DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Ovakva ozbiljna akcija, kao što je pošumljavanje Hercegovine, ne
može biti trgovina m sredstvo za uspjehe i udoban život. Političari
imaju dužnost, da služe višim idealima narodnih potreba, pa zato neka
prepuste stručne stvari ljudima, koji su za to određeni i obrazovani,
jer samo na taj način mogu i oni postati veliki u svome poslu.


Ne može se osporiti, da su u ovome problemu ideje vrlo potrebne,
no bez potpunog stručnog znanja ne mogu se provesti. Šumari moraju
imaju dužnost, da služe višim idealima narodnih potreba, pa zato neka
im povjerena. Zato moraju u svome radu imati potpuno slobodne ruke,
ali i snositi potpunu odgovornost.


Radi velike vike izvjesnih grlatih ljudi odbačeni su u stranu mnogi
valjani, pa makar i sitni ljudi-radnici. U šumarskom osoblju već je
stvorena zabuna, zastoj u radu i uznemirenost, a to treba najprije ukloniti,
pa onda tek početi sa intenzivnim radom.


Na Hercegovini se mnogo griješilo, pa zato barem danas treba
zasukati rukave i pokazati, šta tko može i zna. U tome se ne smije
gubiti više ni jedan trenutak vremena. Podmetanja može i dalje još da
bude, ali dobrom kontrolom i objektivnim suđenjem dade se i to
ukloniti.


7) Hercegovina je za današnje prilike prenapučena i ne može izdržavati
svoga pučanstva, pa zato treba i o ovom na prvom mjestu
povesti računa. Suvišni siromašni dio naroda treba preseliti u krajeve,
gdje ima plodne zemlje, i ondje mu omogućiti život. Na taj bi se način
akciji oko pošumljivanja najviše doprinijelo, pošto bi u Hercegovini bilo
manje sirotinje, a s time u vezi i manje potreba na drvetu. Osim toga
ne bi trebalo ni toliko koza držati, pa bi se to brzo i na šumi osjetilo.


Pri zaključku još se jednom vraćam na poziv fra Knezovića šumarima
i upućujući ovo šumarskoj javnosti i ostalim mjerodavnima završujem
njegovim riječima »Zemlja nam umire, dvanaesti je čas da je
spasimo.«


Résumé. L´auteur démontre les fatals effets de l´action dévastatrice des chevres
dans les montagnes d´Hertzégovine et propose un nombre de moyens ayant pour but
de supprimer tant que possible ce mal national.


Dr. ZLATKO VAJDA (OGULIN):


BIJELI JASEN U PREBORNOJ ŠUMI
NA KRŠU


(FRAXINUS EXCELSIOR DANS LES FORETS JARDINATOIRES
DU CARST)


Nailazeći na samom vrhu Smolnika kod Qomirja, u nadmorskoj
visini od 1200 metara, u sklopljenoj bukovoj sastojini na nekoliko vrlo
lijepih, oko 120 godina starih jasenovih stabala (si. 1), koji su, uz prsni
promjer od 75 cm i totalnu visinu od 24 m, dali svaki po 10 m dužine
za tehničku izradu korisnog drveta, odlučio sam da ovaj njegov piidolazak
u kraškoj visokoj šumi detaljnije proučim i prikazem.


126
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 23     <-- 23 -->        PDF

U prvom šumarskom stručnom opisu i nacrtu šuma na Velebitu
i Velikoj Kapeli od dalmatinske mede do Mrkoplja i Ogulina, sastavljenom
godine 1764 (objelodanjenom po Bogoslavu Kosoviću u Š. L. 1914.
god. str. 185) nalazimo, da od ukupno navedenog broja stabala u šumama
bivše ogulinske pukovnije otpada na bukvu 54%, na jelu 23,2%,
na smreku 12,6%, na gorski javor 5,9%, na jasen 3%, dok preostala
1"3% čine lipa, hrast i brijest. I ako je broj stabala dobiven tom procjenom
u najširem smislu bio aproksimativan, to se može uzeti omjer
vrsta zastupanih u tadanjoj kraškoj šumi izražen u procentima kao
vjerojatan.


