DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Postavljeni su:


Ivkovi ć M. Miroslav , za pomoćnog knjigovođu 9 grupe kod računovodstva
Direkcije šuma u Čačku;
Đ e r a m i 1 i ć inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Kočane ;
Badovina c inž. Zvonko , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Zagreb;
Dropuči ć inž. Stjepan , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Našice;
Radoni ć inž. Milan , čin. pripravnik 8 grupe kod odseka za šumarstvo Kr.
banske uprave Niš;
Za 1 usk i inž. Josip , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Hvar;
Žiromski inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave Otočac;
S t o j k o v i ć inž. L j u b o m i r, čin. pripravnik 8 grupe kod sres. načelstva
Andrijevica;
H o r v a t inž. L e o n i d, viši pristav 7 grupe kod Min. šuma i rudnika za vrhovni
šum. nadzor.


Premješteiii su:


V u č k o v i ć inž. B 1 a ž i m i r, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave iz Boljevca
k šum. upravi u Novi Pazar;


Zivanovdć Branko, šum. povjerenik 7 grupe od šum. uprave k Direkciji
šuma u Aleksincu;


K u 11 e š a inž. Stjepan, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vitez k šum.
upravi u Vareš;


K a s i k inž. O t o n, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vareš k šum. upravi
u Vitez;


Derži ć inž. Salih , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kladanj k Direkciji
šuma u Sarajevo;


T a d i ć Ivan , pom. tehnički manipulant 9 grupe od šum. uprave Zvornik kod
računovodstva blag. Ministarstva šuma i rudnika;


Popovi ć inž. Momčilo , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kuršumlija
k šum. odsjeku kr. banske uprave Niš;


Veličković Dragoslav, šumar 8 grupe od šum. odsjeka kr. banske uprave
Niš k šum. upravi u Kuršumliju;


B e 1 e c k i inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Preko k sres.
načelstvu u Benkovac;


Š t e r i ć inž. D r a g o m i r, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva iz Niša
k sres. načelstvu u Kosovskoj Mitrovici;


N e t k o v i ć inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Novi Pazar,
k šum. upravi Boljevac;


Štrambac h I. Karlo, podšumar 8 grupe 2 klase od šum. uprave Han Pijesak
k šum. upravi Nemila;


40
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

O s a u J. Dragutin , pomoćnik tehnič. manipulant 9 grupe od Dir. šuma iz
Aleksinca k šum. upravi Pančevo;


Bra´tu ž Antun , pom. knjigovođa 9 grupe od Dir. šuma Vinkovce k Direkciji
šuma u Skoplje;


Štrambac h Karlo, podšumar 8 grupe od šum. uprave Nemila k šum. upravi
Zavidović;


D u k i ć Miloš , podšumar 8 grupe 2 klase od šum. uprave Ključ k šum. upravi
U Bos. Dubicu;


Budimlić D. Mehmed, podšumar 9 grupe od šum. uprave Foča k šum.
upravi Trebinje;


Knežević inž. Milutin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vrbanja
k šum. upravi u Rajić;


J o v i č i ć inž. D o r đ e, šum. pristav 8 grupe od šumske uprave Bogujno k šum.
upravi u Han-Pijesak;


B e 11 r a m inž. V 1 a d i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Morović
k šum. upravi u Vrbanju;


M a r i ć inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Deliblato k šum.
upravi u Morović;


L u k i ć inž. Č e d o m i r, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi u Vozuću;


Stevković inž. Vladimir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Busovača
k šum. upravi u Gacko;


Kutieši ć inž. Miodrag , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Aleksinac
k šum. upravi u Rašku;
Pećina inž. Mihovil, za direktora šuma 3 grupe 2 stepena od Dir. šuma
Apatin k Direkciji šuma Novi Sad;


Berzenkovi ć inž. Antun, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena od Dir.
šuma Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Ciganović inž. Vladimir, viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir.
šuma Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Kajta z inž. O m e r, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir. šuma Banjaluka
k Dir. šuma Tuzla;


Der e ta inž. Branko , viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir. šuma
Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Troppe r inž. Antun , šum. savjetnik 5 grupe 2 stepena od šum. uprave Nijemci
k Direkciji šuma Tuzla.


B a b i ć inž. Marko , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma Čačak k Dir. šuma
1 uzla;


Becke r inž. Martin , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma Apatin k Dir.
šuma Novi Sad.


Boki ć M. Milenko , tehnič. inspektor 5 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir.
šunia Tuzla;


41
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Begi ć A. ..... , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir.
šuma Tuzla;


Mat z inž. Albert , šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma Sarajevo k Dir.
šuma Tuzla;


Kapi ć inž. Mustafa , šum. savjetnik 6 grupe od šum. uprave Tuzla k Dir.
šuma Tuzla;


Marko vić inž. Radovan, šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma Sarajevo
k Dir. šuma Tuzla;
Mikš a inž. Stjepan , šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma Sarajevo k Dir.
šuma Tuzla;
M il je vić M. Žarko, za račun, inspektora 6 grupe od Dir. šuma Skoplje
k Direkciji šuma Vinkovce;
Hećbeli M. Aleksander, rač. inspektor 6 grupe od Dir. šuma Apatin
k Dir. šuma Novi Sad;
Milosevic A. Stjepan, rač. kontrolor 7 grupe od Dir. šuma Sarajevo
k Dir. šuma Tuzla;
M i t a k V. Ljudevit, rač. kontrolor, 7 grupe od Dir. šuma Apatin k Dir.
šuma u Novi Sad;
K o 1 o m i j c e v inž. L e o n i d, šum. savjetnik . grupe šef šum. uprave iz Otočca
za šefa šum. uprave 2 ban. im. opć. Petrinja;


S m o 1 j a n o v i ć inž. Bogdan, šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave
Petrinja k šum. upravi otočke im. općine Vrhovine;
Flege l inž. Š i muti, šum. viši pristav od šum. uprave gradiške im. općine
Banova Jaruga k Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovce;


Maksić inž. S v e t o z a r, šum. viši pristav 7 grupe od šum. odsjeka kr.
banske uprave iz Skoplja k sreskom načelstvu u Veles;


Jelma n inž. Bella , viši savjetnik 4 grupe 1 stepena od Dir. šuma Sušak,,
k Dir. šuma Zagreb;


Ž u ž e k inž. Josip , šum. savjetnik . grupe od šum. uprave Morović k šum.
upravi u Županju;


M a r k o v i ć inž. M i o d r a g, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Kraljevo
k Direkciji šuma Čačak;


Župa n inž. Josip , šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Rajić k Dir.
šuma na Sušak;


T e r e š ć e n k o inž. Stefan, šum. viši pristav 7 grupe od Dir. šuma Aleksinac
k šum. upravi u Aleksinac;


Nedo k inž. C e d o m i 1, viši šum. pristav 7 grupe od šum. uprave Aleksinac
k Dir. šuma u Aleksinac;


S e k u 1 i ć inž. Košta , šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Morović za
šefa šum. uprave Drežnik Grad;


D e n i s o v inž. Gabriel, šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave Drežnik
Grad k šum. upravi u Morović;
42