DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Pomenuta banka ima i svoju destilaciju eteričnih ulja, u kojoj preradi
godišnje oko 1 vagon lovorovog sjemena za ulje. Ulje lovorovo ima
cijenu oko 20´— Din po kg.**


Razumljivo je, da branje lišća treba što više dovesti u sklad sa
fiziološkim potrebama strukova. U vezi toga, a iz razloga, što je ponekad
iskorišćavanje lišća prelazilo mjeru i dovodilo do pravog pustošenja
ugrožavajući i opstanak lovorovih sastojina, bilo je pobiranje lovorovog
lišća u Istri regulisano naročitom odredbom opće upravne vlasti, po kojoj
se može pobiranje lovorovog lišća dopustiti samo od 1 .oktobra do 1.
aprila i to na osnovu prethodno upućene molbe sa strane posjednika šume.


Na osnovu iznijetih momenata razumljivo je, da je lovor podesan za
dominantnu etažu u makiji prvoga boniteta, a onda da može prijeći i u
pravu mediteransku šumu. — Izbor stanovišta za podizanje novih sastojina
nije lagan. Ne samo da je od važnosti dubina zemljišta i zaštita
od vjetra NE kvadranta, nego treba sastojini i za vrijeme čitavoga života
osigurati zaštitu od niskih temperatura, a onda i od direktne insolacije,
da se izbjegnu štete, koje dolaze od upale kore.


Lovor je vrsta, koja daje svome staništu tipično mediteransk o
obilježje, naročitufizionomi ju. U vezi toga, a imajući u vidu
znatne direktne koristi, koje daju sastojine ove vrste, pa onda i regeneraciju,
koja je osigurana bogatom izdanačkom snagom, te ne dopušta da
zemljište brzo i lako opusti, treba da lovor na podesnim djielovima naših
mediteranskih staništa zauzme jedno od prvih mjesta.


(Nastavit će se — A suivre)


Ing. for. et abs. iur. VOJKO KOPRIVNIK (BEOGRAD):


POJAM ŠUME I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA


(DEFINITION DE LA FORET ET DU TERRAIN FORESTIER)


Pošto novi Zakon o šumama Kraljevine Jugoslavije od 21. XII.
1929. god. pojam šume nije kodifikovao niti ga na koji drugi način fiksirao,
stvar je i nauke i administrativne prakse, da taj pojam, koji čini primarnu
osnovicu Zakona o šumama, što tačnije obeleži.


Svi nacrti zakona o šumama izrađeni u Ministarstvu šuma i rudnika,
kao i oba projekta Jugoslovenskog šumarskog udruženja, sadržavali su
izvesnu definiciju zakonskog pojma šume i šumskog zemljišta. Prema
tome je morala definicija toga zakonskog pojma otpasti tek u jednoj od
poslednjih faza procedure uzakonjavanja novog Zakona o šumama, a da
nisu ovome autentično objavljeni i razlozi.


** Za ove podatke zahvaljujem g. Ing. Spird Vučetiću, sreskom šumarskom
referentu u Dubrovniku.
298
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 13     <-- 13 -->        PDF

U tumaču dr. B a 1 e n — dr. S a g a d i n (Izdanje Ministarstva
šuma i rudnika, 1930. god. str. 9) tvrdi se, da je razlog u tome, »što je
pojam šume u glavnome, bar za svrhe zakonodavca, poznat i dovoljno
određen, te se može kao takav pretpostaviti.«


Iz daljnjih razlaganja videće se, da je pojam šume u komegod smislu
ipak toliko složen po sadržini, da nije na odmet, da se o njemu intenzivnije
raspravlja, te da bi bilo za zakon ipak od izvesne koristi, da je
doneo ma i najjednostavniju definiciju o njemu u svojim kodifikovanim
odredbama.


Slažemo se ali u drugom razlogu navedenom na označenom mestu,
da naime »definicija toga pojma nije1 laka«.


Neodređenost pojma šume pravi teškoće ne samo zakonodavcu,
već i nacionalnom ekonomu, šumarskom stručnjaku, pa čak i statističaru,
koji sa njim operiše ipak samo formalno (VI. W o y t i n s k i, »Die Welt
in Zahlen«, III. pag. 222.)


Teškoća leži naročito u tome, da pored neodređenih formi šuma u
prirodi nalazimo i mnogo pomešanih i prelaznih tipova, tako na pr. šume,
koje prelaze u trstike, u šikare, u pašnjake i slično.


Ova stvarnost je uzrok, da je vrlo teško savršeno i po obimu određeno
definisati pojam šume, naročito za potrebe zakona. S toga može
zapravo ovo biti i ozbiljan razlog tome, da se uopšte odustane od kodifikacije
toga pojma.


Naravno se onda, u logičkoj konsekvenciji, dade teško razumeti,
kako se nasuprot tome mogla zadržati u istom zakonu kodifikacija pojma
»apsolutnog šumskog zemljišta« (§ 8 Z. o š.), koji je pojam posve stručan,
te se dade još teže potpuno i tačno definisati.


Prof. dr. Ugrenovi ć u svojim Motivima k nacrtu Zakona o
šumama J. Š. U. (Ljubljana, 1923, pag. 16) kaže, da je bezuslovno ispravno
i potrebno, da u zakon o šumama ude na prvome mestu definicija »pojma
šume«. Ova konstatacija je pored svih teškoća zadatka po našem mišljenju
na svome mestu.


Jasan i određen pojam šume u smislu zakona je u toliko potrebniji,
što svaki zakon treba da ima svoj utvrđen i određen objekat, na koji se
odnosi, naročito Zakon o šumama, kome baš pojam šume daje supstrat
njegovom primenjivanju.


Odmah u početku u §-u 1. (Šume, na koje se ima ovaj zakon primeniti...)
i § 5. (Odredbe ovoga dela primenit će se na sve šume ...)
zakon tako odlučno operiše sa pojmom šume, da mora svaka neizvesnost
u tome pogledu naneti osetljivu štetu jednoobraznoj primeni zakona,
šumskom i narodnom gospodarstvu i uopšte pravnom poretku.


Wirtenberski zakon o šumama od 8. IX. 1879/1902. i nekolicina nemačkih
zakona sadrži definiciju »šume«, odnosno »šumskog zemljišta«.


Od ranijih zakona o šumama, koji su bili na snazi na teritoriji Jugoslavije,
de fakto ni u jednom nije bio pojam šume kodifikovan, što je
praksa u toku godina osetila ipak kao izvesan nedostatak.


U našem jeziku raspolažemo već sa nekoliko opširnih rasprava o
pojmu šume. Među njima najistaknutije su: Borošićev a (Šumarski
list, Zagreb, 1901. god.), Ugrenovićev a (Osnovica Zakona o šumama,
Ljubljana 1923. god.), Mađarevićev a (Naše šume, Zagreb,
1932. god.) i Ugrenovićeva (Zakon i propisi o šumama i pilanama,
Zagreb, 1930. god.).


299
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Pored toga imamo i izvesne definicije, koje su ali u glavnom pre


uzete iz francuske i nemačke stručne literature.1


Pojam šume, koji je već po svojoj prirodi složen, postaje još komplikovaniji
time, što kao tehnički termin pojedinih nauka (na pr. prirodnih,
ekonomskih, šumarskih i pravnih) dobija izvesne specifičke i modifikovane
oznake, koje pojam u nijansama bar različito obeležavaju.


Za zakonski, dakle pravni pojam »šume«, od važnosti je istaći činjenicu,
da ne upotrebljavaju svi zakoni reč »šuma« u potpuno istom
smislu, već raznoliko po svrsi, kojoj služe. Tako Građanski zakon donekle
drukče nego Krivični zakonik, a Zakon o porezima i katastru u drugom
smislu, nego Zakon o šumama.


Ove stvarne činjenice biće svakako razlog, da pojam šume po novom
Zakonu o šumama u nas još nije sasvim i bezprekorno obrađen.
Daleko od pretenzije, da se ovim našim razlaganjima daje poslednja reč


o tome važnom pitanju, ipak mislimo taj složeni pojam analizom svesti
na jednu jednostavniju bazu, te uz to ukazati na izvesne nedostatke, koji
su do sada, po našem mišljenju, netačno izneti o njemu u našoj stručnoj
književnosti, kako ne bi nastala u tome izvesna pomutnja, koja bi mogla
naškoditi ispravnoj aplikaciji samoga zakona.
Da bi postepeno ušli u komplikovan sadržaj pojma šume u smislu
novog Jugoslovenskog zakona o šumama, uzećemo najbolje za polaznu
tačku razmatranje o samoj reci »šuma« sa njenim običnim sadržajem, kao
što ga ima u svakidašnjem govoru.


»Šuma« kao reč opšte poznata upotrebljavana je u svakodnevnom
životu. Sadržaj te reci je obična, lako shvatljiva pretstava. Neće se naći
olako lice, kome ova reč u govoru i pismu i sa uobičajenom sadržinom
ne bi bila znana. Ipak već i za sadržaj? ovoga filološkoga pojma nije
lagano pronaći pregnantan oblik, koji bi mogao zadovoljiti nauku.


Prirodne nauke obeležavaju svoj pojam šume najbliže ovome pojmu
dnevnog ljudskog saobraćaja, naime kao prirodni fenomen i oblik zemaljske
vegetacije (biljna geografija, biljna biologija). Ova definicija služi
diferencijaciji šumskog oblika vegetacije prema drugim oblicima, kao što
su na pr. stepi, savane, tundre, trstike itd.2


Nauka o nacionalnoj ekonomiji i šumarska nauka operiše sa pojmom
šume kao privrednim produkcionim sredstvom, i to u redu prvobitne
produkcije (Urproduktion). U skrajnjoj formi prikazuje to na pr. ona
po Ma đ a r e v i ć u izneta definicija, po kojoj je šuma »preduzeće, u
kome iskorišćujemo privredne sile zemljišta u svrhu uzgoja drva, (Holzzucht)
«. (Naše šume, Zagreb, 1932. »Pojam šume«).


1


Prof. Đ. N e n a d i ć, u knjizi »Računanje vrednosti šuma« iznosi definiciju,
po kojoj je šuma u smislu te nauke: »Tlo obraslo šumskim drvećem«. Ovoj definiciji
nedostaje važan kriterij »veće površine tla«, koji isključuje iz pojma šume pojedinačna
stabla, živice, aleje i slično. Šumarski pojam »šume« obradio je također prof. A.
Petrači ć u delu »Uzgajanje šuma«, ali ne u obliku pregnantne definicije, već u
formi opširnijeg opisa.


2 Definiciju prof. G. Morosova, kojom se služi prof. Ugrenović u knjizi
»Zakoni i propisi« (Zagreb 1930. pag. 19.) možemo ostaviti po strani, jer je daleko
preširoka i obuhvata uopšte sve prirodne biljne zajednice na površini zemlje, a ne
samo zajednicu šumskog drveća, koja nas ovde specijalno zanima.


300
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 15     <-- 15 -->        PDF

U pravnim i finansijskim naukama nailazimo na pojam šume, kao
što smo već gore napomenuli, još i dalje različitog sadržaja, podeljenO
po pojedinim zakonima i njihovoj svrsi.


Ettinge r u svome hrvatskom šumarskom leksikonu (Zagreb,
1898) daje definiciju šume na sledeći način: »Šuma« zove se svaki oveći,
divljim drvećem obrasli prostor (zemljište).« Ova formula potiče verovatno
od nemačkog šumarskog klasika Hundeshagen a (Enciklopedija
šumarstva), koji je dao ovu definiciju pojma šume u smislu prirodnih
nauka, a kojoj je kasnije Fischbac h dodao zahtev »oveće površine«
(Schwappach, Forstpolitik, pag. 5.).


