DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Mileševski srez: 62.681; 33.661; 53,5%; smrča 4187; jela 135; crni bor 1038;
beli bor 216; smreka 8; hrast 15.315; bukva 10.933; grab 1037; pitomi kesten 1; breza
724; leska 67.


Novovaroški srez: 47.214; 17.942; 38,0%; smrča 5962; jela 162; crni bor 1810;
beli bor 83; smreka 6; hrast 4266; bukva 4338; grab 119; jasen 20; jasika 135; breza
802; bela jova 8; leska 239.


Pribojski srez: 62.997; 36.013; 57,1%; smrča 2447; jela 36; crni bor 2388;
hrast 19.854; bukva 9952; grab 375; jasika 44; breza 917.


Plevaljski srez: 141.284; 56.016; 39,7%; smrča 19.987; jela 589; crni bor 5137;
beli bor 126; krivulj 300; smreka 16; hrast 16.821; bukva 7057; grab 973; jasen 486;
jasika 252; breza 2457; leska 1815.


Dakle ima svega 1,701.719 hektara šume u Južnoj Srbiji. To čini 40,7% celokupne
površine, koja iznosi 4,178.364 hektara. Od ove površine dolazi na:


smrču 91.019 hek., 5.35% brezu 9.844 hek., 0.58%
jelu
crni bor
8.027
29.269
i »
»
0.47%
1.72%
platan
pl. javor
84
6
»
»
beli bor 8.735 » 0.54% klen 4 i »
moliiku 3.271 ?> 0.19%
muniku 2.019 » 0.12% 2.031 » 0.12%
krivulj 3.370 » 0.20% žešljiku 486 i » 0.03%
smreku 15.002 » 0.89% brest 12 »
foju 558 » 0.03% belu jovu 317 » 0,02%
so min u 24 ;» crnu jovu 80 »
hrast 973.295 » 57.18% vrbe 181 » 0.01%
makedonski hrast 816 » 0.05% ivu 1 »
prnar
bukvu
6.659
455.161
»
»
0.39%
26.74%
dren
lesku
17
10.274
»
» 0.60%
grab 61.759 » 3.63% mečju lesku 5 »
crnograbić 191 » 0.04% zeleniku 2.561 1» 0.15%
pitomi kesten 4.096 » 0.24% grip 1.408 » 0.08%
jasen 6.056 1 » 0.36% glog 2 »
jasiku 3.636 >? 0.21% čaliju 1.190 » 0.07%
lipu 201 » 0.01% ljiljak 50 »


Podaci o površini srezova navedeni su po katastrskom prtmeru granica katastarskih
opština. Površine šuma su dobivene planimetriranjem na šumskim
kartama razmere 1 : 100.000 izdanja Ministarstva šuma i rudnika. Ove karte pravljene
su prema vojničkim kartama iste razmere najnovijeg izdanja Vbjnogeografskog instituta.
Kako su u tim kartama šume ucrtane, i to tačno, i kako je ta površina služila
kao podloga za izradu šumskih karata, to se može zaključiti, da je celokupna površina
šuma tačna u sasvim zadovoljavajućoj meri. Izvesna pomeranja mogu biti unutar
ove površine kod pojedinih vrsta drveta. To je neizbežno, jer je veoma teško izdvojiti
jednu vrstu drveta od druge, kada one postepeno prelaze jedna u drugu ili su izmešane
potpuno. Naročito je to neizbežno . jednom ovako još neuređenom stanju, u
kakvom su naše šume u ovome kraju. Ni posle provedenoga katastra nećemo ovo
tačno znati. Tek posle potpunog uređenja svih šuma može se o nekoj velikoj tačnosti
govoriti, što će zavisiti o tačnosti i samoga uređenja. To je pak budućnost, možda daleka
budućnost.


Od Andrijevičkoga sreza uzeta je samo ona površina, koja spada u Južnu
Srbiju, dakle deo koji je do 1912 godine bio pod Turcima.


Dragoljub S. Petrovlć.


382