DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 33     <-- 33 -->        PDF

LUJO JAEGER (TESLIĆ) :


UPOTREBA DOMAĆIH GORIVA
ZA POGON EKSPLOZIVNIH MOTORA*


(L´EMPLOI DE NOS PROPRES COMBUSTIBLES POUR LA
MISE EN ACTION DES MOTEURS A L´ EXPLOSION)


Posljednjih godina počelo je da se pokazuje, ne samo kod nas nego
u skoro svim državama, interesovanje za upotrebu domaćih, jeftinih,
čvrstih goriva za pogon eksplozionih motora, te ću pokušati da vam
pružim kratak i jasan pregled o ovoj temi.


U našoj zemlji nemamo izvora nafte, nego moramo uvoziti sirovo
ulje, petrolej i benzin, što predstavlja velik teret za privredu i veliku
zavisnost od inostranstva.


Za pogon velikog broja naših motora moglo bi se upotrijebiti drvo,
kojeg imamo u našoj zemlji u suvišku, a priroda ga i neprestano naknaduje,
ili drvni ugalj, koji se može kod nas proizvoditi u svim potrebnim
količinama.


Naša domaća čvrsta goriva ne mogu kod pogona motora direktno
sagorijevati kao na pr. pod parnim kotlom, nego se moraju u odgovarajućim
aparatima pretvoriti u takav oblik, koji odgovara pogonu
eksplozivnih motora. Taj je oblik plinovito agregatno stanje, u koje benzin
mora biti pretvoren, da bi — smiješan sa zrakom — izgarao u motoru.


Pretvorba krutih goriva u gorivi plin vrši se u t. zv. generatorskim
postrojenjima (gazoženima), koji se mogu graditi za stabilni ili prevozni
pogon.


Razvoj postrojenja za upojni plin razmjerno je mlad prema ostalim
izvorima energije. Prije ca. 45 godina gradio se zapravo prvi generator
na upojni plin. Generatori za prevozni pogon pojavili su se tek
poslije svjetskog rata.


Isprva su se za pogon generatora upotrebljavala samo goriva bez
bitumena, kao što su koks, antracit i drvni ugalj. Tek kasnije se pokušala
upotreba bituminoznih goriva za pogon motora, kao n. pr. drvo. Prvo
konstruktivno riješenje ove vrsti uspjelo je u god. 1912. tvornici Humboldt
- Deutzmotoren A. G., Köln - Deutz. To je bio velik napredak u
razvoju generatora, jer su se produkti suhe destilacije — i to para,
katran i sirćetna kiselina — odstranjivali mehaničkim putem. Kasnije se
pokušalo, da se u samom generatoru odstrane te škodljive sastojine.
Ovi su pokusi uspjeli i doveli do principa silaznog rasplinjavanja, o
kojem ću još kasnije opširnije govoriti.


Generatorska postrojenja za motorna vozila bila su iz početka
posve slična onima za stabilni pogon. U novije doba interes je za te
generatore toliko porasao, da su današnji aparati vrlo savršeni, premda
su konstrukteri imali da riješe neobično teška pitanja.


* Predavanje održano dne 5. IX. 1936. na šumarskoj izložbi u Ljubljani.
137
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Dolazim do pitanja, da li je za pogon generatora odnosno motora
bolje upotrijebiti drvo ili drvni ugalj. Općenito može se reći, da je drvo,
za srednje i velike stabilne motore racionalnije, dok se za male i naročito
prevozne motore preporučuje drvni ugalj. Kod izbora goriva
odlučuju uostalom mjesne prilike i zahtjevi, koji se stavljaju na pogon
motora. Mi u Teslicu upotrebljavamo za pogon stabilnog plinskog motora
od 320 k. s. vrlo racionalno retortni drvni ugalj iz vlastite tvornice.
U Vojvodini naprotiv nalaze se mnogi traktori u pogonu sa drvetom.


