DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ing. RUDOLF PIPAN (BJELOVAR):


IZRAČUNAVANJE ŠUMSKE TAKSE


(SUR LA SUPPUTATION DES TAXES FORESTIERES)


Rasprave gg. ing. Šurića, Wasznera i Sarnavke o problemu
izračunavanja šumske takse pobudile su u redovima šumara, koji
se nalaze u praksi, veliko zanimanje, jer su se nadali, da će njihovim
studijem steći neke praktične direktive za svoju službu. Nadali smo se,
da će se debata nastaviti, te da će dodirnuti ona pitanja, koja su iias
najviše interesirala.


Pred stručnom javnošću su kritički promatrani naučni osnovi, a
naročito matematski osnovi uobičajenih metoda kalkulacije, ali do sada
nije posvećivana neka naročita pažnja pitanju, sa kojim uspjehom se
šumarska praksa služi tim metodama, da li su tim metodama u dovoljnoj
mjeri zaštićeni interesi šumoposjednika i to u prvome redu države, kao
najvećeg šumoposjednika, te imovnih općina i ostalih javnopravnih tijela
Nakon značajne rasprave g. ing. Sarnavke izgledalo je, da će debata
krenuti ovim pravcem, ali do toga nije došlo.


Iskustva zadnjih godina govore nam da interesi šumoposjednika
nisu dovoljno zaštićeni. Neka imovna općina iznijela je godine 1931. na
javnu dražbu veće količine hrastova za tehničku porabu uz iskličnu
cijenu od cea 9 milijuna dinara. Dražbi je pristupila jedna naša poznata
firma, koja je nudila za sve te hrastove određenu svotu, koja je bila za
8´/ manja od isklične cijene. Dražba nije bila odobrena, pa je isti objekt
iznesen ponovno na dražbu, na koju je pristupio isti kupac odnosno isti
reflektant, ali je sada nudio samo još cea 50% od prvobitne isklične
cijene. I ova dražba nije bila odobrena. Imovna općina nalazila se u sve
težim financijalnim prilikama i nakon godine dana isti objekt je po treći
puta iznesen na dražbu i prodan za svotu cea 2,500.000 Din. Na taj je
način imovna općina kvarovala za blizu 6 milijuna dinara, te je time
zašla u gotovo bezizlazan položaj.


Prigodom ovog slučaja pitali smo se, da li nisu možda baš naše
metode kalkulacije krive, da smo pretrpjeli tolik gubitak. Da su ekonomske
prilike bile ispravno ocjenjivane, prihvatila bi se prva i najpovoljnija
ponuda, a zadaća kalkulacije je baš u tome, da se te ´prilike
ispravno ocijene.


Praktičke prilike nalažu nam, da kritički promotrimo čitavu zalihu
pomoćnih sredstava, kojima se šumari služe i mogu služiti onda, kada
se staraju, kako bi najpovoljnije unovčili šume svojih poslodavaca, da
na taj način zaštite pravedne njihove interese. Držim, da bi trebalo
naročitu pažnju posvetiti i okolnosti, da svaku šumu, koja se iznosi na
prodaju, ne procjenjuju samo šumari već i trgovci, koji su nakanili tu
šumu kupiti. Međutim se šumarske i trgovačke kalkulacije i računi rijetko
kada podudaraju, već se rezultati značajno razlikuju. Da se ta pojava
može rastumačiti, treba proučiti, po kojim načelima i po kojim metodama
rade trgovci, šumska industrija, kada izrađuju materijalnu i novčanu
procjenu šumskih objekata. Trebalo bi međusobno uspoređivati način i


191
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 24     <-- 24 -->        PDF

metode rada trgovaca i šumara, kako bismo došli do zaključka, od kuda


izviru spomenute razlike u rezultatima.


Na osnovi takovih razmatranja usudio sam se izaći pred stručnu


javnost sa predležećom raspravicom, koja predstavlja pokušaj kompara


tivne analize birokratskih i trgovačkih metoda izračunavanja šumske


takse.


Prema tome treba najprije zasebno proučiti svaku od tih metoda


rada i sredstva, koja stoje izvodiocima tih zadaća na raspolaganje, a


nakon toga ćemo moći ocjenjivati, tko može sa boljim uspjehom raditi


i iz kojih razloga.


A.) ŠUMARSKO - BIROKRATSKA KALKULACIJA.


I.) Izbor objekta prodaje.


Prije nego se pristupi samoj materijalnoj procjeni šuma i izračunavanju
šumske takse, treba stvoriti odluku, koji će se objekt iznijeti
na prodaju. Redovito i u pravilu ima svako šumsko gospodarstvo više
objekata, koji bi se mogli prodati. Gospodarstvena osnova, pa i specijalna,
samo je okvir, unutar kojeg se šumar može slobodno kretati i birati,
šta i koliko će prodati. Taj okvir dopušta razne kombinacije, unutar
kojih se može osigurati veći ili manji financijalni efekat. Kalkulator mora
znati, koju vrst robe tržište najhitnije potražuje, pa ju prema tome i
najbolje plaća. Mora se interesirati i za položaj i potrebe pojedinih
drvarskih poduzeća. Svrha je svakog šumskog gospodarstva, da poluči
potrajno što veći i bolji financijalni efekat, a jedno od sredstava za postignuće
toga cilja je prodajna politika pojedinih šumskih ekonomija. Toj
prodajnoj politici su stariji šumari posvećivali najveću pažnju, dok mlada
generacija metode, a i trikove, kojima su se služili stari šumari, zanemaruje
u dosta velikoj mjeri, kako ćemo kasnije vidjeti.


II. Materijalna procjena prodajnih objekata.
Nakon što je stvorena odluka o objektu, koji se ima prodati, treba
obaviti materijalnu procjenu odnosne šume, treba ustanoviti prostorni
sadržaj stabala, koja se iznose na prodaju.


U koliko je ova zadaća čisto dendrometrijskog značaja, ne trebamo
na ovome mjestu da raspravljamo o načinima, kako se materijalna procjena
u praksi obavlja i koja pomoćna sredstva stoje šumaru procjenitelju
na raspoložbu.


Međutim se već kod ove faze opće procjene šuma pojavljuje i komercijalni
momenat, kojemu je u našoj šumarskoj literaturi jedino profesor
Ugrenovi ć doličnu pažnju posvetio (Iskorišćavanje šuma str.
56). Pitanje je, kako treba ukupnu drvnu masu pojedinih stabala razvrstati
na pojedine tehničke Sortimente, a da se kod toga pravilno uzimaju
u obzir prilike i zahtjevi tržišta drva.


S obzirom na hrastove šume, na koje se u glavnom ova rasprava
odnosi, radili smo dosada tako, da smo se služili zagrebačkim uzancama
trgovine drvom. Drvna masa svakog pojedinog stabla razdijeli se na
pojedine Sortimente, kako su fiksirani u zagrebačkim burzovnim
uzancama.


192
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Na taj način izgleda da je pitanje na potpuno zadovoljstvo riješeno,
ali se i ovdje pojavljuju izvjesne komplikacije, koje mora osjetiti svaki
procjenitelj.


Tko je neko vrijeme motrio izradbu i sječu šuma, kako je vrše razna
trgovačka poduzeća, morao je opaziti, da se gotovo svake godine izradba
šuma vrši po nekim drugim načelima. Nekad se forsira dužica, dok druge
godine taj Sortiment gotovo i ne dolazi do izradbe. Isto je i sa željezničkim
podvlakama, koje uz to mijenjaju dimenzije i ostale uvjete izradbe.
Nekada se forsira izradba dugačke grade, dok se druge godine
izradivaju kladarke kraćih dimenzija. Jedan puta se uvrštavaju medu
kladarke trupci od 35 cm na više, a druge godine se izradivaju kao
kladarke tek trupci od 50 cm na više.


Svaki trgovački škriban će vam protumačiti tu pojavu time, da
tako mora biti s obzirom na zahtjeve kupaca.


Moralo bi nas začuditi, da su zagrebačke burzovne uzance u pogledu
sortiranja drveta vrlo slabo poznate u krugovima šumskih trgovaca.
Neki uvaženi trgovac mi je jednom priznao, da u svom životu
nije niti jedan vagon drvene robe izradio i prodao na temelju tih uzanca.
Nekom drugom prilikom sam se uvjerio, da činovnici jedne od najvećih
naših firma nemaju pojma o tim uzancama, a niti su knjigu o tim uzancama
imali u svojoj biblioteci. A ipak su ti ljudi već duge godine izrađivali,
kupovali i prodavali naše hrastove šume.


Svaku pojedinu šumu izradili su ne prema nekim okorjelim šablonama,
ne po nekim stalnim sortimentima, već prema zahtjevima konzumenata,
a ti konzumenti raštrkani su diljem zemaljske kugle, pa neke
godine dolaze do izražaja zahtjevi jedne zemlje, druge pak godine
zahtjevi druge neke nacije ili druge neke ekonomske svrhe.


Mi, koji živimo po zabitnim selima i malim varošicama, naravno ne
možemo pratiti promjenljive zahtjeve tržišta drvom, pa smo prisiljeni
da se kod procjene šuma služimo nekim krutim šablonama — apsolutnim
načinom sortiranja. Nepoznavanje zahtjeva tržišta mora bitno utjecati
na ispravnost materijalne procjene, iako se ta procjena sa dendrometrijskog
stanovišta još tako tačno obavi.


III. Novčana procjena šuma.
Kada je šumar razvrstao ukupnu drvnu masu nekog objekta na
pojedine tehničke Sortimente, pristupa se zadnjoj i najvažnijoj fazi opće
procjene šuma, a to je ustanovljivanje minimalne cijene izražene u novcu,
uz koju se dotični objekt može prodati, a da kod toga budu u pravednoj
mjeri zaštićeni interesi šumoposjednika.


Da možemo tu zadaću ispravno shvatiti, moramo si barem u najkraćim
potezima osvježiti ekonomsku teoriju izmjene dobara.


1.) Teorija izmjene dobara.


Koji su ekonomski razlozi, da pojedini gospodarski subjekti zamjenjuju
dobra, koja su njihovo vlasništvo, za dobra, koja su vlasništvo
drugih gospodarskih subjekata? Na ovo pitanje dala je pozitivan odgovor
teoretska ekonomska nauka, a naročito predstavnici tzv. austrijske ekonomske
škole, koju su reprezentirali odnosno stvorili: Dr. Karl M e n g e r,


193
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Wieser, B ö h m - B a w e r k,_a u ostaloj Europi su ista načela pro


povijedali Englez J e v o n s i Švajcarac Walras.


Evo osnovnog primjera. Zamislimo si dva susjeda, od kojih se


jedan bavi uzgojem žitarica, a drugi je vinogradar. Prvi je privredio


pšenice u tolikoj mjeri, da može njome podmiriti sve svoje potrebe, koje


se uopće pšenicom podmiriti mogu. Neku količinu pšenice odredio je


za svoju i svoje familije prehranu. Dalje je nakanio jedan dio pšenice


upotrijebiti za prehranu stoke, za korisnu perad, za pečenje rakije, a


pošto mu je nakon toga još preostalo pšenice, nabavio si je uresnih ptica,


na pr. paunova, koji doduše nisu podesni za ljudsku prehranu, ali koji


zabavljaju svoga gospodara, kada ih gleda, kako se šeću po dvorištu.


Ako tom gospodaru iz bilo kojeg razloga nestane neka količina


pšenice, odreći će se onog užitka, koji je za njega najmanje važan, neće


na pr. više držati paunove, pa time neće mnogo na svom zadovoljstvu


izgubiti. Ako mu nestane daljnje količine pšenice, neće više peći rakije,


reducirati će perad, a ako bi mu nestalo još više pšenice, rade će pustiti


da propadne njegova stoka, nego da on i njegova familija oskudijeva na


kruhu. Da ima slučajno samo onu količinu pšenice, koja jedva osigurava


prehranu njegovu i njegove familije, on bi svaki dio te pšenice puno više


cijenio, nego sada, kad je ima toliko, da bez štete može njome i paunove


hraniti.


Čovjek prema tome cijeni svaku količinu nekog dobra prema onoj
koristi, koja bi mu izmakla, kada ne bi mogao s tom količinom dotičnog
dobra slobodno raspolagati u svrhu podmirivanja svojih potreba. Ova
zadnja ili granična korist (Grenznutzen) je mjerodavna za vrijednost
svake količine nekog dobra.


Iz toga je jasno, da seljak, koji uzgaja pšenicu te je posjeduje u
velikim količinama, jedan cent pšenice manje cijeni nego vinogradar,
koji je ima malo ili ništa.


S druge će strane vinogradar jedan hl vina u sebi mnogo niže cijeniti
nego poljodjelac, koji ga nema.


Kada bismo pretpostavili, da oba gospodarska subjekta imaju isto
mjerilo vrijednosti, onda će poljodelac 1 cent pšenice cijeniti sa 100 jedinica
vrijednosti, a vinogradar će tu istu količinu pšenice cijeniti sa 150
jedinica vrijednosti. Obratno će vinogradar cijeniti svoje vino sa 200
jedinica vrijednosti, a poljodelac će tu istu količinu vina cijeniti sa 300
jedinica vrijednosti.


Takvim stanjem stvari stvoreni su ekonomski preduvjeti za to, da
ta dva subjekta izmijene međusobno svoja dobra, kako bi time poboljšali
svoj ekonomski položaj.


Zamislimo si, da do takove izmjene dođe, te da poljodelac dade
2 centa pšenice, a dobiva 1 hl vina, onda je on dao 200 jedinica vrijednosti,
a u zamjenu je dobio vino koje za njega predstavlja vrijednost u
iznosu od 300 jedinica. Prema tome je uslijed izmjene dobara polučio
neki ekonomski uspjeh, neki profit, koji iznosi 100 jedinica vrijednosti.
Vinogradar je dao količinu vina, koje je za njega predstavljalo vrijednost
od 200 jedinica, a primio je pšenicu, koja za njega predstavlja vrijednost
od 300 jedinica. Na takav način su obojica polučili, svaki za sebe ekonomski
profit, koji je kod obojice jednak, te iznosi 100 jedinica vrijednosti.


