DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

SAOPĆENJA


POPULARISANJE ŠUMARSTVA.


Popularan ne znači samo »poznat«, znači također i »obljubljen«. Popularisati
jednu stvar, jednu ideju, jedan pokret znači -upoznati s njima narod i probuditi u narodu
razumijevanje i ljubav prema toj stvari, ideji, pokretu. Ono što je poznato, pogotovu
ako je poznato sa svojih dobrih i pozitivnih strana, ne treba ni! popularisati. Ali
ni ono, što je već decenijima omraženo u širim slojevima naroda, ne možemo popularisati
u običnom značenju te riječi. Moramo ili promijeniti samu stvar (ideju, pokret),
prilagoditi je bar donekle narodnim shvaćanjima i simpatijama ili ... promijeniti metodu
i način, kojim se to želi proturiti u narod, latiti se srestava, koja na prvi pogled
imaju vrlo malo zajedničkog sa akcijom popularizovanja.


Da li je potrebno i da li je moguće popularizovati šumarstvo onakvo, kakvo je
sada, i sredstvima onakvim, kako je to započeto prije svojih 5 godina?


U stalnom prisnom i neprekidnom dodiru sa šumom planinski seljak i poznaje
i voli šumu. U tom stečenom (mučnim iskustvima generacija) znanju nema poezije;
u toj ljubavi nema romantike. I suvišno je seljaka podsjećati na činjenice poznate mu
odvajkada: »ja sam toplota tvoga ognjišta, prijateljski hlad po ljetnom sunou ... držaiica
tvoje motike«. Možda to seljak ne zna? Ne zna, da mu je drvo potrebno za držalice
njegovog alata? Ne samo zna, nego i pouzdano pogađa, koje će mu drvo bolje služiti
za jedan, koje za drugi, a koje za treći alat. Jedan, da ga manje žulja; drugi, da ga
lakše nosi; treći, da mu dulje traje. I kad ga pitate, zašto uzima klenovu držalicu za
jedan alat, a grabovu za drugi, objasniće vam to pametno i ubjedljivo, samo ako nađe
za vrijedno da s vama o tome govori (u protivnom će vam odgovoriti: »naučili smo
mi to tako, ko prost, neškolovan svijet«).


Seljak i voli šumu. Istina, ta je ljubav relativno novijeg datuma. Negdje jedno,
a negdje i dva stoljeća prošlo je, otkako je zaključeno primirje između dva neprijateljska
tabora: čovjeka i šume. Hiljade i hiljade godina bila je šuma jača. Osvajala je
zemljište, otimala stoku, izlagala opasnosti vlastiti život čovjekov. Ovo već spada u
domenu prošlosti. Sad je čovjeku jasno, da je on jači, nadmoćniji. Koristi, koje ima
od šume, u mnogom prelaze štetu, koju mu šuma nanosi. Šuma mu je potrebna. On je
voli. Njezinim darovima — izdašnim i obilnim — služi se onako, kako ga poučava
instinkt, tradicije, iskustva starijih i njegova vlastita: uzima ih, gdje su mu bliži i pristupačniji.


Ali u zemljama, gdje je kultura starija, gdje su opće prilike povoljnije, razvila
se u svijesti pojedinaca (svakako kulturnijih i naprednijih) prije relativno kratkog
vremena (opet stoljeće — dva) neka protuteža tom prirodnom instinktu svakog živog,
pa i razumnog bića, da ide uvijek pravcem najmanjeg otpora. Pojavila se s jedine
strane težnja, da čovjek uloži u šumu i nešto truda, pa event. i novaca, samo da
s vremenom dođe do povoljnijih rezultata. S druge strane da bar donekle saobrazi
tem,PO iskorišćavanja sa mogućnostima nove proizvodnje, jer šuma ne raste za dan i
noć. Evo, iz kakvih se nastojanja razvilo šumarstvo , nešto što je širim slojevima
naroda nerazumljivo i mrsko ili — kako bismo rekli — nepopularno.


I popularizovati šumarstvo u onom njegovom obliku, u kom se ono razvilo u
toku dvaju stoljeća — to je jedan Sizifov posao, uzaludan i nezahvalan.


