DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ing. ANTE PREMUŽIĆ (ZAGREB):


RJEŠAVANJE KRAŠKOG PITANJA NA
SELJAČKOJ OSNOVICI


(SOLUTION DU PROBLEME DE CARST SUR LA BASE
PAYSANNE)


Apsolutno šumsko tlo kao pojam svakako je čisto racionalističkog
značaja. Čovjek i njegovo dobro s racionalističkog su gledišta mjera
sviju stvari na zemlji. Kao olinu treba stoga tom mjerom mjeriti i pojam
apsolutnog šumskog tla. Kako je i čovjek sam po svojoj prirodi
evolutivno biće, a ni njegove potrebe nisu konstantne, to logički ni pojam
apsolutnog šumskog tla ne može imati nikako apsolutni, već samo
relativni značaj. Što je čovjek neinteligentniji, to radije barata sa apsolutnim
pojmovima. Za racionalne pak sudove iz relativnih pojmova treba
najviše oštroumnosti, duševne gipkosti i svestranog poznavanja stvari.


Rješavanje pitanja golih površina krša, kao i općenito rješavanje
ponovnog kultivisanja deteriorisanih i opustjelih brdovitih terena, smatra
se većim dijelom skoro uopće čistim šumarskim zadatkom. Nazor
je taj racionalistički tendenciozan, pa je u toliko baš i dobar. Slabija mu
je strana, što je i pored očite spomenute relativnosti čovjekovih prilika
i stvari često suviše generalan i ekskluzivistički.


»Svlvae montibus restituendae« opće je priznato geslo nacionalnih
ekonoma, a redovno je to borbena zastava i šumarskih stručnjaka. No
baš poradi istaknute relativnosti čovjekovih prilika i stvari potrebno je
možda odmah već ovdje u početku postaviti barem kao poluantitezu
poznatu izreku oštroumnog njemačkog šumara P f e i 1 a: »Nesretan je,
tko mora puno drveta proizvoditi, a budala, tko ga proizvodi i više,
no što mora!« ...


I ako pokojni Pfei l nije tom zgodom imao iste odnose pred
očima, kao mi u ovom svojem razmatranju, držali smo oportunim, da
se ovdje poslužimo na oko paradoksalnim zvukom ovih dviju rečenica
doneke sa istom svrhom, kaošto i dobronamjerni glazbenici harmoničke
paradokse katkada upotrijebe u muzici. Kraško pitanje kao šumarsko i
i kao naročiti teži slučaj pitanja ogoljelih brda uopće i nastalo je u većini
slučajeva baš seljačkom uporabom brdovitih kraških terena. Kušati ga
sada riješiti na seljačkoj osnovici, zvuči na prvi pogled zaista paradoksalno.
Ipak nam se čini, da ima krajeva i kod nas u Jugoslaviji i
drugdje po svijetu, gdje treba izrađujući slične zadatke ići baš tim
putem, jer on daje najviše nade u konačni uspjeh.


Nije naime uvijek moguće, da pojedina nacija seljačko svoje poljoprivredno
gospodarenje vrši samo po nizinskim ravnicama, već su često
pojedini dijelovi naroda prisiljeni da sve svoje potrebe podmiruju produktivnim
radom isključivo ili najvećim dijelom na brdima. Poljoprivreda
je kao praksa i kao nauka danas već vrlo visoko razvijena.
Nauka međutim ima pred očima poglavito nizinske predjele kao najpo


2
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 5     <-- 5 -->        PDF

´desnije za svoje svrhe. Brda se smatraju prirodnom domenom šume,
pa zapravo niti ne postoji svestrano naučno obrađeni i praktički u detalj
prokušani sistem brdskoga seljačkog racionalnoga poljoprivrednog
gospodarenja. Stoga je, pravo uzevši, brdski seljak još uvijek bez pouzdana
kompasa, a njegov rad i posljedice toga rada još su uvijek rezultanta
seljačke šablonske primjene opće poljoprivredne tehnike i borbe
sa onima, koji sa svoga gledišta o ispravnom načinu iskorištavanja brdskih
terena imaju posve oprečno mišljenje. Dakako da su onda šumari
sa brdskim seljakom stalno na ratnoj nozi. Često se sukobljuju i školovani
agronomi sa stručno spremljenim šumarima. S naučnog gledišta
to je anomalija.


Što se tiče primjerice davno obezšumljenoga i kamenitog krša u
primorskim krajevima Jugoslavije, to su i agronomi i šumari gotovo
posve složni u nazoru, da na tim terenima, poznatim vrlo dobro i svjetskoj
turističkoj publici i svjetskoj šumarskoj literaturi, ne može biti ni
govora o pravoj kakvoj seljačkoj poljoprivredi. No traganja za poljoprivrednim
mogućnostima nameće tu životna nužda, jer na tom terenu
stanuje i živi (relativno i u srazmjeru sa produktivnom snagom tla) vrlo
brojno seljačko pučanstvo, koje je uslijed opće gospodarske krize i poremećenja
međunarodnih gospodarstvenih odnošaja ekonomski ostalo
upućeno na sama sebe. Prema prilikama, kakve jesu, ta upućenost na
same sebe znači upućenost na podmirivanje životnih potreba poljoprivredom
sa terena, koji se općenito i kao brdo i kao goli kameniti krš
smatra asolutnim šumskim tlom.


Unutarnja domaća kolonizacija siromašnoga, svjetskoj radničkoj


pečalbi priviklog pučanstva u nizinske predjele nije lak problem;, a
nikako nije ni konačno riješenje problema, uzme li se u obzir neprestano
umnažanje pučanstva i praktička nemogućnost, da prostrani krajevi
ostanu posve bez stanovništva. Očito je dakle, da treba ozbiljno
pristupati metodičkoj naučnoj razradi i praktičkom prokušavanju i primjeni
jednoga novog, potpuno zaokruženog sistema seljačke poljoprivredne
produkcije na brdima, pa i na onima sa područja krša, kakav je u
jugoslovenskom jadranskom primorju, a često (u sličnom obliku) i na
mnogim tačkama ostalih zemalja oko mediteranskog bazena.


Na primorskom brdskom mediteranskom terenu kušala je seljačka>


poljoprivreda učiniti travu glavnom osnovicom gospodarske proizvodnje.


Krčila se ili palila šuma, a debela naslaga plodne zemlje pretvarala u


livadu, pašnjak ili njivu. Stoka se tjerala i u šumu pomažući i tamo bo


ljoj paši krčenjem i paljenjem. Bilo je to šablonsko oponašanje rav


ničkoga nizinskog načina seljačkog gospodarenja, da se pomoću trave


kao glavne stočne hrane i pomoću trave za ljudsku hranu (u


obliku žitarica i drugog zeljanog poljoprivrednog bilja kao produkcio


nih elemenata), podmire bolje i u većem opsegu ljudske životne potrebe,


nego što je to mogla učiniti sama šuma, koja je dotada po prirodi oku


pirala bila čitav taj teren. Što je međutim bilo u ravnicama i nizinama


dobro, pokazalo se u brzo na brdima posve naopako. Nestajanjem šume


poremetila se labilna statika brdskog tla i njega je rapidno počela odno


siti živa energija oborinskih brdskih voda uz ogromnu pripomoć žesto


kog vjetra (bure).


Reparacija tih prilika na jugoslovenskom primorskom kršu poku


šala je opet jedno šablonsko sredstvo — ponovno pošumljavanje. I bez


3
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 6     <-- 6 -->        PDF

daljeg razlaganja očit je circulus vitiosus: šuma je smetala dobrom i´
potpunom zadovoljavanju životnih ljudskih potreba, a šuma se želi natrag
povratiti ostavivši te potrebe nezadovoljene. I akciju i kontraakciju
vodi skup ljudi, kojima je konačno isti cilj: njihovo zajedničko´
dobro. Logički je dakako, da se kola sa spregom uz dva nasuprotna
ruda ne miču s mjesta, ako je snaga amo i tamo jednaka, a fatalno je,
da u ljudskim stvarima stajanje na mjestu nije čista statika.