SI. 1. Bijeli jasen (Fraxkuis excelsior) na Smolniku kod Gomirja.


Danas, nakon 170 godina, ovaj se omjer donekle izmijenio u korist
onih vrsta, koje bolje podnose zasjenu, tako da se jela na račun bukve
i smreke više raširila, dok je bukve, smreke, gorskog javora, a pogotovo
bijelog jasena manje, nego što je onda bilo. Lipa, hrast i brijest
i danas su u kraškoj prebornoj šumi vrlo rijetki. Tri glavne vrste drveća,
koje čine krašku prebornu šumu, t. j . bukvu, jelu i smreku, prate javor
i jasen: prvi češće, a drugi rjeđe. Obim ovim vrstama pruža kraška
preborna šuma sve uvjete za povoljan rast. Pošto pak i javor i jasen
daju kvalitativno vrijedno tehničko drvo, to je potrebno, da se kod
uzgojnih mjera te obadvije vrste uzmu naročito u obzir. Između njih
pak najveću pažnju zahtijeva jasen. Jer, i ako je starih javorovih stabala
danas već dosta malo, ipak, zahvaljujući njegovom obilnom i če


127
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 24     <-- 24 -->        PDF

stom urodu sjemena i lakom podmladivanju, nema opasnosti da će ga
iz kraške preborne šume nestati. Sve sječine i svjetlija mjesta pune su
javorovog pomlatka, tako da mu je, uz malo pažnje, budućnost
osigurana.


Drugačije je sa bijelim jasenom, kojega, i ako često rodi sjemenom
i lako se pomlađuje, u kraškoj prebornoj šumi sve rjeđe nalazimo.
Glavni je tomu razlog njegova teška borba sa jelom i bukvom, koje ga
iz svoje sredine sve više isključuju. Rijetki pak primjerci, koji uspiju
da tu borbu izdrže, čim postignu malo jače dimenzije, postanu predmet
šumske krađe, jer zbog odličnog tehničkog svojstva drveta služi stanovnicima
na Kršu u razne gospodarske svrhe.


SI. 2. Grupa mladih jasenovih stabala u mješovitoj jelovoj i bukovoj sastojim pod
Smolnikom kod Gomirja.


Već sam nalaz bijelog jasena na vrhu Smolnika, gdje se ne samo
od obih glavnih vrsta kraške preborne šume bolje razvio, već je dao
i više tehničkog drveta, kao i daljnji nalaz skupina pravilno razvijenih
mladih jasenovih stabala u sklopljenim bukovim i jelovim sastojinama
na Trojvrhu pod Smolnikom (si. 2), očit je dokaz o mogućnosti njegovog
povoljnog rasta u kraškoj prebornoj šumi, te ujedno daje opravdanje,
da se njegovo rasprostranjenje u izvjesnim slučajevima na umjetni
način forsira.


Mimo ovog općenitog zaključka, važno je i zanimljivo i sa uzgojnog
gledišta, da se ovaj jasenov zajednički rast sa bukvom i jelom na


128
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kršu i pobliže razmotri, te da se istaknu sve pozitivne i negativne strane
ove zajednice. Ali, prije nego .sto prijeđem na ovo specijalno razmatranje,
potrebno je, da predočim njegovo prirodno rasprostranjenje, te da
navedem općenite uslove, koji su mu potrebni za život i pravilan razvoj.


Prema R u b n e r u je granica prirodnog rasprostranjenja bijelog
jasena na sjeveru Evrope na zapadnoj obali Norveške kod 63"40´, u
Švedskoj kod 61" i u Finskoj kod 62". Sjeveroistočna i istočna granica
teče u Rusiji od Petrograda preko Moskve na Kazanj, te odavde u jugoistočnom
pravcu prema Krimu, tako da ostaje isključena čitava sjeveroistočna
Rusija i područje stepa. U područje rasprostranjenja bijelog jasena
pada čitava zapadna i gotovo sva južna Evropa, izuzev veći dio
Pirenejskog poluotoka. U vertikalnom smjeru dolazi jasen u Harzu pojedinački
do 700 m, u Bavarskim Alpama do 1365 m, u sjevernoj Švajcarskoj
do 1137 m, u Wahlisu (prema Bühle r u) dapače do 1650 m.
U Karpatima uzdiže se prosječno od 790 do 1060 m nadm. visine, a u
ekstremnim slučajevima 980 do 1251 ni; u južnim mađarskim planinama
i do 1460 m.