Promijeniti misaonu osnovicu i idejni sadržaj šumarstva nije ni lako ni jednostavno.
A pitanje je i da li je potrebno. U glavnom su ta osnova i taj1 sadržaj dobri.
Velim »u glavnom«, jer nesumnjivo ima i nedostataka. Nedostataka u toliko, u koliko
se šumarstvo generalizira, u koliko se iz jednog rasadnika šumarskih ideja presađuje


145
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

u sasvim druge prilike ne vodeći o tim prilikama ni najmanje računa ili u koliko su


pojedine norme zastarjele i ne odgovaraju duhu vremena, a i obrnuto.


Dakle ako ne možemo (a donekle i nećemo i ne smijemo) mijenjati suštinu i
sadržaj ideja, za koje smatramo da su dobre i korisne, ne preostaje nam ništa drugo,
nego da promjenimo način, na koji mislimo ostvariti tu popularizaciju.


Analiziramo li sve dosadauje metode propagande šumarstva u okviru opće naše
šumarske politike i privrede, moramo priznati, da su se sve te metode pokazale u
prvom redu nedovoljnima. Sve je to jedna kap u. moru. Ali nameće se odmah
pitanje: kad bi se ta kap povećala, pretvorila (da se tako izrazim)´ u jedan manji
mla z šumarske propagande, bi li se stvari mnogo poboljšale? Nesumnjivo bi! Kad
bi se štampale ne hiljade već milijuni primjeraka »´Molitve šume«, kad bi se i svi
ostali plakati štampali i širili sa istom intenzivnošću — uspjeh bi bio svakako veći..
Ali da li bi to bilo u srazmjeru sa učinjenim izdacima? Nema li možda kakvog jeftinijeg
načina propagande, jer i tu treba da važi ono poznato: u što kraće vrijeme i sa
što manje troška postići što veći efekat.


Gornju metodu propagande plakatima g. S t a ni mi r o vi ć ironički zove »metodom
10 božjih zapovjesti« i poriče joj svaku efikasnost. Slažem se sa g. Dr. N e i dhardtom
: birokratizirane administra tivnosti u toj propagandi nema i taj prigovor nije
na mjestu. Ali ostale zamjerke g. St. zaslužuju da im se posveti puna pažnja i to ne
samo u toliko »u koliko je time tangirano J. Š. U«, nego u još širem okviru, jer je i
sam problem od većeg značenja i važnosti od svega ostalog, pa čak i od samog autoriteta
i ugleda staleškog udruženja, oko kojeg se već 60 godina kupe sve šumarske
Stručne sile slavenskog Balkana.


Da li se zbilja nitko ne obzire na 10 božjih zapovjesti, na te »najjednostavnije
i razmjerno najsavršenije životne norme, koje ... postoje već kroz nekoliko1 hiljada
godina i koje svi zakoni svih država direktno ili indirektno sa više ili manje riječi
permutiraju«.* Uibjedljivo i logično (brani g. Dr. N e i d h a r d t zapovjesti Gospoda Boga
našega, ali smetnuo je s uma jednu važnu činjenicu. Ni onda, kada je 99% »naroda
izabranog« vjerovalo, da te zapovjesti uistinu potječu neposredno od Boga, t. j . na
način, kako ga je Mojsije napisao, ni onda isto tako kao ni danas nisu se te zapovjedi
mogle održati bez obaveznih kaznenih sankcija.