Taj ekonomski profit, kojeg su u gornjem primjeru polučili poljodelac
i vinogradar, je razlog, zašto u privrednom životu tako često do


194
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 27     <-- 27 -->        PDF

laži do izmjene dobara. U našem su slučaju obojica polučila jednak profit,
ali to ne mora da bude uvijek. Prije nego je do izmjene došlo, oni su
međusobno pregovarali o tome, u kojem omjeru ima da se obavi izmjena.
() trgovačkoj spretnosti kod tog pregovaranja, cjenkanja, ovisi koji će
od oba uspjeti da drugome naturi svoju volju i da tako za sebe poluči
povoljan omjer izmjene. Kada bi poljodelac pristao, da dade 220 kg
pšenice za jedan hl vina, bio bi njegov profit manji, a vinogradar bi za
sebe polučio neki prekomjerni profit. Iz toga se vidi, da veličina mjenbenog
profita ovisi o omjeru, u kojem se dobra izmjenjuju, a ovaj omjer
nije ništa drugo nego, što mi nazivamo cijenom dobara.


U našem primjeru bila je cijena 1 hl vina jedaka 200 kg pšenice.
Ta je cijena mogla biti i drukčija, na pr. 220, 180, 250 itd. kg pšenice.


U eri novčanog gospodarstva, mi običavamo cijenu svih vrsti dobara
izražavati u novcu. Količinu svakog dobra ne stavljamo u omjer
sa količinom bilo koje vrsti dobara, već sa količinom jedne određene
vrsti dobra, a to je novac.


Svaka izmjena dobara daje nam izgleda da ćemo polučiti neki ekonomski
profit, ali donosi sa sobom i riziko, da će taj profit biti premalen,
da će se netko drugi okoristiti na naš račun. Ako su cijene sasma nepovoljne
za nas, može profit izostati i mi kvarujemo uslijed obavljene izmjene;
umjesto da smo polučili neki ekonomski profit, mi smo pretpjeli
neki ekonomski gubitak, više smo dali vrijednosti nego što smo istih primili
u zamjenu.


Zbog tih opasnosti, koje nosi sa sobom svaka ekonomska izmjena
dobara, ljudi su od vajkada tražili načina, kako bi se osigurali protiv njih,
kako bi što sigurnije izbjegli ekonomskim gubicima.


Neka dobra odnosno neke vrsti dobara vrlo se često izmjenjuju,
pa se na taj način lako sazna, u kojim omjerima, uz koje cijene se ta
dobra prosječno izmjenjuju. Ona cijena, uz koju se neka vrst dobara prosječno
izmjenjuje na tržištima, nazivamo tržnom cijenom. Ova tržna
cijena je jedno od najvažnijih sredstava, koja imaju svrhu da nas zaštite
od neracionalnih ekonomskih izmjena. Mi si čisto jednostavno zamišljamo
ovo: Ako je već mnogo ljudi prije nas pristalo na izmjenu dobara uz
neku određenu cijenu, to su ti ljudi sigurno imali pred očima cilj da poluče
neki ekonomski profit, pa kada mnogo ljudi uz tu cijenu prodava svoju
robu, sigurno je da se svi ti ljudi ne nalaze u zabuni, već mora da se uz
tu cijenu može ostvariti primjereni trgovački profit. Na taj način tržne
cijene postaju za nas nekim ekonomskim putokazom i ujedno mjerilom
naših ekonomskih uspjeha.


Da se tim sredstvom možemo služiti, treba da tržne cijene poznajemo.
Naši seljaci veoma marljivo polaze stočne sajmove, ne samo zato,
da tamo nešto kupe ili prodaju, već i s razloga da mogu promatrati, kako
i uz koje uvjete drugi prodavaju i kupuju, da na taj način saznaju tržne
cijene svojem blagu. I drugi privrednici najveću pažnju posvećuju proučavanju
tržnih cijena. U današnje doba imaju burze najveću važnost u
tome, da one objavljuju cijene, uz koje su obavljene trgovačke transakcije,
pa se baš na burzama stvaraju one cijene, koje imaju značaj tržnih
cijena za sve vrsti robe.


Pojavljuje se pitanje, koji su zadnji razlozi cijenama, uz koje se
roba izmjenjuje?


195
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 28     <-- 28 -->        PDF

I na ovo je pitanje dala austrijska ekonomska škola decidiran odgovor.


M e n g e r je postavio tezu, da cijenu dobara određuje veličina
užitaka, koja nam pribavljaju ona dobra, koja neposredno podmiruju naše
potrebe. Veličina tog užitka je ovisna o količinama dobara dotične vrsti,
jer čim imamo jednog dobra više, to nam ono služi za podmirivanje sve
sporednijih potreba. To shvaćanje dolazi do izražaja u zakonu o ponudi
i potražnji. Što se neka vrst dobra u većim količinama nudi na prodaju,
to će time biti cijena pritisnuta, postaje sve niža, jer takovo dobro mora
da služi sve manje važnim potrebama. Ako se neko dobro mnogo traži
a malo ga ima na tržištima, to znači da o raspolaganju sa tim dobrom
ovisi podmirivanje važnih potreba, pa mora uslijed toga cijena dobru
porasti.


Dobra, koja sama za sebe mogu podmiriti ljudske potrebe, naziva
M e n g e r dobrima I. reda (Genußmittel), a ona dobra, koja služe produkciji
dobara I. reda, naziva on dobrima višeg reda, dok ih ostali ekonomi
nazivaju produkcijskim sredstvima. U skladu sa svojom tezom tvrdi
M e n g e r i njegovi sljedbenici, da cijena produktivnih sredstava ovisi
isključivo o cijeni konačnih produkata. Ako se cijena kruhu povisi mora
se povisiti i cijena brašnu, ali ne obratno.


Toj Mengerovoj tezi nasuprot je postavio već ranije Kar l Mar x
posve suprotnu tezu, prema kojoj cijena dobara (Tauschwert) ovisi isključivo
o količini ljudskog rada, koji je bio potreban (gesellschaftlich notwendig)
da se ta dobra produciraju. Mar x dopušta da uslijed promjenljive
ponude i potražnje mogu nastupiti časovite oscilacije cijena, ali te
oscilacije ne mogu u biti promjeniti cijene robi.


Treći način tumačenja dinamike cijena je takozvana produkcijska
teorija. Prema tom tumačenju je cijena dobara jednaka svoti troškova
produkcije više svoti profita, kojeg su producenti stekli tečajem produkcijskog
procesa. Svoju tezu dokazuju time, da nitko neće trajno producirati
neko dobro, ako time ne bude namirio sve troškove produkcije,
dakle ne samo trošak za naplatu ljudskog rada, i ako uz to neće steći
još neki profit.


Prema tome je cijena nekog dobra nižeg reda jednaka svoti, koja
nastaje zbrajanjem slijedećih sumanda: Cijena dobra slijedećeg višeg
reda, trošak prerade tog produkcijskog sredstva, te konačno poduzetničke
dobiti.


Na taj način dolazimo na temelju teorije produkcionih troškova, a
s obzirom na šumarstvo do formule, koju je g. profesor Dr. U g r enovi
ć objavio (Iskorišćivanje šuma str. 152) i koja glasi:


C=P+T+Z


Za ekonomsku je praksu važno, u kojoj se mjeri mogu i moraju
uzimati u obzir postulati raznih ekonomskih teorija, da se time u što
boljoj mjeri postizavaju postavljeni ekonomski ciljevi.


Kada bismo se postavili na stanovište čistog marksizma, onda naše
šume ne bi imale gotovo nikakove vrijednosti, jer su nastale djelovanjem
prirodnih sila, a udio ljudskog rada je kod toga bio vrlo neznatan. Moramo
naime uzeti u obzir, da Marx naprezanjima oko čuvanja šuma ne
priznaje karakter produktivnog ljudskog rada. Za ekonomsku je praksu
važno jedino to, da cijena ljudskog rada u značajnoj mjeri utječe na
cijenu proizvoda.


196
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kada bismo se dosljedno držali postulata produkcione teorije, morali
bismo vjerovati, da cijena dobara nastaje kao rezultanta triju faktora
(P, T, Z), dok se cijena C ne može promjeniti, ako ta promjena nije izazvana
prethodnom promjenom kojeg od ovih faktora. Morali bismo vjerovati,
da se troškovi uloženi u produkciju u svakom slučaju moraju
nadoknaditi, dok ekonomska iskustva najodlučnije demantuju, da se
cijene dobara stvaraju isključivo u njihovoj produkciji. Moramo priznati,
da se često djelovanjem tih faktora mijenjaju cijene, ali ne uvijek.


Kada bismo slijedili samo M e n g e r a, onda bismo morali uzeti
kao gotovu činjenicu, da samo potražnja i ponuda robe određuje cijenu,
a da troškovi produkcije nemaju na nju utjecaja.


Kod ovako divergentnih teza ekonomske teorije, mora si ekonomska
praksa pomagati na taj način, da svakoj od tih teorija prizna, da
do neke mjere njezini navodi stoje, da se dešava često da fluktuacije
cijena nastaju s razloga, koje neka teorija priznaje i ističe, ali u svakom
pojedinom slučaju mora praktični gospodar pronaći konkretne razloge
tendencijama, koje pokazuju cijene, pa1 se kod toga mora posluživati
otkrićima, koja su pronašle najdivergentnije ekonomske škole i smjerovi.
Praktičan gospodar mora svaki od poznatih ekonomskih faktora promatrati
kao samostalnu ekonomsku činjenicu, mora ih proučavati nezavisno
jednog od drugoga, pa kada je na taj način prikupio potrebne
podatke za svoje kalkulacije, onda tekar može pomišljati, da te podatke
svrsishodno spoji u jednu cjelinu, u jedan račun, koji će mu dati traženi
rezultat.


I mi ćemo u našim daljnjim razmatranjima slijediti to pravilo, pa
ćemo najprije posvetiti pažnju svakom pojedinom od ekonomskih faktora,
koji se nalaze u navedenoj temeljnoj jednadžbi svake kalkulacije.


2.) Prikupljanje podataka i ustanovljivanje ekonomskih elemenata,
od kojih zavisi šumska taksa.


Šumarima je stavljeno u dužnost, da upravljaju velikim imetcima,
koji nijesu njihovo vlasništvo, već su oni samo delegirani da u ime svojih
poslodavaca gospodare u tim šumama tako, da interesi poslodavaca budu
u što većoj mjeri zaštićeni.


Kada po nalogu svojih posladavaca obavljamo izmjene dobara, prodajemo
šume, ne radi se kod toga, da zadovoljimo nekim ličnim našim
potrebama, već je naša zadaća da svom poslodavcu pribavimo onaj nijenbeni
profit, koji se kod datih prilika može i mora polučiti. Pismena analiza
cijena je dokumenat, koji opravdava postupak šumarskog namještenika
kod prodaje nekog šumskog objekta.


Prema naravi stvari diktiran nam je ovaj redoslijed radova oko
kalkulacije šumske takse: Najprije moramo ustanoviti elemente, o kojima
ovisi šumska taksa, naime faktore C, T, Z. Nakon toga moramo te elemente
sa njihovim konkretnim vrijednostima staviti u račun, iz kojeg
moramo izračunati nepoznanicu P, to jest šumsku taksu.


a) Ustanovljivanje faktora C. Pita se, uz koje će cijene
moći šumski industrijalac prodati, unovčiti svoje produkte, za koje je
materijalne sirovine crpio iz naših šuma. Koja je cijena trupaca, tesane,
piljene i cijepane građe na tržištima?


Te će cijene najbolje znati konzumenti, koji produkte šumske industrije
kupuju u svrhu vlastite upotrebe. Konzumenti nemaju interesa da


197
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 30     <-- 30 -->        PDF

zataje, koliko su platili za tu robu, dok šumska industrija ima velikih


interesa da se ne sazna, koliko je primila u ime kupovnine za prodanu


robu, jer bi šumoposjednici kod visokih cijena gotove robe tražili povi


šenje cijena sirovinama.


Prva je dakle dužnost svakog šumara, taksatora, da dođe u kon


takt sa konzumentima proizvoda šumske industrije.


Kod onih proizvoda šumske industrije, koji se troše u našoj državi


i u najbližem inozemstvu, dosta je lagano prikupiti potrebne podatke.


Cijene gorivog drva, dasaka, letava, greda itd. nije teško ustanoviti, pa


u tom pogledu ne trebamo trošiti riječi.


No sasma je drugi slučaj, kada znamo, da šumska industrija iz na


ših šuma izrađuje proizvode, koji nisu namijenjeni za naše državljane,


koji će se izvesti u daleke zemlje. Tu pojedinac, šumarski činovnik ne


može doći u dodir sa tim konzumentima, ne može ustanoviti, koliko ti


konzumenti plaćaju za proizvode iz naših šuma.


Mi znamo, da naša hrastovina, a u zadnje vrijeme i bukovina skoro


isključivo ide u inozemstvo, da se prodaje na svim kontinentima, pa je


sada pitanje, kako ćemo saznati za cijene one gotove robe, o kojoj naj


više ovisi rentabilitet našeg šumskog gospodarstva?


Šumarska administracija je svojevremeno na vrlo jednostavan način
riješila ovo pitanje. Mi svi znamo, da je najvažnija nacionalno-ekonomska
zadaća burza, da objavljuju tržne cijene svakovrsne robe. Kod
nas u Zagrebu imamo robnu burzu sa drvnim odjelenjem, na kojem se
navodno prodaje u prvom redu hrastovo tehničko drvo. Ta burza objavljuje
tečaje pojedinih drvnih sortimenta, pa otuda možemo i mi šumari
saznati cijene onoj robi, koju troše nepoznati nam inozemni konzumenti.
Šumari taksatori, koji su se služili tim podacima, bili su u birokratskodisciplinskom
pogledu opravdani pred svojim pretpostavljenim vlastima.


Međutim kod kritičkog proučavanja tih podataka, koje nam pružaju
naše burze, mora se pojaviti stanovita sumnja u pogledu njihove
uporabivosti za šumarske svrhe. Burzovni izvještaji o cijenama robe
predstavljaju dragocjeno pomagalo za ekonomsku praksu samo u onom
slučaju, kada su ogledalo prave ekonomske utakmice, kada se u njima
mogu slobodno odraziti vladajuće ekonomske tendencije.


Na drugoj strani je poznato, da se na burzama mogu raznim manipulacijama
izazvati raznovrsni učinci, pa je proučavanje burzovnih izvještaja
jedna posebna znanost. Pred nama su burzovni izviještaji o cijenama
drva, koje su navodno polučene na zagrebačkoj burzi od godine
1927 do polovice godine 1932, kada je Šumarski List prestao da donaša
te izvještaje.