Za vertikalno rasprostranjenje bijelog jasena u Hrvatskim Alpama
navode F e k e t e i B l´a t n y (112 str.) podatke sadržane u priloženoj
tabeli 1.


Tabela 1.


6 Strane brda prema ekspoziciji
. Frt
^
tL
..
N1 1
NO O so S s\v W N\V ti 1
° 2a . GO ! Ifc m
a) donja granica na morskoj strani
Zbroj
Množina
Sredina
2
s li
28
1451
1

286
1611
1

810
2

~
2186
6
364
Min, i 28 -—
b) gornja granica
Zbroj ss 950 — — 4712 3451 3198 2463 4533 8135 — — — 27442
Množina t 1 — — 4 3 8 2 4 7 — — — 24
Sredina
Max. I 950

1178 1150

1066

1232

1133

1162
1483


1143Sporadički se nailazi na bijeli jasen svuda — u hrastovim šumama
u većim množinama, u kraškim šumama samo iznimno. Kao najniže nalazište
prema moru navada se ono u vinodolskoj kotlini kod Novog, kod
.28 m nadm. visine. Dalje se spominju nalazišta: kod Jelenja (Gajevi 286
m nadm. visine), kod Konjskog (611 m), gdje dolazi u društvu sa medi


129
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 26     <-- 26 -->        PDF

teranskim vrstama, u Jelenićima kod Lukovog Šugarja (661 m), te u


Grabićima kod Srba na Bursinoj Kuli (451 m).


Prosječna gornja granica siže do 1140 m.


Za pojedine gorske masive navedene su ove granice:


Prosjek Maksimum


Velebit 1180 m 1483 m


Velika kapela i PJsnjak — 1428 m


Mala Kapela 1140 m 1214 m


Dinarske planine 1057 m


Plješivica 812 m


Medu najviša staništa bijelog jasena u Hrvatskim Alpama spadaju
glavice Sljemena i Ivanščice (1035 i 1061 m), te dalje sjeverna strana
Golog Vrha (1213 m), jugozapadna strana Siljevače (1400 m), Laktin Vrh
´(1483 m), Crnopac (1370 m), Viševica (1428 m), Polica (1201 m), Cigel
(1214 m), Veliki Javornik (1141 m), Vrh Kapele (1092 .), Kameniti Vrh
(1106 m), Međugorje (1057 m) i Plećaši (812 in).


Svakako da osim ovih po F e k e t e - B 1 a t n y - u naznačenih visokih
staništa ima u navedenim gorskim sklopovima i niskih staništa,
tako da se može reći, da je vertikalni pojas prirodnog rasprostranjenja
bijelog jasena razmjerno širok. Ako isključimo sporadički nalaz kod Novog
(28 m), pa uzmemo za prosječnu donju granicu prema moru 364 m,
a prosječnu gornju granicu 1143 m, to širina pojasa na morskoj strani
iznosi prosječno 779 m. Na kopnenoj strani taj je pojas još širi, jer je
donja granica određena niskim položajima u dolinama uz rijeke, gdje
su ujedno njegova optimalna i najbrojnija staništa.


U tom širokom području svoga rasprostranjenja bijeli jasen pridolazi
na razmjerno malim površinama u čistim sastojinama, više u manjim
grupama i pojedinački rastresen u drugim formacijama.