Ovdje je stilizacija provedena tako, kao da bi krivica ostajala na
našoj šumskoj strani. Lako bismo iz toga povukli konzekvence, kad na
drugoj strani ne bi praktički postojao isto takav, ali još fatalniji circulus
vitiosus: šuma se odstranjuje, da se iz tla izvuče veća korist poljoprivrednom
obradbom, a skidanjem šume s kraških brda dolazilo je do
sada do neminovnog posvemašnjeg nestajanja zemlje, toga temelja poljodjelske
privrede uopće, pa konačno izlazi na to, da na deterioriranom
terenu ratarsko zanimanje po staroj uobičajenoj šabloni daje uza svu
muku i ulaganje velike količine rada i kapitala još manje, nego bi nosila´
šuma.


Seljačka su poljoprivredna nastojanja svršila sa katastrofom i nastavljena
dalje u dosadanjem svom obliku vode potpunoj sterilizaciji


— pretvaranju u posve goli kamen — sviju današnjih još kakvih takvih
produkcionih površina i najgorem mogućem stanju klimatskih odnosa.
Kad osim dosadanjega seljačkog gospodarenja na primorskim kraškim´
površinama i osim dosadanje ideje o ponovnom pošumljavanju toga terena
ne bi bilo i trećega nekog puta, tada bi problem primorskog krša
trebao da ostane čistim šumarskim zadatkom. Šumarstvo bi bilo jedini
izlaz, da se spasi, što se još spasiti dade, i jedini put, da se pokvarene
prilike tla i podneblja povrate u prijašnje moguće prirodno stanje. Šumarski
bi stručnjaci tada imali samo da nastoje, kako će usavršiti tehniku
pošumljavanja kraškog terena pod izuzetno nepovoljnim prilikama tla i
podneblja sa svrhom, da buduća produkcija drveta bude što rentabilnija
ili barem da reparacija dosadašnjih grešaka svrši sa što manje ekonomskih
žrtava.
Zamisliti, pa u zgodnim prilikama i ostvariti, mogla bi se i čista
šumska privreda na seljačkoj osnovici. Pojedina seljačka porodica, recimo,
podiže i goji šumu na svoj račun, te ju iskorišćuje u svoje gospodarske
svrhe, a prima, u tom svome radu upotrebljuje i dalje razvija
znanje o šumskom gospodarenju. Prelaz na taj način privređivanja do
neizvedivosti otežava činjenica, što šuma donosi svoj prvi veći prihod
dugo vremena iza sadnje, a traži na primorskom kraškom terenu odmah
veliko ulaganje rada i kapitala, i to od pučanstva, koje je do kraja siromašno,
a glavnu svoju radnu snagu mora nuditi daleko od svoga doma,
da uzdrži na životu sebe i porodicu. Šuma općenito manje nosi od poljoprivrede,
a na težem kraškom terenu moraju prve šumske generacije
biti relativni kržljavci i pigmejci. To i jest neposredni povod, što smo
pri početku misaonih izvoda uzeli u obzir i spomenutu izreku istaknutog
šumara P f e i 1 a.


Život dakle kategorički traži veći jedan intelektualni napor, da se
iznađe jedan nov način iskorišćavanja primorskog kraškog terena, koji
će korist donositi odmah ili što prije, a više od dosadanjeg seljačkog
poljoprivrednog gospodarenja i od kakvegod šumske privrede, ostvarive
tu na temelju sadanjega šumarskog naučnog i praktičkog, znanja.


4
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ri jesen je očekujemo od novog sistema racionalne
kraške poljoprivrede na seljačkoj osnovici,
logički izgrađenog na uvažavanju prirodnih prilikaprimorskokraškog
tla i podneblja. Ovdje ćemo prije
prelaza na prikaz toga sistema kratko napomenuti, zašto držimo, da
taj sada na oko čisto agronomski problem interesuje u velikoj mjeri i
šumarske stručnjake.


Loše je poljoprivreda na seljačkoj osnovici sa poznatim poraznim
rezultatima na primorskom kršu djelovala, dok je brdski seljak imao
protiv sebe i užasni komplicirani splet nepovoljnih kraških prirodnih
prilika i djelotvornu kritiku školski obrazovane moguće opozicije, koja
je nad njegovim stručnim znanjem i elementarnim ljudskim htijenjem
jednostavno prelomila štap, a pred njegovim zbiljskim potrebama (makar
i u neprilici) zatvarala jedno oko. Novi je ovaj poljoprivredni sistem
izlaz iz dosadanjih fatalnih kontradikcija i ujedno reparacija počinjenih
pogrešaka, a treba toliko upotrebe šumarske znanosti i saradnje šumarskih
stručnjaka, da bi u ovom novom vidu ostao praktički barem toliko
šumarski, koliko je i agronomski. Šta više, potreba je i jednoga i drugoga
rada tako međusobno isprepletena, uvjetovana i jedna o drugoj
toliko ovisna, da ne može biti govora o nekoj koliziji, već je zajednica
rada neophodna i sama po sebi razumljiva. Šumarska znanost u svojem
dosadanjem opsegu daje i prve misli vodilje (ideje), na kojima se zasniva
i dalje razrađuje taj novi sistem racionalnog seljačkog gospodarenja na
primorskom kršu. Već poradi toga je potrebno, da šumarski stručnjaci
udare temelje toga novog sistema, a oživotvorenju njegovom da po


svete toliko pažnje i požrtvovnim idealizmom prožetog truda, koliko
su do sada davali rješavanju pitanja kraških i ostalih golih i privremeno
pustinjskih terena, kad su to smatrali čistim šumarskim zadatkom.


Glavni principi racionalnog seljačkog gospodarenja na mediteranskom
primorskom kršu.


Glavni postulat racionalnog gospodarenja uopće jest, da se sa
jednog terena trajn o dobiva najveći mogući suvišak nad radom i
kanitalom uloženim u produkciju. Jugoslovenski primorski krš po nijednoj
svojoj nepromjenljivoj osobini nije prirodna "ustinja. On je šta
više sav, izuzev posve strme i okomite brdske stijene, te predjele iznad
visinske šumske granice, prirodno područje visoke šume, pa je ona tamo
svuda i bila i opet bi se prirodnom okupacijom terena povratila, da
nema protivne intervencije čovjekove. Prema tome je, općenito govoreći,
svakako moguća i neka racionalna gospodarska (rentabilna) produkcija.
Ipak je dugotrajna nezgodna intervencija čovjekova dala nerazmjerno
većem dijelu terenskog kompleksa privremeni pustinjski karakter.
Krš kao geološki fenomen nema pustinjskog značenja. Prema
tome privremeni pustinjski karakter našega primorskog krša nije uvjetovan
geološkom podlogom tla, premda je geološka podloga olakšavala
primanje, a usporavat će gubljenje momentanog privremenog pustinjskog
karaktera.


Privremeni pustinjski karakter primorskog krša izražen je najjače
time, što se velik dio terenske površine sastoji od gologa ili! mrtvog


5
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 8     <-- 8 -->        PDF

kamenja,* pa nema uopće supstrata za nastamku običnog višeg bilja.
Medu tim kamenjem negdje na površini uopće nema plodne zemlje, ali
je ipak na većem dijelu površina ima sad u manjoj, sad u većoj mjeri.
Ima još predjela i sa potpunom prevlakom debljeg sloja plodne zemlje.
Dio ovih potonjih terena sačinjavaju njive, vrtovi i livade privatnog
vlasništva, dok su svi ostali goli tereni zajednička (priznata ili silom
prilika trpljena) ispasišta za stoku.


