspjesi. Ako nam za naš trud i rad uzmanjka svako priznanje
ona, šuma nam ga neće uskratiti.


U naš rad u naše djelovanje treba da unesemo novi savremeni duh. Treba da
pođemo od naroda i od njegovih potreba i teškoća. Treba se spustiti do nivoa našeg
seljaka i dolaziti s njime što više u doticaj, jer treba voditi računa da seljak upoznaje
pojedine zakonske odredbe tek onda, kad je došao u sukob sa njima. Međutim kao
svatko i seljak treba da odgovara za svoje čine, ali kod toga treba postupati uajispravriije,
jer često jedna jedina šumska prijava obračunata sa 15—2O.000 na jednu bosansku
seljačku kućicu, ne stoji u nikakvom srazmjeru sa čitavom njegovom imovinom, kad
znamo, da jedan jedini nesretan potpis može da učini više štete nego sve šumske
štete počinjene u jednoj godini u cijeloj državi.


Mi nesmijemo biti policajci u vulgarnom smislu riječi nego učitelji i prosvjetlitelj
naroda. Treba da ga upućujemo i vodimo boljoj i sretnijoj budućnosti. — Samo u
zajedničkoj kolaboraciji šumsko policajne službe i uprave državnih šuma mogu se
postići potrebni rezultati, koji se sa pravom od šumarstva očekuju.


Šuma nas konačno moli, da se upoznamo i zbijemo guste redove, kako bi mogli
lakše i bolje učiniti sve što do nas stoji, da unapredimo što više naše šumarstvo, a
kao staleška organizacija zaštitimo i svoje staleške interese. Treba da mi šumari
budemo opet kao negda elita društva i nosioci društvenog života.


Gospodin Todorovi ć Vas o u ime Udruženja industrijalaca i trgovaca drvetom
pozdravlja skupštinu i želi novoj Podružnici uspješan rad na polju šumarstva.


Ispred Beogradske Podružnice JŠU Ing. g. Barana c Slobodan , savjetnik
ministarstva pozdravlja osnivanje Podružnice i želi uspješan rad u kolu sa ostalim
Podružnicama, a u punoj saglasnosti sa našom centralom u Zagrebu.


Zaključujući svečani dio skupštine, predsjednik Ing. g. BabićBogdan , izvještava
skupštinu da je Gradsko načelstvo stupilo u Podružnicu kao član veliki dobrotvor
sa 2000 dinara, što skupština sa aplauzom pozdravlja.


487
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Uveee održana je zajednička drugarska večera u Oficirskom domu, gdje su


se u nevezanom razgovoru i srdačnom raspoloženju najbolje upoznali kolege i dru


govi, koji su se poznavali do sada većinom samo po imenu.


Sutradan su uz male izmjene i drugarsku debatu primljena pravila Podružnice


predložena sa strane osnivačkog odbora.


Kandidacioni odbor koji je skupština izabrala a koji su sačinjavali gg.: Ing.


Radimir Dragutin, Ing. Šerbetić Adolf, Ing. Kudović Sulejman, Ing. Ivić Martin i Vuko


manović Andrija, predložio je listu Upravnog i nadzornog odbora, koja je sa malim


izmenama, pošto se je Lng. Maruzzi Ivan zahvalio na izboru za predsjednika, radi


još nedovoljnog poznavanja prilika i ljudi u Drinskoj Banovini, jednoglasno uvojena.


Prema tome prvu upravu Sarajevske Podružnice JŠU sačinjavaju: Predsjednik:


Ing. Bogda n Babić , direktor Direkcije šuma; podpredsjednik: Ing. Draguti n


Radimir, viši šum. savjetnik; tajnik: Lng. Mihaliček Nikola, v. š. pristav;


blagajnik: Balvanović Ivan, rač. inspektor. Odbornici: Prof. Veseli Dra


gutin , v. šum. savjetnik; Ing. Lev i Marko , savjetnik Direkcije šuma; Ing. Šer


betić Adolf šumarski savjetnik; Ing. Mikša Stjepan, šumarski savjetnik;


Knežević Milan, tehn. inspektor; Ing. Civša Dušan, viši šumarski pristav;


Ing. Stefković Vladislav, čin. pripravnik; Milinković Drago, podšumar.


Zamjenici odbornika: Ing. Bila J o v o, šumarski savjetnik; Ing. Markov ić


Radovan, šumarski savjetnik; Ing. Kasik 01 o n, čin. pripravnik. Nadzorni


odbor: Ing. Prpić Petar, direktor Direkcije šuma, Čačak; Bcjić Savo,


v. šum. savjetnik; Dragaš Stevo, rač. inspektor; Zamjenik: Ing. Obradovič
Ljubomir, šum. pristav.
Predsjednik u ime Uprave zahvaljuje na povjerenju obečajući, da će sve učiniti


što do uprave i njega stoji da opravdaju povjerenje koje nam je skupština dala.


Ing. g. Maruzz i Iva n u ime osnivačkog odbora čestita upravnom odboru


i želi svaki uspjeh u radu, zahvaljujući ujedno skupštini na odzivu i završenom radu.


Predsjednik izveštava skupštinu, da je nekolicina kolega van područja Drinske


Banovine, koji su bilo svojim službenim vezama usko vezani sa Sarajevom, bilo da


im je po postojećim komunikacijama Sarajevo pristupačnije, izrazilo želju, da sara


đuje u Sarajevskoj podružnici.


Ing. g. De n i šli c Mustaf a podnosi formalan prijedlog da Podružnica na
nareJnoj glavnoj skupštini udruženja podnese prijedlog, da članovi Udruženja iz susjednih
banovina, dok se u istim ne osnuju podružnice mogu biti članovi Sarajevske
Podružnice. Skupština jednoglasno usvaja ovaj predlog.


Zatim je skupština zaključila, da godišnja članarina za Podružnicu iznosi 30 din.
s tim, da se u tri rate obustavi prilikom isplate prinadležnosti, i dala ovlaštenje
Upravnom odboru, da u granicama prihoda može trošiti za potrebe Podružnice.


Pošto su pretresena još neka važna pitanja skupština je završila rad.


Za Sarajevsku Podružnicu Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja
Tajnik: Predsjednik:
Ing. N. Mihaliček. Ing. Bogdan Babić.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU MAJU GODINE 1933.


Redoviti članovi: Arslanagić Arif Din. 50.— za II. polugod. 1931.; Ambrinac Josip,
Sokolovac Din. 200.— za god. 1932. i 1933.; Batić Jakob, Kosinj Din. 100.— za god.
1933.; Bila Jovan, Sarajevo Din. 100.— za god. 1933.; Draščić Ivan, Split Din. 100.— za
god. 1933.; Ojukić Dušan, Bjelovar Din. 10O.— za god. 1933.; Jelenčić Vladislav,
Otok Din. 100.— za god. 1931.; Joksimović Košta, Arandelovac Din. 100.— za god.
1933.; Jozić Josip; Nova-Gradiška Din. .. — za god. 1933.); ´Knežević Milutin,
Karlovac Din. 200.— za god. 1931. i 19312.; Marković T. Radovan, Zenica Din. 200.—
za god. 1932. i 1933.; Marković Miodrag, Aleksinac Din. 26.— za K god. 1933.; Neid


488