DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

SAOPĆENJA


UREDBA 0 ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ŠUMA I RUDNIKA.


K ovoj uredbi, koja je odštampana i u prošlogodišnjem Šum. Listu, slobodan satir
staviti ovim nekoliko primjedaba.


Uredba reorganizuje posvema Ministarstvo Šuma i Rudnika time, što odjeljuje
opću vrhovnu upravu od uprave državnih šuma, koju vodi posebni šef. Prema uredbi
šef vrhovne uprave ima sve poslove u ruci osim uprave državnih šuma.


Uprava državnih šuma nezavisna je prema tome od nadzorne vlasti, što je i
posve u redu. U starom zakonu bilo je to drugačije uređeno, t. j . nadzorna vlast mogla
je vršiti kontrolu i nad državnim šumama i ako to uistinu nije vršila. Uprava državnih
šuma je poseban posao, koji mora biti trgovački organizovan, što je napokon u ovoj
uredbi i dosljedno provedeno.


Nadajmo se, da se ta novost neće izopačiti, jer uredba daje mnogo više slobode
u poslovanju kod najnižih jedinica uprave (kod š. uprava), što u savjesnim
rukama znači velik napredak prema prije. Dosad je naime cijelo poslovanje sputavao
zakon o državnom računovodstvu, čiji je upliv sada sveden na minimum. Osobito će se
to osjetiti kod unovčivanja proizvoda, gdje su u stanovitim granicama dana ovlaštenja
za prodaju po cjeniku kako kod š. uprava tako i kod Direkcija šuma.


Cjelokupni način poslovanja mnogo je jednostavniji, pa se neće dogoditi, da
se neka roba pokvari, jer se moralo imati kod licitacije tri licitanta ili jer je trebalo
čekati oglase u novinama. U principu proizvodi se prodaju samo u prerađenom ili
polupreradenom stanju, dokle općenito se uvodi vlastita režija sa dvojnim knjigovodstvom,
da se može u svako doba iz knjiga znati, kako posao ide.


Naravno da će knjige morati voditi izučeni knjigovođa i tako odteretiti šefa
šumske uprave odnosno režisera, da se može baviti s vođenjem i upravom cijelog
posla, a ne da bude (kao dosad) blagajnik, pisar, prepisivač, isplatnik i šum. stručnjak,
dakle neke vrsti »Mädchen für Alles«, što je do sada zaista i bio. Veće eksploatacije
su posve odijeljene od šumskih uprava, dakle samostalne i podređene ili šefu šum.
uprave ili neposredno Direkciji šuma. Podređenje šefu uprave nezgodno je, jer će
doći do sporova, pošto neće biti dovoljno autoriteta, osobito ako su obadva blizu
u rangu, dok je podređenje Direkciji posve u redu i zgodno.


U čl. 108 prelaznih naređenja nalazi se i odredba, da službenici, koji nemaju
usiova po ovoj uredbi, zadržavaju svoje položaje. Držim, da je ta ustanova previše
liberalna. Trebalo je zadržati samo one, koji su dugo u službi, a privremene jednostavno
škartirati ili im bar dati prilike da postignu ono, što im po zakonu manjka do
potpune kvalifikacije. Nadajmo se, da tu neće biti protekcija i sinekura!!


Konačno valja napomenuti, da uredba daje veliku slobodu, ali i veliku odgovornost
direktoru Direkcije i šefovima šum. uprava. No kako se tu uvađa posve trgovačko
poslovanje, dobro bi bilo, da se svakom šefu uprave stavi u dužnost i omogući,
da za vrijeme mrtve sezone ide na privatna poduzeća radi informacija o poslovanju
na trgovački način, jer — kako mi se potužio jedan moj drug direktor — ne znaju
šefovi šumskih uprava o tom skoro ništa ili jako malo. Novi svršeni đaci ne bi se
smjeli primati u službu, dok se ne iskažu, da su bili godinu dana u privatnom ili državnom
poduzeću, što bi trebalo nadopuniti u uredbi, pošto ona ima moć zakona.
Tako bi stekli pojam o poslovanju trgovačkom, a onda bi morao svaki da to u svom.


29