DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

U ovakovim lovovima na divlje svinje, ne smije se ubijati nikakova druga
divljač osim divljih svinja.


Kroz lovišta na teritorijima srezova i gradova, u kojima je lov sa psima brakircima
zabranjen zabranjuje se takove pse i voditi sa sobom, osim jedino vezane na
lancu ili vrpci.


Tko uradi protivno ovoj naredbi, ima se kazniti po odredbama toč. 3 §-. 85.
Zakona o lovu.


Sve upravne vlasti pozivam, da budno paze, da se ova naredba u cjelosti izvršujc,
a krivce da najstrožije kazne.


OGLASI


Ugrenović: ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, 4 knjige, 1139 strana, 464 slike.


Sve četiri knjige unaprvo plaćene (počevši od 1 januara 1937):


za studente, pripravnike, praktikante ... . Din 280.—
za ostale činovnike Din 320.—
za sve ostale naručitelje . . . . . . . Din 360.—
Pojedina knjiga (izuzevši knjigu I) Din 90.—


Narudžbe prima: Dane Tomičić, Zagreb, Tehnički fakultet. Ček. račun-38.910.


Gradsko poglavarstvo Subotica
III br.3791/1936
23 novembra 1936


OGLAS


Grad Subotica namerava za svoj šumski posed izraditi nov privredni plan. Sadanji
privredni plan je odobren 1929 godine.


Kako se na teritoriji grada Subotice vrši katastarski premer, to će se radovima
moći pristupiti nakon prijema podataka o površini. Po postojećem privrednom planu
površina šuma iznosi 7984.26 kj.


Posed. grada leži na živom pesku, te se u novom privrednom planu imaju istaći
svi momenti predviđeni Zakonom o šumama za zaštitne šume.


Sastavljač privrednog plana, pre nego što započne sa radovima, ima da izradi
uredajni zapisnik, u kome se imaju istaći sve smernice budućeg gospodarenja, koje bi
se u novom privrednom planu imale predvideti.


Pismene ponude sa detaljnim uslovima imaju se predati ovom poglavarstvu najdalje
do 31 marta 1937 godine.


Ponude mogu podneti lica, koja ispunjavaju uslove §-a 58 Zak. o šumama.


Ovaj oglas služi kao ispravka oglasa III br. 821/1936 odštampanog u 10 broju
Šumarskog lista za 1936 godinu strana 587.


Pretsednik:
Ing. Ivković s. r.
Za tačnost prepisa jamči
Šef gradskog šumarskog otseka


47