Poznato je, da bi opća upotreba domaćih goriva — drveta i drvnog
uglja — prema potrošku nafte, petroleja i benzina donosila sa sobom
ogromne materijalne uštede.


Ako se pomisli, da otprilike 500 g drvnog uglja ili 1000 g drveta
zamjenjuju 200 g nafte ili 300 g benzina, onda se tek pravo može shvatiti
veliko značenje ovog važnog privrednog pitanja.


Iz slijedeća dva karakteristična primjera može se vidjeti izvanredna
ekonomičnost pogona na plin:


Stabilni motor od 100 k. s. treba kod 10-satnog dnevnog rada najmanje
60.000 kg nafte na godinu, što odgovara izdatku od ca. 180.000
Din. Isti efekat može se postići s 300.000 kg drva u obliku otpadaka, za
koju se količinu plaća najviše samo 60.000 Din. Ušteda bi u tom slučaju
bila oko 120.000 Din. godišnje.


Drugi primjer. Teretni auto od 5 tona treba za 100 km ca. 30 kg
benzina po 10 Din. kg. Ako taj auto prevali put od recimo 30.000 km na
godinu dana, ima vlasnik trošak od 90.000 Din. samo za benzin. Nakon
pregradnje na plin iznosi potrošnja oko 14.000 kg drvnog uglja po 1 Din.
prosječno, što znači izdatak od 14,000 Din. Pribrojimo li k tomu svotu
od 2.000 Din. za dodani benzin, onda iznosi godišnja ušteda oko 74.000
Dinara.


Upotreba domaćih čvrstih goriva (drva i drvnog uglja) ima veliko
značenje za naše šumarstvo. Povećanje potrošnje tih goriva pružilo bi
mogućnost zarade vlasnicima šuma, jer bi se moglo unovčiti drvo, koje
ostaje u šumi, a za koje se prema sadanjim prilikama ne isplati izvoz.
I našim šumskim radnicima pružila bi se nova prilika zarade. Nadalje
se preporučuje, da šumska poduzeća za svoje motore upotrebljuju vlastita
goriva, koja su za njih tako reći besplatna.


Ne mogu se svi tipovi motora pregraditi na upojni plin, tako na pr.
dvotaktni motori, kojima efekat jako opada.
Koje se vrste motorskog pogona mogu s uspjehom pregraditi na
generatorski pogon?


U prvom redu mali, stabilni motori, koji danas još skoro svi rade
na benzin. U koliko se radi o četverotaktnim motorima, mogu se svi ti
strojevi vrlo lako pregraditi na plin. Takovih motora imamo u izobilju
u zemlji u rukama malih obrtnika i poljoprivrednika. Opća upotreba
domaćih goriva baš bi tim materijalno slabim krugovima donijela nesumnjivo
mnogo koristi. Potrebno je, da se donesu na tržište dobri i
jeftini generatori za male motore i to najbolje za drvni ugalj.


Kod srednjih i velikih stabilnih motora ne dolazi benzinski pogon
uopće u obzir, nego samo Dieselov motor, koji troši mnogo jeftiniju
naftu. U ovoj grupi nalazi se već odavno velik dio originalnih motora
na upojni plin, jer su dotični vlasnici uvidjeli velike prednosti toga po


138
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 35     <-- 35 -->        PDF

gena. Osim toga pregradilo se u zadnje vrijeme mnogo Dieselovih motora
na plin. Unatoč toga ima u zemlji još mnogo postrojenja za naftu,
koja bi se sva morala pregraditi na plin. Tu bi se također moglo mnogo
uštediti, jer se radi o velikim motorima i prema tome velikim količinama
goriva. Pregradnja Dieselovih motora može se kod nas lako provesti,
budući da imamo u zemlji dovoljno odličnih stručnjaka, koji imaju odgovarajuću
praksu i poznavanje motora. Troškovi pregradnje su prilično
visoki, ali se već za kratko vrijeme amortiziraju. Za svaki pojedini
slučaj treba prije konačne odluke poduzeti tačna istraživanja i proučavanja,
da li je drvo podesnije za pogon ili drvni ugalj.