C o 11 a uvodi u šumarski stručni pojam šume još ekonomski momenat,
tako da nastaje formula, kao što ju iznosi H. F ü r s t u svom šumarskom
leksikonu (Berlin, ....., 1904). Treće izdanje toga stručnog
leksikona Fürst-Buss e (Berlin, ....., 1930.) međutim ekonomski
elemenat opet izbacuje iz definicije šume (Wald).


Dalja proširena Cottina definicija uvodi još i šumsko tlo (zemljište)
bez vegetacione forme šume u stručni pojam »šume«, time, da pasus
»divljim drvećem obrasla«, dopunjuje na sledeći način: »šuma je oveća,
bar većim delom, divljim drvećem obrasla i produkciji drva opredeljena
površina«.


Nakon ove šumarske stručne definicije uočena je uskoro i neispravnost,
koja leži u ograničenju pojma na produkciju »drva«. Stoga je ovaj
kriterij u definiciji proširen na »produkciju šumskih proizvoda«, jer je
eklatantno, da šumsko tlo može da služi pored produkciji drva još i produkciji
paše, žira, kore, smole, lisnika itd.


U tom poslednjem obliku donose šumarsku stručnu definiciju šume
i šumskog zemljišta savremeni naučnici kao Endres, Weber, Lehr,
Schwappach i drugi.


Prilikom kodifikacije pojma »šuma« (Würtenberg, Šum. polic. zakon
1879/1902, Ad. 1.) pokazala se ali činjenica, da pored sve razradenosti
i ova formula definicije, koju je dala šumarska nauka nije mogla
zadovoljiti potrebama zakona. Stoga se u njoj nije dala izbeći izvesna
sigurnosna klauzula, naime ta »da se smatra šumom i svaka ona površina,
»koju vlast šumom označi.«


Na ovaj način je na kraju opredeljenje zakonskog pojma šume
ostavljeno proceduri za ustavljenje činjeničkog stanja od strane vlasti
i time zdravom razumu stručnjaka, da prosudi, da li je izvesan objekat
šuma u smislu zakona ili ne.


Kakogod iz ovoga proizlazi sva slaba strana ma i najbolje uzakonjene
definicije pojma »šume«, ipak moramo da istaknemo ovde i sve
one slabe strane, koje proizlaze iz suprotnog stanovišta, ako zakon nema
svoj najvažniji pojam u tekstu utvrđen. Nauka i praksa su time upućene
na nesiguran i težak put tumačenja, koji može da konačno utvrdi tek
dugogodišnja administracija i konsekventna judikatura Državnog saveta.


Toj administraciji i budućoj judikaturi do najvišeg stepena ukazati
izvestan za praksu celishodan pravac, je u glavnom svrha ovih razmatranja.


Pokušaćemo stoga na ovome mestu analizom iz konkretnih propisa,
pa i logički po duhu zakona raščlaniti pojam šume u smislu Jugoslavenskog
zakona o šumama od 21. XII. 1929. god.


301
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ovo pruža već usled svoje neočekivane komplikovanosti izvesne
stručne zanimljivosti, ali može imati direktno i tu stvarnu korist, da pomogne
sprečiti prejaku raznolikost u shvatanju toga pojma kod primene
Zakona o šumama u praksi.


-´ U skoro svakom konkretnom slučaju upotrebe zakona, kako sa
strane administrativne vlasti tako i sa strane šumovlasnika, potrebna je
pre svega i u prvom redu konstatacija, da li je koji zemljišni objekat
»šuma« u smislu Zakona o šumama ili to nije. Ovo temeljno pitanje određuje
za dotično zemljište i konkretan slučaj primenljivost zakona i njegovu
kompetenciju u svojim policijskim, privrednim i kaznenim odredbama.
Iz ovoga također proizlazi, kako je važno za praktične svrhe upotrebe
zakona, da bude pojam »šume« egzaktan ili bar što određeniji.


Definicije, kao što su bile date u raznim zakonskim projektima Ministarstva
šuma i rudnika, pa i Jugoslovenskog šumarskog udruženja
(Ljubljana, 1923.), bile su svakako preširoke. U definiciju šume i šumskog
zemljišta unositi i sve ostale pojmove na koje se odnosi Zakon o šumama,
kao na pr. pojam suvata, pašnjaka, deputatnog zemljišta etc., znači tražiti
sadržaj zakonskog pojma »šume« u tako ekstenzivnom obimu, kao
što ga ima zakon samo u svome naslovu. Stvarno nepravilno bilo bi
kazati na pr., šumama smatraju se suvati, planinska ispasišta etc., pošto
su ovo određeni pojmovi specijalne kulture tla i kao takvi nisu šume
ni u metaforičkom smislu, pa ni u zakonskom.


U cilju što jasnije dikcije zakona moglo bi se nakon date definicije
pojma šume (šumskog zemljišta) ev. kazati, da »pod nadležnost Zakona


o šumama spadaju i suvati, planinski pašnjaci, deputatna zemljišta etc.,«
ili analogno kao što je učinjeno u § 36 Z. o š.; pa i to bi išlo daleko.
Definicija zakonskog pojma šume i šumskog zemljišta, koja je potrebna
za primenu Zakona o šumama, treba da da u načelu samo onaj
pojam, koji je imao zakonodavac u mislima u svim slučajevima, kada u
tekstu upotrebljava reč »šuma«, odnosno reč »šumsko zemljište«.


Prema svemu, što smo do sada izneli, za pravilno shvaćanje pojma
»šume« i ostalih pojmova, koji opredeljuju nadležnost Zakona o šumama
Kraljevine Jugoslavije od 21. XII. 1929. god., poslužiće najbolje razrada
istih sa gledišta šumarskog i pravnog. — Radi što boljeg pregleda moraćemo
to učiniti podeljeno za tri bitne oznake, kojima operiše Jugoslovenski
zakon o šumama i to:


1) za pojam »šuma«,


2) za pojam »šumsko zemljište«,


3) za ostale pojmove specijalnih zemljišta, koja spadaju pod nad


ležnost Zakona o šumama.


I. Zakonski pojam »šuma«.
Po našem shvaćanju poslužuje ispravnom tumačenju zakonskog
pojma šume u smislu Jugoslovenskog zakona o šumama od 21. XII. 1929.
god., najbolje definicija prirodnih nauka, tj. definicija one i onakve šume,
kao što ju vidimo u prirodi, u njenoj tipičnoj vegetacionoj formi, dakle
ona, koju je izneo E 11 i n g e r: »Šuma zove se svako oveće divljim drvećem
obraslo zemljište«. Ova definicija daje primarnu osnovicu i za
zakonski pojam. Usled toga ona nije samo definicija prirodnih nauka, nego
također definicija pravnog pojma »šume« u smislu Zakona o šumama tj.
pravna definicija.


302
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Bitni kriteriji ove definicije su dakle po našem mišljenju za zakonski
pojam samo:


1.) oveće zemljište,


2.) obraslo drvećem, i


3.) da je drveće divlje.


Ovu na prvi pogled uočljivu formu »šume«, bez obzira na njen ekonomski
cilj i bez obzira na pitanje, da li je ponikla sama ili dejstvom ljudi,
nazvaćemo prosto: vegetacioni oblik, prirodan oblik, biljno-biološki oblik
ili samo biološki oblik šume.


Za nas je relevantna za sada samo karakteristična spoljna forma
šume u suprotnosti sa ostalim vrstama zemaljske vegetacije i ostalim
načinima obrade zemlje sa strane čoveka, kao što su na pr. polja, njive,
pašnjaci, pa i stepi, savane, džungle i slično.3


U zakonski pojam šume ulazi prema tome šumsko zemljište sa žilama
drveća (korenjem) i sva sastojina šumskog drveća sa krošnjom (granama
j vrhom), te celokupnim zračnim prostorom, u koji se prostire. Sva
prirodna zajednica stabala, biljnih organizama, koje zovemo1 šumskim
drvećem, na izvesnome tlu, gde ista niču, rastu, razvijaju se i oplodavaju,
te ugibaju po prirodnim zakonima, pod uticajem ljudskim ili bez njega,
pretstavlja prema tome suštinu ovoga pojma, koji je zakonodavac imao
pred očima, kad govori o šumi. Pod taj zakonski pojam šume spada dakle
neminovno i šumsko zemljište i to sa sastojinom zajedno, prema tome u
suprotnosti sa pojmom samog šumskog zemljišta, tj. zemljišta bez sastojina
(§§ 8 i 11 Z. o š.). Stoga i u smislu Zakona ne može biti »šume« bez
zemljišta. Ovo može u smislu zakona biti samo sastojina, što proizlazi
iz tekstova citiranih paragrafa, a naročito iz stilizacije § 11 Z. o š.


Na isti način navodi se u Zakonu o ograničavanju državnih šuma u
Srbiji od 27. III. 1930. konstatacija: »Šuma, u koliko nije što drugo kazano,
znači i zemljište«.


Mestimice moglo bi se pomisliti, da zakonodavac pod pojmom šume
zamišlja i samu sastojinu, kao na pr. u §-u 28 (deo II, z. o š.), u kome se
zabranjuje takvo eksploatisanje sopstvene šume, po kome se izlaže štetnom
uticaju susedna »šuma«, a ne samo sastojina. Istina, da se u prvom
redu šteti od vetra sastojina, ali po daljim posledicama dolazi u opasnost
svakako i šumsko zemljište.


Prema rečenome je obični vegetacioni oblik šume sa zemljištem i
sastojinom tako presudne važnosti za zakonski pojam »šume«, da možemo
reći, da gdegod naiđemo u državi na takav vegetacioni oblik šumskog
drveća, postoji a priori pretpostavka, da je to »šuma« u smislu
Zakona o šumama, te da isti potpada pod nadležnost toga zakona.


Da ova zakonska pretpostavka stvarno postoji, videćemo iz daljih
razmatranja. Za sada imamo da zapamtimo ovu osnovnu konstataciju, da
ima svaka vegetaciona forma šume u prirodi za sebe zakonsku presump


3 Suprotno tome upotrebljavaju Ugrenovi ć (Zakoni i propisi, Zagreb, 1930.)
i Mađarevi ć (Naše šume, Zagreb, 1931. »Pojam šume«) u raspravama šume reč
»biološka« šuma samo za netaknute šume ili prašume, dakle sasvim u smislu biljne
biologije. U cilju, da što jasnije dođemo do zakonskog, pravnog pojma šume, napustili
smo donekle ovaj termin i modificirali ga u toliko, da se u našem smislu
nećemo služiti recima »biološka šuma«, već samo »biološkim oblikom«, ili »biološkom
formom« šume, što je i filološki nešto drugo.


303
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 18     <-- 18 -->        PDF

čiju, da je »šuma« u smislu zakona, te da se na nju odnose propisi toga


zakona. Protivno se mora dokazati.


Ova pravna osobina pojma šume već ima za posledicu, tvrdo kao


dokaz, da je ekonomski cilj, kao kriterij za zakonski pojam šume, tek


sekundarne i posredne važnosti.


Engleski park, sa prirodnim divljim drvećem imaće stoga u većini
slučajeva presumpciju za sebe, da je šuma u smislu zakona o šumama,
i tek inim dokaznim sredstvima moraće se utvrditi, da nije šuma, već
park. Francuski park a priori ne spada pod zakonski pojam šume, jer
nema obično njen tipični vegetacioni oblik. Potsečeno drveće, umešano
baštinsko cveće, negovane staze za šetnju itd. na prvi pogled dokazuju,
da se ne radi o šumi, već o zemljištu, koje služi drugim ciljevima, na pr.
higijenskim, estetskim itd.


