DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI.


Premješteni su:


Bekti ć Mustafa , pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave iz Banjaluke
k šumskoj upravi u Tuzlu;
K o p r i ć inž. Andrija, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od kr. banske uprave šum.
odsjeka iz Banjaluke k kr. banskoj upravi šum. odsjeku u Zagreb;
Za s ta vniko v ić inž. Slavko, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Direkcije
šuma iz Čačka kr. banskoj upravi u Novi Sad;
Petrović inž. Petar, šum. savjetnik od šum. odsjeka kr. banske uprave iz Zagreba
k Direkciji šuma u Zagreb;
P š o r n inž . Josip , viši šum. pristav 7 grupe od sreskog naoelstva iz Djakova
k šum. odsjeku kr. banske uprave u Banjaluku;
Bok o S. Marko , viši šum. povjerenik . grupe od šum. uprave iz Gornjeg Milanovca
za sreskog šum. referenta kod sres. načelstva u Skoplju;
Hajliček inž. Hubert, viši savjetnik Dir. šuma 4 grupe 2 stepena od kr. banske
uprave iz Sarajeva k Direkciji šuma u Sarajevo;
Na j hol d B o zidar , viši savjetnik Dir. šuma 4 grupe 2 stepena od Direkcije šuma
petrovaradinske imov. općine iz Srem. Mitrovice k Direkciji šuma Križevačke
imov. općine u Bjelovar;
Mihaliček inž. Nikola, viši šum. pristav 7 grupe od Direkcije šuma iz Sarajeva
k kr. banskoj upravi u Sarajevo;
MiloševićA n to, tehnič. inspektor 5 grupe od šum. uprave iz Teslica za šefa šum.
uprave u Moroviću, direkcije šuma Vinkovci;
Z a r i ć inž. P e t r o n i j e, šum. savjetnik 6 grupe i šef šum. uprave iz Šipova, k šum.
upravi u Teslić;
Jovanovi ć inž. Ti h om i r, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave iz Kosov.
Mitrovice k Direkciji šuma u Čačak;
Milosevi c An to, tehnič. inspektor 5 grupe i šef šum. uprave iz Morovića Dir.
šuma Vinkovci k šum. upravi u Šipovo.


OGLASI


Traži se za veći šumski posjed u Slavoniji jedan u svakom pogledu pouzdan,
marljiv i energičan


ŠUMARSKI PRISTAV


sa fakultetskom stručnom spremom i event. praksom, lovac.
Nastup službe 1. septembra 1935.
Opširne ponude sa priloženim curriculum vitae i prepisima svjedodžbi slati na


Publicitas d. d., Zagreb, Ilica 9 pod šifrom »Silva 1935".


416