Srednja cijena po m3 hrastovih trupaca I. klase bila je: 1. I. 1927
= 900 Din, 1. X. 1927 = 1100 Din, sve do 8. VI. 1928, kada se je notacija
promjenila na 1250 Din. Ova je ostala nepromijenjena do 1. IX.
1928, kada je poskočila na 1350 Din, a da za nekoliko dana poskoči još
jače, te već 10. XI. notiraju ti trupci 1750. Na toj notaciji ostaju do


29. V. 1929, kada cijena pada na 1500 Din. Ova cijena ostaje nepromijenjena
preko godine dana, do 25. VI. 1930, kada cijena pada na 1200 Din,
a 12. XI. cijena pada na 700 Din po m3. Notacija se je promijenila u
naznačenom roku samo 8 puta, ali je svaka od ovih promjena bila izdašna.
Također su se notacije promijenile samo sedam do osam puta
198
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 31     <-- 31 -->        PDF

za hrastove klade II. i III. klase. Samo pet puta se je promijenila notacija


za hrastove polovnjake unutar roka od 6 godina.


Meko je drvo notiralo od 1. I. 1927 do 12. XI. 1930 nepromijenjeno


sa 280 Din po m3, pa bismo mislili, da je time postignut rekord stabilnosti


cijena robe, ali tome nije tako, jer rekord stabilnosti ima javorovo drvo,


kojemu se cijena za čitavo vrijeme nije promijenila.


Svima nama još je u pameti, kako su to bila burna ekonomska vre


mena, kako je svaki dan donosio nešto drugoga, a naša burza toga na


vodno nije opažala. Pojavljuje se pitanje, da li bi mogli tečajevi burze


pokazivati takovu fenomenalnu stabilnost, da su ti tečajevi odraz realnih


trgovačkih transakcija.


Druga značajna crta tih burzovnih izvještaja leži u njihovoj ne


jasnosti. Tako su hrastove kladarke (boules) notirale od 10. XI. 1928


do 25. VI. 1930 nepromijenjeno sa 2000—3000 Din, da nakon toga pro


mijene notaciju sa 1800—2600 po m3. Šta bi kazali privrednici, kada bi


novosadska burza počela objavljivati izvještaje u ovakovom stilu: pše


nica 100—150 Din po metričkom centu. Iz takovog izvještaja nitko ne


bi mogao crpiti nekih realnih uputa, pa bi privrednici sa opravdanjem


mogli kazati, da im uprava burze podvaljuje, da im se ruga.


Šta bi-kazali privrednici, kada bi novosadska burza prestala da notira
posebne cijene za potisku, bačku, srpsku, slavonsku i ostale vrsti
pšenice? Svaka kuharica zna, da je zagorska pšenica slabije kvalitete
od potiske ili bačke, pa radi toga imaju te vrsti pšenice i različite cijene.


Međutim mi isto tako znamo, da je naša hrastovina različitih kvaliteta.
Ako samo malo razgovaramo sa šumskim trgovcima, uvjeriti ćemo
se, da oni i te kako razlikuju različite kvalitete naše hrastovine. Razne
kvalitete označuju sa imenima šumskih kompleksa, gdje se takova vrst
hrastovine nalazi. Kod takovog stanja moramo se čuditi, kako da tu
klasifikaciju nisu unijeli u uzance burze koju su oni sami osnovali?


Nadalje je velika zagonetka, tko zapravo kupuje i prodaje drvenu
robu na našoj burzi, pogotovo kada su nam poznate značajne karakteristike
i strukture našeg drvnog tržišta.


U staležu šumske industrije i trgovine drvom u Jugoslaviji možemo
neobično oštro razlikovati dvije etaže ili dvije kaste, nižu i višu.


U nižu klasu spadaju svi industrijalci i trgovci drvom našeg domaćeg
porijekla, koji su se tegobnim radom domogli do nekog kapitalčića,
pa sa njime rade. Oni kupuju na godinu nekoliko stotina kubika drva,
možda se pojedini iznimno popnu tako visoko da mogu kupiti nekoliko
hiljada kubika. Izrađenu robu prodaju u zemlji ili u najbližem inozemstvu,
mekano drvo u Italiji, a tvrdo u Austriji. Dalje u pravilu sa svojim trgovačkim
vezama ne dospijevaju.


Višu kastu šumske industrije predstavlja velekapital, to su velika
dionička društva, koja se služe većinom inozemnim kapitalom, a na
upravi tih poduzeća stoje pouzdanici toga kapitala. Ove velike firme
gotovo su isključivo eksportnog značaja. U zemlji kupuju i najmanje
količine stojećih stabala, pa sve do najvećih šumskih kompleksa, u kojima
godišnje ruše na stotine hiljada kubika drva. Uza sve to ove firme
kupuju i od pojedinih seljaka po nekoliko stabala i ne žale režije za
nakup sirovina.


U zemlji te firme ne vole prodavati gotovu robu, pa to tumače time,
da im se ne isplati podržavati režiju za maloprodaju, dok im se isplati


199
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

organizovati detaljno kupovanje sirovina. Kod tih firma prodaja je organizovana
na taj način, da su osnovale u svim većim trgovačkim centrima
svoja zastupstva, kojima je zadaća, da prikupljuju mušterije. Te firme
imaju u svim većim inozemnim centrima svoja slagališta ili pak daju
robu u komisiju. Na tim slagalištima u inozemstvu mogu se kupiti i najmanje
količine drva, a mogu se zaključiti i najveći poslovi.


Iz toga se vidi, da strani konzumenti ne moraju doći u našu zemlju
da si nabave potrebnu robu, jer slagališta imaju sortiranu robu, sve
Sortimente i sve kvalitete, kako ih dotične zemlje trebaju. Ovakav način
prodaje najviše je doprineo da je naše drvo došlo na takav glas i u tome
i je najveća zasluga naše veleindustrije, ali se u konkretnom slučaju pita,
kojoj svrsi ima da služi naša burza za drvnu robu, koju je osnovala baš
ova šumska veleindustrija? Prodaja je i onako organizovana na način
da kupci ne moraju doći u našu zemlju. Možda nekolicina velefirma treba
burzu, da na njoj pred forumom javnosti mogu obavljati transakcije, da
mogu tako otkriti svoje trgovačke tajne, koje inače tako ljubomorno
čuvaju?


Kada razmotrimo sve ove prilike, ne možemo doći do nekih pozitivnih
zaključaka. Postojanje burze, njezino poslovanje, a naročito način
toga poslovanja ostaje za nas zagonetka, koju ne možemo odgonetnuti.
Ova burza ima svakako neku svrhu, ali mi smo primorani da temeljito
sumnjamo, da bi imala tu svrhu, da se zaštite interesi šumoposjednika.
Radi toga nije uputno, da u naše kalkulacije nekritički uzimamo burzovne
cijene robe.


Pita se sada, od kuda će uzeti kalkulator podatke, na temelju kojih
će moći izračunati šumsku taksu u savezu sa cijenom gotovih proizvoda?
Na ovo se pitanje jednostavno ne može odgovoriti, jer kod nas jednostavno
ne postoji obavještajna organizacija, koja bi prikupljala te podatke,
da ih dade na raspoložbu šumoposjednicima. Mi imamo doduše
u inozemstvu kod naših poslaništva i kod konzulata trgovačke atašeje i
komercijalno naobražene činovnike, ali je činjenica, da pojedine direkcije
šuma ne dobivaju ni otkud obavještenja o kretanju cijena, te o raspoloženju
na vanjskim drvnim tržištima, dok je na drugoj strani činjenica,
da svaka manipulacija jedne velefirme dobiva direktive od svoje direkcije
u svim tim pravcima.


U šumarskoj administraciji prepušteno je uvidavnosti i spretnosti
pojedinih šumarskih činovnika, da se domognu tih podataka, a pošto
šumari većinom žive u manjim mjestima i na selima, daleko od pulziranja
ekonomskog života, onda je jasno, koliko mogu biti pouzdani ti
podaci.


b) Ustanovljivanje faktora T. Slijedeće pitanje, koje si
mora postaviti i koje mora riješiti šumar-kalkulator, jeste, da ustanovi
troškove, koje moraju snositi šumski poduzetnici kod sječe, izvoza, preradbe
i prodaje robe. Kako vidimo, ima mnogo vrsti ovih troškova.


Troškovi izradbe šume u prvom su redu ovisni o visini radničkih
nadnica. Kod nas su te nadnice dosta niske, jer pogotovo velike firme
nabavljaju radnike iz najsiromašnijih krajeva Bosne i Like, koji imaju
najmanje životne zahtjeve i koji su prisiljeni da rade i uz najnepovoljnije
uvjete, samo da si uštede koji dinar, da mogu kupiti hrane za svoju
obitelj. Karakteristično je, da kod izradbe šuma u sjevernim krajevima
savske banovine nikada ne sudjeluje domaći svijet, jer su ekonomske


200
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

prilike ovdje bolje, pa ljudi neće da rade uz tako niske nadnice, kakove
im nude šumska poduzeća. Bolje su plaćeni specijalni radnici, rušači i
dužičari. Ove izdatke može svaki šumar kalkulator lako pribaviti i izdatke
za izvoz drva kolima.


Drugačije treba kalkulirati, ako se može predvidjeti, da će šumski
poduzetnik sagraditi šumsku željeznicu, a možda i pilanu, na kojoj će
prerađivati sirovine. Šumski industrijalac mora nabaviti materijal za
gradnju tih postrojenja, mora ih izgraditi, što je skopčano sa velikim
izdacima. Da možemo ove terete, koje je preuzeo šumski poduzetnik,
pravedno ocijeniti, treba da se uživimo u položaj poduzetnika, koji je
nakanio sagraditi industrijska i prometna postrojenja.


Prvo je da si pribavi troškovnik, iz kojeg će vidjeti, koliko će ga
ta postrojenja stajati. Onda si moramo pribaviti potrebna novčana sredstva.
Nije važno, da li je taj novac njegovo vlasništvo ili ga je dobio od
neke banke; u svakom slučaju mora se smatrati da je taj novac uložio
u poduzeće, poduzeću ga je posudio, a poduzeće mu ga mora vratiti.
Poduzeće mora u određenim godišnjim obrocima otplaćivati investirani
kapital zajedno sa tekućim godišnjim kamatima. Prema tome je poduzeće
preuzelo na sebe dužnost, da svake godine jedan dio tekućih prihoda
izluči, te ih preda vjerovniku. Veličina toga godišnjeg obroka ovisna je o
duljini trajanja tog zajma, naime o roku, u kojem se ima zajam u cijelosti
otplatiti, o visini kamata, koji se moraju platiti za taj zajam. Što je dulji
rok, unutar kojeg se mora zajam otplatiti, to je manji godišnji obrok
otplate i obratno. Ako neka firma zaključi dugogodišnji ugovor, glasom
kojeg mora neki šumski kompleks u roku od dvadeset godina iskoristiti
i posjeći, onda se u tom slučaju moraju i u početku uložene investicije
otplatiti u roku od dvadeset godina, jer se mora predvidjeti, da će te
investicije nakon dovršene eksploatacije imati minimalnu ili nikakovu
vrijednost.


Zadaća je šumara kalkulatora, da odredi godišnji obrok amortizacione
otplate investicija, koje su učinjene prije samog početka te eksploatacije,
a eksploatacija i otplata će trajati n godina, a sa otplatom
se ima započeti na kraju prve godine.


Sa čisto računskim rješavanjem te zadaće nećemo se ovdje zabavljati;
samo ćemo primijetiti, da je ing. Waszne r tu zadaću u toliko
drugačije formulirao, da je pretpostavio, da se investicije plaćaju ne na
početku prve godine, već u sredini prve godine. Zbog toga on dobiva
nešto manju amortizacionu tangentu (Ugrenović : Iskorišćivanje
šuma, str. 159).


Daljnja vrst troškova su tzv. režijski troškovi. Ovamo spadaju
plaće stalnih namještenika poduzeća, troškovi poreza, socijalnog osiguranja
itd. I ti troškovi terete poduzeća sa nekim iznosom, koji je godišnje
po prilici jednak i koji se trošak mora namiriti od tekućih godišnjih prihoda.
Od svake svote, koja u poduzeće unilazi, mora se odbiti stanoviti
postotak za izvršivanje amortizacione dužnosti i za podmirivanje režijskih
troškova.


U šumarskim se kalkulacijama ovi troškovi uzimaju u račun uz
pretpostavu da na svaki kubik klada ili uopće izrađene robe otpada stanovita
svota troškova s naslova amortizacionih i režijskih troškova šumskih
poduzeća. Interesantno bi bilo saznati, kako kalkulatori dolaze do
tih konkretnih brojki? Da li su im poznate investicije pojedinih poduzeća,


201
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

da li su im poznati platežni spisci namještenika poduzeća? Mi doduše
naslućujemo da predstavnici velikih firma primaju kneževske plaće, ali
koliko primaju, to znaju samo oni.


Iz toga se vidi, da smo mi prisiljeni da prosto nagađamo o tim
stavkama naših kulkulacionih računa, dok nemamo nikakovih konkretnih
podataka i naputaka, kako imamo te troškove uzimati u račun, već sve
to ovisi o slobodnoj volji kalkulatora, o njegovom posve subjektivnom
mišljenju.


U našim šumarskim kalkulacijama zaveden je običaj, da se troškovi
izvoza drva računaju samo do prve željezničke stanice, jer nas uče, da
je tržište drva svaka željeznička stanica. Držim da je ova tvrdnja dosta
netačna. Ako čitamo rezolucije, koje podnose vlastima predstavnici naše
drvne industrije, opazit ćemo, da isti najveću pažnju posvećuju tarifnoj
politici našeg ministarstva saobraćaja, da se oni u najvećoj mjeri interesiraju
za cijene prevoza željeznicom, za skladišne i lučke pristojbe.
Očigledno je da oni ne bi imali razloga da se interesiraju za prevozne
troškove, kada bi oni svoju robu prodavali na stanicama naših željeznica.
Tržište drva je kao i svako drugo tržište ono mjesto, na kojem se sastaju
prodavalac i kupac, pa prodavalac na to mjesto doveze o svom trošku
robu, koju kani prodati, a kupac odavle kupljenu robu odvaža o svom
trošku. U savremenoj trgovini drvom zavedeni su razni običaji. Prodavalac
mora više puta snositi troškove prevoza robe do suhozemne državne
granice ili do najbliže luke na našem moru, te mora robu utovariti
na lađe. Naše firme, koje podržavaju u inozemstvu svoja sortirana slagališta
drva, moraju naravno svu robu o svom trošku dopremiti na ta slagališta,
moraju platiti sve prevozne pristojbe, a osim toga i carine. Prema
tome naši poduzetnici gotovo u svim slučajevima moraju kalkulirati i sa


prevoznim troškovima robe, a to isto bismo morali činiti i mi, jer je
naša zadaća, da se uživimo u položaj poduzetnika, koji će predvidno od
nas nabaviti sirovine.