Da se uvjerimo u to, dovoljno je prelistati Sveto pismo starog zavjeta. Na gradove,
koji nisu poštivali te zapovijesti, »pusti Gospod (na Sodomu i na Gomoru) od
Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja« (I, 19, 14). Na Egipćane poslije manjih opomena,
za koje nisu vjerovali da »ovo je prst Božji« (II, 8, 19), pustio je Gospod »sva
zla na srca njihova i na sluge njihove i na narod njihov« i »propade lan i ječam, jer
ječam bješe klasao, a lan se glavičao«, jer Gospod »reče Mojsiju: pruži ruku svoju
u nebo, neka udari grad« (II, 9, 22). A prema svom narodu izabranom bio je Gospod
još stroži i neumitniji; kazneni iMojsijev zakon i postupak nisu trebali osobitih komentara
i tumačenja. »Ko udari oca svojeg ili mater svoju, neka se pogubi« (II, 21, 15).
»Ko potre njivu ili vinograd pustivši stoku svoju da pase po tuđoj njivi ili vinogradu,
nek naknadi najboljim sa svoje njive i najboljim iz svog vinograda« (22, 5). »Ko rani
bližnjeg svog, kako učini tako mu nek bude« (III, 24, 19). »I izvedoše ga napolje i
zasuše kamenjem ... kako Gospod zapovjedi Mojsiji«. Tako je učio narod izabrani
»poznavati karanje Gospoda Boga svojega, veličanstvo njegovo, krepku ruku njegovu
i mišicu njegovu podignutu«. Uvijek podignutu, jer je to zahtijevala grješna priroda
čovjekova. I zadnju knjigu svoju (»zakoni ponovljeni«) Mojsije završuje slikovitim
ponavljanjem: »ako dobro uzaslišaš glas Gospoda Boga svojega, uzvisiće te Gospod
Bog...« (V, 28), ali »ako ne uzaslišaš glas ... da držiš sve zapovjesti ... i uredbe
Njegove, doći će na te sve ove kletve i stignuće te...« (V, 28, 15). »Proklet ćeš biti


* Š. list 36, str. 177.
146
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

i u gradu i na polju« (16), proklet ćeš ´biti i kada dolaziš i kada odlaziš ... i mrtvo
tijelo tvoje biće hrana pticama niti će biti koga da ih poplaši (26), »i voće tvoje izješće
bube« (42). I kad se sjetimo, da je podignuta mišica prijetila i sinovima »za grijehe
otačke ... sve do četvrtog koljena« (., 34, 6—7), moramo priznati, da je izvršenje
zapovjcsti bilo dobro osigurano i da je na mjestu optimizam Davidov: »Zaista ima
ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji« (Psal. 58, 11).


Vjekovi su prolazili, ljudski život i shvatanja usavršavala su se — tačnije, komplicirala
su se — sve više i više i pravnici cijeloga svijeta izradili su kroz tisućljeća
toliko komentara tim »najjednostavnijim životnim normama«, da ti me bi mogli stati
u hiljade najdebljih knjižurina na svijetu. Ali u svakoj bi se svesci našlo u glavnom
samo ovo: »me učiniš li to ... kaznićeš se tako i tako«, »učiniš li nedozvoljeno, biće
ti to i to«. I u čitavoj povijesti čovječanstva ima možda svega samo jedan izuzetak:
»blago milostivima, jer će biti pomilovani«, »blago onima, koji su čista srca—, blago
prognanima pravde radi.« U ostalom te norme i ne smatramo jurističkim. Za razliku
od Mojsija nije Isus bio pravnik, već Bog i filozof.


Probajte oduzeti kaznene sankcije svim tim hiljadugodišnjim normama, pa ćete
vidjeti, kako će naglo porasti broj zločina, čak i medu ljudima, koji znaju na pamet
svih deset zapovjesti.


Možda se varam. Možda još uvijek »ima ploda pravednika« i možda je sad
(nakon toliko tisućljeća!) taj plod najzad osiguran bez stalno podignute mišice, spremne
pasti na glavu ´prekršitelja!


Sve, što se dešava po našim šumama, ne daje nikakve osnovice za takav optimizam.
Sad pitamo: možda je istina ono, što se prilično često ponavlja u obranu seljačkog
staleža, da seljak ne smatra kradu u šumi ni grijehom ni sramotom? To je
istina, ali tek u izvjesnoj mjeri. Q. Dr. Hei dha rdt priča mi jednu vrlo karakterističnu
epizodu sa jedne od prošlih sjednica J. Š. U. Predlag da se putem novina
predoči narodu, šta se sve sa šumama radi i kako se one u pojedinim krajevima nemilosrdno
uništavaju uz neshvatljivu toleranciju vlasti, nije se mogao usvojiti, jer su
se usprotivili šumari iz onih krajeva, gdje to još nije doseglo obima katastrofe. Ljudi
naime ne smiju saznati, da ima u istoj njihovoj državi sretnih sela, kojima se sistematski
oprašta i koja se ne kažnjavaju za nelegalne pokušaje povećati svoj posjed
na račun tuđeg (državnog), iskoristiti tuđu pašu itd itd.


