DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 60     <-- 60 -->        PDF

RJEŠIDBE


DRŽAVNI SAVET*
Kraljevine Jugoslavije
br. 14088/35
7 maja 1935 godine
Beograd


U IME
NJEGOVOG VELIČANSTVA PETRA II
KRALJA JUGOSLAVIJE
DRŽAVNI SAVET


U svom IV odelenju, sastavljenom od državnih savetnika: Nesića Stevana, kao
predsedavajućeg, Perkovića Ante, Leovca J. Dragiše, Nikol´ića Vojislava i Ivaniševića
Milisava, kao članova i delovode — sekretara Pavlićevića V. Pavla uzeo je u razmatranje
tužbu Glavne kontrole br. 18955 od 28 marta 1935 god. podnetu protivu rešenja
Ministra šuma i rudnika od 28 januara 1934 god. br. 32472 kojim je određena količina


lične penzije Kre č Milivoju , višem šumarskom savetniku.
Pošto je proučio tužbu, osporeno riješenje i ostale akte koji se na ovaj predmet
odnose, kao i odgovor Ministrov na tužbu poslat pismom od 30 aprila 1935 god. br.
9384 Državni savet je na osnovu člana 17 i 34 Zakona o Državnom savctu i upravnim
sudovima i Tar. Br. 52 Zakona o taksama u vezi sa § 12 Zakona o naknadnim i vaurednim
kreditima uz budžet državnih rashoda i prihoda za 1932/33 godinu.


PRESUDIO:
Odbacuje se tužba Glavne kontrole br. 18955 od 28 marta 1935 god.
Taksa se ne plaća.


RAZLOZI:
Glavna kontrola podnetom tužbom napada osporeno rešenje u koliko je istim
interesovanom Kreć u priznato za penziju vreme provedeno od 18 maja 1903 do
18 maja 1907 god. u raznim zvanjima Imovne opštine Đurđevačke, navodeći da je isto
protivno § 248 Zakona o činovnicima od 1931 godine.
Međutim naredbom Ministra šuma i rudnika od 4 maja 1922 god. br. 13054
podržavljena je uprava kod Krajiških imovnih opština, a na osnovu Uredbe od 27
juna 1921 god. o izmenama i dopunama Uredbe o ustrojstvu Ministarstva šuma i
rudnika, od 15 marta 1919 god. Po čl. 3 pom. Naredbe »sve zvanično osoblje zatečeno
u javnoj šumarskoj službi kod Krajiških imovnih opština prevešće se u državnu
službu sa svima pravima i dužnostima koje ima državno ukazno i neukazno osoblje
na teritoriji Hrvatske i Slavonije, a godine službe provedene kod Krajiških
imovnih opština računaju se na osnovu člana 36 Uredbe


o d 27 juna 1921 god. u državnu službu. Pa kada isto stoji i pošto je interesovani
Kre č po zakonu o činovnicima od 1923 god. proveden i razvrstan rešenjem
Ministra šuma i rudnika od 26 maja 1924 god. Br. 21109 i od 25 marta 1925 god. Br.
* Glavna kontrola osporila je za penziju g. šum. viš. savj. M. Kreču 24 godine
službe, provedene kod im. općine. Državna vlast ga je premjestila od im. općine u
političku šum. službu. Kako u potonjoj službi nije navršio 10 godina, osporavana mu
je svaka penzija. Ovo nepravedno stanovište glavne kontrole uzrujalo j:e brojne
člaonve J. Š. U., koji služiše ili služe kod im. općina. Za njihovo umirenje donosimo
ovdje u cijelosti presudu Drž. savjeta po predmetu.
346
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 61     <-- 61 -->        PDF

9344 — to mu jse podneta tužba ima odbaciti kao neumesna.
Delovoda — sekretar
Pavličević V. Pavle s. r.


(M.
P.)
Za
Predsednika IV odelenja
Državnog saveta
Clan
St. Nešić s. r.


KNJIŽEVNOST


..... 0 ......... .....*


(..... .. .......... ....)


. ...... ......... ............ ....... ........ ....... ...... .........
y 1934. r. ...... je .. ...... ......... . ........... ..... . ...... . .......
........ y ..........