Prelazeći na potanje razmatranje gore iznete definicije moćićemo
pobliže objasniti, kako ona u celosti odgovara zakonskom pojmu i potrebama
zakona.


Prvi kriterij iznete definicije je »oveće zemljište«. Prema tome ne
ulaze u ovaj pojam šume pojedinačna, solitarna stabla, niti manje grupe
drveća. Stoga nisu šume žive ograde, drvoredi, stabla uz obalu potoka
i reka, po željezničkim nasipima, usamljeni hladnjaci po poljima i pašnjacima,
ni manje zajednice istih. Kolika je ova minimalna površina, koja
se još može supsumovati pod pojam šume, ne da se izraziti u određenoj
cifri, jer nema fiksiranoga merila za isto. Veličina je prema prilikama
raznih krajeva i okolnostima položaja različita. Stvar je zdravog ljudskog
razuma, da po pronađenom stvarnom stanju u prirodi prosudi, da
li je izvesna grupa drveća već gaj odnosno lug i time »šuma« ili to još
nije. Svakako je u prvom redu i za ovo merodavna opet spoljna uočljiva
forma.


Drugi kriterij zakonskog pojma šume je obraslost drvećem. Prazno
zemljište prema tome nije šuma u smislu zakona. D i c k 1 kaže: zemljište
bez šumske sastojine po pravilu nije šuma ni u zakonskom smislu (Forstzivilrecht,
pag. 1018).


Isto tako za pojam šume nije dovoljna obraslost samo izvesnim
pojedinačnim stablima. Obrast mora imati izvestan intenzitet, i to takav,
da daje u svojoj celini vegetacioni oblik šume. Prema tome i sečište sa
pojedinačnim semenjacima nije šuma u zakonskom smislu, već samo
šumsko zemljište, o kome ćemo ali govoriti kasnije. Intenzitet pošumljenosti
(Bestockungsgrad) se također ne da brojčano utvrditi. Stvar je
stručnjaka da to na licu mesta prema stvarnom stanju prosudi. Granica
između jako proredene šume i na pr. drvećem obraslog pašnjaka u prirodi
nije uvek određena.


Starost drveća ima na pojam šume također svoj stanoviti uticaj.
Sitno bilje, jedva izniklo, tako dugo nije šuma u zakonskom smislu, dok
ne pokazuje vegetacioni oblik šume. Čim ali to mlado bilje zadobije oblik
šume, i ako mlade šume, ono je ipso facto došlo pod zakonski pojam
šume i time pod udar zakona o šumama, te na taj način postalo »šuma«
de jure. Stoga se ona i nesme više samovlasno pretvoriti u drugu vrst
kulture. Po prirodi stvari će veštački zasađena kultura dati odmah oblik
mlade šume, a iz semena ili korenja iznikla obično tek onda, kad se pojedine
grupe šumskoga bilja spoje po većoj površini. Ova posljednja


304
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 19     <-- 19 -->        PDF

forma šume može se i dobro razlikovati na pr. od šikare tj. prekomernom
pašom opustošene šume.


Treći kriterij zakonskog pojma šume po našem mišljenju je njegova
obraslost »divljim ili šumskim« drvećem. Stoga nije šuma ni vrt, ni šetalište
ili park, ni voćnjak, ni šljivnjak ili što slično. Na površinama te vrste
ne raste »divlje« drveće, već pitomo, u bašti odgajeno, često kalemljeno,
veštački potsečeno itd.


Tugaljivo može postati ovo pitanje, kada se radi o drveću, koje
prema slučaju ima značaj šumskog drveća pa i voćke, kao što ga imaju
na pr. pitomi kesten, orah, dud, divlje trešnje, divlje jabuke, divlje kruške
etc. U takvom slučaju će dotična površina sa sastojinom tako dugo važiti
za šumu u smislu zakona, dok se protivno ne dokaže. Opet dolazi do
izražaja zakonska pretpostavka na osnovu spoljnje vegetacione torme
i dokazati se mora, da ovo drveće pretežno koristi svojim voćem i samo
nuzgredno šumskim proizvodima, kao što su drvo, lišće i slično, ako se
želi ovo zemljište izvući ispod udara zakona o šumama. Na istom stanovištu
stoji zakonodavac u Zakonu o katastru od 19. XII. 1928. god., gde
ustanovljava posljednjim stavom § 17: »Kestenari, orasišta i dudare upisuju
se u vrtove (voćnjake) ili šume, već prema tome, da li je od njih
glavna korist plod (vrt) ili lišće i drvo (šuma).«


Inače je za zakonski pojam irelevantno, kojom vrstom šumskog
drveća je zemljište obraslo. To mogubiti svi lišćari i četinari, koje ubraja
šumarska nauka u šumsko drveće. Šumsko drveće u ovom smislu nije
korov ni grmlje, koje po prirodi ne postizava oblik drveta. Teže je pitanje
resiti kod šikara, koje se prekomernom pašom i pašom koza održavaju
u formi grmlja, premda su obrasle šumskim drvećem. Ove šikare imaju
resurekcionu snagu, da se vrlo brzo pretvaraju u nedvojbenu »šumu«,
ako se paša u njima zabrani. Ali te šikare po svom vegetacionom obliku
u većini slučajeva ipak nemaju zakonski karakter šume. One mogu ali
potpasti pod nadležnost zakona o šumama po osobinama svoga staništa,
naime po tome da stoje na apsolutnom šumskom tlu. O tome ćemo govoriti
kasnije (§§ 2, 8 i 13 zak. o š.).


Konačno je za zakonski pojam šume bez uticaja, kako se njome
gospodari, da li u obliku niske, srednje ili visoke šume, trajno ili prekidno,
po privrednom planu ili bez njega, sa normalnim srazrnerom dobnih
razreda ili ne; redovito ili ne, da li služi dobijanju glavnih ili sporednih
šumskih proizvoda (izuzetak: kestenjari, dudare i si.) ili zaštićuje
zemljište ili da je uopšte bez naročite svrhe, kao što biva u slučaju
prašuma.


Za pojam šume dolazi po zakonu o šumama još u obzir pojam prirodnih
spomenika odnosno nacionalnih parkova. Po § 26 zakona o šumama
predviđena je mogućnost, da i ovi parkovi dođu pod udar zakona


o šumama. Pretpostavka je, da je takva šuma na osnovu posebnoga zakona
proglašena prirodnim spomenikom. Takav nacionalni park ne mora
imati baš vegetacioni oblik šume. On će ga naravno u većini konkretnih
slučajeva imati, bar ga mora imati u izvesnim delovima, jer § 26 zakona
o šumama u tekstu počinje izričito: »Sa šumama, koje služe...* Dalje
bilo bi logički teško sa izvesnim zemljištem »postupati kao sa privremeno
ili stalno zaštitnim šumama«, ako bar delomično ne bi pokazivalo
oblik šume.
305
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Postupanje sa nacionalnim parkovima ureduje se načelno po odredbama
specijalnoga zakona. Za štete u njima mogu biti predviđene i strože
kazne od onih po zakonu o šumama, mogu biti i otštete uvećane od
tržne vrednosti na specijalnu ili afekcionu vrednost. Podvođenje istih
pod udar zakona o šumama je posve fakultativno. Ali vlast, zatražena za
ovo, mora postupiti i izvršiti proglašenje zaštitnom šumom po zakonu o
šumama, sa ograničenjima u gospodarenju, koja nalazi za svrsishodna.
Ovim postupkom može dakle i nacionalni park potpasti pod nadležnost
zakona o šumama. Svaki nacionalni park, koji ima a priori vegetacionu
formu šume, ima također zakonsku presumpciju za sebe, da je »šuma«
u smislu zakona o šumama. Protivno se mora dokazati zakonskim proglašenjem.
Ako pak tome stoji nasuprot proglašenje za zaštitnu šumu
u smislu § 26 zakona o šum., ostaje ona pod kompetencijom zakona o
šumama usprkos tome, da je proglašena prirodnim spomenikom na
osnovu čega bi bila zapravo podvrgnuta specijalnom zakonu.


Sličan specijalan slučaj, relevantan za zakonski pojam šume, su
pašnjaci predviđeni u § 91 al. 1 i 2 z. o š. To su one šume, koje su prilikom
segregacije izlučene u ime pašnjačke prinadležnosti. One su ovim
zakonom de jure proglašene pašnjacima, de facto su ali ostale šume.
One pokazuju tipičan vegetacioni oblik šume te i po tome potpadaju pod
zakonski pojam šume. Paša u njima se ima i po tekstu zakona urediti po
šumskom gospodarenju u njima.


Pitanje drvećem obraslih pašnjaka spada u raspravu o šumskom
zemljištu, u koliko ne pokazuje vegetacionu formu šume. U tome slučaju
pak to nisu više pašnjaci, već rede obrasle šume i paša u njima je
šumska paša.


Na osnovu svega do sada iznetoga mislimo, da smo jasno prikazali,
da gore izneta definicija šume zadovoljava za pravni pojam šume po
jugoslovenskom zakonu o šumama, te da logički najjednostavnije dovodi
do formiranja toga osnovnog zakonskog pojma. Zakonski pojam šume
ostao nam je dakle bez kriterija ekonomskog cilja.4


Ekonomski cilj ne može biti glavni i prvi kriterij za zakonski pojam
šume, iz prostog razloga, jer ima u Jugoslaviji premnogo šuma, koje taj
cilj uopštc nemaju. To su u prvom redu sve prašume, dakle šume, »kat
exochen«. Za njih ekonomski cilj uopšte ne postoji, jer još nisu ni postale
objektom gospodarenja (E n d r e s, Forstpolitik, Berlin 1922, pag. 4).
Dalje jedan velik deo zaštitnih šuma također nema ekonomskog cilja s
razloga, jer po prirodi svog staništa i svojoj specijalnoj svrsi ne mogu
biti gospodarskim objektom. I za pojam »apsolutnog šumskog zemljišta«


— dakle opet za vrlo prostrane šumske površine — ekonomski je cilj
izlišan kriterij. Još i više, ne izlišan nego i nedozvoljen, jer bi se unošenjem
ove oznake u pojam apsolutnog šumskog tla ovaj onesposobio
za sve one važne šumsko-političkc svrhe, radi kojih je stvoren i unet
u zakon.
Zakonodavac, koji je sigurno bio orijentisan o statistici i tih šuma
u našoj državi, svakako nije mogao predvideti ove činjenice.


4


Sa izvodima prof. Ugrenović a (Zakon i propisi, Zagreb, 1930, pag. 22,
Osnovica, Ljubljana 1923, pag. 19), koji za pravno-zakonski pojam šume stavlja kao
kriterij na prvo mesto ekonomski cilj« i po ovome traži »trajnu« produkciju šumskih
proizvoda kao relevantnu osobinu za taj pojam, ne možemo se u načelu složiti.


306
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ekonomski cilj na kraju nije za kriterij zakonskog pojma uopšte
podesan s razloga, jer se u praksi preveć teško dade objektivno ustanoviti.
Ko opredeljuje ekonomski cilj? Na osnovu čega se može objektivno
dokazati ekonomski cilj?


Pošto se naše zakonodavstvo u način zemaljske privrede načelno
ne umešava, to je za ekonomski cilj merodavna u prvom redu volja sopstvenikova.
Volja ljudi podleži s jedne strane lako promenama, s druge
se pak dade vrlo teško objektivno utvrditi, osim otvorenom izjavom pred
vlastima. Nije dakle teško shvatiti, da jedan kriterij, koji zavisi od tako
labilne volje sopstvenika, ne može biti podesan za zakonski pojam z. o
š. tj. zakona, čiji zadatak je uticanje na gospodarstvo, koje po svojoj
prirodi zahteva vrlo dugačke vremenske periode.5


Koliko je jednostavniji u tom pogledu kriterij vegetacionog oblika
šume! Ovaj se da uvek srazmerno prosto i bez naročitih teškoća ustanoviti,
te u praksi neće nikad dovesti do tako dvojbenih nagađanja, do
kojih neminovno dovodi istraživanje ekonomskog cilja. Svaka neodređenost
u tom pitanju mora izazvati nesigurnost u primeni zakona, te
dovesti do suviše lakog izigravanja striktnih odredaba njegovih.