Prošle godine u blizini jednog većeg administrativnog centra, u kojem su skoncentrisane
sve šumarske i ne-šumarske vlasti, desio se ovaj slučaj. Seljaci su podbijelili
150.000 najboljih hrastova. Cijelo selo izašlo je u planinu kao po dogovora;
posao je obavljen smišljeno, »planski« i vrlo brzo. Da je rađeno na nadnicu, trajalo
bi to tri put dulje, a ni »akord« ne bi bio uspješniji. Pošto je taj slučaj vanredan i
izuzetan po obimu svome i po veličini štete (inače je sama pojava najobičnija), poradilo
se na tome i najzad uspjelo da se bar imućniji ljudi iz tog sela osjetljivo kazne,
a event. i da se ovršnim putem naplati šteta. Čini mi se, da su bili imenovani i »šikutori
«, kojih je već davno nestalo iz naše sretne struke. Šta se poslije toga desilo?
Naplaćivanje je trajalo svega 2 ili 3 dana, poslije se moralo prestati ... Lično nisam
bio tamo na licu mjesta. Ono što mi pričaju šumari, na to se nećemo ovdje osvrtati.
Pustimo to. Zna se njihovo: zgražaju se, prijete, kunu, jedni sa iskrenim čovječanskim
revoltom, drugi pošto im tako nalaže staleška svijest i tradicije. Ali govorio sam sa
ljudima ne-šumarima, sa normalnim ljudima: ´doktorima, trgovcima, učiteljima, jednom
riječi sa ljudima, koji nijesu pokvareni kojekakvim osebenjačkim načelima o prihodnoj
po trajnosti, produkcionoj potrajnosti i sličnome. Ti ljudi pod neposrednim utiskom svega
viđenog kažu bez ustručavanja: trebalo bi dvojicu, trojicu objesiti. Čudan smo mi
svijet! Pa zašto odmah »»objesiti«? Jesmo li mi za sprečavanje toga pokušavali drugi
koji način, čovječniji i blaži, ali ipak dosljedan i strog? Kako smo mi dosad kažnjavali?
Evo kako: U »prvom redu oko 50 do 95% činova kažnjivih po zakonu o šumama


147
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ostaje neprijavljeno. Drugo, sigurno 10 do 15% stiglih prijava iz izvjesnih obzira (bilo
prema činu, bilo prema počinitelju) ne rješavaju se nikako. Treće, polovinu od riješenih
prijava pogodi amnestija. I najzad, jedan manji dio šumskih štetočinaca ipäk
dospije u zatvor da odleži kaznu, pošto mu je šteta priznata neutjerivom (t. zv. općinski
»negativni pljenidbom zapisnici«). Naročito uzurpanti državnog šumskog zemljišta
relativno često iskuse kazne. Ali tu ima svojih posebnih i dubljih razloga, na ikoje se
ne bi mogao ni sjetiti onaj, kome su prilike na selu manje poznate. Seljaci uzurpanti
često se i sami prijavljuju lugarima moleći ih, da im što prije ishode kaznu (zatvor),
jer se na taj način prema s ada nj im običajima stiče pravo na uzurpirani
ko ma d. Jer ako mu netko prije »ležanja« preore dvije tri brazde njegove
krčevine (»ma po čemu je to tvoje?«), to će on nakon ležanja braniti tu svoju krčevinu
isto onako kao očevinu I djedovinu. Čuju se i mišljenja »pa seljaku to nije ništa, on
još voli da proljenčari 5—6 dana, toplo je u zatvoru, hrane ga u zatvora«. Ljudi to
kažu iz neobaviještenosti. Istina, »ležanje u zatvoru zbog šumskih krivica ne baca
nikakvu ljagu, ali svejedno, teško će se naći koji seljak, koji bi baš »volio« otići u
zatvor. Ali bolje je otići i u zatvor nego patiti sa šestero sedmero djece na 15—20
diunuma zemlje i gledati, kako njegov smjeliji i bezobzirniji susjed proširuje svoj
posjed na račun državne šume, širi se uzduž i poprijeko, pa još malo pa će ga »zaokružiti
«, kako to seljaci vele, t. j . oteti mu komad »erara« Ispred njegove kuće, pa će mu
poslije braniti i prelaz preko tog komada. Najzad uzme i on sjekiru i budak, a kad
dobije poziv na srez, zna već, šta ga čeka. »Odoh ja ležati« — veli ukućanima. »Ležanjem
« stečeno pravo ipak se respe´ktuje. Posjed, koji je dosada bio »ni carski ni
spahijski ni Davidov«, postaje sve više i više Davidov.