Prema istraživanjima Qünther-Beck a u ilirskim zemljama
formacije, u kojima najčešće nalazimo bijeli jasen, jesu slijedeće:


a) formacija Q. brutia na Šar planini, koja tamo čini šumsku regiju
između 909 i 1517 m, sadrži bijeli jasen medu nadstojnim drvećem
(str. 214);


b) formacija 0- robur, t. j . slavonska hrastova šuma, koja sadrži
također bijeli jasen u nadstojnoj sastojim u većoj množini (str. 216);


c) formacija 0- sessiliflora i 0- cerris, kojoj pripada glavni dio
ogromne kopnene regije hrasta, koja počinje kod Ogulina i Bihaća, teče
uz područje rijeke Save, te siže prema jugu do Varcar-Vakufa, Žepča i
Srebrnice zahvatajuć čitavu sjevernu Srbiju i Moravsku dolinu do Kraljeva
i Vranje (str. 218); i tu dolazi jasen medu nadstojnim drvećem;


d) formacija rasparčane hrastove šume na ličkoj visoravni od
Otočca do Gospića;
e) formacija johe i vrbe, te crne i bijele topole na obalama rijeka
(str. 238 i 239);


f) formacija šikara oko Rijeke, Ogulina, Siska i t. đ. (str. 244).


I ako je Bec k načinio snimke u mješovitim bukovim i jelovim
sastojinama na Kršu, u okolici Senja, na Kleku, Plješivici, Velebitu, Dinari,
Troglavu i Prologu, ipak nigdje u formacijama tih područja ne
spominje Fr. excelsior, već ga jedino nabraja u smjesi četinjara i lišćara
u visinskim regijama Prenj-planine.


130
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Pridolazak bijelog jasena u čistim bukovim, te mješovitim bukovim
i jelovim sastojinama na Kršu, a specijalno na višim položajima, ne
bi sa šumsko-uzgojnog gledišta bio od važnosti, da je slučajan, te da su
mu stabla uzrasla na tom staništu bez tehničke vrijednosti.


Nađeni primjerci, kako sam već naveo, potvrđuju obratno t. j. , da
mu je rast u smjesi sa bukvom i jelom na Kršu uspješan i u većim nadmorskim
visinama, te da daje deblovinu sa razmjerno velikim tehničkim
duljinama. Znači, da su mu ekološke prilike u tim sastojinama povoljne


unatoč izvjesnih teškoća, koje proizlaze zbog pomanjkanja vlage u
tlu i borbe za svjetlo sa bukvom i jelom.


Kako je poznato, općeniti su uslovi za njegov uspješan rast ovi:


a) vrlo dobro, mineralno jako, duboko i svježe, pa čak i vlažno
tlo, u kom voda ne stagnira, već se proticanjem ili infiltracijom brzo
izmjenjuje;


b) mnogo svjetla, naročito u kasnijim godinama — skoro kao kod
breze, trepetijike i vrbe; u prvoj mladosti zadovoljava se i sa manje
svjetla.


c) dovoljno zračne vlage, to više što je manje vode u tlu;


d) zaštita od mraza u prvim godinama rasta.


Ovi opći uslovi najbolje su ispunjeni u dolinama uz rijeke — u
području hrasta i brijesta, pa je u tim predjelima i optimum jasenovog
rasta.


Usporedimo li ove opće uslove sa ekološkim prilikama u prebornoj
šumi na visokom Kršu i biološke zahtjeve bijelog jasena, to vidimo,
da te ekološke prilike imaju u toj šumi na njegov rast naročit upliv.


Ad a). Kraško vapneno humozno tlo, i ako ne spada među najbolja
t´a, spada ipak među dobra tla, na kojima dobro uspijeva bukva i gorski
javor — dvije poznate vrste drveta, koje zahtijevaju dobro tlo. Jasenu
također prija vapneno tlo. Najljepši je dokaz tomu, što bijeli jasen vrlo
često nalazimo kao pojedinačka stabla jačeg ili slabijeg uzrasta u čitavom
kraškom području izvan regija kraških šuma na svim otvorenim
mjestima. D e n g 1 e r govori o posebnoj pedološkoj varijaciji bijelog
jasena na vapnencu, koji se zadovoljava sa manje vlage u tlu i koji na
izvjesnim suhim vapnenim tlima, na kojima bukva zaostaje u rastu, ovu
nadmašuje. Ovaj navod potvrđuju jasenova stabla nađena na vrhu Smolnika,
gdje je bukva u svom rastu već zaostala, dok su jasenova stabla
osobito lijepo uzrasla.