Sledeći školski primer moći će situaciju još bolje objasniti.


Livada nekog odsutnog sopstvenika (u Americi, u ratu) zaraste
mladom vrbovom i topolovom šumom. Sopstvenik se vrati kući i želi
ovu nekadašnju livadu ponovno pretvoriti u livadu, jer se je protiv njegovih
intencija pošumila.0 Po našem mišljenju on to ne sme činiti bez
dozvole vlasti. Zašto? Ova je livada postala šumom u smislu zakona,
čim je dobila vegetacioni oblik šume. Zakon naime ni na jednom mestu
ne kaže ništa, što bi se ovakom shvaćanju protivilo. Što je na oko šuma,
to je načelno i po zakonu šuma, ako se protivno ne dokaže. Ali jedna
postojeća šuma ne može da ne bude šuma samo stoga, što sopstvenik
izjavljuje, da je protiv njegove volje iznikla. Za shvaćanje, po kome bi
volja sopstvenikova morala biti odlučujuća, u zakonu samom nema nigde
ni najmanjeg oslonca. Po našem mišljenju stoji stvar baš protivno. § 6
zakona o šumama tekstualno veli »šume koje postoje imaju se održati«.
A šuma, čim je na livadi nikla i dobila vegetacioni oblik, ona je počela
faktički da postoji. I time je počela njena egzistencija također de jure.
Jer pitanje, da li je koji vegetacioni oblik šuma ili ne, to je pitanje fakta
(questio facti).


Prema tome se i ova vrbova odnosno topolova sastojina kao postojeća
šuma principijelno ima održati. Svako krčenje takvog i protiv
volje vlasnika zašumljenog prostora samovlasno je i bez dozvole vlasti
kažnjivo po zakonu o šumama. Ovakvo shvaćanje nije naivno (S. L. 1928
br. 2 str. 72), već praktički jedino moguće za određeno primenjivanje


Nalazimo, da nije tačno, ako prof. Ugrenovi ć kaže: »Da bi se neko
zemljište moglo smatrati šumom u pravno-zakonskom smislu, nije odlučna činjenica,
da na tom zemljištu stoji razvijena i dobro uočljiva sastojina. Odlučno je samo, da
li je sopstvcik zemljišta stvorio odluku, da će to zemljište trajno održavati pod
šumom« (Zakoni i propisi, Zagreb 1930. pag. 22. al. 3).


6 Isti primer navodi prof. Ugrenovi ć (Zakoni i propisi, Zagreb 1930. pag.
24). Tamo se izvodi: »Ako sopstvenik nikako ne namerava da na tom zemljištu producira
drvo, ne može se ta prirodna zajednica stabala (vrbik, topolik) smatrati
šumom ni u pravno-zakonskom smislu«. Ovaj je zaključak po našem mišljenju netačan.


307
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 22     <-- 22 -->        PDF

zakona o šumama. Suprotno stanovište treba samo izvesti za nekoliko
konkretnih slučajeva, pa da se odmah i lako uvidi sva neodrživost njegova.
Kako je lako sopstveniku izneti tvrdnju, da se izvesna površina
pošumila protiv njegove volje! Kako će se dokazati protivno? Kako se
jednostavno dadu izvesti iz ovoga i dalji zaključci, da se može ta površina
bez odgovornosti opet pretvoriti u drugu vrst kulture! Ode je granica
ove sopstvenikove volje?


Ova volja u pozitivnom smislu tj. u koliko se želi koje zemljište
pošumiti, nije ograničena zakonom o š., ali je u negativnom smislu, tj.
ako želi koje zemljište oduzeti šumskoj kulturi, apsolutno vezana za § 6
toga zakona, po kome se ima šuma održati, te se bez dozvole vlasti ne
sme pretvoriti u drugu vrst kulture.


Bliže zakonskim odredbama, bliže duhu zakona i bliže praktičkim
svrhama zakona o šumama je dakle tumačenje, po kome zakonski pojam
šume ne treba da bude vezan za ekonomski cilj. Za ovu interpretaciju,
da je prosti biološki oblik šume dovoljan za zakonski pojam »šume« (u
načelu bez ekonomskog cilja) govore dakle razlozi, da se na taj način
uprošćava pitanje primenljivosti zakona vrlo osetno, te ga čini preciznijim
i određenijim, a da ga ne izvrgava praktički tako nesigurnim i promenljivim
činjenicama, kao što je volja sopstvenikova, koja se uz to dade
još vrlo teško objektivno ustanoviti.


Gore smo istakli, da je novo izdanje Fürst-Bus s e-ovog Šumarskog
Leksikona ekonomski cilj izbacilo i za šumarski pojam šume
(Wald). Pravne pak definicije toga pojma izrikom ističu, da šuma osustvom
ekonomskog kriterija ne gubi svoj pravni karakter šume, te naglašavaju,
da ekonomski cilj nije esencijelan za pojam šume. Vidi na pr.
Olshausen (Nem. kaz. zak.), isto Ebermaver-Lobe (Leipz.
Koment. z. d. StGB.), Mayerhofe r (Leksikon Upravnog Prava) i dr.


Po Bavarskom zakonu o šumama, koji je vidno u mnogome služio
našim projektima kao i poslednjoj redakciji zakona za ugled, kriterij
ekonomskog cilja isto tako nije uslov za zakonski pojam šume (G a n g-
hofer-Weber, München 1904, ad. Art. 1. tač. 2).


Ekonomski cilj je po našem ubeđenju od bitne važnosti za pojam
šume u nauci o nacionalnoj ekonomiji i u šumarskim naukama, ali nije
bitan za pravni pojam šume po jugoslovenskom Zakonu o sumarna.


Slično stoji stvar sa pitanjem trajnosti produkcije. Nije tačno po
našem mišljenju, da je ekonomski cilj gazdovanja vezan o kriterij trajnosti
produkcije. Vrlo se dobro dade zamisliti slučaj, da sopstvenik pošumi
recimo njivu u cilju odgoja božičnih borova, s time da ju nakon druge
ili treće ophodnje opet pretvori u oranicu. Naravno da on to ne sme
činiti bez dozvole vlasti po §§ 6, 7, 9 z. o š. Ali u ekonomskom cilju,
u nameri vlasnika, već od samog početka nema osobine trajnosti proizvodnje.


Prema tome ni ovaj kriterij ne spada u zakonski pojam šume. Trajnost
produkcije nije kriterij, ve ć posledic a zakonskih odredaba o
zabrani krčenja i pustošenja, te dužnosti pošumljavanja itd. Trajnost je
osobina, koju namerava zakon svojim policijskim i privrednim odredbama
tek da postigne u šumskoj privredi zemlje.


308
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 23     <-- 23 -->        PDF

II. Šumsko zemljište.
Kod opredeljivanja zemljišta nailazimo prvo na pitanje, koje je
zemljište šumsko i u kojem stoji odnosu prema pojmu šume?


Zemljište kao takvo čvrst je supstrat šumskoj sastojini. Šumsko je
zemljište uvek obuhvaćeno pojmom šume, ali ne i obrnuto. Pojmovi
šumskog zemljišta i šume su prema tome u osnovi različiti, te se po
inašem mišljenju do sada nisu dovoljno precizno razlikovali u našim
raspravama.


Zemljište bez šumske sastojine po pravilu nije šumsko, ni šuma,
ne u smislu svakidašnjeg govora niti u smislu zakona (D i c k e 1, Forstzivilrecht,
pag. 1018). Prema tome ne postoji praesumptio legis za šumsko
zemljište tako, kao što postoji za zakonski pojam šume. Zemljište
dakle na prvi pogled nije šumsko, već se mora kao takvo tek utvrditi.
Za ovo služi administrativni postupak za ustanovljenje stvarnoga stanja.
Zakon ne brka pojam šumskog zemljišta i pojam šume, već ih upotrebljava
sa svom opreznošću prema različitom sadržaju (§§ 6, 8, 11,
13 itd.). Pojam »šumsko zemljište« služi zakonu u svrhe razlikovanja
od drugih vrsta zemljišta. Naš zakon o katastru i upisi u gruntovnici
(zemljišnjoj knjizi) dele zemljišta u sedam raznih vrsta ljudske upotrebe,
među kojima se nabraja na šestom mestu »šumsko zemljište«. Internacionalni
institut za poljoprivredu u Rimu klasifikuje zemljišta prvo samo u
produktivna i neproduktivna. Produktivno pak deli dalje na 5 vrsta kulture,
među kojima dolazi na petom mestu »šumsko zemljište«. Iz ovoga
se vidi, da šumsko zemljište po svojoj prirodi ulazi s obzirom na svoje
kulturne sposobnosti u najslabije vrste zemljišta.


Srazmerno lako dade se prepoznati šumsko zemljište, kad se nalazi
na njemu sastojina. U tom slučaju ono je deo šume. A kako se opredeljuje
šuma u smislu zakona, izneli smo gore pod I.


Nas ali ovde interesuje pojam šumskog zemljišta u smislu Zakona


o šumama, tj. onda kad je bez šumske sastojine i time kao pojam donekle
protivan zakonskom pojmu šume.
Zemljišta, koja se imaju smatrati u smislu zakona kao šumska, jesu
ova:
1.) Zemljišta, koja su na dan 1. jula 1930. godine tj. danom stupanja
na snagu novog Zakona o šumama, bila pod šumom, dakle »šuma« u
smislu zakona, bez obzira na ekonomski cilj. Ona se imaju po zakonskoj
ustanovi § 6. održati kao šumska i za slučaj da bi nakon toga izgubila
sastojinu, te se svela na golo šumsko zemljište.


Pošto se gospodarsko iskorišćenje šume sastoji u glavnom u tome,
da se sastojina skine sa šumskog zemljišta, dolazi bar u većini slučajeva
neminovno do toga, da šume, koje su postojale 1. jula 1930. god., s vremena
na vreme izgube sastojinu, te postaju mestimice golo šumsko tlo.
Takve površine u glavnom daju nova sečišta i krčevine, pa i novi vetroi
snegolomi, paljevine i po drugim kalamitetima uništene sastojine kao
i opustošene šume.


Sva su ova zemljišta »šumska zemljišta« u zakonskom smislu, jer
su bila 1. jula 1930. godine pod šumom, koja je nakon toga posečena ili
na koji drugi način izgubila svoju sastojinu. Bivša sastojina dokazaće
se panjevima ,žilama i si.; kad je zemljište iskrčeno, svedocima, po obliku
susedne šume i si.


309
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Pro praeterito stoji stvar ovako: izrekom zakona moraju se pošu


miti po §-u 12 i 13 sečišta, opustošene šume i paljevine. Stoga su one


logički bile šumsko zemljište u smislu zakona već i na dan 1. jula 1930-,


premda tada nisu imale više formu »šume«. Seča, pustošenje i požar


mogli su se desiti bezbroj godina pred 1. julom 1930. god. Dotle dok se


može objektivno dokazati, da je koje zemljište bilo 1. jula 1930. sečište


ili opustošeno ili paljeno, ono je »šumsko« u smislu zakona.