Konačno moramo razmotriti još jednu vrst poduzetničkih troškova,
koji značajno utječu na rentabilitet pojedinih poslova, a to su kamati na
prometni kapital. Šumski poduzetnik mora platiti kupovninu za dostali
šumski objekt, mora predujmiti novac za rušenje, izradbu, izvoz i prevoz
robe, mora platiti svoje namještenike, mora platiti porez, radničko osiguranje
itd. Novac u te svrhe potreban mora pozajmiti, dakle mora platiti
kamate. Ako neki poduzetnik i ima svog vlastitog novca, mogao bi ga
sam posuditi, pa bi mu donosio kamate. Ako dakle novac ulaže u poduzeće,
pretrpi uslijed toga neki gubitak, izmakne mu neka dobit, koju bi
inače ..... ostvariti, pa je stoga u redu i pravedno da si računa kamate
na prometni kapital kao neke posebne vrsti trošak.


S obzirom na kamatne troškove mora kalkulator biti van dvojbe,
od kojih izdataka može i smije računati kamate kao poduzetnički trošak.


Kod svih izdataka oko gradnje raznih postrojenja pretpostavili smo,
da se ti izdaci moraju u određenom nizu godina amortizirati, dakle su za
ove izdatke kamati već uzeti u obzir prigodom ustanovljivanja godišnje
amortizacione kvote. Prema tome ne moramo posebice i još jedan puta
uzimati te kamate u račun.


Režijske izdatke, to jest plaće stalnih namještenika, poreze, premije
za osiguravanje itd. namiruju poduzeća iz tekućih prihoda. Poduzetnik
ne mora osnovati neki posebni fond, iz kojeg bi namirivao režijske iz


202
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

datke, ne mora se zadužiti kod banaka za podmirenje tih svojih dužnosti,
več on tim dužnostima udovoljava time što jedan dio svojih primitaka
izluči, te tako naplaćuje režiju. Dakle se niti za režijske izdatke ne trebaju
računati kamati.


Prema tome bi se kamati imali računati za sve izdatke izuzev izdatke
oko amortizacione službe, te osim režijskih izdataka. Kamate si
mora računati za kupovninu, za troškove izradbe, izvoza i prevoza robe,
te uopće za sve izdatke, koji su nastali prigodom nekog određenog posla.


Kamatna stopa, koja se mora uzeti u kalkulacione račune, je ona uz
koju banke pozajmljuju privrednicima novac na kraće vrijeme.


Takoder je teoretski vrlo lagano odgovoriti na pitanje, za koje se
vrijeme imaju računati kamati. Do odgovora dolazimo na temelju slijedećih
razmatranja. Poduzetnik kupi neku šumu, pa time osniva neko
novo poduzeće, neki novi posao unutar svoga poduzeća. Plaća kupovninu,
plaća troškove izradbe i izvoza. Novac mu leži imobiliziran tako
dugo, dok nije primio kupovninu za prodanu robu.


Poduzetnički turnus je vrijeme, unutar kojeg se neki posao u financijalnom
pogledu dovrši i traje od dana, kada je platio prvi obrok kupovnine,
pa do dana, kada je primio novac za prodanu robu. Ako novac za
prodanu robu ne primi sav najednom ili ako robu ne proda svu najednom,
može si izračunati onaj datum, za koji bi financijalni efekat bio identičan,
da je robu uz iste cijene prodao najednom.


Na primjer neki trgovac primi 1. januara kupovninu za prvu partiju
prodane robe (recimo 100.000 Din), a na dan 31. XI. iste godine primi
kupovninu za drugu i zadnju partiju prodane robe (recimo 300.000 Din).
Ako je prvi obrok uložio u banku uz deset-postotno ukamacivanje, onda


31. XII. raspolaže sa svotom od 410.000 Din. Sa tom istom svotom raspolagao
bi rečenog dana i onda, kada bi svih 400.000 Din primio na jedan
puta, a na dan koji leži između 1. I. i 31. XII. iste godine. U našem primjeru
bio bi financijalni efekat isti, kada bi poduzetnik sav novac primio
dana 1. oktobra iste godine.
Na taj način možemo izračunati datum završetka poduzetničkog
turnusa, pa za sve označene izdatke moramo računati kamate od dana
isplate pa do dana završetka poduzetničkog turnusa. Kod prvog obroka
kupovnine moraju se kamati računati za vrijeme trajanja čitavog poduzetničkog
turnusa, a za ostale izdatke je rok ukamaćivanja kraći.


Dužnost je dakle svakog šumara kalkulatora, da s najvećom pažnjom
nastoji predvidjeti, kako će dugo trajati poduzetnički turnus kod
posla, kojeg predstavlja kupoprodaja nekog konkretnog šumskog objekta.
Da toj dužnosti može udovoljiti, mora što bolje poznavati položaj pojedinih
šumskih poduzeća. Ako su slagališta gotove robe kod naših poduzeća
prenapunjena izrađenom robom, ako se roba samo u malim količinama
izvozi, ako firme odgađaju sa izradbom već kupljenih šuma, te
ih puste stajati plaćajući rade pristojbe za produljenje ugovora, za produljenje
roka izradbe, onda mora kalkulator iz toga povući zaključak,
da će poduzetnik, koji će kupiti predmetnu šumu, trebati mnogo vremena,
dok bude mogao unovčiti izrađenu robu, poduzetnički turnus će biti vrlo
dugačak, a troškovi s naslova kamata bit će vrlo osjetljivi i visoki. Ti
će troškovi u vrlo velikoj mjeri sniziti šumsku taksu.


Mi šumari moramo biti svjesni, da su zrele šume, sa kojima sada
raspolažemo, vrlo slične mjenicama, koje su doduše sve u našem po


203
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 36     <-- 36 -->        PDF

sjedu, a kojima je rok dospijevanja vrlo različit. One dospijevaju na


isplatu u razna vremena. Čim je vrijeme dospijevanja udaljenije, tim


ćemo dobiti manju svotu novaca, ako tu mjenicu danas diskontiramo u


nekoj banci, kod drvne industrije. Ako mi forsiramo sa prodajom šume,


a šumska industrija zna da će robu iz te šume tek vrlo kasno moći pro


dati, onda će nam ta industrija zaračunati ne samo obične kamate za


diskontiranje naše šume (mjenice), već će si zaračunati još i posebne


premije za takovo diskontiranje, koje će biti to veće, što je dulji podu


zetnički turnus. Izrabljivat će nas na isti način, kako i selski zelenaš


izrabljiva seljaka, koji je prisiljen da proda još zeleno žito na njivi.


Ako promotrimo faktično stanje, koje danas vlada, moramo priznati,


da mi šumari uopće niti ne računamo sa promjenljivošću trajanja podu


zetničkog turnusa, sa promjenljivošću veličine kamatne službe privred


nih poduzeća, već jednostavno tvrdimo, da poduzetnički turnus jednom


za uvijek traje po jednu godinu dana. Ova naivna pretpostavka je vrelo


najznačajnijih pogrešaka u našim kalkulacijama.


c) Ustanovljivanje poduzetničke dobiti. Poduzet


nici poduzimaju razne poslove, sa jedinom svrhom i ciljem, da kod toga


poluče neku poduzetničku dobit. Narav poduzetničkog profita najbolje je


prikazao Kar l Mar x sa formulom: N . . . R . . . N´


Ova formula ima slijedeće značenje: Kapitalistički poduzetnik posjeduje
novac (N), za koji kupuje robu (R). Tu robu preradi ili samo
preproda (na pr. trgovci), pa dobiva opet novac QV). Ovaj drugi novac
mora biti veći od N, ako je poduzetnik polučio svoj cilj, ako je ostvario
žuđeni poduzetnički profit. Poduzetnički profit nije ništa drugo, već razlika
između prvobitno posjedovane svote novca (N) i one svote (N),
koju dobiva u ruke nakon prodaje robe. Prema tome možemo poduzetničku
dobit označiti formulom:


Z = .. — N


Šumar kalkulator mora znati, da nijedan šumski poduzetnik neće
prihvatiti posao, neće kupiti šume, ako nema izgleda da će kod toga polučiti
neki profit. Ali šumar zastupa interese šumoposjednika, pa radi toga
mora nastojati, da ovaj profit ne prekorači običajne i zakonom dozvoljene
mjere, jer je jasno, da su poduzetnička dobit i visina šumske takse
veličine, koje su obratno proporcionalne.


U pogledu visine poduzetničke dobiti uvriježilo se mnijenje, da ta
dobit ne smije biti veća od 20—25%, dakle Z ne smije biti veće od
0"25 N. Kod proizvodnje najvažnijih životnih namirnica za ljudsku prehranu
ova je granica čak zakonskim odredbama određena. Međutim je
normiranje granica poduzetničke dobiti od manje praktične važnosti, jer
nijedan poduzetnik neće se žacati da ostvari i mnogo veću dobit, ako u
tom nastojanju ne bude spriječen efikasnim ekonomskim mjerama. Sami
zakonski propisi u pravilu nisu dovoljni, da se kapitalističkim poduzetnicima
postavi neka granica, jer oni uvijek nađu načina, da izigraju te
propise.


Na ovome mjestu treba da spomenemo neke karakteristike poduzetničke
dobiti, koje se u šumarskim redovima premalo uvažavaju.
Poduzetnička dobit može se izraziti u postocima prvobitnog kapitala, ali
ovaj postotak nije istovjetan sa onim postotkom, kojim izražavamo kamate,
kamatnu stopu za novac. Kamatna stopa za novac je onaj indeks,
po kojem kapitalisti-novčari prosuđuju svoju poduzetničku dobit, koju


204
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ostvaruju posuđujući svoj novac. Kamati se odnose uvijek na jedno te
isto i tačno određeno vrijeme, naime na vrijeme u trajanju od jedne
godine, dok se poduzetnička dobit odnosi na vrijeme trajanja poduzetničkog
turnusa, koje se kod raznih poslova u velike razlikuje. Poduzetnički
turnus može potrajati samo nekoliko sati, a može potrajati i više
godina.


Nadalje se treba pitati, da li je cilj poduzetnika, da ostvari što bolji
procentualni omjer između profita i uloženog kapitala ili mu je pak do
toga, da apsolutni iznos profita bude što veći. Na ovo pitanje možemo
odgovoriti samo na temelju praktičnih primjera. Mali šumski poduzetnik,
koji raspolaže sa malim novčanim kapitalom, kojeg ne može po volji
povisiti, jer nema kredita kod banaka, nastojat će da ostvari što veći
procentualni profit, jer će na taj način ujedno ostvariti i najveći mogući
profit u apsolutnom iznosu.


Naša šumska velepoduzeća su eksponenti klase velekapitalista,
kojima je najveća briga, kako bi mogli unosno uložiti svoje velike kapitale.
Ti veliki kapitalisti traže zgode, kako bi mogli unosno plasirati
velike kapitale. Posao, u koji bi mogli uložiti samo jedan mali dio svoga
kapitala, makar se on procentualno izvrsno rentirao, ne interesira ih,
ako bi kod toga znatan dio njihovog kapitala ostao nezaposlen. Njima je
dakle do toga da se u poduzećima uposle što veći kapitali, pa makar uz
manji postotak rentabilnosti, jer kod njih veliki postotak rentabilnosti ne
znači uvijek najveći apsolutni iznos poduzetničkog profita, ako naime
nije uposlen sav raspoloživi kapital.


Iz ovoga vidimo, da je najvažniji indeks poduzetničkog profita njegov
apsolutni iznos, a percentualni omjer biva od važnosti samo u toliko,
u koliko je taj omjer odlučan za apsolutni iznos profita. Veliki se kapital
često puta zadovoljava sa malim postotkom profita, ako uz ovaj postotak
može ostvariti najveći mogući apsolutni iznos tog profita.


Za šumara kalkulatora je osim toga važno znati, od kojeg osnovnog
kapitala ima poduzetnik pravo očekivati poduzetničku dobit. Zamislimo
si položaj poduzetnika, na pr. šumskog industrijalca, koji je nakanio osnovati
poduzeće. Najprije pozajmi od banke novac, te na shodnom mjestu
sagradi pilane, upravne i druge zgrade. Nabavi materijal za gradnju prometala,
te nakupuje šume, da drvo iz tih šuma preradiva u svojim postrojenjima.
Banci se obaveže, da će pozajmljenu svotu otplaćivati u . godišnjih
obroka zajedno sa kamatima. Isto tako uzeo je sebi u službu
namještenike, koje stalno treba kod svog poduzeća. I prema banciprema svojim namještenicima poduzetnik je preuzeo neku dužnost, kojoj
mora udovoljiti, a izvršivanje te dužnosti donosit će mu posrednih koristi
samo ako bude sa uspjehom kupovao šume i prodavao šumske proizvode.
Prema tome poduzetnik niti ne računa, da će mu zgrade i namještenici
donositi neki neposredni profit. On zna, da se profitu može nadati samo
od onih kapitalnih sredstava, koja će ulagati u pojedine poslove, profit
će mu donositi one šume, koje bude kupovao i prodavao. Prema tome
poduzetnici računaju da će im dobit donijeti oni kapitali, sa kojima bude
kupovao šume, plaćao radnike za izradbu i izvoz tih šuma, a kada
poduzetnici tako računaju, moramo to činiti i mi, koji samo slijedimo
njihov trag. Investicije i režija ne donose neposrednih dobiti, ali ako su
svrsishodno osnovane i organizovane, povećat će profit od neposrednih
prometnih kapitalija.


205
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Osim stalnih i više manje nepromjenljivih izdataka, koje mora snositi
svako poduzeće, prouzrokuje i svaki pojedinačni posao nove platežne
dužnosti, koje nastaju baš radi tog posla, pa ti poslovi moraju ne
samo naplatiti te izdatke, već se izdaci moraju i rentirati, moraju donositi
neki poduzetnički profit.


Kod šumske industrije moraju donositi profit, i to neposredno, izdaci
za nakup šuma, izdaci za izradbu, izvoz i prevoz robe, dok izdaci za
prodaju robe spadaju već u stalnu režiju poduzeća.