Kako sam već spomenuo, bio bi kod do sada opisanih grupa motora
u glavnom smanjen uvoz nafte, jer su pravi potrošači benzina motorna
vozila.


Slijedeća vozila najpodesnija su za pregradnju na plin:


Pokretne pumpe, cirkularne pile, kompresori, agregati za proizvodnju
struje, drobiliee za kamen, miješalice za beton i t. d., dakle
m itori, koji su do sada u glavnom trošili benzin, a samo djelomično
petrolej ili naftu. Nadalje spadaju ovamo traktori i motorni lokomobili
za poljoprivredne i druge svrhe. Uslijed skupog tekućeg goriva i niskih
cijena poljoprivrednih produkata obustavio se naročito u Vojvodini rad
skoro svih traktora. Danas je već u tim krajevima velik dio tih strojeva
pregrađen na plin i tako imaju poljoprivrednici jeftinu motornu snagu.


Osim toga imamo velik broj Dieselovih motornih valjaka za ceste,
koji su većinom stavljeni izvan pogona- radi nedostataka na motoru.
Kad bi se ovi strojevi pregradili na plin, odstranile bi se ujedno i te
pogreške na motoru.


Vrlo velike mogućnosti pregradnje na plin pružaju teretni automo


bili i autobusi, premda je već priličan broj ovih vozila pregrađen i dje


lomično već godinama u pogonu. Najčešće se upotrebljava drvni ugalj


za njihov pogon.


Sada slijede motorna vozila na tračnicama, na pr. motorne loko


motive, motorna željeznička kola i motorne drezine. Pogon tih vozila,


koja se kod nas sve više i više uvode, mogao bi se znatno pojeftiniti.


Francuske državne željeznice izvele su pokuse sa željezničkim motor


nim kolima, te su ustanovile, da takova kod efekta od 200 ks troše


1.)0 kg drvnog uglja na 100 km. Potrošak benzina bio bi oko 50 kg.


Cijene goriva odnosile bi se za naše prilike kao 80 Din. prema 500 Din.


Preostaju još osobni automobili, koji troše najveći dio benzina. U


inostranstvu postoje već upotrebivi tipovi generatora za pogon osobnih


kola, kao n. pr. »Imbertov« generator za drvo, koji je pokazao odličan


uspjeh na alpskoj konkursnoj vožnji i talijanski »Dux«-generator za


drvni ugalj. Za vrijeme moga naučnog putovanja u Italiju u julu o. g.


imao sam prilike, da se u takovim kolima vozim. Vožnja se nije naročito


razlikovala od benzinskog pogona. Samo se u unutrašnjosti auta osje


ćala dosta jaka toplina generatora. No to bi se dalo odgovarajućim mje


rama svesti na minimum. Interesantan je bio vješt i nenapadan smještaj


generatora na kolima.


Malo je poznato, da bi se velik broj brodskih motora mogao pre


graditi na domaće gorivo, u prvom redu oni, koji su sada udešeni za


benzinski pogon.


139
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Od dosta velike važnosti je upotreba odgovarajućeg gorivog


materijala.


Da bi se moglo odrediti, da li se neko gorivo može korisno upo


trijebiti u generatoru, važno je upoznati se s općenitim osobinama svih


goriva, koja dolaze u obzir za pogon generatora.


Posve općenito mora se od jednog idealnog goriva za generator


ske svrhe zahtijevati:


1) Velika kalorična moć kod velike specifične težine. Ovo je naro


čito važno za automobilske generatorske uređaje, jer se s jednim pu


njenjem generatora postiže veći broj kilometara.


2) Mala sadržina pepela. Što gorivo sadrži manje pepela, to se
manje mora čistiti generator i filteri.
3) Ispravni procenat vlage. To obično ovisi o konstrukciji generatora.