Na golim kamenim površinama oborinska se voda najkraće vrijeme
zadržava, kamene plohe ižarivanjem sunčane topline pomažu osušivati
vodu i u slojevima zemlje između njih, a malo se (relativno) vode
zadržava i na površinama sa debljom kontinuiranom naslagom plodne
zemlje: poradi fizikalnih svojstava te zemlje same i kraške geološke
podloge tla. Uz periodičko pomanjkanje oborina za ljetnih mjeseci sve
to doprinosi, da primorski krš pati kao i prave pustinje od ljetne suše.


Pustinjski karakter ojačava djelovanje čestog i veoma žestokog i
suhog vjetra, koji odnosi nevezanu zemlju, a iz zemlje i( bilja vlagu,
oštećujući mehanički i hladnoćom bilje i smetajući ga u rastu. Na mnogim
mjestima kopna neposredno uz more, a na otocima i dalje u unutrašnjosti,
raznosi bura u obliku sitnih kapljica slanu morsku vodu (»posolica«,
»slana«), te zaslanjuje tlo i oštećuje žive nadzemne dijelove bilja, ako
kiša doskora soli ne sapere. Snaga je bure neobuzdana, jer je ne lomi
nikakav šumski pokrov tla.


Sve ove neprijatne osebine nisu trajna i nepomjenljiva svojstva
primorske kraške stojbine, pa se trajna produkcija ekonomskog bilja
može osigurati, čim se na gole kamene površine novrati potrebni sloj
plodne zemlje i humusa, dotično čim se na zemljom providenoj stojbini
odabere nova tehnika obrade tla i takve vrste raslina, koje podnose
relativnu sušu i pouzdano čuvaju stvorenu ili postojeću zemlju, a ta
nova vegetacija zaštiti od mehanički i fiziološki štetnog utjecaja bure.


Novi sistem racionalnog kraškog seljačkog gospodarenja mora da
bude što potpuniji i neovisniji, t. j. treba da pučanstvu domaćom produkcijom
na vlastitom zemljištu i u vlastitoj režiji osigura hranu, odijelo
i krov nad glavom, jer su brda, a specijalno na kršu, već poradi teških
komunikacionih prilika najnepodesnija za gospodarenje bazirano na
opsežnoj zamjeni dobara, pogotovo na trgovačkoj osnovici.


Uzevši sve to u obzir treba za bolju budućnost primorskog krša:


1. Ogledati se za brzim tvorcima humusa i nove zemlje, da se gospodarska
produkcija što prije obnovi i ondje, gdje je danas goli kamen
ili je plodne zemlje premalo.
2. Odabrati glavnu osnovicu budućega seljačkog kraškog gospodarenja
i glavne grane toga gospodarenja, da se njime trajno zadovolje
istaknute glavne životne potrebe pučanstva.
3. Utvrditi tehniku toga gospodarenja iz pravilne ocjene prirodnih
prilika tla i podneblja, da se pospješi stvaranje i ojača čuvanje plodne
naslage tla, a gospodarsko bilje zaštiti od atmosferskih nepogoda, noglavito
od jakih štetnih vjetrova.
* Živi kamen ili živac, to je još iieraskidana kamena gromada eruptivnog ili u
slojeve povezanog sedimentarnog kamenja. Mrtvi kamen, to je na površini raskomadano
eruptivno ili raskidano i po površini djelomično već pokretano sloievno sedimentarno
kamenje.
6
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 9     <-- 9 -->        PDF

4. Da se izrade smjernice, po kojima bi se u vremenu i prostoru
uvodio novi sistem gospodarenja u život, jer prelaz na novo zahtijeva
izvjestan period vremena bez mogućnosti, da se sa starim u jedan mah
prekine, a novom se načinu gospodarenja mora osigurati prosperitet uz
razmjerno dosta teške prilike tla i podneblja i vrlo nepovoljne konfigurativne
prilike terena.
Tvorci humusa. U šumarskim krugovima vrijedi kao najboji i najpouzdaniji
tvorac humusa šuma, pa se u tu svrhu i pošumljavalo gole
brdske površine kulturama crnog bora, kad se radilo o vrlo lošim i neplodnim
predjelima. Šuma je međutim za stvaranje humusa u poljoprivredne
svrhe spor radnik. Trebaju za to čitave šumske generacije, jer
se u mediteranskoj sunčanoj suhoj klimi ne stvara ni pod crnim borom´
humus onako brzo, kao u vlažnijim predjelima hladnijih zona. Gdje je
pustinjski karakter krša najjače izražen i površina terena goli kamen ili
sa vrlo malo loše zemlje medu kamenjem, tu bi šuma pored sporosti
bila i vanredno skup tvorac humusa, jer je tu šumu vrlo teško i podići.
Priroda si u takvim slučajevima pomaže pionirima nižih biljnih vrsta,
a u prvom redu odmah u početku, da tako kažemo, čistim pustinjskim
elementima i postepeno čitavom skalom bilja sve većih zahtjeva, koje
propadajući stvori konačno dovoljan supstrat za šumu, koja je kruna i
najsavršeniji član prirodnog zaodijevanja zemaljske površine i njene
nekoristoljubive produkcije.


Iskonski logično ovo prirodno odabiranje pionira putokaz je i za
nas, samo mi nismo lokalno vezani i sputani kao priroda, već možemo da
tražimo ono, što najbolje toj svrši odgovara, gdjegod se to na svijetu
našlo. Razumljivo je, da je priroda u smislu evolucije živih bića odgojila
sebi najsposobnije pionire za borbu protiv pustinjskih pojava ondje, gdje
ih tako reći neprestano treba. Sami po sebi ne mogu često ti pioniri
da dospiju onamo, gdje se neprijaznim zadiranjem čovjeka u prirodni
poredak stvari stvore izuzetno privremene pustinjske prilike i gdje to
nije rezultat trajnih prirodnih osebina tla i podneblja. Prirodnom selenju
pustinjskih biljnih pionira redovno su nepremostive zapreke pored visokih
gora i širokih mora ogromne oaze nepustinjske bujne vegetacije.
Pri izboru pionira uputno je tražiti one, koji kod nas istodobno rješavaju
nekoliko zadataka i pored svoje pionirske službe u nekoliko željenih
smjerova mogu odmah da daju i gospodarsku veliku korist. Uz inače
jednak tok godišnjih promjena temperature ima na svijetu predjela sa
vapnenačkom geološkom podlogom, gdje su od pamtivijeka i veće suše,
no što je naša mediteranska ljeti, pa ti krajevi imaju gospodarsko bilje,
za koje se priroda selekcijom ili evolucijom pobrinula baš zato, jer su
neprijatne prilike tla i podneblja tamo trajne. Naša domaća crassulacea
Sempervivum tectorum, čije gospodarsko iskorišćenje poradi patuljastog
rasta nitko ne pokušava, svakako bi bio jedan domaći mogući pionir
za stvaranje humusa i na goloj površini kamena, kad ostaje živa i
širi se po krovovima kuća od crijepa.


U ovom su smislu istraživanja još vrlo mršava, a pokusima utvrđene
mogućnosti još malobrojnije, no one izvan svake sumnje postoje,
a prenos nekojih pustinjskih biljnih elemenata i prirodnih pionira moguć
je barem u tolikoj mjeri, koliko je moguće prenositi šumsko drveće
raznih vrsta iz jednoga dalekog kraja u drugi.


7
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Dvije su međutim biljke, koje već danas možemo barem u primorju
južne Dalmacije i po dalmatinskom otočju upotrijebiti kao brze stvaraoce
zemljanih naslaga i humusa, a ujedno i kao elemente seljačke gospodarske
produkcije. To su opuncija Ficus indica i Agave americana.