3.) Sinteza pojedinih ekonomskih faktora u svrhu određivanja šumske
takse.


Prethodnom analizom promotrili smo pojedine ekonomske faktore,


o kojima je ovisna šumska taksa. Vidjeli smo da svaki od tih faktora
predstavlja samostalnu ekonomsku činjenicu, pokorava se svojim specifičkim
zakonima, te pokazuje samostalne tendencije kretanja.
Spoj, koji te faktore veže u jednu ekonomsku cjelinu, to je subjekt
poduzetnika. Jedino onda, kada promatramo ekonomske faktore s obzirom
na jedno lice, na jedno poduzeće, dobivaju općeniti pojmovi neki
konkretni sadržaj, predstavljaju konkretne sastavne dijelove jedne cjeline.


S obzirom na razne poduzetnike predstavljaju ti faktori različite
numeričke vrijednosti, koje su tačno određene, dok se ti faktori s obzirom
na općenitost ne mogu konkretno odrediti. Poduzetnik, koji posjeduje
moderna prometala i pilane, moći će uz određeni trošak izvesti drvo iz
šume i preraditi ga, a taj će trošak biti znatno manji od troška, kojeg
moraju snositi oni poduzetnici, koji drvo izvoze kolima, a imaju zastarjele
pilane. Poduzetnik, koji ima dobro organizovanu prodajnu organizaciju,
polučit će više cijene nego trgovci, koji su prisiljeni da svoju robu
prodavaju raznim prekupcima. Općenito se može kazati, da svaki pojedini
faktor u temeljnoj jednadžbi kalkulacije ovisi o individualnosti
poduzetnika, te o njegovom ekonomskom položaju. Radi toga će jedan
šumski poduzetnik moći platiti visoku šumsku taksu, a da kod toga ipak
ostvari zadovoljivi dobitak, dok bi neki drugi poduzetnik uz istu šumsku
taksu nužno morao pretrpjeti značajan gubitak.


Radi tih individualnih različitosti, mora si šumar kalkulator najprije
odgovoriti na pitanje, na koje će se poduzetnike i poduzeća obazirati
kod sastavljanja svoje službene kalkulacije. Ekonomska teorija
austrijske ekonomske škole daje nam u tom pogledu slijedeće upute:


Kada na jednu te istu robu, koja se iznosi na tržište, reflektira veći
broj gospodarskih subjekata, koji bi tu robu željeli kupiti svaki za sebe,
onda cijenu robe određuje granični par natjecatelja.


Zamislimo si slučaj, da na jedan šumski objekat reflektira veći broj
šumskih trgovaca. Svaki od njih ima različitu prodajnu mogućnost, posjeduje
različito uređenje pogona, te je u različitoj mjeri opterećen teretima
amortizacije investicija i teretima režije. Kada svaki od tih trgovaca
traži jednak profit, onda je jasno da se taj profit ne može ostvariti, ako
plaćaju jednaku šumsku taksu. Radi toga će jedan od njih moći staviti
najvišu ponudu, a ostali redom sve manje i manje. Šumu će po svoj
prilici dostati onaj reflektant, koji može najvišu cijenu platiti, a da mu
se kup rentira. Ali i ovaj najbolje stojeći reflektant nastojat će da šumu
kupi uz što nižu cijenu. On se ne boji, da bi ga mogao preteći koji od
slabo stojećih natjecatelja, već se boji onog konkurenta, koji mu je po


206
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 39     <-- 39 -->        PDF

kupovnoj mogućnosti najbliži, koji iza njega može najvišu ponudu staviti.
Na taj se način čitava konkurencijska borba, koja nastaje između šumskih
trgovaca, svodi na konkurencijsku borbu između dvojice najsposobnijih
natjecatelja, dok ostali ne dolaze neposredno u obzir. Najsposobniji natjecatelj
stavit će ponudu , koja će baš prekoračiti platežne mogućnosti
najbližeg mu konkurenta.


Prema tome šumar kalkulator, koji izračunava šumsku taksu za
neku šumu, morao bi tu kalkulaciju sastaviti s obzirom na drugoga najsposobnijeg
natjecatelja, u svojoj kalkulaciji mora slijediti trag toga
natjecatelja, u vjeri da će time izazvati utakmicu između dvojice najsposobnijih
natjecatelja, te tako polučiti višu cijenu od one, koju je u
svom elaboratu označio kao minimalnu prodajnu cijenu ili kao iskličnu
cijenu.


Ovakav je postupak teoretski posve ispravan, ali na žalost ne daje
nam dovoljno jamstva, da će se ta cijena zaista i polučiti. U knjizi
»Ugrenović : Iskorišćavanje šuma«, str. 110, nalazimo nekoliko podataka
o takozvanim trgovačkim komplotima. Držim da bi trebalo s obzirom
na sadašnje prilike to poglavlje nešto opširnije obraditi.


Ako se dva najjača natjecatelja međusobno nagode, to nastupa neki
sasma novi položaj. Drugi po ekonomskoj jakosti natjecatelj zna prilično
sigurno, da željene robe neće moći kupiti, jer će ga preteći jači natjecatelj.
On zna da od čitave te borbe neće imati nikakovih koristi. Ako sada
najjači natjecatelj ponudi svom najopasnijem suparniku neku nagradu
»šabes«, onda će taj rado odustati od natjecanja, neće staviti ponude ili
će ponudu staviti prema dogovoru. Time se razina cijene automatski
snizuje na razinu, koju može platiti treći po jakosti natjecatelj, a ako i
ovaj primi »šabes« i stupi u komplot, to se cijena sroza još niže.


Pođimo korak dalje. Zamislimo si, da je uslijed ekonomske krize
eliminiran veći broj šumskih poduzeća, te da su preostala samo malobrojna
poduzeća, koja su kapitalom najjača. Ta malobrojna poduzeća
rade već i dosada u raznim predjelima države, sagradila su svoja prometala,
pilane i fabrike, uslijed kojih je svako od tih poduzeća u svom
predjelu konkurencijski najsposobnije. Neka je uz to broj tih poduzeća
tako malen, da se mogu prebrojiti na prste jedne ruke. Šta bi bilo u tom
slučaju naravnije, nego da se ta poduzeća stave međusobno u dodir i da
stvore kartel. Prema tom kartelnom ugovoru razdijele si čitavu državu,
u kojoj crpe sirovine, u pojedine interesne sfere. Sve šume, koje se nalaze
u državi, nalaze se u nečijoj priznatoj interesnoj sferi, u kojoj se
smije ozbiljno natjecati samo jedno od tih poduzeća, samo to poduzeće
smije u tom području kupovati šume, a ostala poduzeća stavljaju samo
unaprijed dogovorene i utanačene ponude i tako izazivaju kod neupućenih
dojam, da konkurencija između tih poduzeća još uvijek postoji. Pita
se sada, koju će cijenu biti pripravna da plate kartelirana poduzeća?
Očigledno je, da ovdje više ne vrijedi pravilo o zadnjem konkurencijskom
paru, kad je svaka konkurencija praktički eliminirana. Ali ako je eliminirana
konkurencija kupaca, to ne znači da je eliminirana konkurencija
prodavalaca. Sada će izbiti na javu natjecanje između šumoposjednika,
koji bi htjeli prodati i unovčiti svoje šume. Cijenu robe sada određuju
oni šumoposjednici, koji ekonomski najlošije stoje, pa su stoga prisiljeni
da svoje šume prodaju bud za što, kako bi si na taj način pribavili potrebnih
novčanih sredstava. U predratno su doba na taj način vršila


207
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 40     <-- 40 -->        PDF

pritisak na cijene propala vlastela. Razni grofovi i baruni, koji su bančili
u Pešti ili Beču, nisu pitali, koliko vrijede šume, koje su naslijedili i bez
muke stekli još njihovi očevi, već su od svojih upravitelja tražili samo
novac, a nisu pitali kako će ovi doći do novaca.


Predstavimo si sada, kako bi s obzirom na tržište hrastovih šuma
bilo, da takav položaj nastupi kod nas. Tko bi danas određivao cijene
našoj hrastovini, našim slavnim hrasticima, u koliko ih još ima? Ne trebamo
mnogo filozofirati, pa da dođemo do konkretnog zaključka, da bi
u tom slučaju cijene hrastovim šumama određivale one naše najjadnije
imovne općine, koje već mjesecima nisu platile svojih činovnika, kod
kojih su lugari prezaduženi i idu u podrapanim odijelima, kod kojih poreski
ovrhovoditelji plijene kupovnine za šume, koje su prodane ispod
cijene! Takove će imovne općine staviti sve niže i niže zahtjeve u pogledu
cijena, izbacivat će na tržište sve veće drvne mase, a kartelirana
šumska industrija će između tih šuma samo prebirati, koje su najjeftinije,
te će te šume kupovati i na taj način stvarati tržne cijene. Ove će cijene
biti obvezatne ne samo za šume tih jadnih imovnih općina, već uopće
za sve hrastove šume u državi, jer uz te cijene može kartelirana šumska
industrija pokriti svoje potrebe na sirovinama, a ako ikoji drugi
šumski posjednik želi što da proda, mora se prilagoditi tim cijenama.
Ovdje pitanje o pravednoj i umjesnoj zaradi, o poduzetničkoj dobiti više
ne postoji, već postoji samo pitanje, kako će dugo još uopće postojati
imovne općine.


Upravo je čudnovato, da se ova tako važna okolnost ne uzima
u obzir kod rješavanja pitanja krajiških imovnih općina. Svakome mora
biti jasno, da se udruženim velekapitalističkim poduzećima mogu efikasno
suprotstaviti samo udruženi šumoposjednici. Posvemašnjom unifikacijom
šumske uprave u šumama državnog erara i imovnih općina
polučile bi se ne samo značajne režijske uštednje, već bi se tom unifikacijom
polučilo i značajno povišenje cijena svim našim šumama, ne
samo imovno-općinskim već i državnim. Tkogod bi htio imati prvoklasnu
hrastovinu ili bukovinu, mogao bi je nabaviti samo kod jednog
prodavaoca, koji bi kod svih prodaja slijedio jednu jedinstvenu liniju
šumarske politike. Žrtve, koje bi država eventualno morala podnijeti za
reorganizaciju šumarske službe u kraljevini, nadoknadile bi joj se samim
povišenjem cijena za šume, koje bi prodavala.


Ako resumiramo gornja izlaganja, moramo kazati, da kod abnormalnih
ekonomskih prilika, gdje ujedinjenoj šumskoj industriji stoji nasuprot
rascjepkana fronta šumoposjednika, od kojih se neki nalaze u
desperatnim ekonomskim prilikama, cijenu šuma određuju baš ti ekonomski
najslabiji šumoposjednici, koji sa svojim prisilnim prodajama
stvaraju tržne cijene obvezatne za sve šumoposjednike, koji hoće da
prodaju svoje šume, koji hoće da realizuju rezultate svog šumskog gospodarstva.
Pod takovim prilikama svaka je kalkulacija šumske takse
obična iluzija, sa kojom se zavaravaju i tješe šumoposjednici i njihovi
šumari, jer je u tom slučaju pitanje pravednih granica poduzetničke dobiti
praktično eliminirano.


Ekonomski jači šumoposjednici mogu sebi pomoći samo ako potpomognu
svoje drugove, koji slabije stoje, da ne budu morali u bescjenje
prodavati svoje šume.


208
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Samo pod normalnim prilikama može kod kalkulacije da se uzme
u obzir i drugi po jakosti natjecatelj. Ovakove ćemo prilike i mi pretpostavljati
u našim daljnim razmatranjima.


Trgovina hrastovim drvom u našim krajevima nije jako stara. Prvi
su počeli dolaziti k nama Francuzi, koji su iz hrastovine pravili dužicu
i otpremali je u svoju zemlju. U početku je bio običaj, da kupac kupi
stanoviti broj hrastovih stabala, te za ta stabla plati ugovorenu cijenu
po komadu. Vrlo često je prodavalac priznao kupcu pravo da si sam
izabere stabla, jedino nije smio prekoračiti broj, na koji je glasio ugovor.
Kod takovog načina trgovanja stabla se naravski nisu unaprijed procjenjivala,
a nisu se ni naknadno premjerivala, pa tako prodavalac nije
pravo ni znao, šta prodaje. Tolike pogodnosti trgovcima drvom morale
su privući sve veći broj kupaca, pa je uskoro medu njima nastala ljuta
konkurencijska borba. Uskoro je bio zaveden običaj, da je prodavalac
unaprijed obilježio stabla, koja su bila predmet kupoprodaje, ustanovio
je njihovu drvnu masu, a sama prodaja obavljena je na način ofertalne
licitacije, kako bi na taj način šumoposjednici što bolje iskoristili utakmicu
medu trgovcima drvom.


Dok je vladala neograničena konkurencija između trgovaca drvom,
nije bilo potrebno nekom osobitom tačnošću ustanovljivati drvnu masu
stabala, koja su se iznosila na prodaju, nije se također posvećivala velika
pažnja ustanovljivanju isklične cijene, jer su ondašnji šumari mogli
sa velikom vjerojatnošću računati, da će konkurencija natjecatelja korigirati
njihove eventualne pogreške kod ustanovljivanja drvne mase kao
i kod ustanovljivanja šumske takse.


Najvažniji putokaz za ustanovljivanje isklične cijene bile su cijene,
koje su bile polučene kod zadnjih obavljenih dražba. Šume koje su se u
ono doba prodavale, pripadale su istome tipu starih hrastovih šuma.
Šumarski uredi ustanovili su ukupnu drvnu masu čitave sastojine, bez
obzira na pojedine Sortimente, a cijenu nisu izračunavali, već su je izabirali
na temelju podataka i rezultata, koji su bili u zadnje vrijeme polučeni
kod javnih dražba i koji su rezultati bili objavljivani u novinama.
U Šumarskim Listovima starijih godišta nalazimo savjesno zabilježene
sve kupoprodaje, naveden je bio broj stabala, ukupna drvna gromada,
te ukupna cijena, koja je polučena kod dražba. Na temelju tih podataka
mogao si je svatko izračunati, koja je cijena plaćena poprečno za kubik
tehničkog drveta iz dotične sastojine. Prema ovoj cijeni, koju možemo
nazvati srednjom sastojinskom cijenom, odabirali su taksatori iskličnu
cijenu za objekte, koji su se tek iznosili na prodaju. Ovaj putokaz, kojim
su se služili naši šumarski pretšasnici, bio je1 doduše dosta nesiguran.
Kod toga nije došla do izražaja udaljenost šume od državne željezničke
ili parobrodarske stanice, nije došla do izražaja niti različita kvaliteta
pojedinih šuma, ali dok je vladala velika konkurencija između kupaca,
ti momenti nisu mnogo škodili šumoposjednicima.