Ovaj čas mi je stigao »Šum. list«, u kojem sam naišao na ono, o čemu mi je
sasvim ukratko pričao g. Dr. Neidhardt . Interesantan je tok diskusije o tome, kako
da se suzbije proširenje toga »ni carskog ni Davidovog« spahiluka i devastacija šuma
uopće. G. B a b i ć predlaže rezoluciju i moli, da se ta rezolucija štampa u svim dnevnim
listovima. G. Mikla u razlaže, kaiko ne bi bilo oportuno iznositi u javnoj štampi
tako strašne stvari«, jer će se inficirati i oni krajevi, u kojima do sada nema
većih devastacija. Potpuno opravdana bojazan i zaista mudra opreznost! Zamislite
samo, da toj sjednici upravnog odbora prisustvuje nekoliko stotina slavonskih seljaka.
Kakovu bi oni morali donijeti »rezoluciju« vrativši se svojim kućama? Po prilici
ovakvu- »u jednom dijelu Jugoslavije, za koji važi isti zakon o šumama, seljak, ako
mu uzmanjka svoje zemlje, smije uzurpirati državnu uklonivši s nje šumu. Istina, ima
zato da odleži 4—5—6 dana, ali zato iza toga postaje pravi i nesmetani posjednik tog
zemljišta. S vremenom će postati i vlasnik. Radi se u glavnom o zemljama nepodesnim
za obrađivanje, na kojima će žito roditi samo, »dok panjevi ne ist runu«, a ipak se to
ne kažnjava i (što je glavno) nikakva se šteta ne naplaćuje. Zašto ne bismo i mi, koji
smo također na zemlji oskudni, koji imamo neposredno uz našu zemlju državne hrastike,
koji su trajn o sposobni za poljoprivredu, zašto ih ne bi i mi hametice posjekli i
iskrčili, »makar ležali i tri dana i platili banku«. Uostalom zašto bismo platili? Eno
nam našeg poslanika, taj zna, šta mu je dužnost.


I kad sve to prodre u svijest seljaka »«inficiranih dosada« krajeva, badava
širenje plakata, badava svaka molitva šume. Zakon nužde s jedne strane i uvjerenje,
da se šumski prestupi kažnjavaju samo na papira, nadjačati će svaku propagandu.


Znači li to, da je svaka propaganda šumarstva uopće nepotrebna i suvišna? Znači
li to, da nema načina za popularizovanje naše struke, kad je »doista besmisleno uvjeravati
široke slojeve naroda o izvjesnim mjerama za održanje naših šuma, ako svakodnevni
praktični život može to grubo i očigledno demantovati« (Šum. list str. 48). Ne
vjerujem, da je takav pretjerani pesimizam na mjestu. AK dosadanje načine propagande
i popularizacije treba modifikovati, jer »im nedostaje sugestivnost« — kako veli


g. St an i mi r ov i ć — »i zato promašuju cilj«. G. Stanimirović predlaže da se pro148
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

paganda »prilagodi narodnom mentalitetu i onom nivou u razmatranjima, sa kojim naš
narod raspolaže..., da bi se mogla stvoriti jedna praktična i realna baza za popularisanje
šumarstva u najširi m narodnim slojevima.« Nije to tako. Propagand a
šumarstva u »n a j š i r i m narodnim slojevima« uvijek je osuđena
na neu spi eh. Jer se ne može i neće u tim najširim slojevima naći nikakva »realna
baza« za tu propagandu. Poznavanje »narodnog mentaliteta i onog nivoa u razmatranjima,
sa kojim narod raspolaže« neminovno će dovesti svakog popularizatora do
tog zaključka. Ali ima drugog puta. Taj je put popularizirati našu struku među malobrojnijim
i užim, ali intelektualno i utjecajno jačim predstavnicima naroda, ovlašćenim
zastupnicima njegovih interesa, čuvarima njegovih prava i instruktorima u njegovim
dužnostima.