Ficus indica sposobna je da i najsušnije stijene i kamenjare tvorbom
humusa povrati kulturi. Sa sitno isjeckanim njenim lišćem (kladodijima)
hrani se stoka. U tu je svrhu najpodesnija vrsta bez bodljika
odgojena selekcijom po glasovitom amerikanskom voćaru Burbanku .
Po cijeloj obali sjeverne Afrike ona hrani i osvježuje plodom kroz četiri
jesenska mjeseca čitavo pučanstvo. Crveni i kao obična krupnija smokva
veliki plodovi obilno se zameću po debelim velikim listovima te kakteje,
a dozrijevaju u Dalmaciji polovicom septembra. U Dalmaciju je ona
godine 1907. uvedena direktno iz Kalifornije i to u okolicu većih gradova
od Boke Kotorske sve do Zadra. Dosada se međutim nije kušala uvoditi
u seljačko gospodarstvo kao ekonomska biljka, a ni kao tvorac humusa
na kraške kamenjare, već se sa prvotno nasađenih površina preuzela
u javne i privatne parkove kao biljka egzotična i vrlo markantnog
izgleda. U nasuprotnoj Italiji širi se međutim njena upotreba rapidno u
sva tri spomenuta smjera, pa naročito njeni plodovi (koji služe i svježi
i suhi za jelo i za preradu u pekmez i alkohol) čine predmet žive trgovine.
U Dalmaciji danas ipak njeni primjerci imaju po lišću rijetke tanke
bodljike, no nije utvrđeno, da li je to poradi oporije klime ili uslijed
eventualnog rasplođivanja sjemenom, premda ju inače razmnažaju svuda
najradije odrescima lišća.* Produkcija je biljne mase i u Dalmaciji obilna,
jer daje godišnje četiri generacije lišća. Otpalo lišće stvara nove biljke
i na goloj kamenoj kraškoj vapnenoj ploči, ako samo ima pukotina, a
kad sastojina pogusti, da više nema mjesta za nove žive biljke, stvara
se od ugušenih individua i od inače otpalog lista obilno humus. Na inače
sterilnom kamenitom kraškom tlu moguće ju je dakle upotrijebiti: 1)
kao voćnjak, u kojoj je formi ujedno i izdašan i brz tvorac humusa; 2)
kao »livadu« svoje vrste za dobivanje obilne stočne hrane. Sve to može
da se izvede i na površinama, koje radi sterilnosti i premalo vlage zadaju
najteže i najskupocjenije pošumljivačke zadatke ili od kojih i šumar
otkreće glavu. Šteta je dakako, da ne može uspijevati po čitavom (i sjevernijem)
primorskom kršu Jugoslavije i po zonama znatnije nadmorske
visine, no uza sve je to barem za toplije dijelove primorskog krša dragocjen
elemenat budućega racionalnog kraškog seljačkog gospodarstva
kao i prvoklasno melioraciono sredstvo. U sjevernijim i visinskim zonama
treba je pokušati nadomjestiti sa vrstama opuncija, koje i u južnoj
Njemačkoj prezimuju na slobodnom vani (»Winterharte Opuntien« njemačkih
vrtljarskih tvrtki). Stvaraju li i one dosta brzo humus, pregorjeti


* Nije dakako ničim pouzdano utvrđeno, da sve indijske smokve sa vrlo malini
bodliikama potječu baš od spomenutih nasada iz god. 1907. Viđaju se na prozorima u
loncima primjerci i sa vrlo malim, a i sa dosta velikim bodljikama. To su možda
privatnici prije ili poslije od kojekuda nabavljali, a onda i vani rasađivali i umnožili.
Svakako bi bilo važno i potrebno ustanoviti, imamo li indijskih smokava i posve bez
bodljika, te da li primjerci daju i sjemenom potomke bez bodljika, a pogotovo osteju
li trajno bez bodljika barem onda, kad se razmnažaju odrezanim listovima i odrescima
lišća. Naši pokusni nasadi na Rabu (preneseni sa Hvara) imaju vrlo sitne i male
bodljike po lišću (kladodijima).
8
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 11     <-- 11 -->        PDF

će se, što nisu ujedno i voće i stočna hrana poput njihove srodnice Ficus
indica. Od tih otpornijih vrsta ima rasprostranjeno ponešto i u okolici
Sušaka, i to Opuntia nana ili O. vulgaris.


Ficus indica služi pored ostaloga i za stvaranje jeftinih sigurnih
ograda osobito u bodljikavoj svojoj odlici, a i to je od velike važnosti
i vrijednosti u seljačkom gospodarstvu.


Agave americana rasprostranjena je po čitavom jugoslovenskom
primorju, a pored stvaranja humusa na sterilnom kamenitom tlu, može
u toplijim zonama služiti za dobivanje vlakna za užeta i druge svrhe.
Možda bi u najjužnijim primorskim predjelima mogla da uspijeva i najvr
jedni ja Sisalagava?


Daljnjim neumornim i svjesnim traganjem jamačno će se broj tvoraca
humusa još povećati, kad se rješavanje restitucije i meliorisanja
mediteranskih sterilnih terena uputi tim novim putem. Nikako naime
priroda nije još u svim smjerovima istražena. Nove potrebe stvaraju
nove napore, a ovi nove tekovine.


Glavna osnovica budućeg seljačkog gospodarenja. Trava za stočnu
i ljudsku hranu ne može biti glavna osnovica ovoga gospodarenja. Ona
je kao osnovica na kršu opasna, jer ne stvara dovoljno novu i ne čuva
već stvorenu zemlju ni protiv vode ni protiv bure. Ona je gospodarstveno
nepouzdana, jer ne podnosi suše, pa je na primorskom kršu suha
kao slama često od sredine juna do kraja septembra, u kojem razdoblju
mnogih godina ne padne ni kapi kiše. Stoga ne može ni dosadanje pašnjačko
stočarstvo ostati jednom od glavnih grana seljačkog gospodarenja,
jer stočara nestalnost paše pretvara u nomada, a taj je za svaki
smišljeni ustrajni gospodarski rad najnepodesniji i najnesposobniji.


Na primorskom kršu može da bude glavn a osnovica gospodarstva
jedino drvo, i to stoga, što može da raste svuda, gdje je ostalo (ili
se ponovice stvori) ma išta plodne zemlje. Uz to ono podnosi krašku
primorsku mediteransku sušu i ostaje živo i zeleno. Drvo pomaže stvarati
(a stvara i samo) od kamena zemlju. Stvorenu zemlju žiljem i
krošnjom čuva, a trulim svojim otpadcima poboljšava i obogaćuje. Čista
šumska privreda međutim mogla bi postati lakše glavnom privrednom
granom seljačkog gospodarenja na kršu tek onda, kad bi iz drveta kao
organske tvari potpuno uspjelo stvarati dobru i zdravu ljudsku ili barem
stočnu hranu, a tehnika te prerade kad bi bila tako jednostavna, da se
njom mogu služiti i širi narodni slojevi.


I voćke su međutim drveće sa velikim brojem osebina, koje ima
šumsko drveće. Voće je dobra i zdrava ljudska hrana i u svježem i u
osušenom stanju, i pečeno i kuhano i konzervirano, a napokon i u obliku
različitih vrsta sirupa i pekmeza. Na jugu Dalmacije uspijevaju limuni
i naranče, a na još širem njenom području rogač (Ceratonia siliqua).
Svuda uz more i po nižim predjelima mediteranske zone raste maslina,
smokva i badem. Još šire područje mogu da obuhvate kruške, šljive,
breskve, kajsije, trešnje, višnje, dunje, orah, lješnik, pitomi kesten, mušmula,
oskoruša, ribizi, ogrozd, dud i različite jagode. S uspjehom se
rasprostranjuju nove uvedene vrste: žižule, japanski loti i kaki, mogranj,
japanska mušmulica, a voće je zapravo i domaći grm planika kao i
bor pinija. Jabuke traže predjele s većom vlagom u tlu i zraku, pa spa


daju na više položaje brda i u doline sa većim trajnim vodama.