Tek onda, kada je upotreba hrastovog drveta iz naših šuma postajala
sve mnogostranija, kada su se pojedine firme u tolikoj mjeri osilile,
da su počele pomišljati na organizaciju komplota, trebalo je više
pažnje posvećivati kalkulaciji cijena. Sve je više u šumarske redove
prodirala spoznaja, da je cijena drva u šumi na panju neka funkcija
cijena gotove robe na tržištu, da je osim toga cijena šuma ovisna o
udaljenosti od prometnih sredstava, o troškovima izradbe, te o režij


209
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

skim troškovima šumskih poduzeća. Kasnije s,e tek uvidjelo, da poduzet


nici moraju snositi velike troškove u ime plaćanja kamata na posuđeni


prometni kapital, te je trebalo i ove troškove uzimati u obzir kod usta


novljivanja cijene šuma na panju.


U vrijeme dok su te spoznaje tek počele probijati u šumarske re


dove, bila je rasprava ing. Barth e od godine 1914. od velikog propa


gandističkog značenja. Njegova je formula glasila u našoj transkripciji:


U toj su formuli prvi puta navedeni glavni ekonomski faktori, o
kojima ovisi šumska taksa (P), i to cijena gotove robe (C), troškovi
izradbe, izvoza i režije (T). Kamatni troškovi uzeti su u obzir time, što


je prodajna cijena robe diskontirana sa faktorom -. . Ekonomskom


1 1 .op


faktoru poduzetničke dobiti, B a r t ha nije otkazao neko posebno mjesto
i znak u svojoj formuli, već je taj faktor — zajedno sa kamatima —
izrazio u postocima troškova.


Kolikogod je ta formula u vrijeme, dok je bila objavljena, značila
velik napredak u šumarskoj nauci (glavna je njezina zasluga bila u tome,
da je šumare barem upozorila na glavne ekonomske faktore, o kojima
ovisi cijena drvu na panju), ima ona ipak mnogo značajnih mana, koje
ju čine gotovo neuporabivom.


U Šumarskom Listu broj 10 od 1933 godine čitali smo iscrpnu kritiku
o toj formuli od g. ing. S a r n a v k e, pa ne trebamo na ovom mjestu
da opširnije opetujemo tu kritiku. B a r t h a je samovoljno pretpostavio,
da poduzetnički turnus u šumskoj industriji traje uvijek jednu godinu
dana, a osim toga pretpostavlja, da su troškovi kupovni, troškovi izradbe
i troškovi izvoza izdani u isto vrijeme, naime za vrijeme kupoprodaje.


Sa naše strane mogli bismo upozoriti na još jednu velevažnu manu,
koja se sastoji u tome, da B a r t h a pojedine ekonomske faktore već
unaprijed i samovoljno stavlja u neki određeni matematski omjer, makar
su faktori svaki za sebe jedna posebna ekonomska činjenica, kako smo
naprijed vidjeli.


G. ing. Waszne r usvaja iste temeljne mane, koje su značajne
za B a r t h u, ali smatra da je postigao značajnu poboljšicu u metodama
kalkulacije šumske takse, time da je stao na stanovište, da sva plaćanja,
koja mora poduzetnik snositi, dospijevaju poprečno u sredini godine,
pa se radi toga kamati ne računaju za čitavu godinu, već samo za pola
godine. Na taj se način u formuli smanjuju poduzetnički troškovi, pa se
kao rezultat pokazuje nešto veća šumska taksa. Međutim mora biti svakome
jasno, da je i Wasznerova pretpostavka samovoljna, kao što je
bila samovoljna i Barthina pretpostavka. Plaćanja, koja mora snositi
šumski poduzetnik, ne dospijevaju jednolično tokom čitavog turnusa, ne
teku kao mlaz vode iz vodovoda, već se težište plaćanja nalazi unutar
prve polovice poduzetničkog turnusa, jer se kupovnina plaća na početku
poduzetničkog turnusa i to većinom u punom iznosu, a u prvoj
polovici poduzetničkog turnusa dospijevaju i plaćanja za izradbu šume,
a često i za izvoz materijala iz šume na željezničku stanicu ili na pilanu-.
I Barthinom i Wasznerovom formulom služimo se mi šumari zato,
jer ne možemo dobiti ispravan uvid u položaj kupaca, koji kupuju naše


310
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

šume, pa da sakrijemo ovu nemoć, služimo se nekim kompliciranim šablonama
— formulama, koje imaju neki izvanjski naučni izgled, koje su
kao apstraktne matematske formule strogo ispravne, ali koje su vrlo
daleko od toga da izražavaju ekonomsku stvarnost.


Da prikažemo način, kako se šumarska praksa služi tim formulama,
poslužit ćemo se istinitim primjerom iz nedavne prošlosti.


Neka velika firma sagradila je 30 km dugačku željezničku prugu
do većeg šumskog kompleksa, kojeg je izrađivala. Kod željezničke stanice
sagradila je veliku i modernu pilanu, na kojoj je prerađivala materijal
iz toga kompleksa, ondje je ta firma imala i velika skladišta gotove
robe, moderne sušione itd.


Na udaljenosti od 10 km od željezničke stanice odnosno pilane,
neposredno uz željezničku prugu spomenute firme, nalazila se je šuma
neke imovne općine, koja je bila zrela za sječu. Direkcija šuma te
imovne općine donijela je odluku, da se ta šuma ima prodati, pa se je
pouzdano računalo, da će tu šumu kupiti ona firma, čije je vlasništvo bila
´šumsko-industrijska pruga. Znalo se je, da ta firma neće propustiti
zgodne prilike, da kupi šumu, za koju neće trebati graditi posebnu prugu,
već će moći uz dosadanje investicije drvo iz dotične šume jeftino
izvesti. Znalo se je također, da je pilana dotične firme potpuno okupirana
sa izradom prvog kompleksa, jer je firma bila sa tom eksploatacijom
u zaostatku, pa se je radilo punom parom, da se zakašnjenje
nadoknadi. Prema tome je bilo svakome jasno, da firma neće prekinuti
sa izradbom šume, koju je već dosada eksploatirala već će najprije
dovršiti izradbu prve šume, a onda će pristupiti izradbi one imovinske
šume, koju će vjerojatno kupiti. Osim toga su bila slagališta firme
prenapunjena gotovom izrađenom robom, pa je bilo jasno, da će poduzetnički
turnus trajati više godina, predvidno tri ili četiri godine.


Da vidimo sada, kako je radio dotični šumar kalkulator. Materijalna
procjena obuhvatila je: 4568 hrastovih stabala sa:


1.) 1461,47 m3 hrastovih balvana I. klase (kladarka)


2.) 3410,11 m3 „ „ II. „


3.) 4871,58 m3 „ „ III. „


9743,16 m3 hrastovih balvana — ukupno.


Osim toga je pronađeno kod materijalne procjene još i 5055 komada
željezničkih podvlaka raznih dimenzija i to 40% njih sa dužinom od
2,70 m, 35% sa duljinom od 2,50 i 25% sa duljinom od 2,20 m.


Na osnovi takovog rezultata materijalne procjene i na osnovi prikupljenih
podataka sastavljena je pismena analiza cijena u ovom obliku:


Analiza cijena.


Gospodarstvena jedinica: Gaj.


Sječina iz godine:


Šuma: Gaj, okružje I./l, II./1—6, ../7, VI./1— 3.


Udaljenost od željezničke stanice: Štacija = 10 km.


a) Hrastovi balvani.
Formula za računanje cijena je Barthina formula te glasi:


211
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

P = cijena na panju, C = prodajna cijena na stanici u vagonu,
T = troškovi, p = kamati na uloženi kapital (15%) i poduzetnička dobit
(20%), ukupno 35%.


Prodajna cijena po kubiku.


Ci = 15% cijene (1800 D) hrastovih klada I. kl. = 270,— Din


C2 = 35% „ ( 800 D) „ „ II. kl. = 280,— „


C3 = 50%´ „ ( 400 D) „ „ III. kl. = 200,-„


Poprečna prodajna cijena balvana postavno vagon: 750,— Din.


Troškovi po kubiku.


1.) Izradba (rušenje hrastova, koranje, piljenje, čišćenje


trupaca) po m3 Din 30.—
2.) Dovoz trupaca kolima iz šume na stanicu .. . „ 40.—
3.) Utovar u vagon „ 7.50
4.) Režijski troškovi (uprava, porez itd.)
!
„ 30 —


Ukupni troškovi po m . . . Din 107.50


7ô0


P = j~^ — 107,50 = 448,05 Din


Od ove cijene ima se odbiti 1% u ime takse na ugovor, 2´/< u
ime dorinosa za pošumljivanje, 2% u ime banovinske pristojbe, ukupno
dakle 5%.


448,05 X 0.05 = 22,40 Din


448,05 — 22,40 = 425,65 ili okruglo 426 Din.
Na taj način dobili smo poprečnu cijenu za jedan kubik balvana u šumi
na panju.


Na isti način izračunana je cijena jednog komada željezničkih podvlaka,
naravno u šumi na panju. Da ne duljimo, mi ćemo samo navesti,
da je rezultat analize cijene bio taj, da šumska taksa za jedan komad
željezničkih podvlaka iznosi poprečno 22.— Din.


Nakon toga pristupilo se je izračunavanju minimalne ili isklične
cijene za čitav prodajni objekt šume Gaj na ovaj način:


9743,16 m3 hrastovih balvana po 426 Din = 4.150.586,16 Din


5055 komada željezničkih podvi, po 22 Din = 111.210,— Din


Isklična cijena za čitav objekt: ... . 4.261.796,16 Din


Nakon toga je šuma iznesena na javnu dražbu, pa je polučena
prodajna cijena od 5.058.333,— Din.


Čitava analiza bila je uredno izrađena, pa je na prvi pogled izgledala
kao solidna. Obložena je bila opširnim elaboratom materijalne procjene,
ali nam kod potanjeg promatranja moraju pasti u oči okolnosti,
koje umanjuju vjerodostojnost te analize.


Prodajna cijena robe izračunana je samo s obzirom na četiri vrste
sortimenata gotove robe, dok trgovačke firme u svakoj šumi izrađuju
barem dvadesetak raznih sortimenata od hrastovog drva. Sve su cijene
uzimane franco vagon prve najbliže željezničke stanice, te se je time
pretpostavljalo, da će svu robu kupac prodati uz taj uvjet, dok je svakome
poznato, da naše velike firme robu prerađuju na svojim pilanama.
Taksator je dakle uzimao u obzir neke nepostojeće relacije, a nije niti
pokušao da te relacije stavi u logičnu vezu i ovisnost sa ekonomskom


212
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

stvarnošću. Troškovi izradbe, izvoza i utovara robe uzimani su u obzir
sa velikom tačnošću, računa se čak sa parama, ali nitko nije tražio od
taksatora odgovor, kako je došao do svote od 30 Din režijskih troškova
po kubiku. Također nisu nadzorne vlasti prigovarale primjeni Barthine
formule, koja predviđa jednogodišnji poduzetnički turnus, iako se znalo,
da će taj turnus biti znatno veći.


Šuma je bila uspješno prodana, pa je time taksator stekao priznanje
svojih pretpostavljenih i podređenih, jer je sa uspjehom nagađao ,
koliko bi se moglo dobiti za dotičnu šumu.


B.) TRGOVAČKA KALKULACIJA ŠUMSKE TAKSE.


Šumska industrija kupuje šume zato, da na njima zaradi. Ako ima
financijalnih mogućnosti, kupuje što više šuma, kako bi mogla što više
zaraditi. Ako je pojedini šumski poduzetnik ograničen u mogućnostima
kupovanja šumskih objekata, onda će birati između kompleksa iznešenih
na prodaju te će kupiti ondje, gdje ima izgleda na najveći dobitak.


Izgled na veći profit daju u glavnome slijedeće okolnosti: Ako se
šuma nalazi u blizini već postojeće šumske željeznice ili inog šumskog
prometala, tada će vlasnik toga prometala svakako nastojati da kuni
odnosnu šumu, jer će time, ako ništa drugo, lakše otplaćivati investicije.
Kupit će šumu i ako momentano ne treba više sirovina, ali se hoće tim
sirovinama opskrbiti za budućnost, kupovat će na zalihu. Čim je šumska
industrija sagradila u nekom kraju svoju šumsku željeznicu, postaje time
najozbiljniji ref»´ektant na sve šume područja, koje gravitira spram te
željeznice, jer se time jedan te isti teret investicije porazdijeli na mnogo
samostalnih poduzetničkih poslova, pa ti tereti na taj način postaju sve
manje osjetljivi.


Nadalje odlučuje kod izbora objekta, koji se kani kupiti, i okolnost,
da u nekoj šumi ima u većim količinama i omjerima baš onih sortimenata,
koji se momentano traže na tržištima, pa se time stvaraju izgledi, da
će se roba moći što prije unovčiti. Na taj način skrati se poduzetnički
turnus i smanjuju se tereti kamatne službe.


Velike firme moraju se radi svoga ugleda brinuti, da u svako doba
mogu udovoljiti svim zahtjevima svojih mušterija. Na svojim slagalištima
moraju u svako doba imati sve one Sortimente, koje mušterije traže. Ako
koji od ovih sortimenata bude rasprodan, firma se mora brinuti da taj
manjak što prije nadoknadi, jer mora izbjegavati, da se njezine mušterije
obraćaju na koju konkurencijsku firmu, koja bi svakako nastojala, da te
mušterije trajno priveže uza se. Radi tih obzira moraju se firme često
puta natjecati za šume, na koje inače ne bi reflektirale.


Firme u svojim slagalištima nekada sakupe veće količine manjkave
robe, »škarta«, koja se roba kod prodaja tolerira samo u stanovitim
postocima besprikorne robe. Kupnjom prvoklasnih šumskih objekata
»poboljšavaju« svoja skladišta, steknu tako mogućnost da manjkavu robu
porazdijele u dozvoljenim omjerima među prima-robu, te na taj način
poluče za tu škart-robu prima-cijene.


