DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

XVII. Ha ....... ....... .......... ......... ce ....... ............
.... .......... .. ......, .. ce y ...... ...... . ...... ....... .... ........
. .... .... .......... .......... y .......... ........
XVIII. .... ce .......... ...... ...... ............. y ..... ce ... .... ..
........... ......... ......, ..... .. .. ....... ...... ... ...... .............
... ...... .......... ........ ... ....... ......... . .... .... ...... ...
.......
..... ..... ...... ce .........., .. ....... ..... ........ ............
......... ..... no .... ce ...... ..... ......, ..... . ............ ...... ....
.. .......... y ...... ......... no .......... ....... ......... ce, .. ce .........
......... .. .. .........


XIX. ........ ce ....... ......... ..... .. ,......... . .......... ...
...." . „............ .......".
XX. ...... .... .......... ....... .........., .... ce ...., ... ce ......
......... ........ ......... y .......... ........ ....... ......... .. ..
....... ......... .... y ........ ... ......., ... .... .......... ........ ..
ce ...... ........, .. ce y ...... ......... ......... y ........ . ........
. .... .. .......... ...... ....... ....- no ......... ..... ......... ....
........ .. ...... . ...... ........ ....... .......... ..... ..... ..........
....... ... ......, ... ......... .... ........ .... .... ......1.


XXI. .. ....... ......... .. ....... .. ........ ........, ......... y
......... ..... 1934., .. .......... ce ...... .........
.......... ce, .. ......, .... ....... . .... ....... .. ..... ........
...... ... ... ............. ........ ....... (..........).
........ je ....... .. 9 .. 3412 . .. 3 .. 19 ..... . .... ........ .......
..... ... je ....... ....... .. ......... ........ .... . ....... ... ..... ....
. ........ . ........... ... ..... ......... je ..... ........ . .......
.. .. ....... ... .... ..... ...... .......... ...... ............ .... ........
.. ........ ....... ....... ........ ........ ......... .. ......... .......
............ ....... ........ ......... ce .... ..... ....... he .... ..........
50 ......... ....... ....... ...... .... ce ....... ......... ........
...., .. ce ......... ....... ....... .... .. ........ . ...... y ....... .....
...... ............ ......, ....... je .. .. ........ ........ ....... ...........
......... ..... ........, a ...... .. ......... ... .......... ...... ............
........, .... .. ......, ...... . ........ ..... .........


PRETSTAVKA JUQ. ŠUM. UDRUŽENJA GOSPODINU MINISTRU ŠUMA I
RUDNIKA U PREDMETU SANACIJE IMOVNIH OPĆINA


Prema toč. 3. §. 55. Financijskog zakona za godinu 1934/35. ovlašten je gospodin
Ministar šuma i rudnika, da u saglasnosti sa Ministarskim savjetom donese Uredbu,
kojom će u cilju održanja trajnog i racionalnog gospodarenja propisati sve potrebne
mjere upravne, privredne i financijske prirode za reorganizaciju, sanaciju i olakšanje
stanja Krajiških imovnih općina.


U pitanju imovnih općina donijelo je i Jugoslavensko Šumarsko Udruženje na
svojoj glavnoj skupštini u Banjojluci na dne 3 septembra i narednih dana god. 1933
rezoluciju, koja je dostavljena Ministarstvu šuma i rudnika podneskom ovog Udruženja
od 11. septembra 1933. br. 696/1933., a u kojoj su istaknute najhitnije mjere za
sanaciju imovnih općina.


Kako Uredba, spomenuta u al. 1. ove pretstavke, još nije donesena, a približava
se vrijeme za donošenje Državnog budžeta za god. 193./3|6., to je Jugoslavensko
Šumarsko Udruženje u vezi svoje napred spomenute rezolucije slobodno skrenuti,
Gospodine Ministre, Vašu pažnju na slijedeće gole ćinjeniice:


342
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Segregacija državnih šuma nepravedno je provedena za pojedine Imovne općine,
a naročito za pasivne: ličku, slunjsku, 1-vu i Il-gu bansku, pa je bivša ugarska
vlada imala dati potporu ovim pasivnim imovnim općinama. Malu potporu dobile su
od pasivnih imovnih općina: slunjska i I-va banska u gotovom i u oprostu dužnog
državnog poreza.


