DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 348—1935.


OBJAVA LICITACIJE
za dio drvne mase šume »Cevizovo«.


Na osnovu drvosječne osnove za god. 1934/35. i odobrenja kr. banske uprave
Savske banovine u Zagrebu, Poljoprivredno Odelenje III. Šumarski Odsjek — broj
1607/.. 1935. od 8. januara 1935. prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne općine
Gjurgjevačke u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana U. februara 1935. god.
u 10 sati prije podne niže navedena drvna masa stabala šume »Cevizovo« označenih
u šumi kolobrojem:


od 7001 do 20.000, I. partija


od 1 — 20.000, II. »


od 1 — 1.750, III. »


Stabla pak označena kolobrojem od 1—7000 I. partije, isključuju se od diažbe
uopće, te imadu ostati na sječini kao sjemenjaci u cilju obnove sastojine. — Ta stabla
su označena još i bijelim prstenom od kreča u prsnoj visini.


Stabla koja su predmet prodaje procjeujena su i razvrstana po vrsti drva, te
gradi i gorivu kako slijedi:


Vrst drva
Broj
stabala
Procjenjeno na:
gradja gorivo
m:l
Ukupno
Isklična
cijena
Udaljenost
od najbliže
željezničke
stanice
Bukva 9.271 1.859 7.549 9.408
Grab 22.342 143 8.027 8.170
Hrast
Brest
331
258
105
15
380
212
485
227
©
81
14 km
Razno 2.553 97 961 1058
Ukupno 34.755 2.219 17.129 19.348


Općeniti uslovi licitacije.


1. Licitacija će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100.— Din. taksene marke i Din. 50.— banske
taksene marke, dobro zapečaćene, a primati će se najkasnije do 10 sati prije podne
kod uručbenog zapisnika Direkcije šuma Imovne općine Ojurgjevačke dana
11. februara 1935.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe sadržani
u ugovoru dobro poznati i da ih u cjelosti prihvaća. K ponudi ima biti priloženo iporesko
uverenje da je nudioc platio državni porez za tekuće tromjesečje i uvjerenje da
mu je radnja protpkolisana kod sudskih vlasti.
4. U ime vadiuma ima svaki nudioc položiti prije predaje ponude 10% svotu
od isklične cijene u gotovom ili u državnim vrednosnim papirima Kraljevine Jugos´avije,
koji su kao jamstvo za to prikladni. Garantna pisma i uložne knjižice se no
primaju.
73