Bijelom jasenu osobito prija tlo, u kojem voda ne stagnira, nego
se izmjenjuje, pa su mu u tom pogledu za vodu propusna kraška tla
pogodna u svim višim predjelima Krša, gdje pada veća množina kiša,
koje kroz tlo, istina, brzo protiču, ali, kako su tamo česte, ipak drže
zemlju stalno vlažnom.


Osobito mu pogoduju glavice brda iznad 1000 m nadm. visine, ako
su bez kamenitih stijena sa debljom naslagom humusnog tla, te sjenovite
uvale na sjevernim ekspozicijama, u kojima je tlo redovito vlažno
i zračna vlaga veća.


Redovito pak, u sklopljenim jelovim i bukovim sastojinama, što
se tiče vlage, ne postoje uvjeti za jasenovo prirodno podmlađenje. Da
sjeme nikne, potrebno je da površina tla bude dovoljno vlažna, te da se
kao takova dulje vremena održi. Pod gustim jelovim i bukovim


131
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 28     <-- 28 -->        PDF

krošnjama preko ljeta se tlo isuši, a kiše, koje ne dopiru u dovoljnoj
količini do ,tla, ne mogu da ga drže u potrebnoj vlazi, pa se stoga već
i sama klica te mlade biljke u prvoj godini mora u takovim prilikama da
osuši. Ova suhoća površinskog sloja tla uzrok je, da se jasen ne može
da podmladi. Kasnije, kada jasenovo stabalce poraste, svoje žile rasprostrani,
te formiranjem svoje svjetle krošnje omogući da kiše stalno
vlaže tlo, suhoća ovog površinskog sloja kraškog tla ne priječi ga više
u njegovom daljnjem rastu.


Ad b). Što se tiče zahtjeva bijelog jasena na svjetlo, nisu navodi
pojedinih šumarskih pisaca saglasni.


Dok po M a y r u bijeli jasen spada medu drveće, koje podnosi
polusjenu, to prema Wiesnerovi m istraživanjima o potrebnom minimumu
svjetla jasen spada medu drveće, koje traži mnogo svjetla, dapače
dolazi u tom pogledu odmah iza ariša (M a y r, str. 103 i 104). Interesantni
su Bühlerov i pokusi, što ih je izveo u državnoj šumi u
Grossholzu kod Tubingena, prema kojima bijeli jasen spada među drveće,
koje u potpunoj zasjeni bukove i jelove sastojine još u .. i 7.
godini ipak donekle uspijeva, i ako količina producirane biljne materije
iznosi pod ovim okolnostima tek 14% od materije producirane pri slobodnom
svijetlu. U tom pogledu bijeli jasen dolazi iza jele, lipe i smreke,
ali pred gorskim javorom i bukvom, koja pod sklopljenom bukovom
sastojinom ne pokazuje gotovo nikakovog uspjeha, a pod jelovom uopće
ne uspijeva (B ü h 1 e r I. str. 95).


I kod pokusa sa umjetnim zasjenjivanjem pokazalo se, da bijeli
jasen spada medu drveće, koje, i kad mu se 3. od punog svjetla oduzme,
gubi razmjerno najmanje na produkciji drvne mase (B ü h 1 e r I. str. 108).


Ti pokusi, koji se odnose na mlade jasenove biljke, stare 3—4
godine, razjašnjuju nam njegovu uspješnu borbu za opstanak u kraškoj
prebornoj šumi u njegovim prvim godinama života, nakon što se njegov
pomladak primio, po ispunjenju prvog uvjeta, t. j . da je imao dovoljno
vlage za klijanje i razvoj prvih žilica.


Sve do svoje 10 godine, pa i dalje, uspijeva on da se pod bukovim
i jelovim krošnjama i uz manju količinu svjetla uzdrži, ali što dalje uz
te prilike vegetira, to teže se održava na životu, pa ako za vremena ne
uspije da se probije u gornji svjetliji sloj sastojine i ne dobije više svjetU,
to se osuši. Pomanjkanje dovoljne količine svjetla najveća je zapreka
njegovom daljnjem rastu u zajednici sa bukvom i jelom, jer te dvije
vrste, ne samo što dobro podnose zasjenu, već ujedno i same čine
veliku sjenu. Kako se pak njihove sastojine uz to svake godine sve više
zgušćuju, to tek pojedinim stablima i rijetkim manjim skupinama stabala
uspijeva da se održe među gustim krošnjama bukava i jela.


