DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 78     <-- 78 -->        PDF

.......... ....., .. . ..... . ..... ..... ....... .. ........ ......., ... ....


........ .... . ....... .. ....... ....... ......., .... .., no ........, y .........


... .......... . ....... ......., .... ....... ....... .. ....... ...., .....


6. .... ......., .. .. je . ... ..... ...... ........ .......... ...... ........


y ...... ... 10 ..... 11 ...... . ........ . ........ ...... . ....... ........


.. 17/X-1930 ...,


... je ........ .... ...., ... ..... ........ ..... .... ... ...... ....


.. ...... .. ....... .... ......, .. .. je ....... ........ .... .......... ..


....... ........., na .... ce ........ ......... ..... ......, .. ne ....., .. ..


..... .......... ....... ... .. .. ce .... ........... .... ...... ....... . ..


........ .........


.......... . ......... . ....., .... .... ...... ...... ..... (..........
...... ........) ..... .........., .. .. .. ...... ......... ........... .......
........ ........


....... ... 201 ..... ........ . ...... ........... ......... . .....


.... ......... . .......


. § 3 ... 1 ...... . .........., ........ .. ........... ... ............


........: ......... . ..........


.. ........ ........ ..... „......." . ... ........ (..... ......., a .....
..........) .. ..... ........, .... .. .... ..... .......>..., .. je no .... ........
........ .... . .....


.. .... je ........ ..1;.......... ... ... JOHI y ..... ..... ......., .......
. ........., ..... .... ...... ... ....... . ........ .... ......., .. ... ....
..... ......... . .......... .... ...... .... .........


............ .... ......, ....... ... je ...... ..... ....., .... .
........, .... .. .. .. ........ ....... . ........ ... ........ .... ............
...., .... .. ... ..... ........ .... . ........ ....... .........
....... ... ...... ..... ......... .... .. ........


DRAGUTIN D. VESELI: KATEKIZAM O LOVSTVU I RIBARSTVU.


U br. 6 ovoga lista izvoleo je g. A. P. doneti opsežnu kritiku ove moje knjižice,
na čemu mu svesrdno blagodarim. Možda će i ovaj prikaz doprineti tome, da se bar
neki deo štampanih knjižica rasproda, ali moram navesti, da je dosadašnji odziv kako
od strane šumarskih organa tako i lovaca više nego slab. Dok nekoja nadleštva za
svoje organe naručuju veliki broj primeraka (mogla bi se na prste prebrojati!), sv*
ostala nisu naručila ni jednoga primerka.


Uz nekoje po g. A. P. dobronamerno iznesene nedostatke knjižice iznosim radi
orijentacije čitalaca i svoje stanovište:


1. Podatke o lovostaji nisam naveo prema zakonu o lovu, jer smatram,
đa Zakon o lovu mora posedovati svaki lovac još pre ove moje stručne poučne knjižice.
Da sam one podatke citirao, morao bih i u svim ostalim slučajevima, da budem
đosledan, citirati odredbe zakona, čime bi u ovu poučnu knjižicu ušao i zakon, što
nisam nameravao.
i2. Š t a mp a r s ki h grešak a je uz dvostruku korekturu krivnjom štamparije
nažalost ostalo dosta kao n. pr. duljina sovuljage buljine.


´ 3. Ja sam u manuskriptu imao više ptica i riba, nego što je ušlo u knjigu. Tu
je bio i storijun ili štirijun, Acipenser sturio, koji je brisan, pa treba mesto
»s l u r i o« čitati »h u s o« i samo jedno c u Acipenser. Morunu sam kao i lososa
naveo kao glavne pretstavnike dotičnih familija. Po Kišpatiću uloviše u prosincu
1891. ispod Požuna morunu od 332 kg. Po istom je autoru moruna u Dunavu redak
gost, a još redi u Dravi i Savi. Prema Thalleru (Vode i ribe Jugoslavije, Zagreb 1932)1
dolazi nam moruna iz Crnoga Mora i poznata je po velikim primercima od preko 100 kg.


49 6