9
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Poznati supstituent žitarica — pitomi kesten omogućuje i kruh
s drveta. Da li je on uistinu kalcifuga, nije još moguće definitivno ni
potvrditi ni osporiti. Na našem primorskom kršu češće pogiba pod znacirnrt
kloroze, ali i na tako reći golom vapnencu u neposrednom međusobnom
susjedstvu jedni primjerci pogibaju još za mlada, a drugi zdravi
uspijevaju dalje i rode plodom. Za to pitanje zastarjela je već rasprava
Nedeljka Koš an i na: »Pitomi kesten u nas« u spomenici »Pola stoljeća
šumarstva 1876—1926« (Zagreb 1926. Str. 569...), a zastarjela je
i velika talijanska monografija Picciolijeva . Novija opažanja talijanskog
profesora Aida Pavarij a (i o primorskom boru kao kalcifugi)
koja on češće objelodanjuje u talijanskom šumarskom listu »L´Alpe«, a
pogotovo vrlo važni referat u »Revue internationale des renseignements
agricoles« (No 1, god. 1928. Str. 38 i 39), potvrđuju ne samo, da su raniji
nazori bili zasnovani na tek malom broju posve preciznih opažanja, pa
da stoga nisu posve pouzdani i tačni, već da šumarski i poljoprivredni
stručnjaci sve jasnije spoznavaju ogromnu važnost pitomog kestena kao
supstituenta žitarica u mediteranskim zemljama. Razumljiva je stoga i
žurba i ustrajnost francuskih i talijanskih stručnjaka da konačno pouzdano
ustanove, hoće li pitomi kesten i dalje bježati sa zemljišta, koja
sadrže i preko 10% kalcijeva karbonata, ili će se napokon i tu smiriti i
pripitomiti, kad to ljudima tako jako treba. Naša naprijed spomenuta
opažanja na kršu Hrvatskog Primorja (od Kastva do Lukova Šugarja i
po otocima), a zatim konstatovane i pedološkim novijim istraživanjima
stranih stručnjaka utvrđene činjenice, da pitomi kesten negdje podnosi
i 25 do 50% kalcijeva karbonata u tlu, daju potpuno opravdanje za
odluku, da ga forsirano sadimo po kršu svuda, gdje dubljeg tla na kamenoj
podlozi ili u kamenim pukotinama ima, pa gdje propadne —
propadne, a gdje ostane, biti će to svakako stvarni dobitak i ujedno nova
jedna podloga za znanstveno osvjetljenje toga jednako interesantnoga
kao i važnog pitanja. Svakako bi bilo neuputno, kad bismo svaki naš
neuspjeh sa pitomim kestenom na primorskom kršu objašnjavali njegovim
nadimkom »calcifuga«, umjesto da najprije sve pokušamo, kako
bismo na kršu primanje biljaka uopće, pa i kestenovih, izforsirali uporabom
čitave oštroumnosti i domišljatosti uperene protiv notornog kraškog
protivnika, suše.


Pčelarstvo bi bilo na primorskom kršu vrlo rentabilno zanimanje,
da je paša pčelinja stalna. Ona se međutim dade učiniti stalnom i neprekidnom
kroz čitavu godinu sadnjom medonosnog grmlja i drveća
ad hoc. Izbor toga grmlja i drveća omogućen je blagom mediteranskom
klimom, koja dopušta i pčelama sabiranje meda kroz čitavu godinu
izuzev kišne i burne dane. Grmlje i drveće za pčelinju pašu zazelenit
će osim toga znatno ogoljela kraška brda i vršiti ostale korisne uplive
na kraško tlo i podneblje svojstvene drveću kao najjačem bilju.


Na drveću kao produkcionim elementima treba u duhu ovoga
sistema zasnovati, šta više, i dobivanje stočne hrane. Prostor za nasađivanje
najbolje odovarajućih vrsta drveća u tu svrhu treba da dadu
poglavito današnji zajednički »pašnjaci«, koji su većim dijelom zapravo
jadni kamenjari. U mnogo slučajeva trebati će da »drvene livade«
slijede i odmijene na lošijim terenima prethodne tvorce humusa, kad
je melioracija kamenjara već provedena, zasnivanje »drvenih livada«
olakašno i njihova jača produktivnost zajamčena. Čiste »drvene livade«


10
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 13     <-- 13 -->        PDF

trebale bi1- u svrhu što boljeg pokrivanja i zaštite tla da se sastoje ?z
nadstojnog i podstojnog drveća za kresanje grančica s lišćem ili za
ošmrcavanje samog lista. Kombinovana travnata i drvena livada sastojala
bi se iz visokog rjeđe stojećeg drveća za kresanje, pod kojim
bi u zaštiti i na povezanom tlu rasla trava. Stručna produkcija stočne
hrane ljudskim radom i uz spremanje u silosima za prehranu ljeti i
zimi zamijenila bi dosadanje šiljanje stoke same za hranom na pusti
kamenjar ili na očitu štetu u šumu. Drvene livade, čiste i kombinovane,
još bi više zazelenile danas goli krš i doprinosile postepenom stvaranju
i gomilanju nove naslage plodnog tla među kamenjem i povrh njega.
Osim toga stvorili bi se tako uvjeti za mliječno kravsko stočarstvo i
eliminiranje opasne koze, i ako je ona inače najrentabilnija vrsta mliječne
stoke. Produktivnost voćarstva i pčelarstva dopuštala bi i smanjivanje
broja ovaca, čija važnost ostaje inače za primorski krš neumanjena
već poradi vune, potrebne za domaću izradu najvećeg broja*
odjevnih predmeta za kraško pučanstvo.


Konoplju i lan nizinskih ravnica može u racionalnom primorskom
kraškom gospodarstvu nadomjestiti leptirnjača žuka ili brnestra (Sarothamnus
junceus), koja je drvenast grm, a može se uzgajati sjetvom
sjemena i sadenjem mladica. Otpada tada i kupovanje pamuka nabavom
iz inozemstva. Noviji postupci pri močenju i preradi žuke omogućuju
i upotrebu nuzprodukata i ostatka (celuloza, papir i t. d.). (Inače što
se tiče topline i trajanja vegetacionog perioda, naši bi primorski kraški
krajevi bili sposobni i za kultivaciju pamuka).


Napokon je seljaku potrebno (dakako) i drvo za ogrjev i gradu,
pa i osnivanje novih seljačkih šuma u tu svrhu, jer su preostale šume
na kršu visoko i od naselja daleko, pa dobivanje drveta bez izrađenih
komunikacija odnosi danas strahovito mnogo vremena i stoji nevjerovatnog
truda. Parcelacijom današnjih nesrazmjerno velikih, ali neproduktivnih
zajedničkih pašnjaka i ogoljelih površina državnog i općinskog
bivšeg šumskog zemljišta i predajom u vlasništvo kraških seljačkih
porodica dobio bi seljak prostora i za tu važnu granu svoga gospodarstva,
a šumu bi podizao, gojio, čuvao i iskorištavao sam na svoj
pojedinačni račun.


Tipično seljačko gospodarstvo na primorskom kršu imalo bi prema
tome četiri glavne gospodarske grane: voćarstvo, preudešeno stočarstvo,
prihodno ustaljeno i osigurano pčelarstvo i seljačko šumarstvo
za domaće svoje potrebe. Uvažujući potpuno prirodne i postojeće prilike
tla i podneblja glavni je elemenat sveukupne gospodarske proizvodnje
drvo, koje evo pučanstvu treba i može da dade: hranu, odjeću
i krov nad glavom. Razumljivo je samo po sebi, da nije ni trava i ostalo
zeljano bilje posve isključeno iz procesa proizvodnje, ali za to moraju
postojati preduvjeti, a nriie svega sigurnost, da produkcija pomoću tih
elemenata može da bude i ostane trajna, a to je samo onda, kada ne
povlači za sobom kobnu posljedicu — nestajanje plodne zemlje.