Ne treba više rasipati snagu i sredstva, nego skoncentrisati sve to na nastojanju
da uvjerimo gg. narodne poslanike, sreske načelnike, poreske inspektore, komandante
vojnih okruga, profesore, advokate, da se mi ne borimo za svoje staleške interese i
da više nije u pitanju »budućnos t naroda« (te maglovite ideje i brige o budućim
generacijama, kojiima se teoretsko šumarstvo uvijek služi, treba prepustiti boljem,
mirnijem i sređenijem vremena), nego da je u pita n ju narodna s a d a š n j o s t,
jer šume ve ć sada , pred našim očima i rapidno nestaje, a mjesto nje stvara se
goli krš. Treba narodne vode i upravitelje uvjeriti, da se raznim šumsko-političkim
mjerama , kao što su toile dosadanje, demoralizira naš niži šumarski personal, koji je
spriječen da čini ono, što mu nalaže dužnost i savjest; da se stvara zla krv u narodu,
koji vidi, kako imućniji i drskiji lako dolazi do nezakonitog posjeda; da se odgaja čitava
generacija seljaka, koji se ne tooje zatvora i ne poštuju sudske i policijske presude.
Sve je to sadašnjica, ne budućnost. O budućnosti i inače ne vrijedi mnogo raspravljati.
Priznajmo — u svakom je od nas usađeno makar i u minimalnoj mjeri ono: »apres
nous le déluge!« Ali tu se ozbiljno radi o sadašnjici.


Dakle u slojevima naše inteligencije i vladajućih odnosno vodećih krugova treba
razviti najenergičniju propagandu šumarstva. Treba ga popularizovati onako, kako
sam to u uvodu istakao, t. j . upoznati te uže slojeve sa njegovom suštinom i ideologijom,,
probuditi u njima ljubav i razumijevanje, energiju i ustrajnost za provadanje
mjera, kojima je cilj zaštita šume i šumarstva. Neka se te mjere provode i silom, to
ništa ne smeta. Glavno je, da ubijedimo spomenuti uži krug, da je ta sila potrebna,
a on će je onda i htjeti i znati da primijeni. Silom se je nekad uvodio krumpir u krajeve,
gdje sad ne možemo bez njega ni zamisliti prehranu stanovništva, silom su se
cijepile ospice sve do konca XIX. stoljeća po selima i zaseocima Rusije... Zamislite,
šta bi bilo, kad ´bi se cijepljenje protiv boginja populariziralo plakatima i letcima?!
Koliko bi to ljudskih života stajalo!


Ovoi je dakle prvi uslov, bez kojeg se uspjeh ne može ni zamisliti: propaganda
šumarstva ne treba da je namijenjena širim (a još manje najširim), već obrnuto
užim krugovima, a ti će krugovi već onda naći načina da naša propaganda urodi plodom
i u najzabačenijim planinskim selima.


Naša propaganda treba da bude i usmena i pismena. Usmena je obavezna za
svakog pojedinca (mislim šumara). Pismenu — korporativnu — treba prepustiti udruženju.
Stavka za propagandu u njegovom budgetu ne samo da se ne smije smanjivati,
već naprotiv, treba je povećati. Ideja da se izda jedna brošura, koja bi se šiljala svima
nadleštvima, svima ministrima, senatorima i t. d. u osnovi je vrlo dobra, jer mi ne
smijemo pretpostaviti ono, što se ponekad čuje i ističe: da je svima političarima i bez
te brošure vrlo dobro poznato sve ono, što mi šumari kanimo u njoj iznijeti.


Istina, mnoga naša nastojanja idu u raskorak sa svjesnim tendencijama baš onih,
na koje kanimo apelovati. Ali vjerujem, da su i ti naši antipodi prožeti jednom ideologijom,
jednim nastojanjem da stvarno korisno posluže narodu, koji ih je svojim povjerenjem
odlikovao. Treba uvjeriti tu gospodu, da se varaju, ako misle, da su interesi


149
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

naroda i šume divergentni, već naprotiv da ti interesi konvergiraju i da više ne može


da važi ona jednostavna formula »preči je narod od šume«.