Kod pitanja krčenja stoji stvar nekoliko drukče. Za pokrajine tj.
pravna područja, na kojima je već i ranije bilo krčenje bez dozvole vlasti
zabranjeno, šumskim je zemljištem ostalo i ono, koje je samovlasno iskrčeno
pred 1. julom 1930. god. Na pravnim područjima pak, gde samovlasno
krčenje nije bilo zabranjeno pred 1. julom 1930. god., sva zemljišta
iskrčena pred ovaj dan principijelno su izgubila karakter šumskoga
zemljišta u smislu zakona, jer se zabrana samovlasnog krčenja (§ 6) i
dužnost pošumljenja za ova područja ustanovljava tek novim zakonom.
Izrikom pak nisu ove protegnute i na ranije vreme, kao što je to učinjeno
na pr. kod sečišta, za koja stoji u tekstu §-a 12 Z. o š. nedvojbena
oznaka »stara nepošumljena sečišta« što znači, da su mogla biti nepošumljena
već pre stupanja na snagu novoga zakona.


Naređenja §-a 13 t. 1) i 2), kojima se naređuje pošumljenje površina
iskrčenih bez dozvole i onih, koje nisu iskrčene u roku, mogu se dakle
odnositi samo pro futuro na ona zemljišta, na kojima je delo učinjeno
posle stupanja na snagu Zakona o šumama tj. nakon 1. jula 1930. god.,
jer ranije za taj slučaj nisu mogli postojati ni rok ni dozvola, pošto zakonska
zabrana sama nije postojala.


Za ovo strogo tumačenje morali smo se odlučiti, jer je i šumsko
gospodarstvo u načelu slobodno, što dokazuje tekst §-a 48 Z. o š., te
prema tome treba sva ograničenja tumačiti striktno, a ne ekstenzivno,
što znači, da mogu važiti samo pro futuro, a ne i pro praeterito.


Za opustošenu šumu važilo bi isto, što i za iskrčenu, ali je pustošenje
bilo u svima ranijim Zakonima o šumama već zabranjeno, što je
i razumljivo. Uostalom je opustošena šuma ipak još oblik izvesne »šume«,
dok krčenjem nestane šuma sasvim. Pustošena šuma nosi svoj karakterističan
oblik još dugo vremena, mogla ga je dakle nositi od ranije, pa
i preko 1. jula 1930. god., pa se ima po §-u 13 Z. o š. pošumiti. Dužnost
pošumljenja za takve šume, premda su opustošene pred 1. julom 1930.,
je dakle neosporna. U pitanje može ali doći odgovornost za pustošenje
po ranijem zakonu, a ne po sadašnjem.


U šumska zemljišta po zakonu dolaze i čistine (Blossen), tj. u šumi
postojeće, ne odviše velike površine bez drveća. Kod šumskih je čistina
po našem mišljenju osnovno pitanje to, da li su određene za pošumljenje,
i da li stoje na apsolutnom šumskom tlu (§§ 12, 13). U pozitivnom slučaju,
jednom ili drugom, moraju se pošumiti, te prema tome nose karakter
šumskoga zemljišta, i to i onda ako danom 1. jula 1930. god. nisu
bile pošumljene.


2.) Zemljišta, koja će pro futuro dobiti značaj »šumskog zemljišta«.
Ovamo spadaju u prvom redu ona zemljišta, koja će vlasnici iznova i
svojom voljom privesti šumskoj kulturi. To su slučajevi, u kojima je
izražena volja sopstvenika od presudne važnosti za šumski značaj zemljišta.
Odluka volje mora se ali na vidan način ispoljiti, na bilo koji način,
ili izjavom vlasti ili drugim kojim nedvojbenim radom na zemljištu, po


310
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 25     <-- 25 -->        PDF

kome se može prepoznati indirektno volja sopstvenikova, da je zemljište
određeno pošumljenju. Dotle ono nije primilo objektivan karakter šumskog
zemljišta u smislu zakona, te je sopstvenik u mogućnosti da svoju
volju izmeni vidno na zemljištu, a da ne prekrši § 6 Z. o š.


Pod ovo pitanje spadaju i sva ona zemljišta, koja će se bez volje
sopstvenika ili protiv nje — prirodnim putem pošumiti (naletom semena,
izbijanjem korenja etc.), te time dobiti vegetacioni oblik šume, kao i sva
ona zemljišta, koja će kakvim kalamitetom (na pr. poplavom, nanosom
šljunka, odronjavanjem stena, spuštanjem popuzina etc.) dobiti značaj
apsolutnog šumskog tla.


O prvom smo slučaju pobliže govorili već u razlaganjima o pojmu
»šume« i videli, da ta zemljišta postaju šumska, čim na njima nastane
vidan oblik šumske vegetacije.


U drugom slučaju stvar je sama po sebi razumljiva, kad se dobro
poljoprivredno zemljište kalamitetom pretvori u slabo stanište apsolutnog
šumskog tla.


Na kraju dolaze pro futuro pod pojam šumskog zemljišta i sve one
površine, koje će vlast zvanično opredeliti kao »šumske«. To će se vršiti
običnim administrativnim postupkom za ustanovljenje stvarnoga stanja,
rešenjima, u sporovima presudom ili odlukama komisije po §-u 94 Z. o š.


Izgubiti se može karakter šumskog zemljišta u smislu zakona samo
na osnovu odobrenja vlasti predviđenog u §-u 7 Z. o š. tj. putem dozvole
za krčenje u svrhu pretvaranja zemljišta u drugu vrst kulture. Kao iznimni
slučajevi mogući su još i takvi, da šumsko zemljište kakvim geološkim
ili klimatskim dejstvom postane neplodno. To se može desiti na
pr. jačim odronjavanjem, rušenjem stena (brdo Dobrač) ili jakim zabarivanjem
etc. U takvom slučaju biće po našem mišljenju dovoljan administrativni
postupak za ustanovljenje činjeničkog stanja, jer je zemljište
bez uticaja ljudskog i de facto izgubilo karakter šumskog zemljišta, te
logički ne može ni de jure ostati šumsko.


3.) Karakter šumskog zemljišta u smislu zakona nose i sve površine
»apsolutnog šumskog tla«. Definiciju za apsolutno šumsko tlo je zakonodavac
kodificirao u §-u 8 Z. o §., premda pojam šume nije definisao.
U svoje vreme predložio je uvrštenje toga pojma u zakon prof. dr. Dok a
Jovanovi ć (Preporod, Beograd, 1922, br. 106). Zakonska definicija
donosi sve dobre i slabe osobine takve kodifikacije. Ona glasi:


»Apsolutno je šumsko zemljište u smislu ovoga zakona ono, koje
nije trajno sposobno za drugu vrstu kulture osim za uzgoj šume, s obzirom
na položaj, konfiguraciju, te fizički i hemijski sastav.«


Obeležja su dakle apsolutnog šumskog zemljišta: 1) da oni nije
trajno sposobno za drugu vrstu kulture, osim za uzgoj šume, 2) da ova
nesposobnost izvire iz: a) nezgodnog položaja, b) nezgodne konfiguracije
tla, c) nepovoljnog fizikalnog oblika i sastava, d) iz neprikladnog hemijskog
sastava.


Prvo je dakle i glavno obeležje apsolutnog šumskog tla nesposobnost
za drugu vrstu kulture, osim za uzgoj šume. Ova nesposobnost ne
mora biti takve prirode, da se uopšte ne bi mogla vršiti druga vrsta kulture
na tom zemljištu, samo ona ne srne da se može trajn o vršiti.
Stoga je na pr. kraško zemljište, i kad je pokriveno humusom, ipak apsolutno
šumsko, kadgod postoji opasnost, da ga drugom kulturom zemlje
nestane i da dođe na videlo goli krš.


331
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Pod oznakom »za drugu vrstu kulture« treba razumeti u glavnom
poljoprivredu, kao kulturu tla diametralno suprotnu šumskoj kulturi, te
u nju treba ubrajati vrste zemljište kao oranice, livade, voćnjake, vinograde,
pašnjake etc.


Ali već kod pašnjaka pojavljuje se slaba tehnička strana definicije
§-a 8, jer je de facto apsolutno šumsko zemljište redovito sposobno i za
pašnjačko iskorišćenje, doduše u ekstenzivnoj formi pašarenja, ali je u
našim prilikama naročito na jugoistoku stvarnost takva, da je i pašnjak
redovito apsolutno šumsko tlo i obratno. Prema tome apsolutno šumsko
zemljište nije sposobno samo za uzgoj šume, već na njemu često konkuriše
sa šumskom privredom pašnjačka upotreba. To je prva teškoća u
praktičnom određivanju zemljišta »apsolutnim šumskim tlom«. Izvesna
ova neispravnost u samoj definiciji pokušala se izbeći dodatkom u tekstu,
da zemljište nije trajno sposobno za koju »bolju« ili »unosniju« vrstu kulture,
smatrajući pašnjačko iskorišćenje ipak još boljim od šumskog. I po
takvoj rentabilitetnoj skali imalo bi posle šume doći samo još neplodno
tlo kao uopšte neupotrebivo u svrhe ma koje kulture. Prema stvarno neplodnom
tlu i tlu izvan šumske vegetacije lakše je u praksi ustanoviti
granicu apsolutnog šumskog zemljišta, nego li je to moguće prema pašnjaku
i unosnijim zemljištima. Ali ni taj način ne bi bio posve ispravan,
jer prema današnjim iskustvima poljoprivredno iskorišćavanje, naročito
na većim površinama, nije više znatno unosnije od šumskoga (E n d r e s,
Forstpolitik, Berlin, 1922, pag. 39, zemljišna renta). Prema tome će u
praksi određivanje apsolutnog šumskog zemljišta prema pašnjačkom tlu
po većini slučajeva biti vrlo zamršeno, te po prirodi stvari i stručno
teško. Stoga predviđa Zakon o šumama kod izdvajanja apsolutnih šumskih
zemljišta na kršu i goletima, te u živom pesku mešovite komisije
sa šumarskim i poljoprivrednim stručnjakom. Ove teškoće pojačava još
činjenica, da se u našoj sredini pašnjačko tlo smatra važnijim i za narod
od mnogo veće koristi nego šumsko. Svakako stoji to, da se moraju
u tom pogledu uzimati najbrižljivije u obzir sve lokalne prilike, a naročito
opšta pašnjačka potreba dotičnoga kraja uz sposobnosti zemljišta
za melioracije, jer paša ipak donosi neposrednije i po vremenu bliže
koristi od šume.


Da bi se ova neodređenost u samoj definiciji donekle ispravila, dodati
su za karakteristiku apsolutnog šumskog zemljišta još izvesni kriteriji,
koji trebaju da olakšaju označavanje takvih površina, jer nam
kažu upravo kazuistički, iz kojih osobina izvire nesposobnost za drugu
vrstu kulture.


Da koje zemljište nije sposobno za poljoprivredu, već samo za
šumsko gospodarstvo, odlučuje prvo položaj. Ovaj može biti u previsokoj
nadmorskoj visini (elevacija), jer šumsko drveće uspeva još u
višim položajima nego na pr. žitarice i druge biljke poljoprivredne kulture.
Dalje u nezgodnoj ekspoziciji, na pr. prema suncu na jug (radi žege
i sušenja) ili prema severu (radi hladnoće i sjene) ili prema vetrukiši i drugim atmosfcrilijama (radi osetljivosti biljaka i slično). Na taj
se način sa položajem obuhvaća i grupa klimatskih osobina, koja u tekstu
zakona nije posebice navedena ...


Druga odlučujuća osobina može postojati u konfiguranciji tla, naime
u tome da je strana toliko strma, da se ne može ni orati ni kositi i t. d.


312
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 27     <-- 27 -->        PDF

(inklinacija), da je tlo tako sitno valovito ili kamenito ili poplavno, da
druga upotreba osim uzgojem šume uopšte nije moguća.