Tehnika rada pri osnutku i vođenju gospodarstva.


a) Uzgoj i njega drveća. Sadnja i njega drveća i voća bila bi najpotrebnija
vještina seljaku u opisanom sistemu gospodarenja. Šumarski


11
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 14     <-- 14 -->        PDF

stručnjaci znaju iz iskustva, da je to na primorskom kršu težak, dugotrajan
i skup posao. Novčanih sredstava kraški seljak nema, a i radna
snaga i vrijeme biti će mu pri tolikom preokretu nadasve dragocjena.
Čini se, da će prilikama na našem kršu najbolje odgovarati metod
uzgoja voćnih i šumskih, te uopće drvnih biljaka u cijevima šupljih
biljevnih stabljika, kako ga je prvi započeo kap. B e d d o n u Istočnoj
Indiji pojednostavnjujući poznati uzgoj presadnica u loncima.* Pokusi
provedeni na našem primorskom kršu, a koji se dalje nastavljaju, dali
su unatoč suše u godini pokusa izuzetno jake (6 mjeseci) neočekivano
povoljne rezultate. Primilo se 93% sadnica postavljenih zajedno sa cijevima
u jednostavne rupe izbušene u terenu željeznom okruglom motkom
u dužini i debljini cijevi odgovarajućih dimenzija. Za prilike na
našem primorskom kršu najzgodniji je taj metod uzgoja sadnica i presađivanja
njihova u teren naročito poradi toga, što odgoj sadnica može
"doma na vrlo malom prostoru u sanducima od drveta ispunjenom biljnim
cijevima vršiti seljakova žena i djeca u ono vrijeme, kad je muškarac
kao glavna radna snaga na nadničarskom poslu poradi zarade


daleko od doma. Prenos biljaka sa cijevima u teren i sadnja vrši se u
jesen ili u proljeće, a tada je (barem u sadanjim prilikama) privremeno
i glavna muška radna snaga doma. Uostalom i sama je terenska sadnja
tako laka i jednostavna, da je može uspješno i lako svršiti i ženska
radna snaga.


Praktički uzevši ovo je uzgoj voćaka i šumskog drveća bez presadnje,
a to je po nazorima voćara po voćke uopće od velike prednosti,
jer su tada voćke jače, zdravije, otpornije, dugovječnije i bolje rode.
Napose je na kršu važno, da tako gojeno voće i drveće razvija najbolje
i najdublje korijenje, pa je osigurano.i bolje primanje vlage i hrane iz tla.


Zadaća je u prvom redu agronoma, da eventualno metodama ru


skog glasovitog voćara M i č u r i n a prigajaju nove sorte i vrste voćki


imajući u vidu, da voćka na kršu poradi zaštite od bure i obrane od


štetnika treba da ima niski čvrsti rast, da bude otporna protiv suše i


zadovoljna sa plićim i mršavijim tlom, a rodnost da bude što veća uz


čvrsto sjedenje plodova na granama. Sličnim ili Mičurinovo j ana


lognim metodama trebali bi šumarski stručnjaci nastojati da dobiju


otporno i s malim zadovoljno šumsko drveće i da primjerice proizvodi


vrlo velike količine lišća i mekih tankih mladica za stočnu hranu ili


medonosnog cvijeta sa vrlo mnogo nektara i praška za pčelinju pašu.


Mogućnosti su jamačno nepregledne, a svaki uspjeh na tom polju učinio


bi šumara dobročiniteljem višega jednog ranga i povezao bi ga u radu


* Opisao sam potanki postupak opetovano u nekim dnevnim novinama i tjednicima,
a moj prijevod jednoga članka iz neke španjolske poljoprivredne revije dostavljen
je svima kr. banskim upravama, koje imaju kraških područja. Na području
Savske banovine imaju taj prijevod u prepisu svi sreski šumarski referenti na kršu.
Rezultat je bio, koliko sam dosada doznao, da je taj metod pokušalo u čednim razmjerima
nekoliko šumarskih stručnjaka, a izvode se pokusi i na zagrebačkom šumarskom
fakultetu. Dne 13. X. 1936. posadio je tim metodom g. lng. Josip M a r č i ć,
viši šum. savjetnik banske uprave, u Splitu, 240 komada sadnica raznih vrsta borova
i eukaliptusa na brdu-parku Marjanu. Seljaci već pokušavaju sami odgoj voćaka na
taj način.
12
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i neposrednom interesu baš sa onim slojem pučanstva, koji ga danas
u mnogo slučajeva smatra neprijateljem i vršiocem nerealne sekature.*


b) Zaštita i stvaranje seljačkih gospodarstvenih površina. O zaštiti
zemlje protiv odnošenja vodom vodilo se računa već pri izboru glavne
osnovice kraškog seljačkog gospodarenja. Jednako je važan vanjski
oblik produkcionih površina. Najsvrsishodnije je u tom smislu za brdska
seljačka gospodarstva način formiranja terena u terasama. Zaveden
velikim obiljem kamena, a vodeći od nužde računa o postojećem sistemu
stočne pustopašice seljak sa našeg primorskog krša ne pozna načina
postepene tvorbe terasa pomoću strmo priklonjenog zemljanog nasipa
i pokosa njegovog učvršćenog travom ili korisnim grmljem (n. pr. jagodama,
dunjama u obliku šikare, pčelarski korisnim grmljem i t. d.). On
pozna samo redovno podziđivanje terasa nedostatno gustim suhozidem,
što zahtijeva izgradnju terase u jedan mah, propušta zemlju između
kamenja i ne vodi računa o potrebnom priraštaju zemlje u visinu
(debljinu).


Jednako pogrešno i većim dijelom bezuspješno pokušava seljak
hvatati vodom nošenu zemlju i mutljag »mrežama«, da tako kažemo, od
šupljikavog i rupama previđenog suhozida. Treba stoga da primi pouku


o hvatanju te zemlje i mutljaga pomoću gustih zemljanih nasipa zaštićenih
od deranja vodom primjenom popločenih kineta ili uporabom
umjetnog »ponorskog« otjecanja vode uz osigurano slijeganje zemlje i
mutljaga. što ga voda sa gornjih terenskih površina nosi. Učiniti kraškog
seljaka svjesnim upotrebljavačem ovih na prvi mah sporednih
oostupaka i vještina, presudno bi bilo za kraški gospodarski preporod.
Tu je do krajnih konsekvencija u pogledu čuvanja i stvaranja novih
naslaga zemlje i humusa predviđeno načelo: veliki uspjesi sa malim
sredstvima pomoću planskog postepenog i ustrajnog rada.
Bur a je kao žestoki, suhi i hladni vjetar u stanju da za par dana
raznese na hektare do 2.00 m duboke zemlje, da isuši tlo u tvrdu koru
p;ar sati iza obilne kiše, a sa voćaka da strga i ljeti sve do jednoga ;i
lišće i plodove, da promrzne pupove, mlade izbojke i cvijet i t. d. Bez
praktički neškodljivog obuzdavanja bure nema ni govora o uspješnom
i trajnom seljačkom gospodarskom iskorišćavanju prostranih kraških
površina. Sigurnu i jeftinu zaštitu u tom pogledu može seljaku da dade
samo otporno zimzeleno šumsko drveće. Dosadanja šumarska istraživanja
o uplivu šume na klimatske odnose zahvaćala su redovno ili predaleko
od šumske sastojine ili suviše blizu u sastojinu samu.