4) Jednolika veličina komada, Najidealnije gorivo sredstvo u tom
pogledu je briket, ali može se i drvo ili drveni ugalj tako cijepati odnosno
sortirati, da u tom pogledu u praksi potpuno odgovara.


5) Dovoljna čvrstoća. Mnoga goriva tvore ugalj, koji se lako raspada.
Takova goriva ne mogu se korisno upotrijebiti u generatoru.
6) Gorivo ne smije sadržavati škodljivih sastojina, koje mogu djelovati
brušenjem, lijepljenjem ili korodiranjem.
7) Niska cijena po kaloriji i
8) Mogućnost lake nabavke.
Kao prvo i najjeftinije gorivo dolazi u obzir drvo i to otpatci iz
šume i kod obrade.


Pretpostavljam, da su fizikalne osobine drveta, anatomija i kemijski
sastav drvne mase. kalorična moć, sadržaj vlage i bolesti drveta
toliko poznate, da mogu bez daljnjega preko toga prijeći.


Za pogon generatora može da služi samo zdravo tvrdo drvo,
osušeno na zraku i odgovarajuće veličine. Mekano drvo, naročito crnogorično
drvo može se upotrijebiti korisno samo miješano s tvrdim, jer
stvara suviše mekan ugalj, koji se lako raspada u prah. Od bolesnog ili
vlažnog drveta ne može se zahtijevati, da daje iste rezultate kao zdravo
suho drvo.. Veoma je važno pitanje pravilnog i ispravnog usitnjavanja
drveta. Suviše veliki komadi tvore u generatoru šupljine, tzv. mostove,
koji jako smetaju pravilnom rasplinjavanju drveta.


Pougljivanjem drveta dobijemo drvni ugalj, koji predstavlja idealno
gorivo sredstvo za pogon generatora. Dobar drvni ugalj mora da odgovara
slijedećim zahtjevima:


1) Velika otpornost prema tlaku i kod najviših temperatura.


2) Malen sadržaj pepela, što je naročito važno kod pogona motornih
vozila.


3) Da ne sadrži katrana.


4) Visoka kalorična vrijednost od ca 7.000 kal/kg.


5) Jednolika kvaliteta.


6) Laka upaljivost, što naročito pospješuje start motora.


Sve osebine dobrog drvnog uglja posjeduje najplemenitija njegova
vrst, tzv. retortni ugalj, koji se dobiva pri industr. pougljivanju drveta u
svrhu dobivanja drvnih destilata. Naročito treba naglasiti jednolikost
i stalnost kvalitete, koju treba pripisati samom načinu proizvodnje


140
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

stroge naučne kontrole, koja se nad njim vodi. Razlika prema šumskom
uglju pokazuje se u praksi u manjem potrošku, bržem startu i manjem
opterećenju filtera.


Plin, koji se dobiva iz generatora, je smjesa gorivih i negorivih
sastojina. U praksi bi bilo vrlo teško proizvoditi samo čisti gorivi plin,
što u ostalom za pogon eksplozivnih motora nije ni potrebno. Generaplin, dobiven iz današnjih generatora sastoji se iz slijedećih
plinova:


1) Ugljikov monoksid (CO), kako mu već samo ime pokazuje, sastoji
se iz ugljika i kisika. Kalorična mu je vrijednost oko 3000 Kal/cbm.
Vrlo je otrovan i opasan radi toga, što je bez mirisa.


2) Vodik (H), koji nastaje disocijacijom vode u generatoru. Kalorička
mu je vrijednost oko 2560 kal/cbm. Vrlo je lako zapaljiv, ali ako
ga u generatorskom plinu ima previše, podleži ovaj detonacijama u
motoru.


3) Ugljikovodici (kao metan, etilen, itd.) odlikuju se velikom kaloričnom
vrijednošću, koja iznosi oko 8500 kal/cbm za metan, a za etilen
oko 14.000 kal/cbm. Ali ti plinovi dolaze u tako malenim količinama, da
te njihove dobre osebine ne dolaze do pravog izražaja u generatorskom
plinu.