Kao treću vrstu osobina ističe zakon fizički karakter zemljišta,
kao što je na pr. suviše plitko tlo s premalo zemlje (krš), rastresiti pesak,
stvrdeno tlo (Ortstein), presuho ili prevlažno, močvarno, tresetno, i t. d.


Što se tiče veličine površine, ona će moći pre zadovoljiti potrebe
poljoprivrede, nego potrebe šumskog gospodarstva.


Četvrtu vrstu zemljišnih osobina, koje čine tlo apsolutnim šumskim,
označava hemijski sastav ili u glavnom hranivost zemlje. Biljke poljoprivredne
kulture stavljaju naime na hranivost zemljišta mnogo veće
zahteve, nego to čini šumsko drveće. Stoga mogu na zemljama, na kojima
jedva ili uopšte ne uspcvaju na pr. žitarice, kao što su vrištine,
slamjače, šljunkom izmešane ili peskovite zemlje i si., još da se razvijaju
i rastu šumske biljke, ne baš pretenciozne listače, ali ipak sve skromnije
šumsko drveće.


Pored sve opširnosti kodifikovane definicije, koja upravo kazuistički
detaljno nabraja izvesne osobine tla kao odlučujuće za pojam
apsolutnog šumskog zemljišta, ipak ovaj nije još dovoljno tačno obeležen,
jer i prema prilikama naseljenosti, prema kulturnom stanju privrede, saobraćajnim
sretstvima i si. nije jednak, te se još i usled promenjljivosti
prednjih činioca u toku vremena menja i prcinačava. Pored ovih teškoća
otežava ali precizno opredeljenje apsolutnog šumskog tla najviše činjenica,
da se današnjim tehničkim i hcmiskim sretstvima dade takoreći
svako zemljište pretvoriti u relativno, naime sposobno za poljoprivrednu
kulturu. Samo je to ipak skopčano s finansijskim pitanjima. Stoga će
moći razmatranja te vrste rasvetliti u praksi i takve zapletenije slučajeve.


Ekonomski cilj, kao kriterij kod zakonskog pojma apsolutnog šumskog
zemljišta, isto tako ne dolazi u obzir. Karakter zemljišta odlučuje,
pa bilo kakvoj privredi ono momentano služilo.7 Ali premda kodificirana
definicija apsolutnog šumskog tla (§ 8) ne ističe izvesnu zavisnost toga
pojma i od stanja opšte naseljenosti i stepena privredne kulture, to ipak
§ 13 z. o š. pod tč. 6 određuje za pošumljenje ona ispasišta »koja nisu
potrebna za drugu privrednu svrhu.«


4) Zemljišta, koja nisu potrebna za drugu privrednu svrhu.


Prof. Alber t u svojoj knjizi »Lehrbuch der Forstverwaltung,
1883«, uvodi ove vrste zemljišta, naime ona koja radi socijalnih, kulturnih
i saobraćajnih razloga ne mogu biti iskorišćena za poljoprivredne
svrhe, usprkos tome da su u stvari eklatantna relativna šumska zemljišta,
ipak pod pojam »apsolutnog šumskog tla«.8


Po našem mišljenju ovaj kriterij za apsolutno šumsko tlo nije ušao
u celosti u definiciju po našem zakonu o šumama (§ 8). Samo udaljenost
od naselja i saobraćajnih sredstava mogla bi se tumačiti kao osobina
»položaja« u smislu § 8z. o š.9


Ali stepen privredne kulture naroda (na pr. ekstenzivno pašnjačko
gospodarstvo, štalsko timarenje stoke, veštačko poboljšavanje zemlje


Slaže se sa gledištem i prof. Ugrenovi ć (Zakoni i ´Propisi, Zagreb 1930


pag. 27).


8 Isto čini prof. Ugrenović , Osnovica z. o. š., Ljubljana, 1923. pag. 18.


9 Tako Komentar dr. S a g a d i n - B a 1 e n, Zagreb 1930. pag. 23 i prof.


Ugrenović , Zakoni i propisi, Zagreb, 1930. pag. 22.


313
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 28     <-- 28 -->        PDF

i t. d.) i intenzitet naseljenosti, koji neminovno zahteva što jače iskorišćenje
relativnog šumskog tla, utiču ne samo na smanjenje apsolutnog
šumskog zemljišta po obimu, već nedvojbeno i na sam karakter zemljišta.
Ovi relevantni momenti po našem se ubedenju ne dadu protumačiti kao
kriterij za zakonski pojam apsolutnog šumskog zemljišta u smislu našeg
zakona (§ 8 z. o š.).


Ovu prazninu je po našem mišljenju zakonodavac izbegao time, da
je uvrstio ove vrste »mrtvog« zemljišta u vrstu onih, koja se imaju pošumiti.
Time ovim zemljištima doduše nije dat karakter apsolutnog šumskog
tla, ali im je neosporno utisnut značaj »šumskog zemljišta« u smislu
zakona (§ 13 z. o š.). Da je naše izlaganje ispravno, naime u tome da
ova zemljišta, koja »nisu potrebna za drugu privrednu svrhu«, principijelno
ne spadaju u »apsolutno šumsko tlo« po našem zakonu, već samo
u »šumsko zemljište«, ubeduje nas i činjenica, da je zemljište ove vrste
odvojeno od apsolutnog šumskog tla pod tč. 4 u §-u 13. z. o š., te
naročito istaknuto u zasebnoj tački 6 istoga paragrafa, što bi bilo suvišno,
kad bi takva zemljišta ipso jure (§ 8 z. o š.) bila apsolutno šumsko
tlo.


Uočiti treba još, da tekst zakona u t. 6 § 13 kaže, da se imaju
pošumiti samo i s p a s i š t a, koja nisu potrebna za drugu privrednu
svrhu, a ne i sva takva zemljišta uopšte. To ima svoj razlog svakako
u tome, da se ta »mrtva« i za privredu »nepotrebna« zemljišta dadu u
našoj državi zamisliti teško u drugoj formi nego u formi ispasišta. U konkretnom
slučaju, ako bi u pitanje za pošumljenje došlo kakvo zemljište,
koje s jedne strane po utvrđenju vlasti nije potrebno za drugu privrednu
svrhu, a s druge strane ne bi bilo ispasište, imao bi Državni Savct da
kaže poslednju reč.


5) Zemljište planinskih pašnjaka, kod kojih je pošumljavanje potrebno
radi održavanja potrebnog razmera između šume i pašnjaka.


Priroda u visokom gorju, naročito u Alpama, pokazuje između zone
čistih šuma i zone čistih alpi ili alpskih pašnjaka biljno-geografsku formu
izvcsne širine, na kojoj se susreću čiste alpe sa šumom. Taj pojas uvrštava
zakon također u pojam šumskih zemljišta, po odredbi pod tč. 6 § 13,
izreka druga, kad za ove »planinske pašnjake« određuje pošumljenje u
stanovitom srazmeru prema alpskom pašnjaku.


Čiste alpe, alpski pašnjaci ili suvati nisu šumsko zemljište ni u zakonskom
smislu, jer ih § 89 z. o š. izrikom definiše kao pašnjake neobrasle
šumom, iznad prirodne granice šumske vegetacije. Stoga o njima
nećemo govoriti ovde, već kasnije u III. delu.


Kao šumsko zemljište ima se ali smatrati pojas odmah ispod njih,
a ipak još iznad zone čistih šuma, u kojima po samoj prirodi sukcesivno
nestaje šume na taj način, da se stvaraju između šumskih grupa pašnjački
prostori. Stanište je šumsko i u smislu zakona, jer je pošumljenje faktički
moguće — što na pr. na suvatima nije — i pošto zakon u § 13 tč. 6 to
pošumljenje jasno naređuje, premda sa izvesnim obzirom prema pašnjačkoj
površini.


Švajcarska, kao tipična zemlja terena alpskih i šumskih, prva je
ustanovila zaseban tip šume pod zakonskim pojmom »Weidwald« (Švajcarski
zakon o šumama od 11. 10. 1902. čl. 1. i 20.). Uvidelo se naime,
da proširenje pašnjaka na tim zemljištima neminovno povlači razredivanje
i slabljenje šuma ispod njih, a povlađivanje šuma na njima stvara


314
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 29     <-- 29 -->        PDF

slabe, zakržljane šumice, bez naročite ekonomske koristi na štetu eminentno
važne sočne paše za razvijeno stočarstvo i mlekarstvo. Stoga je
uzakonjena tamo odredba, da se ove šume, protkane alpskim pašnjacima,
imaju održati stalno u određenom srazmeru. Time nije zabranjeno, da
se prostori pojedinih šumskih grupa i grupica menjaju, već se traži samo
to, da se za zamenu izvesne novo-pošumljene površine s druge strane
sa isto tako velike površine šuma ukloni, i time srazmer pošumljene
prema nepošumljenoj površini očuva konstantnim.


Ogledajući se na Švajcarski uzor, i naš je novi zakon ovu zapravo
prelaznu formu šume podveo pod zakonski pojam »šumskog zemljišta«,
nazivajući ju »planinskim pašnjakom« nasuprot »suvatima« u § 89 z. o š.


6) Šumska zemljišta pod šumsko-poljskim gospodarstvom, deputatna
zemljišta, šumski vrtovi, šumarije i lugarnice sa zemljištem, prošeke,
putevi i željeznice, kamenolomi, jendeci, potoci, mlake, trstike i si.


Pod ovom tačkom osvrnućemo se još na izvesnu grupu šumskih
zemljišta u smislu zakona, koja nemaju sastojine i koja ih bar u većini
slučajeva nikad i ne nose, pa ipak dolaze pod udar ovoga zakonskoga
pojma.


Najvažniji primer takvog šumskog zemljišta, je zemljište pod šumsko-
poljskim gospodarstvom. Ono je bilo u svoje vreme pošumljeno, te
je nakon toga iskrčeno, pa prema tome mora da leži kao relativno
šumsko tlo. Samo krčenje nije izvedeno u cilju trajnog oduzimanja
zemljišta šumskoj kulturi, već u cilju povećanja zemljišne rente i olakšanja
pošumljenja. Stoga ovo zemljište i nije krčeno radi pretvaranja u
drugu vrst kulture, već samo radi racionalizacije šumske kulture na
njemu. Pošto tome radu nedostaje namera trajnog oduzimanja šumskoj
proizvodnji, ono i nije podvrgnuto obavezi uzimanja dozvole u smislu
§§-a 7. i 9., te odgovornosti po §§ 10. i 141. z. o š. Imamo dakle u tom
primeru jedan od izuzetnih slučajeva, u kojima je za zakonski pojam šumskog
zemljišta odlučan kriterij ekonomskog cilja, isto kao u slučaju kad
sopstvenik sam odredi koje zemljište pošumljavanju. Najdalje se ali u
roku od 5 godina moraju i ova zemljišta ponovno pošumiti (§ 12 z. o š.).


Dalji primeri, koje želimo ovde donekle objasniti, u glavnome su
takve prirode, da njihov položaj i njihova svrha traže, da se ne izdvajaju
iz šumskog zemljišta, te prema tome dolaze »u đuture« pod pojam šumskog
zemljišta. Praktički znači to u glavnom, da karakteristične šumske
krivice, počinjene na njima, spadaju pod nadležnost zakona o šumama,
a ne pod koji drugi zakon (na pr. zakon o poljskoj policiji i si.).


Dalje služe ova zemljišta obično tako vidno glavnim ciljevima šumske
privrede, naime podizanju, čuvanju ili upotrebi iste, da bi bez njih
samo gospodarstvo dolazilo u pitanje. Naravno se u takvom tumačenju
ne srne ići predaleko. Biće dakle i u pitanju opredeljivanja ove vrste
zemljišta na kraju odlučna »quaestio facti« i time stručno mišljenje doneto
po zdravom razumu.