Što se tiče zaštite protiv vjetra šumskim drvećem, za seljačko je
gospodarstvo u glavnom bez interesa veliko prostranstvo šume. Obranu
daje gustoća i visina drveća. Par gustih redova visokog drveća sa gu


* Poznato je, da mnogi hibridi šumskog drveća vrlo brzo rastu. To je valjda
i potaklo Talijane, da osnuju posebnu stanicu za uzgoj topola iz sjemena i za stvaranje
topolovih hilprida različitih tipova, koji se onda bez daljih promjena lako razmnažaju
ključicama. Ne bi bilo smiješno, a danas već ni fantastično, kad bismo sebi
postavili zadatak, da odgojimo takve hibride šumskog drveća, koji će svu snagu
moćnog i razgranjenoga svog korjenovog sistema upotrebiti poglavito baš u produkciju
lista, tankih grančica ili krupnih plodova. Takvoga rada za naš krš upravo i
treba. Preveo sam s ruskoga Mičurinov u knjigu o metodima i načinu njegova
rada i nadam se, da ću je doskora moći objelodaniti.
13
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 16     <-- 16 -->        PDF

stim krošnjama do tla daje seljačkoj gospodarskoj površini jednaku zaštitu
od vjetra kao i kilometrima široka šuma. Za poljoprivredu
na primorskom kršu važnija je ta činjenica, nego
sva ostala šumarska klimatska istraživanja zajedno
. U seljačkom smislu rješava se pitanje primorske bure primjenom
pacetvorinastih poljoprivrednih parcela ograđenih relativno uskim živim
obrambenim zidom od otpornog, gustokrošnjatog zimzelenoga šumskog
drveća, a ne zasnivanjem prostranih kontinuiranih šuma daleko od tih
parcela. Prosječno šablonski govoreći štiti šuma na daljinu od pet
svojih visina izvan šume od vjetra, a prekomjerna širina šume ne igra
tu nikakvu važniju ulogu. Primorski naš kraški seljak ne
zna još danas o tom-gotovo ništa, a donesu li mu šumari
tu spoznaju i pomognu li mu do ispravne njene
primjene, može to biti glavni poticaj i temelj za
preporod i procvat seljačkog gospodarstva na primorsko
m kršu . Bez te spoznaje sakat je i šumar pri rješavanju
zadataka o najracionalnijem iskorišćavanju i meliorisanju opustjelih
kraških površina.


Smjernice za prostorno i vremensko uvođenje ovoga sistema.


Rad i sredstva treba da se najprije ulažu na najboljim terenima, da se
što prije poluči najveća moguća korist, kako bi seljak što brže mogao
napustiti nadničarenje po svijetu i ostati doma, da radi sebi na svome.
Osim toga i od daljeg propadanja treba spašavati najprije najbolje terene,
jer su tu i potrebne melioracije u opisanom smislu najlakše, najbrzotečajnije
i u najmanjem su opsegu. Zatući se slab i neiskusan u
najteže terene značilo bi izgubiti vrapca u ruci i sokola na grani.


Najbolje je zemljište danas već u privatnom seljačkom posjedu.
Na tom zemljištu treba sa preokretom najprije i početi. Toga je zemljišta
premalo. Stoga treba da u privatno vlasništvo seljačkih kraških
porodica prijeđu najprije najbolji dijelovi današnjih zajedničkih pašnjaka,
i to bez obzira, da li je to danas zajedničko seljačko vlasništvo ili su to
krševi i golijeti države, imovnih ili upravnih općina. Radi se naime o
rješavanju teškog kraškog problema na seljačkoj osnovici, pa je prije
svega najvažnije, da u privatno vlasništvo i u kulturni seljački rad dođe
toliko površine, koliko seljačkim porodicama za život treba, a obradit:
im je moguće. Stručno izdvajanje i evidentiranje tih površina prvi je
posao. Ocjena, šta se i u kojem smislu može i mora od izloženog gospodarskog
sistema na tim površinama provesti, odmah je slijedeći
zadatak. Najvažnije je međutim provesti ispravnu parcelaciju tili odabranih
terena. Dosada su parcelacije na našem primorskom kršu bile
čisto geometarski šablonske, do kraja jadne i gospodarstveno pogubne


(n. pr. otok Rab i Pag). Već se poznati kraški šumarski stručnjak
Wessel y snebivao i tužio na to. Parcelaciju ne može i ne smije piovoditi
nigdje onaj, tko nema jasne i sigurne predodžbe, za što će se, za
što se može i kako će se najbolje teren upotrebiti. Na primorskom kršu
treba uvoditi nov sistem gospodarenja, o kojem seljak za sada ništa
ne zna, a gdje će gospodarenje u svakom slučaju biti isprva vrlo teško.
Ne koriste ni najfinije geometarske linije ništa, ako se na parcelama
neće zgodno i najbolje dati ostvariti sve ono, što je novom sistemu svojstveno
i što prilike tla i podneblja neopozivo traže. Prve parcelacije i
14
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 17     <-- 17 -->        PDF

prve takve nove kulturne osnove treba dakle da provode u novi sistem
valjano uvedeni, u seljačko gospodarstvo uopće i u dosadanje na primorskom
kršu napose upućeni, stariji šumarski stručnjaci uz neprestanu
saradnju na kršu iskusnih agronoma.* Najbolji šumarski i agronomski
stručnjaci trebaju takve osnove nakon točnog pregleda u terenu
savjesno prodiskutovati i prije prelaza na provedbu ispraviti i prema
rezultatima diskusije dopuniti.


Osnova za parcelaciju treba da bazira na mreži
gospodarskih puteva, koji će se na danom terenu
moći najsvrsishodnije izgraditi. Rang puteva određuje
važnost i svrha u budućnosti, a prva se izvedba može zadovoljiti i sa
uskim stazama sposobnim za valjan saobraćaj pješaka ili tovarnjaka.
Na zasnovanu mrežu budućih puteva redaju se parcele pojedinih seljačkih
porodica položene u teren tako, kako će se najbolje moći provesti
opisanim načinom zaštita od bure i omogućiti najsvrsishodnija
tehnika formiranja detaljnih produkcionih površina pojedinog posjeda i
sekundarnih privatnih komunikacija unutar toga posjeda.


S obzirom na teško gibanje kraškim terenom uopće najbolje bi
odgovarao sistem cjelokupnih posjeda u jednom komadu. No formiranje
parcela na više mjesta za istu porodicu mogle bi diktirati lokalne prilike,
ako su tereni u većim komadima odijeljeno u tom kraju sposobni
isključivo za pojedinu granu budućeg seljačkog gospodarstva po ovom
sistemu (voćarstvo, pčelarsko grmlje, drvene i druge livade, seljačke
šume).


Nakon provedene detaljne parcelacije dolazi detaljna osnova za
kultivaciju, melioraciju i sveukupno uređenje nekolicine pojedinih novih
posjeda onih porodica, koje svojim osebinama i mogućnostima obećavaju,
da će kultivaciju u predviđenom smislu najbrže i najbolje provesti.
To bi bili uzori za ostale porodice na tom odsječku terena.


Pitanje paše stoke, dok stočarstvo ne zauzme forme, koje logički
iz sistema rezultiraju, moglo bi se u glavnom riješiti na dva načina.
Pašom na zajedničkom pašnjaku, koji bi se u tu svrhu privremeno
izlučio ili pojedinačnom pašom svakoga na svom, kad bi se čitav teren
odmah izdijelio. Potonji je način simpatičniji, jer involvira jačanje socijalne
discipline, a i autodiscipline i individualne izgradnje svakog pojedinca.


Bitna je karakteristika izloženog sistema, da je glavni elemenat
gospodarske poljoprivredne produkcije (drvo) opravdan ispravnom deduktivnom
ocjenom prirodnih prilika tla i podneblja primorskog krša.
Sve je upravljeno na djelovanje oko povratka i čuvanja zemlje na kršu
kao glavne podloge za svaku biljnu produkciju. Konstitutivna je osebina
sistema prekid sa dosadanjim deterioriranjem sviju prilika i opći njihov
popravak, te progres primorskog kraškog čovjeka.