Da se ove imovne općine održe morali su njihovi pravoužitnici plaćati od
početka snižene pristojbe za njihova primanja iz šuma, a jer im je dodijeljena ili
premalena površina ili premalena vrijednost morale su ove imovne općine kroz vrijeme
od 60 godina pokrivati rashod svojih proračuna i na teret temeljne šumske
glavnice t. i. prethvatima. Kroz to vrijeme od preko 60 godina iscrpljene su šume ovih
pasivnih imovnih općina, pa su uslijed privredne krize od god. 1930. zapale u dug
na prinadležnostima aktivnih i penzionisanih službenika, njihovih udova i siročadi, na
državnom porezu, banovinskom i općinskom prirezu.


Pokraj toga propala je vrijednost nepotrošive šumske glavnice ovih pasivnih
općina od 4,224.646 zlatnih kruna, čija hi vrijednost iznašala danas oko 80,000.000
dinara, a propala je i vrijednost kamata tih nepotrošivih glavnica od god. 1919. ovamo,
koji su kamati imali da donekle ispune predviđeni vakuum, koji je imao nastati u
prihodima kod ovih imovnih općina nakon iskorišćenja dozrelih sastojina.


Kod ostalih imovnih općina uzrok je teškom stanju propast vrijednosti nepotrošivih
glavnica u ukupnom iznosu od cea 53,000.000 zlatnih kruna, što bi danas
odgovaralo vrijednosti od cea 1.000,000.000, kojih bi samo 5% kamati pokrili rashode
današnjih proračuna od svih 10 imovnih općina.


Propašću vrijednosti ovih nepotrošivih šumskih glavnica izgubile su imovne
općine od god. 1919. do danas samo na kamatima preko pol milijarde dinara, koji su
kamati imali kod ovih imovnih općina nadoknaditi prihode u predviđenom vakuumu,
koji se imao pokazati nakon iskorišćenja fizički dozrelih šumskih sastojina.


Uz propast vrijednosti nepotrošivih šumskih glavnica te izgubljene kamate od
tih nepotrošivih šumskih glavnica privredna kriza od godine 1930 padom cijena
drvnih proizvoda dovela je sve imovne općine u teški položaj da ne mogu iz redovitih
potrajnih prihoda namirivati rashode oko uprave, čuvanja, javnih daća i gospodarstvenih
troškova, već te rashode moraju pokrivati na teret temeljne šumske glavnice,
što se protivi principima potrajnog šumskog gospodarenja.


Napominjemo, da je nepravedno da se imovne općine, koje imadu prihod samo
od šuma, tretiraju kod odmjere državnog poreza te banovinskog i općinskog prireza,
jednako sa ostalim šumovlasnicima, koji imadu i prihod od drugih grana gospodarstva,
a šume im nisu opterećene služnostima kao kod imovnih općina, koje znatno doprinašaju
u javne svrhe doznakama gorivog i građevnog drva za upravne općine, škole,
župne urede, parohijalna zvanja, gradnje mostova, kanalizaciju, vodne zadruge i t. d.
a te javne daće moraju namirivati prethvatima temeljne šumske glavnice.


Da se jednom počne sa saniranjem teškog stanja imovnih općina Jugoslavensko
šumarsko udruženje je mišljenja, da bi prvi korak u tom radu, a i najpotrebnijinajhitniji imao biti integralna provedba u život č 1. 5. Naredb« Ministarstva
šuma i rudnika od 4. maja 1922. god. br. 13.054. o upravi
te službovanju i gospodarenju sa šumama Krajiških imovnih općina t. j . da se u
državni budžet za god. 1935/36 unese rashod za državnu upravu imovnih općina kao
i njihov doprinos za pokriće toga rashoda bilo u cijelom bilo u jednom dijelu već
prema financijalnom stanju pojedine imovne općine. To da se učini i kod svih budućih
državnih budžeta. Nepravedno je, da službenici jednih imovnih općina moraju vršiti
sve dužnosti kao i njihovi drugovi kod državnih šuma i bolje stojećih imovnih
općina, a ne primaju redovito svoje prinadležnosti već su u zaostatku za svojim
diugovima za 1 do 2 godine.


343