Nedvojbeno je, da šumski vrtovi nasred šume ili uz šumu predstavljaju
šumsko zemljište u smislu zakona. Teže je pitanje, ako leže ti
šumski vrtovi van šume i daleko od nje, na pr. sred livada ili polja.
Može li takav šumski rasadnik prostom voljom sopstvenikovorn biti
napušten i pretvoren u drugu vrst kulture? Po našem mišljenju šumski
vrt nije u svakom slučaju šumsko zemljište, već može biti i vrt u običnom
smislu reci, čije zemljište ne spada pod nadležnost zakona o šumama.


315
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Odlučuje prvo položaj (u sredini šume ili kraj šume i si.), drugo pak
da li ga je sopstvenik sam već okarakterisao šumskim zemljištem. Na pr.
kad vlasnik po oštećenju rasadnika zatraži kazneni postupak po § loi z.


o š., time sam opredeljuje zemljište šumskim i on ga više ne srne bez
dozvole pretvoriti u drugu vrst kulture. U drugom primeru, kad je vlasnik
imao na pr. šumski rasadnik u svome velikom vrtu, gde je gajio i
druge biljke, ili ga je imao daleko od šume posred polja, između više
odaljenijih šuma, a sam ga nije označio šumskim (oštećenje biljaka na pr.
dao kazniti po zakonu o poljskoj policiji), onda taj šumski vrt nije šumsko
zemljište u smislu zakona, već vrt u običnom smislu reci, te bi se mogao
pretvoriti u drugu vrst kuvlture bez dozvole vlasti i bez odgovornosti
po zakonu o šumama.
Često se pojavljuje i pitanje oko zemljišta, na kome stoje šumarije,


lugarnice, gospodarske zgrade, deputatna zemljišta, bašte i si.


Ako stoje ove zgrade u šumi ili kraj nje, imaće zemljište svakako


značaj šumskog zemljišta, te bi se imalo pošumiti odmah, ako se ova


vrsta upotrebe tla napusti, kao svaka druga šumska čistina.


Upotreba u ove za samu šumu potrebne svrhe nije dakle zemljištu
uzela značaj »šumskog zemljišta«. Isto biće redovito i kod slučaja deputatnih
zemljišta vrtova i t. d. Ako se nalaze daleko van šume, medu livadama
i drugim poljima, njima se značaj šumskog zemljišta u smislu zakona
neće moći dosuditi, jer bi to moralo ipak biti izričito u zakonu
ustanovljeno. Konačna odluka ali zavisiće i ovde o zdravom razboru.


Neosporno je, da spadaju u šumsko zemljište u smislu zakona prošeke,
jer su samo u cilju preglednije šumske privrede načinjene. Ako se
napuštaju, obično se i same opet zašume.


Kod puteva i željeznica biće merodavna, pored položaja u šumi, još
i svrha, da li služe šumskoj privredi ili ne. Državni drum, državna željeznica,
i ako presecaju šumu, nisu šumsko zemljište u smislu zakona.


Šumski put i šumska železnica, dok leže u šumi, obično se neće
moći izdvojiti iz »šumskog zemljišta«.


Kamenolomi, majdani za šljunak ili glinu, prostori za paljenje ćumura,
skladišta i t. d., ako leže sredi šume ili uz nju, te ako nose samo
privremeni karakter, pa će se u dogledno vreme opet napustiti i pošumiti,
ne gube značaj šumskog zemljišta ovom privremenom drugom upotrebom.
Za stalna takva poduzeća moraće se ali tražiti dozvola pretvaranja šumskoga
zemljišta u druge svrhe, jer se onda radi o definitivnom napuštanju
šumske privrede na njemu.


U pitanju jendeka, potoka, bara, trstika i si., treba isto reći, naime
to, da ona, dok ne prelaze izvesnu veličinu, u načelu ne prekidaju celinu
šumskog zemljišta. Šumsko je gospodarstvo po svojoj prirodi tako
ekstenzivno tj. vezano uz tako velike površine, da takvi omanji prostori,
koji defakto nisu šumsko zemljište, de jure ipak ne gube značaj šumskog
tla. Nisu naravno šumsko zemljište: reke, kanali, jezera, močvare većeg
obima, ribnjaci i si.


Prema ovim kazuistički iznetim primerima imaće se prosuditi analogno
i drugi slični, kad se bude radilo o opredeljivanju zemljišta šumskim
zemljištem u smislu zakona.


Time bi bilo u pitanju šumskog zemljišta u zakonskom smislu izneto
u glavnom isto, što je pronađeno za zakonski pojam šume, da naime


316
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 31     <-- 31 -->        PDF

trajno opredeljenje nije moguće utvrditi definicijom, već samo razumom
putem stručnih izviđa na licu mesta po administrativnom postupku.


Pošto su »šuma i šumsko zemljište« bitni pojmovi, koji daju stvarni
objekat Zakonu o šumama, ne smemo na ovome mestu mimoići pitanje
njegovog u izvesnim slučajevima mogućeg formalnog ustanovljenja. Pomoć
nam u ovom pogledu pruža zvanična oznaka zemljišta sa strane poreske
vlasti u zemljišnom katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici).


Mi smo ranije naveli, da je zakon o katastru od 19. 12. 1928. god.
u svrhu pravednog oporezivanja klasirao zemljišta u sedam kategorija,
od kojih je šesta »šuma« odnosno šumsko zemljište. Tako isto čine i
zemljišne knjige, naravno u drugom cilju. Zemljišta se klasifikuju analogno
zakonu o katastru. Ali je i za zemljišnu knjigu katastarski izvadak
samo pomoćno sretstvo.10


Nastaje dakle pitanje, koliko je merodavna klasifikacija zemljišta
u katastru za opredeljenje zemljišta po zakonu o šumama?


U načelu treba konstatovati, da zakon o šumama o ovom pitanju
nema odredbe, te se moramo prema tome odlučiti za načelnu interpretaciju,
da formalne oznake u katastru, i ako su zvanične, za šumarsku
granu državne uprave i za z. o š. u njegovoj primeni nisu odlučne.


Ako dakle koje zemljište u katastru nije označeno kao šumsko, ovo
za primenu z. o š. još nije konačno merodavno, već odlučuje stvarno
stanje pronađeno na licu mesta. Kad se dakle tamo nade, na je na pr.
njiva po oznaci katastra dobila u prirodi oblik šume — pa i protiv volje
sopstvenikove — ona je postala šumom u smislu zakonskog pojma, te se
bez dozvole vlasti nesme pretvoriti u drugu vrst kulture.


U suprotnom slučaju, ako je koja parcela u katastru označena kao
šuma, oznaka također nije apsolutno merodavna za šumarske vlasti. Izvestan
se uticaj ovoj zvaničnoj oznaci naravno mora priznati, jer se
katastrom mogu služiti šumarske vlasti kao važnim pomoćnim sredstvom,
koje daje brze podatke o situaciji dotične parcele tako da se uštedi često
izlazak na lice mesta. To u toliko više, jer se po odredbama novog z. o
š. kod šumarskih vlasti ne vode više katastri svih šuma, već samo katastar
zaštitnih šuma (§ 18), suvata (§ 90) i nepošumljenog apsolutnog
šumskog tla (§ 92). Iz prirode stvari izlazi, da pojedine grane administrativnih
vlasti međusobno poklanjaju izvesnu pažnju svojim zvaničnim
ustanovljenjima. Ipak oznaka u katastru, iako je zvanična, za šumarske
vlasti ne može imati jačeg značaja od faktične predumeve (Vermutung),
da je dotično zemljište šumsko, i ako nema na njemu sastojine. Eventualnu
nesuglasicu pronađenu u katastru (error), mora raščistiti dokazima
onaj, ko tvrdi suprotno. Ako dokaz ne uspe, zemljište smatraćc
se sa strane vlasti kao šumsko u smislu z. o š., te će se sa njim postupati
no odredbama toga Zakona.


Ovakvo stanje stvari bilo je i po bivšem austr. zakonu o šumama
od 3. prosinca 1852. god., koji je važio na pravnom području Kraljevine


10 Vidi § 14. Zakona o osnivanju zemljišnih knjiga od 18. maja 1930. god. U
komentarisanom izdanju stoji: »Za svaku glavnu knjigu urediće se zbirka katastarskih
planova, koja služi samo za orijentaciju o položaju i obliku zemljišta«. Dakle ne i za
pitanja privredne upotrebe. Ti podaci i nemaju dokazne snage, već su pomoćno
sretstvo za orijentaciju o položaju i obliku zemljišta (Čuliinović : Komentar zemljiš.
zak. Beograd 1931).


317
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Slovenije. Mayrhofe r u Leksikonu
za upravno pravo (Bd. 6, Forstwesen, Wien, 1900.) kaže: »u pitanju, da
li se ima sa kojim zemljištem postupati kao sa šumskim ili kao sa pašnjakom,
nije merodavan katastar, već postupak za ustanovljenje činjeničnog
stanja po zakonu o šumama«. Isto izlazi iz Komentara k tome zakonu
Fischer-Hi r se h (Wien, 1917. pag. 51—60), te iz tako navedenih
presuda najvišeg Upravnog suda (Državnog Saveta).11


Prema tome možemo konstatovati, da se novim Jugoslavenskim
Zakonom o šumama na označenim područjima pravno stanje s obzirom
na katastar i njegove oznake nije promenilo, a nema ni povoda, da bi
interpretacija krenula drugim putem.


III. Specijalna zemljišta, koja spadaju pod nadležnost z. o š.
Ovde želimo izneti još i nekoliko zakonskih pojmova, koji nisu ne
»šuma«, ne »šumsko zemljište« u smislu zakona, ali su zakonom izričito,
stalno ili privremeno podčinjeni njegovoj nadležnosti.


Ovo su: 1) Pašnjaci (ispasišta, utrine, suvati, alpe),
2) Krš, goleti, živi pesak (bujična područja).


Ad 1. Pašnjaci.
Kao što je šuma biljno-biološka zajednica šumskog drveća, tako je
pašnjak zajednica raznih vrsti pašnog bilja, trava, koje se iskorišćuju pašom.
Travnik ili livada, koja se kosi, nije prema tome pašnjak.
Paša u šumi je sporedno isorišćavanje šume, te se mora izdvojiti iz
pitanja pašnjaka.
Isto tako treba izdvojiti pašnjake po § 91. al. 1, 2 z. o š., koji su
de fakto šume.
Dalje se možemo ovde pozivati na pašnjačka pitanja, koja smo obradili
ranije i to: Pitanje pašnjaka na apsolutnom šumskom tlu (§ 13 tč. 4),
pitanje pašnjaka obraslih drvećem (§ 91. al. 3), pitanje ispasišta, koja
nisu potrebna za drugu privrednu svrhu, i planinskih pašnjaka sa stalnim
srazmerom pošumljenosti (§ 13 tč. 6 z. o š.).


