DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i makije i šibljaka i pseudomakije. Na čestim kamenjarima,
gdje je vegetacija našla skloništa na vrlo malo mjesta u pukotinama
kamenitih greda, upravo smrijek nalazimo vrlo često. U formacij i
bora, pa u formaciji Ornus smrijek je vrlo često sastavni dio
donje sastojine.


Plodovi imaju .—12 mm u promjeru. Kad su dozreli, crvenkasti su.
Na smrijeku nalazimo u mnogo slučajeva jednu vrstu imele, koja
je poznata pod imenom Arceuthobium Oxycedri.


Pukinj a dolazi sa smrijekom, ali ne tako često. Njezino je stanište
redovito uz morsku obalu i ona po pravilu ne ide iz zimzelene zone,
gdje čini ponekad čitave manje sastojine. Razlikuje se od smrijeka poglavito
plodovima, koji su daleko veći, imaju 8—15 mm promjera;
češerčići imaju jaku i trajnu prevlaku, koja je svijetlo-plavkasta, pa kako
se ona ponekad izgubi, izgledaju češerčići crvenkasti, osim toga su joj
i iglice dulje nego one u smrijeka, imaju oko 15 mm.


S o m i n a zauzima poglavito južne padine. Kod nas je najčešća
na otocima i tu dolazi ili u makiji sa drugim vrstama ili čini vrlo često
manje čiste sastojine. Na kopnu zauzima toplija primorska staništa. Utjecaj
vjetra s mora redovito se vidi na izgradnji krune.


Inače se somina vrsta, koja i po habitusu i po iglicama vrlo naliči
na čempres. Kako smo već napomenuli, glavni organi za asimilaciju i
disanje razvili su se u formi ljusaka. Zbog toga sominu i zovu ponegdje
»g 1 u v a ć« jer ne bode. No pri tom treba istaći da prvi izbojci na sadnicama
somine imaju stvarno iglice kao i smrijek i pukinja. Međutim
te iglice traju najviše 2—3 godine, a onda ih zamijene ljuskasto izgrađeni
organi. U toj pojavi atavizma nalazimo očitu filogenetsku vezu između
somine na jednoj i pukinje, smrijeka i drugih vrsta borovice na
drugoj strani.


Izravne koristi, koje daje smrijek , nisu bogzna kakve. I ovdje
treba imati u vidu s jedne strane plodove, a s druge samo drvo. Tako
se suhom destilacijom može dobiti iz starijih komada drveta naročita
vrsta ulja, koja nalazi upotrebu u dermatologiji. Kako je međutim u novije
vrijeme to ulje mnogo falsifikovano, pa mu je upotreba umanjena,
ne dolazi ova proizvodnja do izražaja. Inače sâm pomenuti proizvod ima
sigurno djelovanja.


Plodovi — bobuljasti češerčići ili bobice — mogu dati destilacijom
proizvod, koji se upotrebljava kao lijek za plućne bolesti. Proizvod destilacijom
iz bobica iznosi samo oko 1,5%.


Drvo ima crvenkastu srčevinu i sadrži mnogo smole. Iz razloga
što se lako može obrađivati, dadu se iz njega izrađivati razni predmeti.


P u k i n j u smatraju samo jednom rasom smrijeka, jer mu je potpuno
slična. Razlika je u plodovima, kako smo već napomenuli, ali pukinja
kadikad postigne i veće dimenzije od smrijeka pa se javlja i u formi
stabalca. Na primorskim živim pijescima u Mediteranu pripada pukinji
znatna uloga. Tamo ona sa sominom, a i s drugim mediteranskim vrstama,
formira pojas obalne vegetacije, koji se odupire utjecaju vjetra. Ta
je uloga pukinje znatna s obzirom na stvaranje mogućnosti za pošumljavanje
zaštićenih terena. Inače pukinja polagano raste, sjeme joj je slabe
klijavosti. Drvo i plodovi iskorišćavaju se na jednak način kao u smrijeka.


Iako somin a dolazi najčešće u formi džbuna, ipak se nađe i primjeraka,
čija visina iznosi preko 10 m.


372