4) Dušik (N). Ovaj negorivi plin sadržan je u zraku u velikoj količini,
najme 79%. On je samo balast, kako kod procesa u generatoru
tako i u motoru. U oba slučaja mora da poprimi visoku temperaturu, te
radi toga snizuje temperaturu u užarenoj zoni generatora i u cilindru
motora, ali usporava brzinu sagorijevanja.


5) Ugljični dioksid (C02) nastaje potpunim sagorijevanjem ugljika.
Treba nastojati, da ga u generatorskom plinu bude što manje, jer C02
ne samo da snizuje kaloričnu vrijednost, nego i povećava potrošak
goriva.


6) Kisik (O) također ne gori. U generatorskom plinu ne smije da
ga bude niti 1%.


Tehnička analiza generatorskog plina vrši se Orzatovim aparatom
i raznim modifikacijama, te se njime određuje omjer između pojedinih
sastojina. Kalorička vrijednost plina određuje se najviše Junkersovim ili
Strache-ovim kalorimetrom.


Prema principu, po kojem se vrši rasplinjavanje, razlikujemo četiri
vrsti generatora i to: generatore po sistemu uzlaznog, silaznog, poprečnog
i dvostrukog rasplinjavanja.


Generatori po principu uzlaznog i poprečnog rasplinjavanja zgodni
su samo za pogon drvnim ugljem ili sličnim gorivom, dok su obje ostale
vrste određene za pogon sa drvima. U ostalom može se u tim generatorima
upotrebljavati i drvni ugalj.


Prvi generatori radili su po principu uzlaznog rasplinjavanja (slika
1). Na šemi se vidi, da je to peć (1) s roštiljem (2) obložena samotnim
oblogom (3). Gore se nalazi posuda s vodom (4), tzv. isparivač, koja je
s pomoću cijevi (5) spojena sa prostorom ispod roštilja (.). Šaht se
puni kroz lijevak sa duplim zatvaračem (7). Generator funkcionira na
slijedeći način: Treba si predstaviti, da je šaht napunjen drvnim ugljem
i da se nad roštiljem (2) nalazi vatra, te je s pomoću cijevi (8) preko
filtera vezan s motorom. Uslijed ´ sisanja motora nastane u generatoru


141
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 38     <-- 38 -->        PDF

vakuum, čime se podržava proces rasplinjavanja. Kroz otvor (9) prodire
zrak u prostor nad vodenom površinom isparivača (4) i zasiti se
vodenom parom. Ta smjesa prolazi kroz cijev (5) pod roštilj (2) i odavle
u užareno gorivo. Ovdje počinje zapravo proces rasplinjavanja. Jedan
dio zçaka prouzrokuje potpuno sagorijevanje, čime se stvara toplina,
koja je potrebna za stvaranje daljnjih kemijskih procesa. Tako nastaje


iz užarenog uglja, kada prodire samo malo zraka, najvažniji gorivi plin,
najme CO (ugljikov monoksid). Ugijični dioksid (C02), koji nastaje potpunim
sagorijevanjem drvnog uglja, reducira se kod visoke temperature
u prisustvu užarenog uglja u CO. Zato se ova zona i zove redukciona
51.1


uzlaznoq ravfjlinamnja


zona. Konačno i vodena para ulazi sa užarenim ugljenom u reakciju, iz
koje rezultira također CO uz H (vodik). Čitava ova smjesa plinova zajedno
s dušikom, koji se nalazio u zraku, prolazi kroz gorivo prema
gore, zagrijava isparivač i izlazi kroz cijev (8) u filter, gdje se plin hladi
i očisti, te u takvom stanju dolazi u motor.