.. .......... ......... . ......... ...... ..... .... ......... ce y ........
........ ........ .... ......... ..... . ......... je .. . . . . . a
. y . . „......... .. ........... ....", .... ce y ..... ..... ...... . ....... ....
.. ....... ......... .. ....... .. . a . a . y . ., .... ce ......... y ...... ........,
. . . . . a . y . . je ....., .. .... ce .... . y ............. ......... .......
.. ............ .... .... ... . . . . . a . y . . ....... ..... .... . ..........
.. .... ...... . a . a . y . . y ......, jep ce .. ..... .... .... ..... .... ..
..... .... sa ..... ....


..... ... ...... ......... Ha ..... ...... ...... ce ........... .. ..
..... ...... .. ....... ......: „......, ...... . ....... ....! ... ..... ....
........, one .. ..... ........., ....... . ..... ..... ....... .....".


........ . ....... .......... ........ .. ....... ........ ......: .........
..... ........, .. ......., .. ........ . .. ......, ........
....... .. ......... . .........´ . .. ........ , ...... .......... ..
i I . . . . ., . .. JI a . a . . BI T. J. K y . a . o . . . p. . p o . c ., ..... .. M . . . a . . .,
.. 3 a . . . . ., .. . . . a . . ., .. ......., A .. . . . . . . ., .. 0 . . . a . . . .
K j y . . . . . ..


.......... ..... .......... .. .. . . . . . ., ...... ........ ........., ..
......... .........-.............. ......... .. ....... . . .. ........ ,


. ..... je ..... .. 105 ........ ....... ....... ........ ....., ...........
........... ........., .... ....... ... ....... ....... ....... y ......... ........
...... .........


..... ...... .... .......>.: I ...... ....... .........., . ..............
...., . ....... ...... . ............, IV ....... ...... ....... ......, V
........ ....... . ......-...... ...... . VI ........ .........


Ha ..... je ....... .. .......... . ........ ....... ..... ..... .. .....
17 ...... ............ ....... ......... .... . ......... ..... ....... ......
. ............ ...... .. ........, ...... . .... y ....... 1 : 300.000.


1 ...... ............ ....... ......... ......, ....... .......... 1934.


34?
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 62     <-- 62 -->        PDF

......... ........ .... y ......... ...... ... 2,901.000 ........ ........
............ ...... 28%. .. ...... ........ .... 48% ...... .. ....., 32%
.. ....... . 20% .. ........... .........


...... ........ ............ y ...... ......... ...... ....., ... ce y ....
.... ...... ...... ....... . ... ce 32% ......... ........ ... .... ........
...... ..... 500 . ......... ....... . ........... ... ........ ..... je .........
... je 34% ........ ..... 1000 . ......... ...... . y ...... ....., 57%
...... 500—1000 ....... ..... je ... .... ........ ........... ........ ..... .
.......... je .........


.. ...... ........ ....... ........ ... ..... ce ...... 2,521.414 .......
(87%), ........... 205.586 .. (7%) . ... ......... 174.000 .. (6%).
.. ..... ...... ...: ....... .... 915,05S .. (33%), ...... .... 1,760.970 sa
(65%) . .....>.. .... 44.972 .. (2%).


lio ..... ...... . ...... .. ...... .......... .... ...... 562i3i4 ..
(20.5%); .. .......... 291.976 .. (11%), .. ..... .... 1,766.971 .. (65%) . .. ......
........ .... ....... 41.888 .. (1.5%).


........ .... ... 652.302 .. (22%), .......... 1,645.618 .. (57%) . .........
535.258 .. (19%).


....... . ...... ....... ......... .... ........... .. ... 1893. .......
.. ..... 1900 ....... je 13.528.3 .. ..... ........... ... na ....... ....
...... ... 1901 .... ..... ........ ........... ........ .. ........ .. ....
.. 1933 ....... je 69 ......... ........ .... .. ....... ......... .. 365.309 ..,
137 ......... .......... .... .. 185.833 .., 4 ......... ........ . ............
.... . 75 ......... ......... .... — ... ...... .... 587.228 xei^Tapa ........
.....


............. . ....... ce .... y ........ . .......... ...... no .......
......... .. .......... . y .......... ...... .......... ....... .. .... ....
je y ...... ....... ........., ... je .. 1902—1933 ...... ........... 1,205.646 .3
........... .......


. ....... 1926—1929 ...... ....... ..... .... ....... je 404.000 .3 ..........
......... ......, 443.000 .3 ......... ...... ....... . 3,490.000 .3 ........
...... — ...... 4,336.000 .3.


........ je .......... .. ....... .... ....... 80% .........., a ........
.... .... 20%.
...... ....... ....... .... .... ...... 5,600.000 u3, ... ..... .. je ..........
...... .. 1,250.000 .3 .... .. ........... .....