Mislim da su tehnički izvedive obje naše propagande: ona usmena (pojedinačna)
i pismena (korporativna). Posljednju ne mora monopolizirati J. Š. U., ali bi dobro bilo
da ono ne samo ima vodeću ulogu, nego da po mogućnosti skoncentriše ´kod sebe* i
rukovodi svu inicijativu u tom smjeru. Ne smije se smetnuti s uma, da se o svemu ne
može ni pisati, ako su suviše tangirani nečiji interesi, a ne smije se zaboraviti niti
opomena g. kolege Miklau-a.


Što se tiče usmene propagande, meni su već poznati slučajevi takve i to vrlo
uspjele propagande. Jedan šumarski inženjer, koji je preko 15 godina šef jedne te iste
šumske uprave (slučaj u našim prilikama skoro nevjerovatan!) i koji je prema tome
mogao stvarno upoznati i prilike i potrebe svog područja, priča mi ovo: »Čim dođe
novi sreski poglavar, gledam da što prije odem s njim na rakiju; ne da pijem već da
razgovaram. Pa mu pričam ovo, pričam ono. Upita li me što, nastojim da mu pojavu
što popularnije protumačim, da je prikazem u svjetlu, u kom je mi šumari gledamo.
Poslije se opet sastanemo, pa nadovežemo taj razgovor. Vjerujte, kolega, da smo mi
u X.. . imali sreskih poglavara, koji su po svojim osjećajima bili isto toliko šumari
kao i vi i ja.«


Ovaj razgovor smatrao sam za potrebno navesti i to doslovce, kako sam ga
upamtio. I kadgod mislim na usmenu propagandu, ne zamišljam je ni u kakvom drugom
obliku nego u onom, koji sam sad naveo i opisao. Suhoparna predavanja po zvaničnoj
dužnosti, patos službene statistike, diagrami (vrhunac igrafičke umjetnosti) sve to po
svom konačnom efektu nije ništa spram one jednostavne i netendenciozne metode,
koju je odabrao šef Šumske uprave u X... Uostalom ovo nije nikakva posebna metoda.
Ovo je opravdano nastojanje čovjeka kao društvenog bića, da ne bude u tom
društvu izoliran, da nađe sebi u njemu prijatelje i saveznike, i ne samo da nađe, nego
da ih i stvori; ako ih pak stvara, da ih stvara u krugu, koji mu je bliži i koji će ga
lakše razumjeti.


Ne znam, da li su potrebni još dalji argumenti. Zar ovo nije samo po sebi jasno,
da je prosto neprirodn o tražiti saveznike mimo tog užeg i bližeg nam kruga!
Neprirodno je kititi plakatima »Molitva šume« zapljuvane i zagušljive hodnike sreskih
sudova, gdje stotina ljudi strpljivo čeka pred zatvorenim vratima, a ujedno dopustiti
da iza tih vrata, iza raspeća i mastionice, između knjiga i spisa sjedi jedan gospodin,
jedan intelektualac, jedan pravnik, koji o šumi zna samo to, da je u njoj ugodno katkad
prošetati se, a o šumarima zna samo to, da je to sretna kategorija državnih službenika,
koji smiju pobjeći na to šetalište, kadgod im dosadi kancelarijska prašina i piskaranje,
koji imadu dobre dnevnice, do kojih dolaze sa manje muke i duševnog napora, koji
katkad skromno i polako brste šumu, ali katkad se ne zadovoljavaju ni tim čednim
brstom i tada upadaju u velike afere, iz kojih — sretni i spretni — ipak konačno izlaze
neokaljani.