Generator po principu silaznog rasplinjavanja radi upravo obratno
(slika 2). Plin izlazi ispod roštilja (1), a zrak ulazi kroz bočne sapnice,
koje se daju regulirati sa poklopcima (3). Kod visoke temperature, koja
nastaje u blizini sapnica za vrijeme pogona, drvo se suši, šveluje i konačno
pouglji. Osim toga moraju kroz tu zonu proći produkti suhe destilacije
drveta, dakle vodena para, pare katrana i sirćetne kiseline. Tom
se prilikom ove sastojine, koje su škodljive kod pogona motora, raspa


142
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 39     <-- 39 -->        PDF

daju i pretvaraju u plinove, koji u motoru ne prouzrokuju smetnje. Taj
se proces zove krakovanje. Plinovi napuštaju generator kroz roštilj i
prolaze kroz filter u motor. Generator se puni dizanjem poklopca (4).
Na gornjem dijelu šahta nalazi se dimnjak (5), u kojem je ugrađen za-<
tvarač (6). Dimnjak služi za odvod dima prilikom stavljanja generatora
u pogon.


% . Irak
....
. zraK
\ \
&
3=*- plin xr^jyfe


gu.


5.... operatora ^.. ^rincijpvL 5
«,ilax.noq ras|olinavan^OL.


Tako zvani generator sa dvostrukim rasplinjavanjem (slika 3), koji
se upotrebljava samo za velike motore, ima svrhu, da pretvara u plin
hladnu jezgru, koja nastaje pri velikom promjeru šahta, jer zrak, koji
ulazi na opsegu šahta, ne može da prodire do sredine. Kako se vidi na
slici 3, plin izlazi iz sredine generatora, dok zrak ulazi više i niže. Zato
se stvaraju dvije užarene zone, odakle mu je i ime »Generator s dvostrukim
rasplinjavanjem«.


Ove dvije vrste generatora ne trebaju posebno dodavanje vodene
pare, jer drvo sadrži dovoljno, vlage.
Najmodernija je vrsta generatora s poprečnim rasplinjavanjem,
koja se upotrebljava za pogon motornih vozila i malih stabilnih motora,


143
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 40     <-- 40 -->        PDF

za koje je najpodesnije gorivo drvni ugalj. Pošto dobar drvni ugalj sadrži
samo malo pepela, nije uopće potreban roštilj. Kako se iz slike 4
vidi, pokreće se struja rasplinjavanja u horizontalnom smjeru. Time
postaje generator niži i širi, te se lakše može smjestiti na motornim vozilima.
Funkcija je slična, kao kod uzlaznog rasplinjavanja. Zrak prolazi
kroz otvor (1) i zasićuje se vodenom parom u isparivaču (2). Ta smjesa
ulazi kroz cijev (3) i kroz sapnicu (4) u generator. Gotov plin zagrijava
isparivač, odakle odlazi u filter i dalje u motor.


bevna generatora jsoprmcifin,


poprečnog raseljavanja,
Taj sistem može se smatrati generatorom budućnosti za motorna
vozila. On omogućuje kod ispravne konstrukcije brz start, ima veliku
elastičnost kod promjene opterećenja motora, a osim toga je jednostavan
i lagan u konstrukciji. Plin izlazi prilično ohlađen i čist iz generatora
i treba da prođe još samo kroz jedan fini filter.


Po ovom smo principu pregradili u našoj tvornici u Teslicu motornu
drezinu, koja je pokazala u pogonu sve ove dobre osobine. Prvi
filter morao je biti čišćen tek nakon 2000 km, dok je drugi filter nakon
5000 km bio još posve čist. Naravno igra tu veliku ulogu i naš odlični
retortni drvni ugalj.


Mislim, da sam ovime rekao najvažnije o tom predmetu i završavam
sa željom, da naša privreda ima mnogo koristi od upotrebe domoćih
goriva.


Résumé: L´auteur décrit surtout le mécanisme de moteurs pouvant etre mis en
action au moyen de charbon de bois et de ceux pouvant l´etre au moyen de bois seul.


144