U toj borbi, prepušten sam sebi, jasen postaje u prebornoj šumi
tek rijedak pratilac bukve i jele, a njegov opstanak često ovisi tek o
slučaju, da se nad njim još za vremena koje bukovo ili jelovo stablo
osuši ili ga vjetar prelomi, pa tako dođe do dovoljne količine svjetla.
Ipak bi ga danas bilo više, nego što ga zaista ima, da ga stanovnici
na Kršu nisu za svoje potrebe stalno sjekli, tako da je u jelovoj i bukovoj
sastojini bivalo sve manje starijih jasenovih stabala, a s tim i sve
manje prilike da se i na pogodnijim i svjetlijim mjestima primi i odraste
njegov pomladak.


132
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 29     <-- 29 -->        PDF

_.«»


-Btjefi jaseo (Traxinus excetsuor)


5a ($efi&eJćapefe. ...... presj&k.


_leso


-15 iO-m.


\


\
\ \


......


V
V
/c A ´"4 4 K
«N .>-< ^..-. .


>I


4 V


h >-4-<5


I


i


i


i
.. 20 To Mo So ^ 70 *o ao .. Mo


3$tjefija.sea (UtrajcLOUS CKCefsior)


sa-XSeliKe-........


T»o


J. Çrajikon prosječnog uisiasAog prirastu
l ÔtuJiÂoa ie&ucag Of-suzsÂog prirasta.


i5bo


.."V&O


..4 10m


zo^ofeo ao «oo -i-. SI. 3.


133
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ad c). Zračna vlaga, kraj dovoljne vlage u tlu, nije za rast drveća
odlučna. Međutim u kraškim predjelima, gdje vlage iz tla brzo nestaje,
veća zračna vlaga koristi rastu svih onih vrsta drveća, koje za uspješan
rast trebaju više vlage. U predjelu Velike Kapele u najsuvljem mjesecu
(julu) iznosi relativna zračna vlaga prosječno 63% (Š. L. 1933., str. 296),
što je za rast bijelog jasena povoljno, jer je daleko iznad minimuma od
55%, ispod kojeg nastaje suha klima. Kada se još uzme, da je u mješovitoj
jelovoj i bukovoj sastojini vlaga osjetljivo veća od one na slobodnom
prostoru, to ta sredina, u koliko su i drugi uvjeti ispunjeni, djeluje
na jasenov rast u tom pogledu ekološki pozitivno (B ü h 1 e r, str. 147).


Ad d). Lišće bijelog jasena u prvim godinama, dok ne preraste
opasnu zonu, osobito je osjetljivo na mraz. Mladi izbojak ofuren ugine,
dok postrana dva izbojka potjeraju i tako nastaju mnogobrojna jasenova
rašljava stabla manje tehničke vrijednosti.


Međutim, preborna šuma pruža jasenu potpunu zaštitu od mraza,
što je uzrok, da jasenova stabla, uzrasla u prebornoj šumi, nisu rašljava.
Tako uzgoj bijelog jasena u prebornoj šumi, što se tiče štetnih posljedica
mraza, ima prednost pred drugim uzgojnim oblicima, koji mu tu zaštitu
ne mogu pružiti.


Da dopunim izložena razmatranja, proveo sam analizu jednog jasenovog
stabla u predjelu Trojvrh pod Smolnikom kod Gomirja. Stablo
je uzraslo na vršeljku jednog brda u sklopu mješovite jelove i bukove
sastojine. Kamenita podloga pokrivena je debljim slojem humusnog tla.
Brojenjem godova i izmjerama dimenzija na odgovarajućim presjecima
dobiveni su podaci sadržani u tabeli 2. Na slici br. 3 predočeni su ti
podaci grafički.


Tabela 2.