11 Po ovom pitanju iznosi g. ing. Petrovi ć (Šumarski List, 1910. Zagreb,
str. Ii22): »prema dosadašnjem zakonodavstvu kraške kulture na pašnjacima se nisu
mogle staviti pod zaštitu z. o š. od 3. 12. 1852. koji počiva na formalnoj osnovici«.
1 prof. Ugrenovi ć (Zakoni i Propisi, Zagreb 1930. str. 17) veli: »Praksa u provođenju
bivšeg zakona o šumama od 3. XII. 1852. dovela je do privredne negativnosti,
da šume podignute velikim trudom i troškom na kraškom zemljištu, nisu mogle doći
pod zaštitu zakona o šumama«. Na području Dravske Banovine, gde je u glavnom
važio isti zakon o šumama, zauzeto je stanovište: »Da se ima za svaku površinu, koja
je stvarno šumsko zemljište, primeniti ograničenje slobodnog raspolaganja sopstvenika
po § 2 z. o š. u cilju održavanja i nege šuma i šumskih nasada, a ne samo na
ona, koja su danom stupanja na snagu toga zakona (l. januara 1853.) bila »šumska«
(Fischer-Hirsch , Wien, 1917. str. 55.). Nadalje se tamo kaže, da mišljenje, po
kome bi za kvalifikaciju zemljišta šumskim bila oznaka u zemljišnom katastru isključivo
merodavna,... nije tačno.« »...oznaka služi u prvom redu poreskim ciljevima,
te se ne može smatrati obaveznom i za šumarske vlasti« (V. G. H. od 11. nov. 1899.
No. 5793, Budv. 11142.). Stanju u Hrvatskoj prema gornjim navodima nije mogao biti
kriv Zakon, već samo njegovo netačno izlaganje.


318
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ostaje nam na razmatranje samo još pašnjak par exellence, tj.
»Suvat« ili čisti »alpski pašnjak«, neobrasao šumom i iznad prirodne
granice šumske vegetacije (§§ 89, 90 z. o š.).


Pašnjak, kao zasebna vrst zemaljske kulture, načelno ne spada pod
kompetenciju zakona o šumama.


Suvati su već po zakonskom tekstu »neobrasli šumom« i pored
toga iznad prirodne granice šumske vegetacije. Oni zapravo zbog ove
druge osobine, navedene u zakonu, uopšte ni ne mogu biti obrasli šumom.
S toga i proizlazi, da faktički suvati ne mogu biti šume ni šumsko zemljište.
Površina njihova doduše ima vrlo često slične osobine, kao što ih
ima apsolutno šumsko tlo, samo u takvoj nadmorskoj visini, u kojoj šumsko
drveće ne može više uspevati, pa se stoga i ne može nazvati apsolutnim
šumskim. Pored toga mu osobine i nisu u svakom slučaju tako
nepovoljne i slabe.


§ 36 z. o š. naglašava, da je zemljište suvata samo privremeno podčinjeno
zakonu o šumama tj. do donošenja naročitog zakona.


Gde postoje takvi naročiti zakoni o alpskim pašama (Dravska banovina),
važe dakle ovi specijalni zakoni. Pošto nose ti alpski zakoni za
»alpe« iste stroge odredbe o održavanju, kao što ih ima zakon o šumama
za šume, to znači, da se ni alpe nesmeju pretvarati u drugu vrst kulture
bez dozvole vlasti. Potrebna je na granici tih podvojenih područja nadležnosti
razumna saradnja dotičnih stručnjaka vlasti.


Ode specijalnih zakona nema, za ove pašnjake važe privremeno
odredbe zakona o šumama, naravno samo one o šumskoj paši po §§ 30-37
(II deo z. o š.)i a ne i odredbe o postupanju sa šumama i šumskim zemljištima,
naročito ne odredbe o pošumljenju, jer se fizički ne daju izvesti.
Pored toga još i zabrana proširenja suvata na štetu šume (§ 89), te uvođenje
»Knjige suvata« u svrhu evidencije (§ 90) konkretni su propisi
zakona, koji važe za suvate.


Olavni razlog propisa zakonodavčevog, da se suvati privremeno
podčine zakonu o šumama, svakako je taj, da se može granica suvata
vrlo lako proširiti na štetu šume na dole. Pored toga može biti još i taj
razlog, da su ovim visokim predelima nad šumama šumarski stručnjaci
najbliži. Na kraju je od važnosti napomenuti još i činjenicu, da je većina
suvata u južnim i istočnim predelima naše zemlje u rukama državne
šumske uprave.


Ali kako smo istaknuli već gore, zakon o šumama je za »suvate«
samo privremene i supsidijarne nadležnosti.


Ad 2. Krš, goleti, živi p e s a k (b u j i č n a područja).


Ova područja, premda su u glavnom zemljišta apsolutno šumskog
značaja, treba ipak izdvojiti iz pojma šumskog zemljišta. Pro primo stoga,
jer ih je zakon sam izdvojio i podvrgao posebnom postupku za pošumljenje
(§§ 92—105), pro secundo, jer se ovde ipak ne radi o skroz apsolutnom
šumskom tlu, već redovito o zemljištu, koje je izmešano sa pašnjačkim
tlom, a mestimice čak i sa poljoprivrednom zemljom (doline).


Razlog ovome je činjenica, da naša država raspolaže s tipičnim,
neobično prostranim površinama t. zv. »Krašem«, koji predstavlja naročito
pustu geološku formaciju uz vrlo nepovoljne pojave klime (bura,
kraška žega), te se u milijonima hektara prostire od Sušaka i Kočevskih
brda, preko Like, Dalmacije i Hercegovine \u stalno širem pojasu u
Sandak i Crnu Ooru.


319
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pored Krasa nalaze se u Južnoj Srbiji, poznate po većem obimu,
Makedonske goleti. One su pod drugim geološkim i klimatskim uslovima
postale puste površine, u glavnom uslovljene istočno kontinentalnom klimom,
uz stepski karakter i naročito peščano-suve i šture forme zemljišta.


Treća forma zemlje, koja je ovako izuzeta i ovamo uvrštena, su područja
živog peska. Njega u našoj državi u srazmeri prema Krasu i Goletima
ima u manjoj meri i nigde tako rasprostranjenog kao na pr. u
Francuskoj ili u Nemačkoj. Kod nas se nade u tipičnoj formi većeg obima
samo oko Deliblata u Banatu, a ponešto i duž obala Dunava pre i posle
Đerdapa, te kod Đurđevca kraj Drave.


Ovi oblici zemaljske površine po svome su značaju ili neplodno
zemljište ili šume ili šikare ili pašnjaci. Poljoprivredno zemljište vrlo je
retko i u malim površinama. Velik deo tih zemlijšta danas se eksploatiše
najekstenzivnijim načinom paše, tako neracionalno, da podseća gotovo
na nomadske načine pašarenja.


Da su ovi oblici zemlje zauzeli ovako ogromne površine, leži donekle
u fizičkoj i hemičkoj osobini njihovoj, u klimatskim prilikama, a
donekle i u dejstvu ljudskom već iz davnih ranijih vekova.


Današnja generacija uočila je svu privrednu štetu, koja leži u tom
ogromnom kompleksu zemlje, jer se vrlo slabo iskorišcuje, te predstavlja
gotovo mrtvu neplodnu i neiskorištenu površinu, koja se iz dana u dan
kvari i slabi. Ne samo socijalni razlozi, već i higijenski, kulturni, a naročito
privredni traže, da se problem tih tako reći pustih površina u našoj
državi resi što pre i što bolje.


Prvi pokušaj velikog i integralnog stila učinio je nov zakon o šumama,
koji je radi sistematskog i jednoobraznog postupka (§ 112) sve
ove površine potčinio izvesnom postupku, po kome se ima u glavnom
apsolutno šumsko tlo izdvojiti, te privesti šumskoj privredi, dok bi se
imali na ostalim površinama melijoracijom pedoloških prilika ostvariti
dobri pašnjaci, koji će moći zadovoljiti potrebe tamošnjeg stanovništva.


Prostrane površine imaju se dakle pretvoriti u bolje i hranjivije
pašnjake, a uz niih možda isto toliko uzgajene šume. Na taj će način
tlo, koje danas upravo zjapi pusto i neplodno, u buduće moći pružati
raznolike mogućnosti egzistencije višestrukom stanovništvu, te nadomestiti
pošumljenjem i sve one za šumu izgubljene površine, koje su
zbog relativnosti svoga staništa pretvorene u zemljišta sa boljom vrstom
zemljoradnje.


I za krš, kakogod je inače uočljiv oblik toga zemljišta, ipak ni nauka
ni zakonodavac nisu do sada dali zadovoljivu definiciju, jer se i kraški
karakter menja prema prilikama položaja, naseljenosti, blizine saobraćaja
itd. Za određivanje zemljišta, koja se imaju pošumiti uz paralelnu melioraciju
pašnjaka, ustanovljene su zakonom naročite mešovite stručne komisije
(§ 94), koje imaju svoj zamašan zadatak u roku od pedeset godina
završiti (§ 93). Tehnički je posao po dosadašnjim iskustvima u pošumljenju
krasa svakako moguć, samo ako budu dovoljna finansijska sretstva
blagovremeno na raspoloženju.


S obzirom na pitanje pojma »šume i šumskog zemljišta« u smislu
zakona moramo konstatovati, da dolazi za pošumljenje ovim postupkom
u obzir samo apsolutno šumsko tlo, ali je dato pod nadležnost označenih
komisija mnogo više od apsolutnog šumskog zemljišta naime uopšte svo
kraško, golo i živim peskom pokriveno tlo (§ 96). Predviđena komisija


320
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

prosuđuje pored sposobnosti zemljišta za šumsku kulturu i minimum pašnjačkih
površina, koje su potrebne za egzistenciju stočara, te propisuje
glavne smernice za racionalno iskorišćavanje i njihovu meloraciju. Ovim
opredeljenjima zakona njegova se kompetencija proširuje preko granice
apsolutnog šumskog zemljišta u smislu zakona o šumama.


Bujična područja zakonodavac u zakonu o šumama ne obraduje
zasebno. On ih ali nesumljivo ubraja u kraška područja, navedena i okarakterisana
u § 92. z. o š. Uostalom ona dolaze delimice i pod pojartl
apsolutno šumskog zemljišta ili suvata, te time također pod nadležnost
zakona o šumama. Još jasnije o tome govori specijalni Zakon o uređenju
bujica od 20. 2. 1930. god.


Time bismo okarakterisali sva zemljišta, koja su važna za pojam
šume po novom Zakonu o šumama.


Načelno ne spadaju u ovu raspravu ostala zemljišta, o kojima se
radi indirektnih odnosa prema šumi nalaze izvesne odredbe u zakonu


o šumama, a to su: 1) zemljišta podesna za arondaciju (§ 112), koja nisu
šumska, te tek nakon izvršene izmene mogu doći pod pojam šumskog
zemljišta; 2) zemljišta potrebna za prinudni put ili skladišta šumskih proizvoda,
koja tek dosudom vlasti mogu dobiti značaj šumskog zemljišta
(§§ 51—99); 3) strugare (§´ 88), koje su samo u pogledu odobrenja za podizanje
podčinjene zakonu o šumama.
Rezimirajući pri svršetku možemo ponovno istaći, da je sva komplikovanost
zakonskih pojmova šume i šumskog zemljišta na kraju krajeva
ipak upućena na postupak ustanovljenja činjeničnog stanja (quaestio
facti), te time u prvom redu na zdrav razum stručnjaka, iznetog u odlukama
vlasti.


U tom smislu je dao C. H e y e r najrazgovetniju definiciju za zakonski
pojam šume, kad je kazao, da je »šuma« odnosno šumsko zemljište
ono, na kome postoje šumska prava (Forstrechte) i koja su podvrgnuta
šumskoj policiji (Schwappach , Forstpolitik, ad. 6.). Ali pošto
je nama stalo do toga, da šumska policija bude načisto o tome, koja će
zemljišta na osnovu zakona o šumama potčiniti svojoj vlasti, izneli smo
ovu definiciju na kraju, kako se ne bi smatralo na osnovu nje izlišnim ulaziti
dublje u ovo osnovno i komplikovano, ali bitno pitanje zakona c
šumama.


Résumé. L´auteur explique ses pensées a . égard de quelques trous ayant lieu
dans la Loi forestiere yougoslave de 1929 et concernant la définition de la foret et des
terrains forestiers.


321