....... .. ...... ...... ...... 20,217.684 .... . .. ....... .......... .........
2,894.998 .... — ..... 23,112.682 ..... ...... ....... .. .... .....-.......
.... y ......... ...... 196,821.337 .....


............ je .......... .. ........ ...... ........ .. je ....... .........
.... ......... .... .. 100% ...... .... ...... . .. .. ... .........
........ ........... ......... ......... .... ..... .... 11 ........, a .. ....
... 5 lA ........ .3.


..... .......... ......... ...... ......... ce ....... . .......... ........
...... ........... ....... .... ........ je .... .......... ............. .
1930 .. .... je 847 ........... ........ .. .. ...... ........ . 113 ........ ....rapa
.. 6.300 ....... ...... ........ .... ........ ........ .... ce .. 114,000.000
...., .. 3.500 ........


..... .... ........ ....... ... 124 .... ......-............ ......... y
.... ....... ...., .... ......... ........ ......, ........ . ...... ..... ....
......... y .... .......... y 1933 ........ je 480.951 .3, a ........... .........
274.964 .3.


348
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 63     <-- 63 -->        PDF

....... ... ....... .. ...... .......... ...... .. ........ ...........
.. 4000 .... . .... ..... ....... .......
........ .......... ....... .......... je .. ... ....... .. .......... ..........
. .. ........ ..... ........... ......... .. ........... ...... ..


150.000 ....
....... ......... ............. ... . 600.000 .... ........
....... .......... ....... .... ...... 40 ........ ..., .. ..........
.........., a 20 ........ .... .. ......
....... ......... .......... ... .........: ....... ...., ..... ....; ...........
...., ........ .......... ......., ........... .... .... ............,
...... . ....... .......... ....... . ........ ...... ....... ..... . . . . .
.... ........ 90% .......... ......, ...... .. je ........ ......, ....
je 1930 .... ...... .. ........ .... .... y ......... 60 ........ ...., a 1931 ....
.. 35 ........ .....


........ ..... .... ...., ..... ........ . ...... ..... ........... .... —
y ....... .. ......... . 1930 .... ........ ........ ...... ........ je 117 ........,
... je 1931 ..... .. 24 ........ .....


. ........ ...... ... 75 .... ...... .......... ..... . y .... .......
......... 35 ...., ..... 110 .... ....... ...... ... 220 .... .......... .
...... y ........ ...... ... 294 ....


........ .. .... ........ ......... .. ...... . .... .......... .. ..........
........ .. ..... ........ .... ....... je .......... .. 10%. .......
....... ........ je ..... ... 500.000 .. ...., .... .... .. ..... ..........
.......


...... ......... ....... .... .. .... ....... ....... ......... . .............
..........


...... .. ..... .. ..... . ..... . ...... .. ....... ....... .. .........
10 ...... ......... ........ .... ...... 650.000 .3. ........ ...... .... ...
3400 ...... .. 840 .. .. ...... .......


......... .... ....... ............, a ....... je .. ....... ............
.......
......... .......... ....... ......... ...... ce .. .. ....... ..... ...


500.000 .... .... y ...... ....... . ........ ..... ....... ce .... .. ..........
.......... ....... ......... ........ ....... .. ............ ........ .
........... ........ . ......... ... 39 ......... ......... ......... . 120 .........
........ .. .......... ......... ........
............ . ....... ...... je ........... ........ .. .. . ...... .


1.472 ....... ........ .. ....... ......... 300.197 .., ...
.... 10% ......... ........ ... ..... ... 3% ...... ..........
.........
... 130 ........ ........ ........., 9 .........., 1 ........... . 17
............ .........., y ..... 167 ......... .. ...... 214,7 .. ........ .........


...... ......... ........ .. 1885 .. ...... 47.427 ... ........ je .......
......... 1.437 ...


............. ..... ..... .. 1911 .. ......... je 50.614 ... ...... ...........
. ....... ...... ....... .. 1905 .. .. ...... .......... .........
......... .. .. .... . .. ........, .... .. .... y ......... ....... To je ......
....... ...... (1905—1911). .. 1911 ...... ...... ........ ...... ....... y
..... .... ......... ........... . ....... ...... . .... ....... ...... ....
..1.......´ ....... .......


. ........... ....... je 35.413 .2 ........, 46.926 . ........., ....... ........
....... 529 .2 . ....... ........ ...... 932.234 .3. ........ 199,174.322


349