OJ


Y


o


^. S


o


!


a* om
..
cm m god


Visina poprečnog
presjeka od
zemlje


m


Broj godova na po-i


prečnom presjeku


Starost, u kojoj
je stablo do visine
poprečnog
presieka naraslo


Promjer bez kore u godini


10 20 30 40 50 60 .70 80 90 100 110 119


god


cm


.-. 117 2 2-2 4-2 6-2 8-6 110 15-2 20-0 26-8
1-3 113 6 1-9 3-7 5-8 8-1 10-5 14-5 19-1 25-6
5-3 101 18 — 1-8 4-0 6-0 8-4 11-4 15-6 20-8
7-3 91 28 — — 2´6 4-8 7-2 10-2 13-6 19-2
9-3 79 40 — — — — 2-2 5-4 9.2 16-4
53 22.8 119
11-1 75 44 1 4 3.6 4-6 12-0
13-3 59 60 — — 2-2 4-6
15-3 44 75 __ — 3-2
17-3 37 82 — —
19-3 25 94 — —


35-4
33-4
25-2
23-8
20-2
16-6
9-6
7-6
2-0


42-8
40-2
29-6
28-0
24-8
20-8
14-2
11-8
4´2
1-6


51-2
47-8
34-0


..-.


29-4
25-2
18-4
16-8
7.4
4.4


55-4
51-2
34-2
33-2
32-4
27-4
23-2
19-2
10-2


134
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Vrlo je zanimljiva činjenica, koja se iz grafikona uzdužnog presjeka
stabla jasno vidi, da je to stablo bilo potišteno sve do svoje četrdesete
godine, t. j . ono se je sve do te dobe uspjelo da održi na životu
uz izvjestan minimum uživanja svjetla.


Kad jasenu uspije da se sa vrhom krošnje probije u gornju etažu
sastojine, onda nema više opasnosti, da će biti iz sastojine isključen,
jer je njegov prirast u visinu ustrajniji i brži od prirasta jele i bukve.
Kako nam grafikon tekućeg visinskog prirasta kazuje, taj prirast, u konkretnom
slučaju, nije bio pravilan. Jasno vidimo pojedine njegove faze,
uzrokovane mogućnošću jačeg ili slabijeg iskorišćavanja svjetla: prvi
uspori tekućeg prirasta u visinu pada u 12. godinu, kad iznosi 34 crn,
slijedeće 22 godine biva sve manji, tako da je u 34. godini samo 17 crn,
ali se zatim naglo diže. da odmah poslije 40. godine postigne svoj
maksimum od 45 cm. Slijedećih 20 godina opet se smanjuje, te u 60. godini
postizava minimum od 14 cm, koji zadržava sve do 75. godine. Ali
ni u tim godinama ne gubi sposobnost da taj prirast u visinu poveća,
tako da se poslije 80. godine uspinje na 30 cm. Prosječni prirast postizava
maksimum u 20. godini i dalje postepeno opada.


Takovo jasenovo stablo, prepušteno da se za vrijeme čitavog svog
života bori sa bukvom i jelom, ima vrlo malen prirast drvne mase. Dok
su dva jasenova stabla uzrasla na vrhu Smolnika, koja su dominirala
nad bukovom sastojinom, imajući za vrijeme čitavog života razmjerno
dosta svjetla, uzrasla 24 m visoko, dala kod 120-godišnje starosti u
prsnom promjeru debljinu od 75 i 66 cm, totalnu drvnu masu od 5,419
i 4,392 m:i, to je ovo u gustom sklopu za 119 godina uzraslo do 23 metra,
aii sa prsnim promjerom od samo 53 cm. Totalna drvna masa iznosila
mu je samo 1,461 ms. Prosječni dobni prirast prvih dvaju stabala jest
0,045 i 0,037 m", a ovog 0,012 m3. Manji užitak svjetla uzrokovao je više
nego triput manju produkciju drvne mase.


Međutim, ovaj rast bijelog jasena u sklopu sa jelom i bukvom i
borba za svjetlo ima i svoju pozitivnu stranu, jer uzrokuje, da ta stabla
postaju vitka, uspravna, bez grana, sa velikim tehničkim duljinama,
čime producirana drvna masa daje velik procenat kvalitativno vrijednog
drveta (si. 2).