Velekapitalistička poduzeća nastoje da unište srednja i mala poduzeća,
kako im ova ne bi više konkurirala. Kupuju šume često puta s prvenstvenog
razloga, da time onemoguće svojim konkurentima, da se
opskrbe sirovinama. Svaka kapitalistička firma ima ambicije, da stckne


213
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 46     <-- 46 -->        PDF

na svom području neki monopolni položaj, da na taj način dođe u položaj


da diktira cijene robi ili sirovinama.


Ovime smo nabrojili nekoliko momenata, koji znaju biti od odlučne


važnosti, da neka firma zaključi natjecati se kod prodaje nekog šumskog


objekta. Kada je stvorena odluka, da treba neki šumski objekt kupiti,


treba ustanoviti prostorni sadržaj pojedinih sortimenata, koji se nalaze


u odnosnom objektu. Ove procjene redovito obavljaju stariji škribani,


koji prije započete procjene dobivaju od svojih pretpostavljenih naročite


upute, na koje Sortimente i ine okolnosti imaju kod procjene naročito


da paze.


Tim škribanima se ujedno stavlja u dužnost da u saobraćaju sa


narodom prikupe informacije, koje su firmi potrebne, tako u pogledu


visina nadnica domaćih težaka, troškova izvoza, o pravcima, u kojima


bi se šuma mogla izvoziti, o cijenama zemljišta, ako bude potrebno uzi


mati ga u zakup u svrhu gradnje šumskih prometala, o ličnostima, koje


bi bile pogodne da igraju ulogu mešetara između firme i naroda itd.


Kontrolu materijalne procjene i preispitivanje informacija vrše viši
funkcioneri firme, a ta je kontrola zapravo samo kontrola savjesnosti
rada podređenih namještenika. Od tih se namještenika ne traži samo to,
da se razumiju u drvo, već i to, da u svakom pogledu pribavljaju informacije
svojim firmama. Dozvoljava im se, da u tu svrhu i pijančuju po
selskim krčmama, jer sve naše firme sa opravdanjem smatraju, da je
dobra obavještajna služba jedan od glavnih preduvjeta poslovnim
uspjesima.


U koliko se predviđa gradnja većih prometnih sretstava, firme izašalju
na lice mjesta i svoje inženjere i ine stručnjake, da izvide teren
i ine okolnosti, kako bi mogli sastaviti približni troškovnik za predviđene
gradnje.


Kada su predradnje dovršene, pristupa se kalkulaciji cijena u užem
smislu. Tu kalkulaciju izrađuju viši ili najviši funkcioneri poduzeća.
Razlika između njihovog rada i rada šumara je u prvome redu u tome,
što zastupnici firme raspolažu sa pouzdanim i posvema savremenim
podacima o cijenama gotove robe na domaćim i vanjskim tržištima, o
troškovima izradbe, izvoza, preradbe, i prevoza robe, o carinskim i
inim trošovima. Sa velikom sigurnošću mogu staviti u predračun
troškove predviđenih investicija, a znaju i to, u kojem bi omjeru imao
novi posao sudjelovati kod pokrića starijih amortizacionih i režijskih
dužnosti. Također imaju ti kalkulatori prilike da se upoznaju sa općim
prilikama na tržištima, pa na temelju toga mogu sa velikom sigurnošću
zaključivati, kada će se roba iz odnosnog objekta unovčiti. Na temelju
tih podataka može se ustanoviti vrijeme, za koje će firma morati snositi
terete kamatnih dužnosti za uložena kapitalna sretstva, može se dakle
ustanoviti rok trajanja poduzetničkog turnusa.


Pitanje je sada, kako kalkulatori šumskih poduzeća povezu te elemente
svojih računa u jednu cjelinu, kako bi ustanovili maksimalnu
svotu, koju smiju da plate za neku šumu, a da se kod toga ostvari onaj
profit, kojeg dotično poduzeće na temelju svoje prakse i iskustva smatra
minimalnim. Posvema je jasno, da firme u svom unutarnjem poslovanju
ne priznavaju ograničenje 20% profita, već nastoje ostvariti najveći
mogući profit, ali se katkada zadovoljavaju i sa manjim profitom, ako
to nalažu neki posebni obziri.


214
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Interesantno je znati, da li se firme u svojim domaćim kalkulacijama
služe istim formulama kao i stručnjaci parlamentarnih i inih anketa ili
pak upotrebu tih formula prepuštaju baš parlamentarnim i inim anketama
a pro domu se služe nekim sasma drugim metodama.


Često sam puta bezazleno zapitivao predstavnike raznih poduzeća


o metodama njihove kalkulacije, o formulama, kojima se služe, pa sam
time dao toj gospodi prilike da se od srca nasmiju. Kazali su mi, da ljudi
od posla prepuštaju formule nama šumarima, a poduzetnici se ne dadu
vezati raznim šablonama, jer ekonomski život ne poznaje šablona.
Iako nisam uspio da saznam, kojom se formulom služe firme
kod svojih kalkulacija, ipak sam imao jednom ovakovom prigodom mogućnost,
da čujem definiciju pojma kalkulacije. Rečeno mi je, da kalkulacija
cijena nije ništa drugo nego u sadašnjicu projicirana buduća bilanca.
Zadaća, koju ima kalkulator da riješi, sastoji se u tome, da ustanovi sliku
buduće bilance, kako će ova izgledati, kada posao bude dovršen. Prema
tome su metode kalkulacije identične sa metodama bilanciranja, a također
imaju isti konačni cilj, naime ustanovljivanje poslovnog uspjeha
ili poduzetničke dobiti. Razlika između bilance i kalkulacije sastoji se
samo u tome, što kod bilanciranja gledamo u prošlost, a kod kalkulacije
u budućnost. Time postaje posao oko kalkuliranja manje sigurnim, pa
mora kalkulator još više savjesnosti i opreznosti uložiti u svoj rad, nego
onaj koji izrađuje bilancu.


Zadaća je kalkulatora u tome, da ustanovi razmjer aktivnog i pasivnog
imetka ili dugovina na kraju nekog poduzetničkog turnusa.
Šumski poduzetnik mora prema tome prije svega ustanoviti, kada
odnosno do kojeg će roka moći unovčiti robu iz one šume, za koju
sastavlja kalkulaciju. U tu svrhu mora poznati položaj na tržištima drva,
prodajne prilike, zalihe gotove robe, koje već ima i koju mora najprije
prodati. Posvema je naravno, da se završetak poduzetničkog turnusa
ne može unaprijed sa nekom matematskom tačnošću odrediti, ali iskusan
će trgovac prilično tačno odrediti izglede, sa kojima može i mora
računati.


Daljnja je zadaća, da sa mogućom tačnošću odredi svaku pojedinu
imovinsku stavku, koja će postojati na kraju poduzetničkog turnusa i
to posebno aktivne imovinske stavke, a posebno pasivne. Kod kalkulacije
šumske takse spadaju među aktivne imovinske stavke u glavnome
slijedeće:


1.) Svota utrška za prodanu robu iz objekta, za koji se kalkulira,
koja roba mora biti razvrstana prema sortimentima, a svaki sortimenat
mora se unijeti u aktivu kalkulacije sa predviđenom količinom prema
rezultatima materijalne procjene i sa cijenama, koje će predvidno postojati
za vrijeme kupoprodaje.


Jedna od najtežih zadaća, koja se stavlja u dužnost kalkulatoru,
jeste ispravno ili barem približno ispravno predvidi buduće cijene na
temelju iskustva prošlosti i tendencija, koje vladaju u vrijeme, kada se
kalkulacija sastavlja. Radi toga bilo bi sigurno uputno, da kalkulator
posebice obrazloži i opravda svaku pojedinu cijenu, koju unosi u kalkulaciju,
kako bi onaj, koji kontrolira kalkulaciju, imao mogućnost da preispita
pretpostavke, na kojima je kalkulacija građena, da vidi, da li kalkulator
nije izgubio iz vida koji važni momenat, koji će predvidno utjecati
na razvoj cijena u budućnosti. Ovo pismeno obrazloženje cijena držim


215
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 48     <-- 48 -->        PDF

da je najvažniji prilog svakom kalkulacionom elaboratu ili bi barem bio,
kada bi se tom metodom kalkulacije služila javna nadleštva.


Od svake bilance traži se da bude pregledna, jer se samo na taj
način može uspješno kontrolirati. Zahtjev preglednosti mora sd staviti
i s obzirom na kalkulaciju, da se može kontrolirati, da li je koja stavka
ispuštena ili unesena sa pogrešnim iznosom.


Kod dosadanjih načina šumarskih kalkulacija računa se obično
sa nekim poprečnim podacima, pa zbog toga u velike trpi preglednost,
te se bez potrebe stvaraju mogućnosti raznim računskim i inim pogreškama,
a oteščava se i rad kontrolnih organa.


2.) U aktivne stavke može se eventuelno uvrstiti i vrijednost investicija
nakon dovršenog posla. Ako su za iskorišćavanje neke šume potrebna
neka postrojenja, koja se nakon dovršenog posla mogu prodati,
to se ima u kalkulaciju uvrstiti predviđeni utržak, zajedno sa kamatima
do roka završetka poduzetničkog turnusa, ako se kane ta postrojenja
ranije prodati nego roba iz dotične šume.


Kada su aktivne stavke kalkulacije određene, prelazi se na određivanje
pasivnih stavaka, izuzev kupovninu, koja se odredi tek kao zaključak
i kao rezultat čitave kalkulacije. Medu pasivne stavke šumskih
poduzeća spadaju:


1.) Troškovi rušenja stabala i izradbe pojedinih sortimenata zajedno
sa kamatima, koji se imaju računati od dana, kada su isplaćeni ti izdaci
pa do dana završetka poduzetničkog turnusa. Prirodno je, da se kod
toga uzima srednji rok isplata, tako da´financijalni efekat uslijed toga
neće biti značajno promijenjen.


2.) Troškovi izvoza drva do pilane ili do prve najbliže željezničke
stanice, zajedno sa troškom utovarivanja, ako se predviđa, da ć© se
roba prodati izravno iz šume franco vagon. Moraju se računati i kamati
za te izdatke, na način kako smo istakli pod tačkom 1.


3.) Troškovi prerade drva na pilani, zajedno sa troškovima sortiranja
i usklađenja, zajedno sa kamatima.


4.) Troškovi prevoza drva željeznicom ili lađom do mjesta, do kojeg
mora prodavalac obično snositi prevozne troškove. Možda će se u
pojedinim slučajevima morati uzeti u obzir i carinske pristojbe, troškovi
oko ishođenja izvoznica itd. I kod ove se stavke moraju računati kamati.


5.) Troškovi radničkog osiguranja za privremene radnike, troškovi
za izgradnju privremenih radničkih nastanba itd. zajedno sa kamatima.


6.) Alikvotni doprinos predmetnog pojedinačnog posla za udovoljavanje
amortizacionih dužnosti čitavog poduzeća, bez kamata, jer su ovi
već uračunani u samim amortizacionim kvotama.


7.) Troškovi za izgradnju svih postrojenja, zgrada i mašina, koje
će se morati nabaviti u svrhu eksploatacije predmetnog šumskog objekta,
zajedno sa kamatima, na način kako je naprijed spomenuto.


8.) Alikvotan doprinos pojedinačnog posla za cjelokupne režijske
troškove poduzeća, ali bez kamata, jer smo pretpostavili, da su to stalne
dužnosti poduzeća, koje se moraju podmirivati iz tekućih prihoda, kako
smo to ranije opširnije obrazložili.


U pojedinim će slučajevima biti potrebno, da se u kalkulaciju unesu
još ine koje stavke, ako to traže specijalne prilike nekog određenog posla.
Naša je svrha, da samo u glavnim crtama skiciramo posao oko kalkulacije,
a ne moramo se upuštati u detalje.


216
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Kada bi takav način kalkulacije bio" zaveden kod javnih nadleštava,
morala bi svaka pojedina stavka biti stručno obrazložena, jer kako smo
već kazali, za šumara je svaka analiza cijena ujedno i dokumenat, kojim
opravdava svoj postupak spram poslodavca.


Time je dovršen prvi dio kalkulacije, pa se nakon toga pristupa
konačnom cilju iste, naime izračunavanju maksimalne cijene, koja se
smije platiti za neki objekt. Kod toga se postupa ovako: Ako se svaka
za sebe zbroji aktivna i pasivna strana kalkulacije, te se nakon toga od
aktive odbija pasiva, pokazuje se neka razlika, jer je aktivna strana u
svom apsolutnom iznosu veća od pasivne. Ovu razliku trebali bi označiti
nekim imenom, možda bi odgovarao naziv: privremeni saldo. Iz tog
salda moraju se podmiriti: a.) kupovnina za šumski objekt, b.) kamati
na tu kupovninu od vremena faktične njene uplate do kraja poduzetničkog
turnusa, c.) poduzetnička dobit.


Prema tome se računski zadatak sastoji u tome, da neku određenu
sumu razdijelimo na tri sumada, a tu zadaću ne možemo izvršiti, ako
nam nisu poznata dva od ovih sumada. Kalkulatoru moraju biti zadane
neke direktive od strane vodstva poduzeća, da može ta jzadatak izvršiti.
U tu svrhu moraju biti u prvome redu poznati zahtjevi poduzeća s obzirom
na minimalni poduzetnički profit, koji se od dotičnog posla traži.
Tai zahtjev može se izraziti nekom apsolutno označenom svotom ili pako
nekim postotkom od kupovnine. Može se tražiti da neki posao odbaci
čisti profit u iznosu od milijun dinara, ili pak da taj profit iznosi na pr.
20% od kupovnine.


Nadalje nam je poznat bankovni kamatnjak p na zajmove, pa na
osnovi toga možemo postaviti slijedeću jednadžbu:


S = K-1 .op" -\-K0.opl


1 ,opn -j- 0, opi


U toj jednadžbi znači: K — kupovnina, S = privremeni saldo, p = bankovni
kamatnjak na zajmove, pi = postotak profita s obzirom na
kupovninu.


Na taj smo način dobili onu maksimalnu svotu, koju smije poduzeće
platiti za neki šumski objekt, a da kod toga bude udovoljeno zahtjevima
firme s obzirom na minimalni poduzetnički profit, kojeg poduzeće traži.