Neprirodno je također nadati se, da će na učenike osnovnih škola djelovati tužna
molitva šume, sve dok čitaju u svojoj čitanki:1 Neki ratar ... imao je ... šumu ...
Dobro proračuna, da mu ta šuma nikakve koristi ne prinosi. Pošalje svog sina, da
mu tu šumu iskrči, ali šuma je bila takva, da bi tu trebalo raditi celog života, pa ni
onda »ne znam da li bi bio gotov«. Tako reče sin i »izvali se u hladovinu debelog
bresta«. Ipak »za šest nedjelja nestade šume«, jer »sa lepom voljom´ sve se da uraditi«.
Ne znam, da li je ko još osim nas šumara zažalio za debelim brestom, u čijoj hladovini
niko neće vise ležati. Sumjam... A nije isključeno, da g. Bujina c ne bi uvrstiotaj
sastavak u svoju čitanku za djecu, da je imao priliku više puta sastati se »uz čašu
rakije« sa kakvim pametnim šumarom, u´bijeđenim popularizatorom ideja svoje struke.


1 M. Bujinac : Čitanka za II razred osnovnih škola. Beograd.


150
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Jer zaista: i»sa lepom voljom sve se može postići«. Treba samo odustati ođ
metoda direktne propagande i prijeći na indirektnu, kojom ćemo sve lakše postići. Rad
na popularizaciji šumarstva treba uputiti malo dragim smjerom: ne širim i najširim
krugovima, već užim i najužim: sreskim suđijama, a ne apšenicima; sastavljačima
školskih čitanki, a ne seoskoj djeci; narodnim poslanicima, a ne biračima. Samo nek
je »lepa volja«. Čvrsta nesalomljiva volja sviju nas ne smije da popusti pred prvim
neminovnim poteškoćama i ove nas ne smiju da uplaše.


A. Paaov.
PABIRCI IZ STRANOG ŠUMARSTVA.


Porast šumske takse u Francuskoj. Prema pisanju francuskih listova (Bois et
Résineux i dr.) u prodajnoj sezoni 1936./37. god. spram prošle godine šumska je taksa
osjetno porasla. Jedan dio porasta cijene drvu valja pripisati i devalvaciji franka, ali
jedan dio znači i stvaran porast cijena.


Hrasto v in a: Prvorazredna roba (opseg 1,60 met. — što odgovara promjeru
od 50 cm.) 79—89 fr. u 1935., a 10O—122 fr. u 1936. god.; drugorazredna roba (1,20—
1,60 met., dakle promjera od 38—50 cm.) 43—49 franaka u 1935., a 55—67 fr. u 1936.
Ovo toi označilo porast od oko 25%.


Najljepše drvo sa opsegom 2 i više metara (64 cm. promjera) prodavalo se u
1936. god. po 200 fr. m3.
Bukovin a pokazuje analogan porast kao i hrastovina.


Četinjač e pokazuju porast i do 40%, kako to pokazuje na pr. prodaja u
Saint-Etienne-u (57 fr. u 1936. spram 41 fr. u 1935. god.), u Châtion sur Seine borov o
radničko drvo od 18,30 fr. u 1935. skočilo je ina 31,30 fr. u 1936.


U predjelu Barr smrekovi i jelovi trupci pod korom imali su ove cijene:


Prosječni komad Cijena u francima po m3


8


od mes en 1935. g. avgust 1936.


1,5 — 110.—


1,— 63 90 do 95.—


0,70 52 80—


0,55. 45 60 do 65.—


Trupce izrađuje prodavalac prema potrebi i narudžbi kupca.


Ogrijevn o drvo : U predjelu Barr postavno željeznička pruga na prostornom
metru: hrastove cjepanice 65.— fr.,´brestove 68.— fr., smrekove I. 42.— fr., II. 301.— fr.
Vrijednost potkresivanja u šumarstvu. Ing. W. R. u »Wiener allgemeine Jagdund
Forst-Zeitung« (No 45. 1936. g.) priopćuje rezultate potkresivanja smrekove sastojine
u jednoj državnoj šumi Čehoslovačke. 40-godišnja praksa potkresivanja stabala
od donjih suhih grana daje ove rezultate (navodimo i cijene materijala, da se vidi i


finansijski efekat, a i prosvječne cijene na češkom tržištu):


a) Sastojina čišcena od grana:


1. a) klasa (daske bez grana) 37% po 500.— Kč. 185.— Kč.
1. klasa normalna 31% po 350.— Kč. 108,50 Kč.
2. klasa normalna 28% po 285.— Kč. 79,80 Kč.
3. klasa normalna 4% po 225.— Kč. 9,— Kč.
Prosječna cijena 382,30 Kč.


151