DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I t r š 1 j a je sa gledišta šumarskoga interesantna. Raširena je
mnogo u zimzelenoj zoni. I ona dosegne ponekad 5 m visine, rijetko više.
Ona je zimzelena vrsta, duguljastog lišća sa karakterističnim mirisom
smole. Drvo joj je tvrdo, bjelika je žuta, a srčevina ružičasta sa žutozelenkastim
šarama. Daje dobar ugalj.


Tršlja dolazi u najvećem dijelu toplijeg mediteranskog područja.
Na zapadu dopire sve do Kanarskih otoka, zauzima južne dijelove Portugalije,
Španije i Francuske. Mnogo je raširena u Maloj Aziji i Grčkoj,
a specijalno na grčkom Arhipelagu. U Italiji ima mnogo prostranih staništa.
Mnogo dolazi u makijama na našim staništima, pa u makijama
Albanije. Iako traži više silikatna zemljišta, nalazimo je mnogo i na
krečnima.


Na Mljetu smo je našli u zajednici sa mnogim zimzelenim vrstama,
gdje tvori makiju. Podaci, koje smo prije napomenuli, svjedoče o tome.


O upotrebi proizvoda tršlje kod nas znamo, da joj lišće ne jede
stoka, izuzevši kozu, ali i ona samo u krajnjoj potrebi, kad nema druge
hrane. Stoka joj rado jede zrele plodove.


Sjeme tršlje služi od davnih vremena pa do danas za proizvodnju
ulja na grčkim otocima i u Italiji. Sjemenke dobro sazriju negdje u augustu,
negdje u oktobru, a negdje i kasnije; one daju 8—18% ulja.


Lišće tršlje sadrži 12—14% tanina, pa se upotrebljava za činjenje
koža i to tako, da se miješa sa lišćem ruja u 75%-nu smjesu. Lišće se
sakuplja od maja do septembra, suši se 4—5 dana na suncu, a po tom
isitni.


Iz debla se može proizvoditi mirisna smola, koja se upotrebljava
u ljekarstvu.


U šumskom gospodarstvu Mediterana zaslužuje tršlja naročitu
pažnju. Na aridnim i stjenovitim padinama, gdje je pošumljavanje sa
drugim vrstama drveća otežano, upravo kadikad i nemoguće, treba je
čuvati. Ova skromna vrsta zna žiljem ispreplesti kamene terene i svome
redovito vrlo posnom zemljištu dati srazmjerno dosta humusa.


Smrijek, pukinja i somina zaslužuju našu pažnju više zbog
svoje uloge, koju imaju u zaštićavanju terena kao sastavni dijelovi niske
mediteranske šume i kao donja sastojina na Mljetu i uopće u Mediteranu
nego baš zbog direktnih koristi, koje one daju. Na mediteranskim staništima
su to izraziti predstavnici vrsta, kod kojih je naročito razvijena
pojava poznata pod imenom mikrofilij a — kao logična posljedica
stanišnih prilika. Potreba, koja je dovela do umanjivanja površine za
transpiraciju, dovela je do naročite izgradnje glavnih organa za asimilaciju
i za disanje — oni su poprimili u jednom slučaju igličastu formu,
a u drugom ljuskastu. Kod smrijeka i pukinje su pomenuti organi oštri,
igličasti, a kod somine ljuskasti.


S obzirom na biljno-geografske momente treba imati pred očima,
da smrijek, pukinja i somina nisu podjednake, dok su u pogledu upotrebe,
možemo reći, na ravnoj nozi (34).


Smrije k je svakako jedna od glavnih vrsta, koje dolaze u zimzelenom
pojasu, u makiji, naročito na zemljištu trećega boniteta i na
prijelazu ka mediteranskoj stepi. Ali se ova vrsta ne zadržava samo
tu, već prodire i daleko u kontinenat kao i u jače nadmorske visine, pa
je nekad nalazimo i u montanskoj zoni. A d a m o v i ć ju je našao i na
1400 m nadmorske visine (3). Na taj način smrijek je sastavn i di o


371