Uporedujuć jasenov rast sa rastom gorskog javora (Acer pseudoplatanus)
primjetio sam ovu zanimljivu pojavu: dok gorski javor gotovo
redovno svoj rast u visinu upravlja prema onom mjestu, gdje je svjetlo
najintenzivnjie, to jasen, bez obzira na jakost i položaj tog svjetla, raste
uspravno kao svijeća probijajuć se iz jedne etaže u drugu. Uslijed toga
javorova su stabla rijetko kad posve uspravna i pravilna uzrasta, već
su često povijena, dok je kod jasenovih stabala obratan slučaj.


Iz svih navedenih opažanja i razmatranja može se zaključiti slijedeće:


1) Bijeli jasen uspijeva u regiji kraške preborne šume gotovo na
svim tlima, izuzev izrazito suha i kamenita. Dobro uspijeva i na glavicama
najvećih vrhunaca, gdje je u prednosti pred bukvom sve do 1200
do 1300 m nadm. vis.


2) I ako za produkciju drvne mase treba mnogo svjetla, ipak je
sposoban da se u zasjeni jelovih i bukovih krošanja održi dulji niz godina,


135
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 32     <-- 32 -->        PDF

te da kasnije, kad dođe do jačeg svjetla, nastavi intenzivno prirašćivati
u visinu.
3) Kraška preborna šuma daje mu odličnu zaštitu od mraza, tako
da su u njoj uzrasli jaseni rijetko kada rašljavi.


4) Jasenova stabla, uzrasla u sklopu zajedno sa jelom i bukvom,
visoka su i jedva malo granata, te daju veći procenat drveta sposobnog
za tehničku izradu.


Navešću još nekoje uzgojne mjere, koje bi bile potrebne da se
orovedu u svrhu njegovog što bržeg rasprostranjcnja u budućoj kraškoj
prebornoj šumi — ne ulazeć pri tom u tehničku stranu njihove izvedbe.


Unatoč toga, što bijeli jasen često i obilno rodi sjemenom, ne možemo
se više osloniti na njegovo prirodno pomlađenje, jer danas ima
razmjerno malo starijih stabala. Stoga nam preostaje, da ga u sastojine
na umjetni način unesemo. Kod toga u prvom redu dolazi u obzir sjetva
jasenovog sjemena u svim starim sječinama, u kojima je intenzitet sječe
bio prevelik. U slučaju da je tlo zaraslo korovom, kupinom, paprati ili
bujadi, biće (uz prethodnu mjestimičnu obradu tla) uspješna sadnja
biljaka.


U svakom slučaju valjaće izbjegavati podizanje pretežno jasenovih
sastojina, a isto tako nije dobra ni pojedinačka smjesa sa jelom i bukvom.
Pretežno jasenove sastojine slabe produktivnu snagu tla, dok mu je u
pojedinačkoj smjesi, uslijed prevelikog zasjenjivanja po jeli i bukvi,
znatno manja produkcija drvne mase. Najkorisnije je, da se u jelovim
i bukovim sastojinama obrazuju i odgoje male skupine od 1 do 2 ara.
Kada te skupine odrastu do debljine u prsnom promjeru od 20 do 30 cm,
biće potrebno da se oslobode od krošanja susjednih jelovih i bukovih
stabala, da mogu za vremena svoje krošnje pravilno razviti i povećati
prirast drvne mase. Isto ćemo tako postupati, ako prigodom čišćenja
ili redovite sječe u sadanjim sastojinama naiđemo na ovakove skupine
nastale prirodnim pomlađenjem.


Kada se bijeli jasen jednom primi, tada brzo raste i uspješno napreduje.
Kako u sklopu kraške preborne šume nema za njegov daljnji
razvoj većih zapreka, to bi se u razmjerno kratkom vremenu — uz
malo pažnje, njegovanja i čuvanja od brsta — njegovo učešće u sastavu
tih šuma sve.do najviših regija znatno povećalo, a time bi porasla i
njihova kvalitativna vrijednost.


Résumé. Quelques réflexions sur l´habitat du frene dans le domain du Carst, su/
ses possibilités de croissance dans ce meme domain et sur les mesures a prendre, pour
faire cette essence — aussi dans ces stations — bien rentable. ,


136