* Naviklo povjeravanje ovakvih i sličnih poslova mladim i neiskusnim studentima
i apsolventima obično je zgubidanstvo. Seljak mora sa svom ozbiljnošću gledati na te
poslove, a koji će zagristi u posao, ako ne vidi, da posao vode potpuno spremni,
savjesni i svestrano iskusni stručni ljudi?
15
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Osnovica riješenja kraškog pitanja na ovaj je način seljačka, ideju
daje logičkim rasuđivanjem prilika i ljudskih potreba šumarstvo. I na
ovaj način zazelenjuje se današnja pusta, gola kamenita površina primorskog
krša u onolikom opsegu, koliko tvrda i žuljevita seljačka ruka
može svojim radom poklopiti i preporoditi. Na preostaloj površini — poslije
iskazane stručne, bratske i ljudske pomoći seljaku — moći će šumar
sa manje smetnja i sa više uspjeha slijediti svoje čiste i specijalne
šumarske ciljeve i zadatke.


Isti ovaj predmet obradio sam bio opširnije i u drugom obliku u
referatu za 56. godišnju skupštinu Jugoslovcnskog šumarskog udruženja
na Sušaku godine 1932. Glavne misli iz tog referata iznesao sam u
slobodnom izlaganju na putu brodom iz Sušaka na Rab. Upravni odbor
udruženja saopćio mi je po tom, da bi taj sastavak rado izdao kao brošuru
u svrhu raspodjele pučanstvu na kršu. Pokušao sam radi toga
razradu ponešto preudesiti, da toj svrsi bolje odgovori. Kako radi zaposlenosti
nisam dospio, da preradu do kraja provedem i s njome budem
zadovoljan, a prvotni sam sastavak toliko preradom razalatio, da nije
više bio za štampu, izostalo je do sada štampanje toga referata U´> Šumarskom
Listu«. Mnogi su me drugovi i drugi poznanici više puta i
usmeno i pismeno tražili, da u kojemgod obliku objelodanim svoje nazore
o rješavanju kraškog problema, jer su, vele, novi, a možda i
ispravni. Održao sam u međuvremenu nekoliko pučkih predavanja o tom
seljacima na kršu i pred inteligentima, koji se za seljački život i napredak
naročito interesiraju. Seljaci stvar shvaćaju i prihvaćaju. I da sam
imao više slobodna vremena, da budem ljudima privatno na terenu pri
ruci, možda bih mogao ovdje referirati i o prvim opsežnijim primjenama
ovoga sistema sa strane pojedinih seljaka. Ovako znam samo za jedan
slučaj na otoku Rabu, gdje sam posebice pismeno i skicama uputu dao,
ali nisam na terenu provedbu pregledao. Povodom izraženih želja u diskusijama
iza predavanja održanih pred inteligentima sastavio sam posebnu
pučku obradu predmeta za knjižicu u izdanju hrvatskog prosvjetnog
i dobrotvornog društva Seljačka Sloga. (Izaći će do kraja ove
godine). Pojedine detalje sistema objelodanio sam djelomice u pučkoj
obradi u dnevnim novinama. Dobio sam dosta pisama i upita od pojedinih
interesenata. Najviše me je obradovalo, kad je na osnovu takvog jednog
članka naš stručni drug gosp. Ing. B e 11 r a m proveo vanredno dobro
uspjeli pokus uzgoja i sadnje šumskih biljaka upotrebom cijevi od trstike
(Arundo donax) na otoku Braču, a gosp. Ing. Š a v o r na đurđevačkom
živom pijesku. Momentano sč slični pokusi vrše na više strana, pa ćemo
jamačno doskora čitati o tom prve naučne ocjene, a možda i konačne
sudove.


Mnogi su kraški pisci naročito naglašavali, da pri rješavanju kraškog
pitanja treba velik obzir uzeti seljačko pučanstvo i njegove potrebe.
Ističe to dakako i ponajbolji kraški pisac Josip Wessel y u poznatom
svom djelu, a od naših Petrovi ć, Kosovi ć, prof. Dr. Baie
n i dr. Kao uzgredice donosi o kršu jednu vrlo oštroumnu misao
gosp. Mađarevi ć u svojoj knjizi »Naše šume«. Sudeći po rangu
misli i sudova, u toj i u drugim njegovim knjigama bit će da je ta napomena
konačni rezultat dubljeg jednog razmišljanja. Ja sam svojemu gledanju
na stvar pokušao dedukcijom dodati i jedan zaokruženi način praktičke
provedbe.


16
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 19     <-- 19 -->        PDF

O nekojim razdobljima prirodne povijesti našega krša, te o nekim
njegovim sadanjim osebinama imam ponešto ili posve drugačije mišljenje
nego mnogi drugi stručnjaci, koji su na kršu duže vremena živjeli i radili.
Imam za to i svojih razloga. Ako to nisam ovdje sve ni spomenuo, a ni
spomenuto možda dosta argumentima potkrijepio, ne bježim ni od toga u
kasnijoj pismenoj diskusiji, ako je — dabome bude.


Résumé. L´auteur expose un nouvel aspect du probleme de la reforestation du
carst adriatique yougoslave. Cette reforestation devrait tenir compte des besoins
principaux de la population paysanne ce qui — en n´exigeant que des dépenses tres
modérées — pourrait la rendre beaucoup plus expéditive et beaucoup plus efficace
que jusqu´ a présent.


Ing. OMANOVIČ SALIH (SARAJEVO):


ZLATNI BOR


(PINUS SILVESTRIS VARIEGATA „ZLATIBORICA")


Zlatibor-planina je nadaleko čuvena radi svoje blage i ugodne klime
naročito ljeti, a i zimi, jer je tada vazduh suh i svjež i vrlo ugodan za
zimski šport. Klima je dakle kontinentalna sa oštrim promjenama temperature
ljeti i zimi. Ljeti rashlađuje ugrijani vazduh vjetar istočnjak i
južnjak sa umjerenom jačinom, dok zimi bjesni snažna bura, koja nanosi
veće gomile snijega na prevojima i brežuljcima čineći svaki prelaz nemogućim.
Radi ovakve klime, koja vlada na Zlatiboru, veoma je ugodan
boravak ljeti ,a i zimi osobito za one ljude, koji vole zimski šport ili im
ljekari preporučuju, da tu zimu probave. Klima na Zlatiboru spada dakle
u klimu Picetuma. Zlatibor se dakle s pravom može nazvati vazdušnom
banjom, pa je »Kraljeva voda«, jedan dio ovog predjela, i proglašena u
god. 1929. vazdušnom banjom.


Tlo je na Zlatiboru dosta slabo, pa je prema tome šumska i poljoprivredna
vegetacija ograničena samo na neke vrsti raslina. Ovo vrijedi
naročito za šumsku vegetaciju, gdje uspijeva crni i bijeli bor, hrast, cer,
breza i donekle jasen.


Nekada i u dogledno vrijeme Zlatibor je bio većim djelom pod šumom,
ali se još za turske vladavine pristupilo sječi vrijednih crnoborovih
i hrastovih sastojina, jer su te prašume davale sigurna skloništa
hajducima i nezadovoljnicima, odakle se napadalo na zulumćare i silnike´
potlačenog i pravno neobezbijedenog seljaštva. Sječom ovake vrijedne
šume indirektno su se dobivale velike površine za ispašu stoke, a stočarstvo
je i otprije u ovim krajevima bilo na zavidnoj visini, te je tako
seljaštvo od ove gole sječe imalo direktne koristi, bez obzira na veoma
loše posljedice, koje ga očekuju u doglednoj budućnosti.


17