Posve je prirodno, da poduzeće neće bez daljnjega tu svotu nuditi
na dražbi, već će najprije pokušati, da li bi se odnosna šuma dostala uz
još nižu cijenu. Treba saznati, da li će koje konkurencijsko poduzeće
staviti i moći staviti višu ponudu. Ako se predmnijeva, da to neće biti,
onda će poduzeće sniziti ponudu u tolikoj mjeri, da će ista predvidno
za maleni iznos premašiti ponudu najjačeg konkurenta.


Sada je nastupio i momenat, da stupi u akciju velekapitalistička
diplomacija sa ciljem da se stvore zgodni komploti — na račun šumoposjednika,
kako smo već ranije istakli.


Radi boljeg shvaćanja i izbjegavanja nesporazumaka donijet ćemo
jedan primjer opisanog načina kalkulacije. Poslužit ćemo se podacima,
koje smo upotrijebili za primjer birokratske kalkulacije.


Da si olakšamo uspoređivanje, pretpostavit ćemo da su svi podaci,
kojima se je služila birokratska metoda, ispravni, da odgovaraju i prodajne
cijene robe, kao da su tačno navedeni troškovi izradbe i izvoza,


217
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 50     <-- 50 -->        PDF

jedino ćemo uzeti, kako se je faktično u konkretnom slučaju i desilo,
da poduzetnički turnus ne traje jednu godinu dana, već 5 godina.
Rezultati materijalne procjene navedeni su na strani 33 zajedno
sa cijenama za pojedine Sortimente i troškove izradbe, izvoza itd.
Nakon toga izgleda pismena kalkulacija u svrhu ustanovljivanja
šumske takse onako, kako se to vidi na ovom obrascu.


Kalkulacija za izračunavanje maksimalne cijene šume Gaj.


Aktiva
Na dan 31. XII. 1935. uplatit će kupci robe:


1. Za
1461,47 ms hrastovih klada I. klase a Din 1800 Din 2,630.646,
2.
3410,11 m8 „ „ II. „ „ „ 800 „ 2,728.088,
3.
4871,58 m3 „ „ III. „ „ „ 400 „ 1,948.632.
4.
2022 kom. željez. podvlaka 2,70 m a Din 59,50 „ 120.309,
5.
1769 „ „ „ 2,50 m „ „ 55,— „ 97.295,
6.
1264 „ „ „ 2,20 m „ „ 22,50 „ 28.440,
Ukupno se predviđa prihoda od prodaja robe . Din 7,553.410,
Odbiv od toga I. dio predviđenih pasiva . . „ 1,322.140,
Pokazuje se privremeni saldo Din 6,231.270,
6,231.270 K. 1,15* . K. 0,20


6,231.270 K. (2,0113 + 0,20) K. 2,2113
K 6,231.270 : 2,2113
K 2,817.608 Din
Z 563.522 „


kamati od K 2,850.140 „


Pasiva


1
Za izradbu, rušenje hrastova, koranjc itd. isplatit
će se na dan I. I. 1934 9743,16X30= .. . Din 292.294.80


2.
Kamati od 292.294,80 Din uz 15% od 1. I. 1934
do 31. XII. 1935 „ 94.265.07
3.
Za izvoz 9743,16 m8 klada a 40 Din isplatit će se
na dan 1. VII. 1934 „ 389.726.40
4.
Kamati od 389.726,40 Din uz 15% od 1. VII. 1934
do 31. XII. 1935 „ 92.072.86
5.
Za utovar 9743,16 m3 klada a 7,50 Din isplatit će
se na dan 1. VII. 1934 „ 73.073.70
6.
Kamati od 73.073,70 Din uz 15% od 1. VII. 1934
do 31. XII. 1935 „ 17.263.87
7.
Doprinos za režijske troškove poduzeća od
9743,16 m3 klada uz 30 Din po kubiku .. . „ 292.294.80
8.
Za izradbu, izvoz i utovar 5055 komada željez.
podvlaka a 10,50 po kom. isplatit će se 1. I. 1935 „ 53.077.50
9.
Kamati od 53.077,50 Din uz 15% od 1. I. 1935
do 31. XII. 1935 „ 7.961.62
10 Doprinos za režijske troškove poduzeća od 5055
komada
željez. podvlaka uz 2 Din po komadu . „ 10.110.—
Privremeni zaključak daje iznos . . Din 1,322.140.62


218
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 51     <-- 51 -->        PDF

(Nakon toga upisuju se rezultati
izračunavanja


kupovnine koji su računi provedeni na aktivnoj


strani kalkulacije)


11.
U ime kupovnine za šumu Gaj plaća se 1. I. 1931 Din 2,817.608.12.
Kamati od 2,817.608 Din uz 15% od 1. I. 1931
do 31. XII. 1935 „ 2,850.140.—
13.
Nakon toga očekuje se poduzetnički dobitak u
iznosu
od „ 563.522.—
Sveukupno . . Din 7,553.410.—


Kad usporedimo rezultat birokratske kalkulacije cijene sa rezultatom,
do kojeg smo došli pomoću bilancijske metode, pokazuje se ogromna
razlika od gotovo milijun i pol dinara, za koju je svotu šumska taksa
izračunana po drugoj metodi manja od one, koja je izračunana po prvoj
metodi. Kada bi dakle poduzetnik tu šumu kupio uz iskličnu cijenu, ne
samo da ne bi ništa profitirao, već bi morao kod toga još gotovo jedan
milijun dinara izgubiti. Ali mi smo naprijed istakli, da je kupac platio
oko tri četvrt milijuna iznad isklične cijene, pa bi prema našim računima
morao za tu svotu biti veći njegov gubitak.


Ovaj rezultat, koji smo dobili na temelju jednog faktičnog primjera
iz prakse, mora nas začuditi te nas sili da o tome potanje raspravljamo.
Razlika, koja se pokazuje u rezultatima, koji su računani na dva različita
načina, nastala je isključivo uslijed toga, što smo kod druge metode
računali sa duljim poduzetničkim turnusom, pa stoga moramo računati
i sa znatno većim troškovima s naslova kamatne službe.


Praktična nam iskustva svjedoče, da se vrlo često dešava, da firme
tek nakon nekoliko godina pristupaju izradbi šuma, kupljenih na ofertalnim
licitacijama i plaćenih gotovim novcem odmah nakon odobrenja
dražbe. Iskustva nam također svjedoče, kako je dugačak rok, u kojem´
se drvo iz naših šuma proda konzumentima, jer svaki se od nas može
osvjedočiti, kako dugo leži izrađena i gotova roba na stovarištima naših
velefirma, kako se ta roba postepeno utovariva na državne željeznice
i izvozi u inozemstvo. Prema tome je poduzetnički turnus, sa kojim rade
naše firme, vrlo dugačak, pa stoga te firme moraju snositi ogromne
terete s naslova plaćanja kamata na kupovnine plaćene za naše šume
i na troškove, što su ih imale kod njihove izradbe.


Na drugoj nam je strani poznato, da mi šumari u našim kalkulacijama
računamo na temelju naših formula samo sa jednogodišnjim poduzetničkim
turnusom.


Sada se pojavljuje pitanje, kako da naše firme nisu sve od reda
propale, kad one sve od reda prema našim računima rade sa ogromnim
gubicima. Međutim mi vidimo da se velike firme sve više jačaju, postaju
sve agresivnije u svojim tendencijama, te uopće daju izgled poduzeća,
koja izvrsno uspijevaju. Na temelju svega toga preostaje nam samo
jedan zaključak, tj. da mi šumari i čitava naša javnost ni približno ne
shvaćamo visoku vrijednost naših šuma, drva iz naših šuma, jer može
biti samo jedan razlog da naše firme nisu propale kod opisanog stanja
stvari, a taj je, da su one poručivale mnogostruko više cijene za naše
drvo, nego što smo mi pretpostavljali i unosili u naše kalkulacione račune.


Samo radi toga što mi duboko potcjenjujemo vrijednost naših šuma,
mogu prosperirati velika šumska poduzeća u našoj državi.
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Sada ćemo i razumjeti, da su ta poduzeća imala ogromnog inte


resa na tome, da se te cijene ne saznaju, da su nam servirale neke


cijene, kojih postanak nismo si mogli rastumačiti, a koje su cijene objav


ljivane uz saradnju čitave naše velike šumske industrije.


Još nam jednu važnu karakteristiku naših prilika otkriva kompa


rativna analiza, koju smo pokušali dati.


Naše su šume većinom državno vlasništvo, vlasništvo naše nacio


nalne zajednice. Te šume eksportiramo u inozemstvo, koje nema tako


odličnog drva, kakvo raste na našoj nacionalnoj grudi. Pita se sada,


tko ima najveću korist od naših šuma.


Prema zadnjem primjeru priznali su konzumenti vrijednost šume ´
Gaj sa svotom od preko sedam i pol milijuna dinara. Ovom svotom
koristili su se razni ekonomski subjekti u ovim razmjerima: Radnici su
primili za svoj fizički rad u ime nadnice oko 11%, namještenici firme
oko 5%, poduzeće je profitiralo oko 7%, država je dobila oko 37%, a
finansijeri dobili su u ime kamata najveći dio, to jest oko 40%.


Ovaj rezultat razdiobe državnih dobara sigurno je porazan, pogotovo
kada moramo pretpostaviti, da je udio čistog dobitka poduzeća
i režijskih troškova, koji dolazi u korist stranim namještenicima tih
poduzeća, sigurno znatno veći, a to nam svjedoči najbolje njihov način
života.


Trebalo bi toj vrsti statistike posvetiti veću pažnju, da se sazna,
kome zapravo služe nacionalna dobra, koja predstavljaju naše šume1.
Spomenuti omjer trebao bi svakako da bude revidiran, da udio države
i naroda kod razdiobe državnih dobara bude veći, da bude pravedan.
Ne možemo negirati, da su velekapitalistička poduzeća stekla zasluge
na polju naše šumarske privrede, ali nitko im ne može priznati pravo
da se nekontrolirano služe i koriste našim nacionalnim imetkom.


Tako smo tokom naše rasprave dospjeli na područje šumarske politike,
koja je samo jedan dio opće državne privredne politike, a moramo
si priznati, da današnja generacija šumara premalo pažnje posvećuje
tom području svog zvanja.


ZAKLJUČAK


Kad zaključujemo ovaj pokušaj komparativne analize birokratskih
i trgovačkih metoda kalkulacija šumske takse, držim da će svatko, koji
pročita prednja razmatranja, osjetiti mizeriju naše obavještajne službe,
uslijed koje mogu velekapitalistička poduzeća nekontrolirano eksploatirati
naša državna dobra.


Svaki čas smo morali konstatirati, da ne možemo uspješno izvršivati
naše dužnosti, da zastupamo pravedne interese države kao našeg
poslodavca, kao šumoposjednika i kao utjelovljenje naše nacionalne
skupnosti, jer ne raspolažemo sa dovoljnim sredstvima, da kontroliramo
rad kapitalističkih poduzeća, koja gotovo isključivo eksploatiraju naše
šume. Bolujemo na preobilju općenitih načela, formula i uputstava, a
ne raspolažemo sa neophodno nužnim konkretnim podacima o pulziranju
stvarnog ekonomskog života. Kod takovog stanja stvari ne mogu
nam koristiti ni najsavršenije formule, koje toliko volimo, već postaju
one praznim šablonama.


220
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 53     <-- 53 -->        PDF

I dok traje ovakovo stanje, lomimo mi šumari koplja na pitanju,
da li je neka formula Barthina ili ne, da li je ta nazovi-Barthina formula
bolja od formule »patent Waszner«.


Kako smo vidjeli, nisu nam za ispravno kalkuliranje šumske takse
potrebne nikakove formule, ali su nam potrebni podaci, koje ćemo moći
sa pouzdanjem metati u naše račune. Tih podataka mi šumari ne možemo
sami sebi pribaviti, već je u tu svrhu potrebna saradnja mnogih
organa državne uprave, a naročito saradnja organa ministarstva vanjskih
posala, inženjera graditelja i strojnih inženjera, carinskih i tarifnih
stručnjaka, a prije svega i saradnja stručnjaka komercialista.


Dok ova saradnja ne bude osigurana, mi šumari i nadalje ćemo
maltretirati naše formule na račun državne blagajne.


Résumé. Aux méthodes forestieres de calculer le prix de vente du bois, l´auteur
oppose les méthodes commerciales de ces-memes supputations. Il les trouve plus
précises et plus souples aux circonstances momentanées du marché.


IZ UDRUŽENJA


OPOMENE ZA DUG NA ČLANARINI.


Poslali smo opomene preko našeg pravnog zastupnika starim dužnicima, koji ne
odgovaraju na naše opetovane opomene.
Umjesto otplate duga dobili smo pisma, u kojima dužnici izrazuju svoje negodovanje
i prijete istupom iz Udruženja.
Jedan dužnik izvinio se radi duga, priznaje svoju nemarnost i kaže da smo
imali pravo, da tako postupamo.
Naši dužnici treba da razumiju, da i Udruženje ima obaveza i plaćanja pa mora
da naplaćuje članarinu.


U Šumarskom Listu objavili smo zaključak Upravnog odbora, da fe: obustavljena
dostava Šumarskog Lista članovima, koji duguju članarinu od više godina, čim koji
član uplati dug šaljemo mu zaostale brojeve Šumarskog Lista. Nije baš ni kolegijalno
primiti Šumarski List a ne platiti ga. Tko ne može od jednom da plati dug, neka zamoli
da rnu se odobri obročna otplata. Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU MARTU GODINE 1935.


Redovitih članova: Anić ´Milan, Zagreb Din 13.— za god. 1935; Belecki Nikola,
Cetmje Din 100.— za god. 1935; Beltram Vladislav, Supetar Din 100,— za god. 1935;
Gjiperborcjski Boris, Imotsko Din 50.— za I. polg. 1935; Hradil Dragutin, Zagreb
Din 50.— za I. polg. 1935; Kauders Alfons, Zagreb Din 90.— za god. 1935; Heckner
Tesip, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Katić Krešimir, Zagreb Din 100.— za god. 1934;
Milić Gajo, Krapina Din 200,— za god. 1934 i 1935; Marić Branislav, Raška Din 100.—
za god. 1935; Netković Nikola, Boljevac Din 100.— za god. 1935; Navračić Ivan,
Cetinjgrad Din 100.— za god. 1935; Pa je Miso, SI. Brod Din 10O.— za god. 1934;
Pleško Bartol, Krapina Din 100.— za god. 1935; Petronijević Slavko, Cetinje Din 100.—
za god. 1935; Radišić Josip, Zagreb Din 70.— za II. polg. 1935 i upis; Stipčić Filip,


221