DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Jer zaista: i»sa lepom voljom sve se može postići«. Treba samo odustati ođ
metoda direktne propagande i prijeći na indirektnu, kojom ćemo sve lakše postići. Rad
na popularizaciji šumarstva treba uputiti malo dragim smjerom: ne širim i najširim
krugovima, već užim i najužim: sreskim suđijama, a ne apšenicima; sastavljačima
školskih čitanki, a ne seoskoj djeci; narodnim poslanicima, a ne biračima. Samo nek
je »lepa volja«. Čvrsta nesalomljiva volja sviju nas ne smije da popusti pred prvim
neminovnim poteškoćama i ove nas ne smiju da uplaše.


A. Paaov.
PABIRCI IZ STRANOG ŠUMARSTVA.


Porast šumske takse u Francuskoj. Prema pisanju francuskih listova (Bois et
Résineux i dr.) u prodajnoj sezoni 1936./37. god. spram prošle godine šumska je taksa
osjetno porasla. Jedan dio porasta cijene drvu valja pripisati i devalvaciji franka, ali
jedan dio znači i stvaran porast cijena.


Hrasto v in a: Prvorazredna roba (opseg 1,60 met. — što odgovara promjeru
od 50 cm.) 79—89 fr. u 1935., a 10O—122 fr. u 1936. god.; drugorazredna roba (1,20—
1,60 met., dakle promjera od 38—50 cm.) 43—49 franaka u 1935., a 55—67 fr. u 1936.
Ovo toi označilo porast od oko 25%.


Najljepše drvo sa opsegom 2 i više metara (64 cm. promjera) prodavalo se u
1936. god. po 200 fr. m3.
Bukovin a pokazuje analogan porast kao i hrastovina.


Četinjač e pokazuju porast i do 40%, kako to pokazuje na pr. prodaja u
Saint-Etienne-u (57 fr. u 1936. spram 41 fr. u 1935. god.), u Châtion sur Seine borov o
radničko drvo od 18,30 fr. u 1935. skočilo je ina 31,30 fr. u 1936.


U predjelu Barr smrekovi i jelovi trupci pod korom imali su ove cijene:


Prosječni komad Cijena u francima po m3


8


od mes en 1935. g. avgust 1936.


1,5 — 110.—


1,— 63 90 do 95.—


0,70 52 80—


0,55. 45 60 do 65.—


Trupce izrađuje prodavalac prema potrebi i narudžbi kupca.


Ogrijevn o drvo : U predjelu Barr postavno željeznička pruga na prostornom
metru: hrastove cjepanice 65.— fr.,´brestove 68.— fr., smrekove I. 42.— fr., II. 301.— fr.
Vrijednost potkresivanja u šumarstvu. Ing. W. R. u »Wiener allgemeine Jagdund
Forst-Zeitung« (No 45. 1936. g.) priopćuje rezultate potkresivanja smrekove sastojine
u jednoj državnoj šumi Čehoslovačke. 40-godišnja praksa potkresivanja stabala
od donjih suhih grana daje ove rezultate (navodimo i cijene materijala, da se vidi i


finansijski efekat, a i prosvječne cijene na češkom tržištu):


a) Sastojina čišcena od grana:


1. a) klasa (daske bez grana) 37% po 500.— Kč. 185.— Kč.
1. klasa normalna 31% po 350.— Kč. 108,50 Kč.
2. klasa normalna 28% po 285.— Kč. 79,80 Kč.
3. klasa normalna 4% po 225.— Kč. 9,— Kč.
Prosječna cijena 382,30 Kč.


151